Persoonlijke eigendommen

U krijgt bij opname een eigen badge voor de kamer waar u gedurende de opname verblijft om zo diefstal te voorkomen. Daarnaast hebt u de beschikking over een afsluitbare kast in de kamer. Hierin kun u uw waardevolle eigendommen opbergen. Het advies is om kostbaarheden, zoals geld en sieraden, zoveel mogelijk thuis te laten. Ervaring heeft ons helaas geleerd dat er gevaar is voor zoekraken of diefstal. Het Radboudumc is een openbaar gebouw. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
Afdelingen Psychiatrie Medisch Psychiatrische Unit

Over de MPU

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Ook behandelen wij patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoening hebben.

lees meer

Over de MPU

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Ook behandelen wij patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoening hebben. Op een deel van onze MPU, de zogenaamde High en Intensive Care, kunnen we zeer intensieve zorg en begeleiding bieden aan patiënten. We beschikken over zeer moderne faciliteiten en een gespecialiseerde staf. Onze inrichting is gebaseerd op het concept 'healing environment' wat beoogt een positieve invloed te hebben op het welbevinden en het gedrag van patiënten en medewerkers.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 3400

Bezoekadres

Ingang: Ingang Oost
Route: 963

bekijk route

Bezoekadres

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 963

De verpleeg­afdelingen

De Medische Psychiatrische Unit bestaat uit twee verpleegafdelingen

open en gesloten verpleegafdeling

De verpleeg­afdelingen

De Medische Psychiatrische unit van de afdeling psychiatrie van het Radboudumc is onderverdeeld in twee verpleegafdelingen: de open afdeling Puk 2 is een Medium Care (MC) en de gesloten afdeling Puk 1 is een High Intensive Care (HIC). De HIC is vervolgens weer onderverdeeld in een High Care (HC) en een Intensieve Care (IC). Op de gesloten verpleegafdeling kunnen we zeer intensieve zorg en begeleiding bieden. Op de open afdeling is de zorg minder intensief dan op de gesloten verpleegafdeling. Bij uw intake of tijdens het opnamegesprek wordt met u overlegd welke verpleegafdeling het beste bij uw problematiek past. Beide verpleegafdelingen richten zich op diagnostiek, stabilisatie en behandeling.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een psychiater, een arts-assistent, verpleegkundigen, vaktherapeuten, een maatschappelijk werker, een psycholoog, coassistent en stagiaires. Elk van deze disciplines stelt zich aan u voor.

lees meer

Het behandelteam

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een psychiater, een arts-assistent, verpleegkundigen, vaktherapeuten, een maatschappelijk werker, een psycholoog, coassistent en stagiaires. Elk van deze disciplines stelt zich aan u voor.

De arts-assistent
Tijdens uw behandeling ontmoet u de arts-assistent regelmatig. Deze coördineert inhoudelijk uw behandeling, onder supervisie van de psychiater. U spreekt de arts-assistent minstens één keer per week.
De arts-assistent is gedurende een half jaar verbonden aan de afdeling, daarna vervolgt hij of zij de opleiding tot psychiater elders. Het kan dus zijn dat tijdens uw behandeling een andere arts-assistent uw behandeling overneemt.
De arts-assistent houdt een dossier bij van uw behandeling. U mag dit medisch dossier inzien.

De psychiater
De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Hij of zij is bij ieder overleg betrokken en voert activiteiten uit in het kader van het behandelplan.

De verpleegkundigen
De verpleegkundigen hebben het meeste contact met u. Zij zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en zijn aanspreekpunt. Dit betekent dat zij u begeleiden bij de dagelijkse problemen die u ervaart als gevolg van uw psychiatrische ziekte.

Indien mogelijk stelt een van de verpleegkundigen in samenspraak met u een verpleegplan op. In dit verpleegplan maakt u met de betreffende verpleegkundige afspraken over hoe bepaalde problemen door u, met ondersteuning, aangepakt gaan worden.

De Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige
Op de kliniek werken we met een Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV-er). Deze verpleegkundige bewaakt de zorg voor u, van opname tot ontslag.
De EVV-er heeft eens per twee weken een gesprek met u over de voortgang en kwaliteit van de behandeling. De EVV-er signaleert knelpunten, ondersteunt u bij het oplossen hiervan en rapporteert aan teamleden.

Familiecontact
Voor uw familie en/of direct betrokkenen is het mogelijk geïnformeerd te worden over de opname en uw behandeling. Dit zal alleen gebeuren na voorafgaand overleg met u en wanneer u daar toestemming voor geeft. Een grotere betrokkenheid van uw naasten bij de behandeling kan de kans op een succesvolle behandeling vergroten.
De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een verpleegkundige. Deze zijn praktisch van aard. De nadruk ligt op het uitwisselen van informatie, bijvoorbeeld over hoe de opname verloopt of over hoe het thuis gaat. Dit wordt een familiecontact genoemd.
Er zal zo spoedig mogelijk na uw aankomst op de afdeling in overleg met u en uw naasten een eerste gesprek gepland worden. Om organisatorische redenen geven wij er de voorkeur aan om deze gesprekken op een vaste dag in de week plaats te laten vinden tussen 18.30u-20.00u.

Het is raadzaam om binnen de familie en/of kennissenkring één of twee contactpersonen aan te stellen die het contact tussen de afdeling en de rest van de familie onderhouden en tevens het bezoek coördineren. Informatie over de behandeling en/of toestand van de patiënt wordt alleen verstrekt aan deze contactpersonen. Als contactpersoon kan uw familielid/vriend vragen hebben over uw behandeling, of over uw aandoening en hoe hiermee om te gaan, problemen waar tijdens verloven naar huis tegen aan gelopen wordt, toekomstperspectief en nazorg en dergelijke. Uw familielid/vriend kan dergelijke vragen stellen en eventuele ideeën kenbaar maken door:
• een familiecontact te plannen met uw Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV-ers).
• een gesprek aan te vragen met uw behandelend arts.
• schriftelijke inbreng te leveren voor de behandelplanbespreking.

De vaktherapeuten
Wanneer u bent opgenomen op een van de klinische afdelingen, krijgt u ook te maken met de verschillende zogenaamde vaktherapieën.
De vaktherapieën die op onze afdeling gegeven worden zijn beeldende therapie en psychomotorische therapie.
Deze therapieën zorgen er in algemene zin voor dat u gedurende uw verblijf op de afdeling een zinvolle tijdsbesteding krijgt aangeboden. Het is bekend dat wanneer mensen op een of andere manier aan psychische klachten lijden, het goed is om een vaste dagstructuur te volgen en tot activiteiten te komen.
Daarnaast kunt u binnen de verschillende therapieën werken aan individuele behandeldoelen.
Ook biedt het therapieprogramma het behandelteam de gelegenheid u in verschillende situaties te observeren, zodat er meer zicht komt op uw totale functioneren, waardoor behandeling op maat gegeven kan worden en ter bevordering van de diagnostiek.
De vaktherapieën worden in principe in groepsverband aangeboden, maar daarop worden ook uitzonderingen gemaakt, afhankelijk van het toestandsbeeld van de patiënt. Bijvoorbeeld wanneer u niet teveel prikkels kunt verdragen, of wanneer u erg in de war bent, kan therapie ook individueel aangeboden worden en soms zelfs op de afdeling, in plaats van in de daarvoor bestemde therapieruimtes. Het volgen van de verschillende therapieën is niet vrijblijvend, het maakt onderdeel uit van uw totale behandeling.

Voor alle vaktherapieën geldt dat positieve ervaringen met hetgeen u doet of laat zien kan bijdragen aan een beter psychisch functioneren, naast dat u binnen de verschillende vaktherapieën ook een beter zicht krijgt op uw sterke en zwakke kanten en daarmee zo goed mogelijk kan leren omgaan.
 
Beeldende therapie:
Met behulp van beeldend materiaal, zoals tekenen, schilderen, textiel, hout, klei, e.d. kunt u aan het werk gaan.
U werkt doorgaans individueel in de groep, wat betekent dat u met eigen werkstukken bezig bent. Binnen het beeldend werken werkt u met eigen thema’s of behandeldoelen. Een eerste doel kan zijn: weer tot activiteit komen, gedachten verzetten of uiten van gevoelens. In de loop van de behandeling kunt u verder met persoonlijke thema’s binnen de therapie aan de slag. U kunt bijvoorbeeld oefenen met het nemen van initiatief en het afbakenen van grenzen, en komen tot eigen vormgeving.
Eén a twee keer per week wordt er ook een groepsopdracht aangeboden. Hierbij ligt het accent meer op gezamenlijkheid, samenwerken en het uitwisselen van ervaringen.

Psychomotorische therapie
Bij deze therapie staat bewegen en ontspanning centraal. Er worden  bewegingsvormen uit de sport- en spelwereld en uit de lichamelijke opvoeding aangeboden, evenals ontspannings- en ademtherapie. Van lichamelijke inspanning (bewegen) is bekend dat het een positieve bijdrage levert aan de algehele gezondheid, maar zeker ook aan  psychische gesteldheid. Het geeft afleiding van nare gedachten en het helpt conditie verbeteren, waardoor men zich ook in het geheel beter kan gaan voelen.
Naast dat er aandacht is voor het opdoen van allerlei (motorische) vaardigheden, het beleven van plezier aan allerlei spelactiviteiten en het leren ontspannen met behulp van gerichte ontspanningsoefeningen, kunt u, net als binnen de andere vaktherapieën, met eigen thema’s en behandeldoelen aan de slag 

De behandeling

In het opnamegesprek hebben de arts-assistent en de verpleegkundige u een voorstel voor behandeling gedaan. U heeft hier afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in het behandelplan.

lees meer

De behandeling

Behandelplan
In het opnamegesprek hebben de arts-assistent en de verpleegkundige u een voorstel voor behandeling gedaan. U heeft hier afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in het behandelplan. U krijgt daarvan een kopie.

Weekgesprek
U hebt in principe iedere week een gesprek met de afdelingsarts en de psychiater, tenzij er een reden is om dit niet te doen. Er wordt hiervoor iedere vrijdag een planning opgehangen in de gemeenschappelijke huiskamer voor de week erna. Is het gesprek gepland op een dag en/of tijd die voor u niet uitkomt? Dan kan hier altijd in overleg een nieuwe afspraak voor worden gemaakt. Dit weekgesprek vindt in principe met u plaats. Wil een familielid of andere betrokkene een arts spreken, dan kan hiervoor apart een afspraak worden gemaakt.

Oefentijden
Bij opname wordt met iedere patiënt afgesproken welke ‘oefentijden’ hij/zij heeft voor het verlaten van de afdeling. Dit wordt gedaan om patiënten extra bescherming te bieden indien nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van verwardheid of somberheid.

Wij hanteren zowel op de gesloten als op de open afdeling een systeem van oefentijden dat bestaat uit:
1. geen oefentijden (patiënt mag niet van de afdeling af).
2. onder begeleiding van een verpleegkundige (patiënt mag enkel met een verpleegkundige van de afdeling af).
3. onder begeleiding van een volwassene (patiënt mag met iemand ouder dan 18 jaar van de afdeling, maar niet met een medepatiënt).
4. 15-60 minuten (de oefentijd wordt opgebouwd van 15 minuten tot 60 minuten zelfstandig van de afdeling). Hier mag meerdere malen per dag gebruik van worden gemaakt buiten de therapietijden en vaste groepsmomenten om.
5. tijd en doel (iemand mag maximaal 4 uur van de afdeling, buiten therapietijd en na overleg met een verpleegkundige).

