Radboudumc

print
Met wie krijgt u te maken?

Als patiënt van het Radboudumc krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij deze medewerkers terecht kunt.

AIOS / ANIOS

De AIOS (arts in opleiding tot specialist) is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist. De ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) is ook een afgestudeerd arts, maar is (nog) niet in opleiding tot specialist. De AIOS of ANIOS is vaak uw behandelend arts; de arts die u op de polikliniek ziet, uw ingreep verricht of uw zaalarts is. Zij werken altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

Anesthesiemedewerker / Anesthesie-assistent

De anesthesiemedewerker controleert voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteert de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt, of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. De anesthesiemedewerker zet de juiste medicijnen klaar en bewaakt en begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de operatie. Een anesthesiemedewerker wordt ook wel anesthesie-assistent genoemd.

Anesthesist / Anesthesioloog

De anesthesist is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de anesthesie. De anesthesie is het deelgebied van de geneeskunde dat zich onder andere bezighoudt met het verdoven van patiënten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan en met de bestrijding van pijn. De anesthesist wordt bijgestaan door de anesthesiemedewerker. Een anesthesist wordt ook wel anesthesioloog genoemd.

Arts

Er zijn verschillende soorten artsen werkzaam in het Radboudumc. Alle artsen hebben dezelfde basisopleiding: de zesjarige studie geneeskunde. Zie verder: AIOS/ANIOS, coassistent, specialist.

Coassistent

Een coassistent is een vijfdejaarsstudent geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet tijdens de coschap praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hij/zij verricht op de polikliniek en verpleegafdeling vaak het vooronderzoek, zoals het inventariseren van de klachten en het lichamelijk onderzoek. De coassistent werkt altijd onder toezicht van een specialist (in opleiding), met wie de bevindingen altijd worden besproken. Omdat zij nog niet afgestudeerd zijn, kunnen coassistenten nog niet op alle vragen antwoord geven. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de specialist die eindverantwoordelijke is voor het werk van de coassistent.

Diëtist

Patiënten die door ziekte een dieet of aangepaste voeding nodig hebben, of die een nieuw dieet voorgeschreven krijgen, krijgen te maken met de diëtist. De diëtist geeft informatie over voeding. Soms is er een verband tussen de klachten van een patiënt en zijn voedingspatroon. Een diëtist kan dan adviezen geven over hoe de patiënt zijn voedingspatroon kan veranderen.

Fysiotherapeut

Door ziekte of aandoening kunnen patiënten beperkingen ervaren bij handelingen en vaardigheden die ze vroeger prima beheersten. De fysiotherapeut kan dan helpen deze opnieuw aan te leren, of dit te compenseren als er geen herstel mogelijk is. Dit gebeurt door middel van oefeningen.

Gastvrouw / gastheer

Als u bij aankomst in het ziekenhuis graag begeleiding wilt, kunt u dat aangeven bij het Voorlichtingscentrum in de hal bij de hoofdingang van het Radboudumc. Een vrijwilliger komt u dan halen.

Geestelijk verzorger

In het Radboudumc werken geestelijk verzorgers van verschillende levensovertuigingen. De patiënt kan bij hen terecht voor een gesprek over levensbeschouwelijke onderwerpen.

Hoofdbehandelaar

U krijgt met meerdere zorgverleners te maken. Zij zorgen samen voor u en uw behandeling. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. U wordt altijd geïnformeerd over wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht dit toch onduidelijk zijn, vraagt u het dan na bij de arts of verpleegkundige.

Hoofdverpleegkundige

Een hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor het totaal van de verpleegkundige zorg op een afdeling. De hoofdverpleegkundige stuurt verpleegkundigen aan.

Interieurverzorger

Op elke afdeling van het Radboudumc zijn interieurverzorgers werkzaam. Zij zijn belast met de dagelijkse schoonmaak.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt klachten van taal, spraak en slikken.

Maatschappelijk werker

Opname of behandeling in een ziekenhuis kan op het leven van een patiënt ingrijpen. Soms stelt een ziekte of aandoening een patiënt voor problemen die te maken hebben met gezin, werk, financiën of huisvesting. Met praktische en emotionele problemen die samenhangen met ziekte of behandeling in het ziekenhuis, kan de patiënt terecht bij de medisch maatschappelijk werker. Deze kan ondersteuning bieden, begeleiden of advies geven.

