Radboudumc

print
Profileringsstage: Kinderlongziekten

Stage vanuit het deelspecialisme, gericht op het dagelijks werken in een algemene kindergeneeskundige praktijk.

Waarom een profileringsstage Kinderlongziekten?

Kinderlongziekten is een belangrijk onderdeel van de algemene pediatrie. Astma is de meest voorkomende chronische aandoening op de kinderleeftijd, en de prevalentie van luchtweginfecties blijft hoog, met name bij het jongere kind. Daarnaast kent men in de derdelijn vele, zeldzamere, aandoeningen zoals Cystic Fibrosis, aangeboren thoracobronchopulmonale afwijkingen, diverse interstitiële longbeelden, chronisch longbeeld na prematuritas en mengbeelden daarvan. Een gedegen basiskennis van de herkenning en behandeling van deze ziektebeelden is noodzakelijk voor de algemene kinderarts en nuttig voor de subspecialist. In de reguliere opleiding is niet altijd ruimte tot verdieping/profilering in dit boeiende vakgebied. Een profileringsstage kinderlongziekten is een uitgelezen kans om in de laatste fase van je opleiding tot kinderarts je hierin verder te bekwamen. De stage is daarom vooral praktisch georiënteerd.

Wat onderscheid onze subafdeling Kinderlongziekten in het Radboudumc van anderen?

Onze subafdeling Kinderlongziekten is actief op alle terreinen van de kinderpulmonologie. Wij leveren tweede- en derderlijnszorg en werken zeer nauw samen met het CWZ. Hierdoor is een team ontstaan van 5 kinderlongartsen, 3 kinderfysiotherapeuten, nurse practitioner, orthopedagoog/psycholoog, allergoloog, longverpleegkundigen, en diëtisten. Gezamenlijk zorgen wij in samenwerkingsverband voor de organisatie van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK), waar alle pediatrische astma- en allergiezorg in de regio door een enthousiast en deskundig team geleverd wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 3 locaties, ieder met een eigen aandachtsgebied. Via het CF team Oost Nederland wordt centrumzorg geleverd aan een populatie kinderen en jongeren met CF in integrale samenwerking met het team voor volwassen CF patiënten. Congenitale en andere zeldzame bronchopulmonale afwijkingen worden met name behandeld op locatie Radboudumc. Door uitstekende samenwerking en integratie met de afdeling Medische Psychologie is er extra aandacht voor psychosociale problematiek en therapietrouw bij kinderen met een chronische longaandoening. Er wordt met name patiëntgebonden onderzoek verricht, in samenwerking met andere centra in Nederland of andere specialismen (eerstelijnsgeneeskunde, psychologie, epidemiologie).

Inhoud profileringsstage Kinderlongziekten

De stage vindt voor een belangrijk deel plaats op de polikliniek van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK) dat zich bevindt op 3 locaties (Radboudumc, Dekkerswald en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis). Je wordt na een korte inwerkperiode (ca.1 week) actief in de poliklinische patiëntenzorg, maar altijd onder directe supervisie van een senior die ter plekke aanwezig is. Hier krijg je ruime gelegenheid om je te verdiepen in alle facetten van de astmazorg: richtlijnen, inhalatietherapie en -instructies, achtergrond en interpretatie van longfunctiemetingen, behandeling van de piepende peuters, complexere allergieën, etc. Op locatie Dekkerswald bevindt zich bovendien de jongerenpolikliniek van het CF centrum Oost Nederland. Op locatie Radboudumc is de gelegenheid om mee te lopen en te participeren in de spreekuren met derdelijns problematiek (kinderpolikliniek voor CF, congenitale of interstitiële afwijkingen) en desgewenst een bijdrage te leveren aan lopend onderzoek. Voor de klinische patiënten functioneer je als eerste aanspreekpunt en voor de consulten bij de diverse (deel-)specialismen ben je de consulent. Bij pleurapuncties of het inbrengen van drains word je in principe als eerste ingeschakeld. Dagelijkse supervisie wordt gegarandeerd door de stafleden kinderlongziekten. Je wordt betrokken bij de indicatiestelling en het uitvoeren van bronchoscopieën. Je participeert nadrukkelijk in de wekelijkse pulmonologiebespreking en bij de multidisciplinaire CF besprekingen.

Tijdens de stage kun je in contact komen met patiënten met de volgende aandoeningen:

 • (allergisch) astma, atopisch syndroom
 • moeilijk behandelbaar astma en ernstig astma
 • viral wheeze en multitrigger wheeze
 • Cystic Fibrosis (via CF team Oost Nederland)
 • Recidiverende luchtweginfecties bij immuunstoornissen, psychomotore retardatie
 • congenitale thoroacobronchopulmoale afwijkingen (i.s.m. kinderchirurgen)
 • Stridor en subglottische stenosen (i.s.m. KNO)
 • Luchtwegmalacieën en -stenosen
 • Luchtwegproblematiek op de PICU/NICU

Wat zijn de leerdoelen van deze stage?

