Afdelingen Medische Psychologie Medische Psychologie Kind en Jeugd

Over Medische Psychologie

Bij de afdeling Medische Psychologie sectie Kind en Jeugd kunnen kinderen en hun ouders terecht voor psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling die samenhangt met de behandeling waarvoor het kind het Amalia kinderziekenhuis bezoekt.

lees meer

Over Medische Psychologie

Bij de afdeling Medische Psychologie sectie Kind en Jeugd kunnen kinderen en hun ouders terecht voor psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling die samenhangt met de behandeling waarvoor het kind het Amalia kinderziekenhuis bezoekt.
Uw kind kan door de kinderarts verwezen worden naar de medisch psycholoog. Deze houdt zich onder andere bezig met:
  • Vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van kinderen met een chronische aandoening.
  • Vragen over het ontwikkelingsniveau en of het gedrag van uw kind samenhangt met de aandoening die het kind heeft of heeft gehad.
  • Aandacht- en concentratieproblemen.
  • Omgaan met de medische behandeling en de gevolgen ervan.
  • Zindelijkheidsproblemen, eetproblemen, klachten zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak, angst voor prikken, verwerkingsvragen etc.

Contact

Afdeling Medische Psychologie

Patiëntenzorg
(024) 361 34 82

Stafsecretariaat
(024) 361 36 08
contact

Naar uw afspraak adres en route

Voor kinderen en jeugdigen

Ingang: Hoofdingang
Route: 818

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 840

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 818

Intake

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Na dit gesprek bespreekt u samen met de arts of uw kind verder onderzocht wordt en of er een behandeling nodig is.

lees meer

Intake

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. In dit eerste gesprek brengen we het probleem in kaart en stellen we vragen over de ontwikkeling en leefstituatie van uw kind. Na dit gesprek bespreekt u samen met de arts of uw kind verder onderzocht wordt en of er een behandeling nodig is. In dit traject werkt de medisch psycholoog nauw samen met een psychologisch medewerker, maatschappelijk werker en de verwijzend arts. Vaak proberen wij ook samen te werken met professionals dicht bij huis.

Kosten
Aan het onderzoek en behandeling bij de afdeling Medische Psychologie zijn geen extra kosten verbonden. Deze zijn inbegrepen in de medische zorg vanuit het Amalia kinderziekenhuis.

Psychologisch onderzoek van uw kind

Tijdens het psychologisch onderzoek vormt de psycholoog zich een beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Dit doet de psycholoog aan de hand van een gesprek met u en uw kind. Eventueel neemt de psycholoog psychologische tests af of vindt er een spelobservatie plaats.

lees meer

Psychologisch onderzoek van uw kind

Tijdens het psychologisch onderzoek vormt de psycholoog zich een beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Dit doet de psycholoog aan de hand van een gesprek met u en uw kind. Jongeren willen soms liever alleen een gesprek met de psycholoog.

Psychologische tests en spelobservatie

Eventueel neemt de psycholoog psychologische tests af of vindt er een spelobservatie plaats. Het testmateriaal is afgestemd op de leeftijd en het niveau van uw kind. De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek. Ze ervaren het contact en de aandacht die ze krijgen als positief.

Meerdere afspraken

Soms bestaat het onderzoek uit meerdere afspraken. Dit hangt af van het soort onderzoek en van de mate van het concentratieniveau van uw kind. Er wordt altijd besproken hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak uw kind daarvoor moet komen. Het kan zijn dat we aan u, als ouder(s), vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kind.

Uitkomst van het onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de psycholoog met u en afhankelijk van de leeftijd van uw kind, ook met hem of haar.

Omgaan met een ziekte

De ziekte van een kind heeft invloed op het hele gezin. Het verschilt per persoon en per aandoening of en wanneer u of uw kind sociale en emotionele gevolgen ervaart.


Psychologische behandeling

Wanneer behandeling nodig is kan dat op de afdeling Medische Psychologie plaatsvinden, maar we kunnen uw kind doorverwijzen naar andere instanties

lees meer

Psychologische behandeling

Wanneer behandeling nodig is kan dat op de afdeling Medische Psychologie plaatsvinden, maar we kunnen uw kind doorverwijzen naar andere instanties. Dit is onder andere afhankelijk van de aard van de problemen en de verwachte duur van de behandeling. Als uw kind een behandeling moet ondergaan bij de afdeling Medische Psychologie, bespreekt de psycholoog het behandelplan met u.

Soms krijgen ouders adviezen hoe het probleem van het kind aan te pakken, soms komen kinderen zelf onder behandeling. Ouders betrekken we altijd bij de behandeling. Tijdens de behandeling maken we gebruik van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. In het ziekenhuis vinden in het algemeen kortdurende behandelingen plaats die zich toespitsen op de huidige problemen.

Vertrouwelijke informatie

De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. We kunnen de huisarts op de hoogte brengen als u en uw kind daar geen bezwaar tegen hebben.

lees meer

Vertrouwelijke informatie

De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang, alleen gerapporteerd aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers. Dit kan bijvoorbeeld de medisch specialist zijn die uw kind heeft verwezen. Als u en uw kind (12 jaar en ouder) daar geen bezwaar tegen hebben, kan de huisarts op de hoogte gesteld worden van de bevindingen. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners vindt alleen plaats na toestemming van u en uw kind.

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet