Universitair kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen UKON

Missie van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van en zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die , zowel thuis als in een beschermde woonomgeving, intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Onze samenwerking richt zich op onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Meer informatie vindt u op hun website.

Onze netwerken


Over onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder.

lees meer

Over onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is een netwerkafdeling bij uitstek en hecht veel waarde aan duurzame netwerken. Onze afdeling is actief betrokken bij een aantal regionale, nationale en internationale netwerken op het gebied van de eerstelijnszorg. Daarnaast draagt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde met haar scharnierfunctie actief bij aan een goede en duurzame relatie tussen het Radboudumc en het extramurale eerstelijns werkveld.

Meer weten over onze netwerken? Neem dan contact op met Dr. Henk Schers, hoofd ELG-netwerken, telefoon 024 361 97 79 of Henk.Schers@radboudumc.nl

Academische werkplaatsen

Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin praktijk en wetenschap duurzaam samenwerken aan wetenschappelijke kennisontwikkeling en innovatie van de zorg. Een academische werkplaats bundelt, vergroot, ontwikkelt en verspreidt kennis en deskundigheid.

 • AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD-en, gemeenten en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. lees meer


  AMPHI

  De academische werkplaats AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD-en, gemeenten en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De partners van AMPHI verrichten praktijk- en beleidgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en integraal gezondheidsbeleid.

  Meer informatie vindt u op hun website.


   

 • Impuls: participatie en maatschappelijke zorg

  De academische werkplaats ‘Impuls: participatie en maatschappelijke zorg’ richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties.
   
  Het gaat hierbij om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. De academische werkplaats richt zich specifiek op de versterking van zelfmanagement en informele zorg met ervaringsdeskundigheid.
   
  De academische werkplaats is een logisch antwoord op transities in het sociale domein en realiseert voor haar doelgroep persoonsgerichte, integrale zorg - dwars door de sectoren heen op het snijvlak van zorg en welzijn. Dit doen we samen met mensen in achterstandssituaties, hun sociale netwerk en ondersteuners in de gemeenschap. Naast positieve gezondheid zet de academische werkplaats zich in voor de wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van het methodisch handelen van werkers in de maatschappelijke zorg. Daarmee versterken we ook het maatschappelijk rendement van de maatschappelijke zorg door evaluatie van impact, effecten en resultaten van interventies en begeleidingstrajecten in relatie tot onder meer de kosten.
   
  Partners van de academische werkplaats zijn Iriszorg, NEOS, SMO Breda, Stichting de Binnenvest, Stichting Humanitas Onder Dak Twente, Zienn, dnoDoen, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Traverse Tilburg, Leger des Heils Eindhoven, SMO het Verdihuis, Tactus Verslavingszorg Enschede, SMO Helmond, Stichting Het Interlokaal & Tandem, Coöperatie Markieza, Platform 31, Gemeente Nieuwegein, Institute for positive health, Corpovenista.

 • Verslaving

  De zorg omvat het gehele spectrum van de psychosociale benadering tot moleculaire en biologische aanpak. De academische werkplaats Verslaving wil een maatschappelijk relevante bijdrage leveren en landelijk en internationaal een leidende positie innemen in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de verslaving. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde was betrokken bij de oprichting en is lid van de bestuursraad. Voorzitter van de academische werkplaats is Arnt Schellekens, psychiater bij het Radboudumc, docent Verslavingsgeneeskunde en wetenschappelijk directeur van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA).


Kennisnetwerk niet-aangeboren hersenletsel Gewoon bijzonder

Het kennisnetwerk Gewoon bijzonder is een samenwerking tussen een aantal partners op het gebied van zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Doel is het verbeteren van de participatie van mensen met NAH in de samenleving.

over het netwerk

Kennisnetwerk niet-aangeboren hersenletsel Gewoon bijzonder

Om ons doel te bereiken is meer kennis en samenwerking tussen patiënten, kennis- en zorginstellingen en belangenorganisaties nodig. In het kennisnetwerk Gewoon bijzonder werken alle partijen samen om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te verspreiden en er zodoende voor te zorgen dat mensen met NAH met meer zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.Vanuit de onderzoeksgroep Niemand tussen wal en schip en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is dr. Jan Lavrijsen bij kennisnetwerk betrokken en lid van de klankbordgroep. Andere partners zijn patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Hogeschool Windesheim Flevoland, Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, Heliomare, kennisinstituut Vilans en Hersenz.

Contactpersoon voor het netwerk is Jan Lavrijsen.

Netwerk Regio Nijmegen op één lijn NOEL

Het netwerk Regio Nijmegen op één lijn NOEL verenigt een aantal partners uit de huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, public health en academie.

lees meer

Netwerk Regio Nijmegen op één lijn NOEL

Het doel is het versterken van de eerstelijn door betere afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen.

Ons doel is de focus op ziekte en zorg te verschuiven naar een focus op gezondheid. Centraal staat steeds de veerkracht en eigen regie van de burger. Om dit te bereiken is het belangrijk dat professionals meer en beter aansluiten op het persoonlijk netwerk van de burger. Dit betekent multidisciplinair samenwerken dicht bij de burger in de wijk.

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc is één van de partners en tevens voorzitter van dit netwerk.

Meer informatie vindt u op hun website.