In een enkel geval wordt er een uitzondering op de regel gemaakt in overleg met uw behandelaren. Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in het elektronisch patiëntendossier.

Behandelbespreking
Uw behandeling en de ontwikkelingen daarin komen één keer per twee weken in de behandelbespreking aan de orde.Hierbij is het behandelteam aanwezig. U bent hier zelf niet bij aanwezig, maar krijgt nadien een terugkoppeling van uw behandelaar
Voor de bespreking heeft ieder lid van het behandelteam een verslag gemaakt waarin het beloop van de afgelopen periode beschreven wordt. Als u daartoe in staat bent, brengt u ook uw eigen input in door het schrijven van een eigen bijdrage. Hier is een formulier voor, te vinden in de huiskamer. Uw familie heeft ook de mogelijkheid op dit formulier haar bevindingen in te vullen onder het daarvoor bestemde kopje. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u bij het schrijven van dit verslag begeleiding vragen van een verpleegkundige.
Tijdens de behandelbespreking worden deze gegevens geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het bestaande behandelplan voortgezet of bijgesteld.
De behandelbespreking vindt plaats in een daarvoor bestemde ruimte op de afdeling.

Terugkoppeling
In de terugkoppeling doen de arts-assistent en de verpleegkundige het voorstel voor verdere behandeling. Dit voorstel hoeft niet altijd een verandering in te houden, soms betekent het een voortzetting van bestaande afspraken.
Het kan zijn dat u het niet helemaal eens bent met het voorstel. In dat geval wordt er samen met u gezocht naar een alternatief waar u wel mee akkoord kunt gaan.

Actualiteitenoverleg
Dit is een overleg dat elke ochtend plaatsvindt. Hierbij zijn de verpleegkundige(n), de arts-assistent en andere teamleden aanwezig. Tijdens dit overleg worden bijzonderheden van de afgelopen 24 uur per patiënt besproken en de vragen aan de arts gesteld die tijdens de dagopening naar voren zijn gekomen.
Soms wordt er naar aanleiding van de bijzonderheden besloten een wijziging voor te stellen in het behandelplan. Dit voorstel wordt met u besproken. Ook hiervoor is uw toestemming vereist.

Rooming-in
Rooming-in kan in bepaalde gevallen een onderdeel zijn van uw behandelplan waarbij uw naaste u mede begeleidt bij dagelijkse activiteiten en op uw kamer kan verblijven en overnachten met als doel om uw herstel te bevorderen. Deze mogelijkheid kan met het behandelend team besproken worden.
 

Gedwongen opname wet verplichte GGZ

De meeste mensen worden vrijwillig opgenomen. Soms kan het echter voorkomen dat een opname nodig is, maar iemand dat zelf niet wil

lees meer

Gedwongen opname wet verplichte GGZ

De meeste mensen worden vrijwillig opgenomen. Soms kan het echter voorkomen dat een opname nodig is, maar iemand dat zelf niet wil. Dat kan als er door uw psychiatrische ziekte sprake is van gevaar voor uzelf of voor de omgeving. U kunt dan gedwongen worden opgenomen. Om dit allemaal goed te regelen is op 1 januari 2020 de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan, deze vervangt de Wet Bopz.

Er zijn 2 manieren waarop u met de Wvggz gedwongen kunt worden opgenomen, namelijk met een ‘crisismaatregel’ (tot voor kort de IBS) en een ‘zorgmachtiging’ (tot voor kort de RM). De burgemeester bepaalt of u een crisismaatregel opgelegd krijgt. Dit houdt in dat u per direct gedwongen kan worden om psychiatrische zorg te ondergaan. De rechter bepaalt of u een zorgmachtiging opgelegd krijgt, waarmee u in uw vrijheid kan worden beperkt en u verplicht psychiatrische zorg ondergaat. In deze machtiging staat welke vormen van zorg verplicht zijn en waar u de zorg krijgt. Wilt u hier meer over weten?
Kijk dan op www.pvp.nl.