De AIOS zal na inwerken als volledig teamlid functioneren, onder supervisie. Er wordt een actieve inbreng verwacht in patiëntenbesprekingen en in de refereermomenten. Voor het klinisch handelen bij veel aandoeningen kan worden teruggevallen op de in qPortaal (intranet) aanwezige protocollen.

Na de stage ben je op de hoogte van:

 • de belangrijkste aspecten van de astmadiagnostiek, therapie en monitoring
 • de belangrijkste aspecten van longfunctie-onderzoek en interpretatie daarvan
 • de benadering van de verschillende vormen van typical en a-typical wheezing, viral and multitrigger wheeze
 • de indicaties voor de verschillende vormen van beeldvorming
 • de indicaties voor bronchoscopie
 • de beginselen van de CF behandeling
 • de relevante aspecten op gebied van psychosociale problematiek, therapietrouw, stimuleren van zelfmanagement, faseren van transitie, alles in het kader van zorg voor het kind en de jongere met een chronische longaandoening

Voor de beoordeling wordt uitgegaan van Niveau 3-4 volgens Miller. Dit betekent dat je als AIOS een taak kunt laten zien/uitvoeren onder globale supervisie, dan wel laat zien zelfstandig te kunnen functioneren ten aanzien van de meeste taken. Aan het begin van de stage worden daarover afspraken gemaakt, inclusief je persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. In goed overleg wordt het programma naar persoonlijke aandachtsgebieden zonodig bijgesteld. Deze worden halverwege de stage formeel geëvalueerd. Hierbij geven jij en je supervisor van tevoren aan of deze doelstellingen behaald (lijken te gaan) worden, en zo niet, waarom niet. Tijdens deze bespreking wordt een pad afgesproken om deze doelen alsnog te behalen, of, indien alle doelen gehaald zijn, worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Aan het einde van de stage vindt opnieuw een formele evaluatie plaats. Van alle formele gesprekken maak je een kort verslag, wat opgenomen wordt in het portfolio.

Wie zijn wij?

Stagebegeleiders zijn: mevr. drs. Cindy Hugen en dr. Peter Merkus, kinderarts-pulmonologen, dr. Jolt Roukema, kinderarts; mevr. Coosje Sintnicolaas, Nurse Practitioner. Eerdere AIOS die deze extra stage kinderpulmonologie bij ons hebben gedaan, zijn Ramon Tak en Renske Raaijmakers (contactadressen via ons te verkrijgen).

Onze uitgangspunten

 • De sfeer is informeel. Wetenschappelijke en zorginhoudelijke discussies worden open gevoerd. Er heerst een goede teamgeest waarin collegialiteit, flexibiliteit en humor belangrijk zijn. Er wordt minstens twee keer per jaar een teambuildingsmiddag/avond gehouden, met interessante workshops, waarin ook de paramedici participeren. 
 • De patiënt staat centraal: door goede voorlichting, uitleg en contact kan de therapietrouw bij de chronische patiënten en hun ouders altijd nog verbeteren. Het is uitdrukkelijk de ambitie van de subafdeling om zich hier in te profileren. De hoge mate van patiënttevredenheid uit de landelijke FNU-enquête moet gehandhaafd worden. Dit vergt enige extra inspanning maar is indirect gunstig voor de therapietrouw van de individuele patiënt, en dus voor de kwaliteitsindicatoren.
 • Het onderzoek is vooral patiëntgebonden onderzoek, geconcentreerd op astma en CF. Daarbij wordt het accent gelegd op therapeutisch onderzoek (vaak multicentre RCT’s), waarbij uitkomstmaten zowel de fysiologische eindpunten bevatten als ook kwaliteit van leven, therapietrouw, kosten effectiviteit. In studies wordt samengewerkt met Eerstelijnsgeneeskunde, Medische Psychologie, Microbiologie en Infectieziekten. De belangrijke thema’s bij ondersoek naar astma zijn zorginnovatie, verbetering van monitoring, en soms medicamenteus. In het kader van nationale CF gerelateerde studies wordt gewerkt aan niet-invasieve vroegdiagnostiek bij infecties met pseudomonas, en met aspergillus fumigatus, en aan een nationale schimmelbank bij patiënten met CF.

Parttime?

Kinderlongziekten is met name een poliklinisch vak en een afspraak voor 80% parttime stage is daarom zeker mogelijk. Participatie in de subspecialistische dienst kinderpulmonologie is niet vereist. De aanvang van de stage is flexibel in te plannen.

Contact