Universitair kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen UKON

Het UKON is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en vijftien regionale zorgorganisaties.

lees meer

Radboudumc academisch huisartsen­netwerk

In dit netwerk werken vijftien regionale huisartsenpraktijken intensief samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Speerpunten in deze samenwerking zijn registratie, onderzoek, onderwijs en kennisontwikkeling.

lees meer

Radboudumc academisch huisartsen­netwerk

De in de praktijken vastgelegde patiëntdata vormt de basis voor veel wetenschappelijk onderzoek. Daarmee maken we samen vele publicatie en promoties mogelijk. Een belangrijk praktisch accent van ons netwerk is innovatie, zowel in onderwijs, opleiding als in onderzoek. Om die reden ontmoeten we elkaar regelmatig, wisselen we spiegelinformatie uit en werken op deze manier samen aan kwaliteitsverbetering.

De contactpersoon van het netwerk is Carla Walk, te bereiken via Carla.walk@radboudumc.nl.

Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld SFG

Het Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld SFG Nijmegen verleent op één veilige locatie acute zorg na seksueel en/of familiaal geweld.

lees meer

Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld SFG

Partners bij het verlenen van deze zorg zijn de Spoedeisende hulp van het Radboudumc, GGD, politie, het universitair gezondheidscentrum Heyendael en Vrouwenstudies Medische Wetenschappen/Eerstelijnsgeneeskunde .

Onze acute zorg vindt plaats op de Spoedeisende hulp van het Radboudumc en wordt verleend door speciaal hiervoor opgeleide professionals. De nazorg wordt verleend door nazorgconsulenten van het universitair gezondheidscentrum Heyendael. We bieden, naast voorlichting en advies aan slachtoffers, ook consultatie en scholing  aan (zorg)professionals.

Meer informatie vindt u op hun website.

Radboudumc Alzheimer centrum

In het Radboudumc Alzheimer centrum werken de afdelingen IQ Healthcare, Geriatrie, Anatomie, Neurologie, Ethiek en Eerstelijnsgeneeskunde samen aan de ontwikkeling en onderzoek van ondersteuningsprogramma’s die zorg en kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorgers verbeteren.

lees meer

Radboudumc Alzheimer centrum

Het wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de fundamentele kennis over de ziekte van Alzheimer en dementie in de brede zin.

Onze focus ligt op onderscheidende kwaliteit in geïndividualiseerde diagnostiek en patiëntenzorg die opschaalbaar is in netwerken. Daarom werken we op regionaal niveau samen in relevante netwerken zoals DementieNet en het ouderenzorgnetwerk 100. Daarnaast werken we samen met een aantal geheugenpoliklinieken van niet-academische ziekenhuizen, huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Meer informatie vindt u op hun website.
 


Sterker op eigen benen

In het netwerk Sterker op eigen benen werkt de vakgroep Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde samen met een aantal zorginstellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen.

lees meer

Sterker op eigen benen

Doel is het bevorderen van gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen: dichtbij in de leefsituatie als het kan en specialistisch waar het moet.
 
Sterker op eigen benen is actief op kruispunt van onderzoek, onderwijs, opleiding en praktijk.

Meer informatie vindt u op hun website.

SDMO

Het Kenniscentrum SDMO stelt studieopdrachten en DVD-producties over dit onderwerp beschikbaar. Hierin staan de verschillen in anamnese (ondervraging van de patiënt), diagnostiek en psychosociale gevolgen van hartziektes bij mannen en vrouwen centraal.

lees meer

SDMO

Artsen vermoeden vaker hart- en vaatziekten bij mannen dan bij vrouwen. De sterfte aan deze ziekten is bij vrouwen en mannen echter ongeveer gelijk. Is hier meer over bekend?

Het Kenniscentrum SDMO stelt studieopdrachten en DVD-producties over dit onderwerp beschikbaar. Hierin staan de verschillen in anamnese (ondervraging van de patiënt), diagnostiek en psychosociale gevolgen van hartziektes bij mannen en vrouwen centraal. Zo raken toekomstig artsen bekend met de invloed van sekseverschillen op diagnostiek en behandeling.

Onderwijsmateriaal
Het is belangrijk dat toekomstig artsen bewust zijn van de invloed van allerlei verschillen, zoals sekse en etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en religie. Hoe kunnen toekomstig artsen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen om die verschillen te herkennen en te bespreken?

Onderwijsmateriaal kan dit bewustzijn ontwikkelen. Bijvoorbeeld  het boek ‘Sekse en diversiteit in het professioneel handelen’. Daarin staan vijftig patiëntencasussen voor het medisch onderwijs. Het is te bestellen voor € 15 (inclusief verzendkosten) bij het Kenniscentrum SDMO.

Inloggen
 


Netwerk 100

Netwerk 100 verbindt organisaties en mensen uit de praktijk, onderwijs en wetenschap in de regio Zuidoost Gelderland.

lees meer

Netwerk 100

Netwerk 100 verbindt organisaties en mensen uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap in de regio Zuidoost Gelderland met als doel het welzijn en de kwaliteit van zorg voor ouderen te verbeteren en om kwetsbare situaties te verminderen. Daarbij werken aanbieders in zorg en welzijn op unieke wijze samen met ouderen.

Het netwerk werkt vanuit het principe: de oudere aan het stuur. Dit principe maakt de aanpak uniek en succesvol. Ouderen zijn actief in gesprek met de organisaties van het netwerk: wat speelt er en wat vinden ouderen daarvan? Dit alles vanuit de waarden welbevinden, betrokkenheid, zingeving, samenwerking en menswaardigheid.
 
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is partner van Netwerk 100 en lid van het bestuurlijk overleg.
 
Meer informatie vindt u op hun website.

inloggen