Praktische informatie voor als u wordt opgenomen

Aanmelden

Het is belangrijk dat u eerst langs de Check-in balie (ingang Oost) gaat om uw gegevens door te nemen en aan te passen waar nodig. U kunt zich daarna melden bij de ontvangstbalie van de Medisch Psychiatrische Unit (R963).

lees meer

Aanmelden

Voordat u in gesprek gaat met uw zorgverlener willen we graag uw gegevens op orde hebben. Daarom controleren we vóór uw afspraak bij de Check-in balie uw gegevens en passen we deze waar nodig aan in uw medisch dossier. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens, medicijnregistratie en medische gegevens. Op deze manier beschikt uw zorgverlener tijdens de afspraak over uw actuele gegevens. Dit komt de kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede. Voor meer informatie hierover gaat u naar Check-in balie

Een aantal vragen kunt u ook vóór uw afspraak beantwoorden via mijnRadboud. U ontvangt bericht via mijnRadboud als er voor u een vragenlijst klaar staat. Hiermee bespaart u tijd bij de Check-in balie.

Naar uw afspraak op verpleegafdeling MPU ( Medische psychiattrische unit, R963)
U kunt zich melden bij de ontvangstbalie van de verpleegafdeling. Het is belangrijk dat u onderstaande zaken bij u hebt:
 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw afsprakenkaart van de polikliniek (indien van toepassing)
 • een medicatielijst van uw apotheek met daarop de medicijnen die u gebruikt
 • uw huidige medicijnen, genoeg voor één dag
 • telefoonnummers van uw familie en/of kennissen die contactpersoon zijn
 • gegevens van uw thuiszorgorganisatie (indien van toepassing)
 • uw dieetlijst (indien van toepassing)
Als u zich eerst meldt bij de verpleegafdeling kan het voorkomen dat we u vragen om alsnog naar de Check-in balie te gaan om de gegevens in orde te brengen als dit mogelijk is.

Opname­planning en wacht­tijden

Uw behandelend arts kan in overleg met u besluiten tot een opname op de medische psychiatrische unit (MPU) van afdeling Psychiatrie.

lees meer

Opname­planning en wacht­tijden

Uw behandelend arts kan in overleg met u besluiten tot een opname op de Medische Psychiatrische Unit (MPU)  van de  afdeling Psychiatrie. De arts dient dan bij het aanmeldbureau een aanvraag in voor opname. Het bureau plant in overleg met u de opname in.

Spoedopname

In sommige gevallen is een acute opname noodzakelijk. Onze artsen en verpleegkundigen doen er dan alles aan om u de meest noodzakelijke en beste zorg te bieden. 

Meer informatie en wachttijd

Wilt u de wachttijd weten? Of wilt u meer informatie over de opname op afdeling psychiatrie? Neem dan contact op met de medewerkers van het aanmeldbureau:

Het aanmeldbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina voor wachttijden.
Voor meer informattie over de voorbereiding van uw opname in het Radboudumc kunt u terecht op de pagina  'uw opname'


Huisregels afdeling psychiatrie

Met de algemene huisregels van het Radboudumc en die van onze afdeling zorgen we samen voor een prettig en veilig beleid.

Lees meer

Huisregels afdeling psychiatrie

Met de algemene huisregels van het Radboudumc en die van onze afdeling zorgen we samen voor een prettig en veilig beleid.