Nurse practitioner

De nurse practitioner is een verpleegkundige die door zijn speciale opleiding taken van een arts kan overnemen. Onder supervisie van een medisch specialist doet hij kleine medische verrichtingen, bespreekt uitslagen met de patiënt, stelt in samenwerking met de specialist behandel- en zorgplannen op, raadpleegt verschillende medisch specialisten, verzorgt aanvragen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en is bereikbaar voor vragen en problemen van patiënten en voor interne en externe hulpverleners en instanties. Ook speelt de nurse practitioner een belangrijke rol bij de samenwerking tussen het Radboudumc en andere zorginstellingen, zoals de thuiszorginstantie of de verpleeginstelling.

Operatie-assistent

De operatie-assistent assisteert de chirurg, de anesthesie-assistent en de anesthesioloog. Dit doet hij vóór, tijdens en na de operatie van een patiënt. De operatie-assistent vangt de patiënt op en zorgt voor de apparatuur en instrumenten in de operatiekamer.

Physician assistent

De physician assistent werkt als de rechterhand van de specialist. De physician assistent is zelf geen arts, maar verricht wel medische handelingen. Dit gebeurt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de specialist. Taken van de physician assistent zijn onder andere het opmaken van het patiëntendossier, assisteren bij de operatie en visite lopen en afspraken maken op de verpleegafdeling.

Radiodiagnostisch laborant

De radiodiagnostisch laborant maakt in opdracht van een arts een foto van een lichaamsdeel, een orgaan of het skelet. Aan de hand van deze foto kan de radiodiagnost (een gespecialiseerde arts) een diagnose stellen. De radiodiagnostisch laborant maakt gebruik van röntgenstraling en/of andere beeldvormende technieken, zoals MRI (met magnetische velden) en echografie (met geluidsgolven).

Radiotherapeut

Een radiotherapeut is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling met bestraling. Hij bepaalt welk gebied van het lichaam bestraald moet worden en het aantal en de duur van de bestralingen. Daarnaast behandelt hij eventuele bijwerkingen van de bestralingen.).

Secretaresse

De secretaresse geeft aanvullende informatie, maakt afspraken voor onderzoeken en verzorgt de benodigde formulieren. Zij kan u helpen uw vragen te beantwoorden of u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Seniorverpleegkundige

De seniorverpleegkundige is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de dagelijkse zorg voor patiënten.

Specialist

De specialist is een arts die zich na zijn basisstudie geneeskunde gespecialiseerd heeft in een bepaald deelgebied van de geneeskunde. Voorbeelden zijn de longarts en de oogarts. Een deel van hun werk kunnen de specialisten overdragen aan arts-assistenten en coassistenten en nurse practitioners; de specialisten blijven echter verantwoordelijk voor de taken die ze overdragen. Veel specialisten in het Radboudumc werken niet alleen als arts, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Bovendien geven veel van hen onderwijs aan studenten geneeskunde.

Verpleeghulp / verpleegassistent

De verpleeghulp verricht werkzaamheden gericht op de dagelijkse verzorging en begeleiding van patiënten. Hij wast patiënten, helpt bij aankleden en eten, voert verpleegkundige handelingen uit en zorgt voor spullen, apparatuur en administratie op een verpleegafdeling. De verpleeghulp werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden. De verpleegkundige kan zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek werken. Als een patiënt vragen of opmerkingen heeft, kan hij daarmee altijd bij de verpleegkundige terecht.

In het Radboudumc werken behalve algemeen verpleegkundigen ook gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit kunnen kinderverpleegkundigen zijn, psychiatrisch verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, of verpleegkundigen die extra gespecialiseerd zijn in onderwerpen als reuma, incontinentie of wondverzorging. Zie ook Verpleegkundig specialist.

De verpleegkundigen worden aangestuurd door de hoofdverpleegkundige. Deze is verantwoordelijk voor het totaal van de verpleegkundige zorg op een afdeling.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialisten zijn verpleegkundigen die specifieke deskundigheid, kennis en ervaring hebben. Zij geven voorlichting en begeleiding aan patiënten. Daarnaast geven zij voorlichting en advies aan andere verpleegkundigen, werken zij mee aan onderzoek naar nieuwe verpleegmethoden en zijn zij betrokken bij het invoeren van vernieuwingen op verpleegkundig gebied.

Voedingsassistent

De voedingsassistent brengt patiënten eten en drinken, helpt hen bij het eten en drinken, houdt de voedingsadministratie bij, helpt bij het portioneren van het eten en bij het opruimen en schoonmaken van de keuken. De voedingsassistent werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige.

Zaalarts

Tijdens de opname is de zaalarts uw behandelend arts. Meestal is dit een een AIOS of ANIOS (arts in opleiding tot specialist of arts niet in opleiding tot specialist). Bij hem/haar kunt u terecht met uw dagelijkse vragen. Als u contact wilt met de hoofdbehandelaar of andere specialist dan kunt u dit kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundige. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de artsen die bij u aan bed komen.

Direct naar