 


Roken, alcohol en drugs

Roken (ook e-sigaret) mag alleen in de tuinen op de daarvoor bestemde plekken. Bezoekers kunnen roken in daarvoor bestemde ruimtes bij ingang Oost. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

Verlof

Op de afdeling werken we met oefentijden. Zodra het mogelijk is, kunnen patiënten met verlof. Het is de bedoeling dat het verlof plaatsvindt in het weekend of buiten de therapietijden om.

lees meer

Verlof

Op de afdeling werken we met oefentijden. Dit betekent heel letterlijk tijd om buiten de afdeling te oefenen. Soms kunnen patiënten vanwege hun ziektebeeld tijdelijk niet of nauwelijks zelfstandig buiten de afdeling komen. Om ervoor te zorgen dat deze periode zo kort mogelijk is, maar wel veilig en verantwoord, werken we met oefentijden. De oefentijd bouwen we op en kan variëren van geen oefentijd, tot ‘tijd en doel’. Bij tijd en doel mogen patiënten zelfstandig maximaal 4 uur weg van de afdeling, nadat hierover met de verpleging afspraken zijn gemaakt.

Zodra het mogelijk is, kunnen patiënten met verlof. Het is de bedoeling dat het verlof plaatsvindt in het weekend of buiten de therapietijden om. Dit verlof bouwen we op. Het verlof varieert van dagdelen onder begeleiding van familie of bekenden, tot verlof met overnachting zonder begeleiding.

In de resocialisatiefase kan de patiënt 1 keer per week buiten de afdeling overnachten. Deze fase duurt maximaal 3 weken. De patiënt kan dit verlof zelf aanvragen, het liefst in overleg met familie of vrienden. Daarna geeft het behandelteam een advies. De patiënt moet de dag na het verlof met een overnachting uiterlijk om 20.00 uur terug zijn zodat er nog voldoende tijd is om het verlof te evalueren.

Bezoek

Bezoek is welkom tot 20.30 uur, behalve tijdens uw therapie of andere (behandel) afspraken. Stem het bezoek daarom zoveel mogelijk af met de verpleging.

lees meer

Bezoek

Bezoek kunt u ontvangen op uw kamer, in de centrale hal of bij lunchroom ZieZo (ingang oost). Het is niet toegestaan dat bezoek in de eet- en huiskamergedeelte van de verpleegafdeling gaat zitten. Dit in verband met de privacy van de andere patiënten. In de tuin op het terras mag u met bezoek aan de uiteindes van het terras zitten, niet in het midden. Bezoek is welkom tussen 9.00 uur en 20.30 uur, behalve tijdens uw therapie of andere (behandel)afspraken. Stem het bezoek daarom zoveel mogelijk af met verpleging.


Basisprogramma

De dagindeling:
 • opstaan
 • ontbijt
 • dagopening
 • therapie
 • broodmaaltijd
 • therapie
 • warme maaltijd
 • bezoektijd
Dagopening:
Elke werkdag is er een dagopening, op de gesloten afdeling om 09:45 uur, op de open afdeling om 09:30uur. Tijdens de dagopening bespreken we de afspraken of plannen voor die dag en kunt u eventuele vragen voor uw behandelaar aan de verpleegkundige doorgeven. We verwachten van de patiënten dat ze bij de dagopening aangekleed aanwezig zijn. De verpleegkundige(n) zit de dagopening voor. U kunt voor en /of na de dagopening ontbijten.
In de huiskamer kunt u lezen welke verpleegkundige u zal begeleiden overdag en 's avonds.

Therapieprogramma
Wanneer u bent opgenomen krijgt u ook te maken met de verschillende vaktherapieën. Op onze afdeling is dat beeldende therapie en psychomotorische therapie. Deze therapieën zorgen ervoor dat u gedurende uw verblijf een zinvolle dagbesteding krijgt aangeboden. Het is bekend dat wanneer mensen op een of andere manier aan psychische klachten lijden, het goed is om een vaste structuur te volgen en tot activiteiten te komen. Daarnaast kunt u binnen de verschillende therapieën werken aan individuele behandeldoelen.

Voor alle therapieën geldt dat positieve ervaringen met wat u doet of laat zien kunnen bijdragen aan een beter psychisch functioneren. Ook krijgt u vaak een beter zicht op uw sterke en minder sterke kanten en kunt u leren of ervaren hoe u daar zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

In uw behandelplan kunt u terugvinden welke therapieën in overleg met u zijn afgesproken.
Op het wekelijkse therapierooster in de huiskamer staat vermeld wanneer u bij welke therapieën bent ingedeeld. De verpleegkundige kan u daarbij begeleiden en informeren hoe het rooster in elkaar steekt.

De avonduren
Uw vrije tijd kunt u zelf invullen (bijvoorbeeld bij familie), rekening houdend met de oefentijden en behandelafspraken. We verwachten dat u bij de verpleegkundige aangeeft wanneer u de afdeling verlaat en hoelang u denkt weg te blijven. U wordt in ieder geval vòòr 22:00 uur op de afdeling terug verwacht.
's Avonds en in het weekend is er, bij voldoende animo en afhankelijk van de drukte op de afdeling, de mogelijkheid om te sporten in de sportzaal. Dit mag alleen onder begeleiding van een verpleegkundige.

De nacht
Tussen 22:00 uur en 07:00 uur is het rustig op de afdeling zodat iedereen kan gaan slapen en vanaf 22:30 uur gaan de tuindeuren dicht.Tussen 22:30 en 07:00 uur kan er niet op de afdeling worden gerookt. Als u hier veel moeite mee heeft, is er de mogelijkheid een nicotinepleister te krijgen.
De verpleegkundige komt zowel aan het begin als aan het einde van de nacht bij u kijken. De eerste drie nachten van uw opname een extra keer. Om 22:45 uur is de overdracht van de verpleegkundigen..Vòòr deze tijd verwachten we dat u de avondmedicatie heeft gehaald.

De maaltijden
Er zijn drie maaltijdmomenten op een dag. De eerste, het ontbijt, is niet gezamenlijk. Ieder kan voor zichzelf in de  gemeenschappelijke keuken ontbijt klaarmaken en in de gemeenschappelijke huiskamer eten. Lunch en avondeten vinden wel gezamenlijk plaats in de gemeenschappelijke huiskamer. De lunch is om 12.30 uur. Op de gesloten afdeling is het avondeten om 17.15 uur en op de open afdeling om 17.45 uur. ’s Avonds wordt er warm gegeten. Iedere dag kun je hiervoor je maaltijdwensen doorgeven aan de voedingsassistent. We werken met het foodforcare concept.
 

Patiënt­vertrouwens­persoon

Heeft u ondersteuning nodig bij vragen over uw rechten, of overweegt u een klacht in te dienen? Dan kunt u zich ook wenden tot een patiëntenvertrouwenspersoon.

lees meer

Patiënt­vertrouwens­persoon

Heeft u ondersteuning nodig bij vragen over uw rechten, of overweegt u een klacht in te dienen? Dan kunt u zich ook wenden tot een patiëntenvertrouwenspersoon. Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon. Het maakt niet uit of u thuis behandeld wordt of dagbehandeling krijgt. Ook als u vrijwillig of gedwongen opgenomen bent in een zorginstelling heeft u recht op een patiëntenvertrouwenspersoon. De hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Psychiatrie of op kijk op de website van Stichting Vertrouwenspersonen in de zorg.

Voor familie en betrokkenen

Een familielid of bekende van u is opgenomen in het Radboudumc op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van de afdeling Psychiatrie. Dit is voor u als familie of naasten een ingrijpende gebeurtenis. Wij proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de behandeling.

lees meer

Voorzieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruik maken van de meeste diverse voorzieningen van het Radboudumc . Wilt u weten hoe het op uw afdeling met bepaalde voorzieningen is geregeld vraag het uw verpleegkundige. naar voorzieningen

Uw opname

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Onze mensen