Afdelingen Urologie Wel of niet reanimeren

Wat is reanimeren?

Reanimatie is het toepassen van maatregelen bij een adem- of hartstil- stand. Het gaat hierbij met name om hartmassage en kunstmatige beademing in combinatie met medicijnen. Reanimatie kan uw leven redden.

lees meer

Wat is reanimeren?

Reanimatie is het toepassen van maatregelen bij een adem- of hartstil- stand. Het gaat hierbij met name om hartmassage en kunstmatige beademing in combinatie met medicijnen. Reanimatie kan uw leven redden. Maar reanimatie is niet altijd succesvol. De kans op succes hangt af van veel factoren. Bij een patiënt in een slechte conditie met veel bijkomende klachten is de kans op succes aanmerkelijk minder dan bij iemand in een goede conditie. Het belangrijkste risico bij een reanimatie is dat het soms wel lukt om het hart weer goed op gang te krijgen maar dat de hersenen intussen te lang zuurstofgebrek hebben.Hierdoor kan blijvende hersenbeschadiging optreden en of kan de patiënt in een coma raken. In het Radboudumc reanimeren we iedere patiënt indien nodig. Tenzij u en de arts anders afgesproken hebben.
 

Waarom niet reanimeren?

Het Radboudumc wil niemand tegen zijn ofhaar wil reanimeren. De wens tot wel of niet reanimeren hangt namelijk samen met de ernst van uw aandoening, uw toekomstverwachting, uw levensvisie en de kans van slagen van een reanimatie.

lees meer

Waarom niet reanimeren?

Er kunnen twee redenen zijn om een besluit te nemen om niet te reanimeren:
  • U heeft de behandelend arts laten weten (mondeling of schriftelijk) niet gereanimeerd te willen worden.
  • De behandelend arts acht reanimatie bij voorbaat niet zinvol, omdat er naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.
Het Radboudumc wil niemand tegen zijn ofhaar wil reanimeren. De wens tot wel of niet reanimeren hangt namelijk samen met de ernst van uw aandoening, uw toekomstverwachting, uw levensvisie en de kans van slagen van een reanimatie.

Om tot een goed besluit te komen, kan het raadzaam zijn een gesprek aan te gaan met uw behandelend arts, de verpleegkundige en uw familie. Uw behandelend arts kan u vanuit medisch oogpunt meer vertellen over uw situatie. Met verpleegkundigen en familie kunt u bespreken hoe u een goede afweging in uw keuze kunt maken.
De behandelend arts zorgt voor voldoende informatie en waar nodig voor professionele hulp bij de afweging. U als patiënt heeft hierin het laatste woord en kunt een verklaring afleggen in welke omstandigheden u niet gereanimeerd wilt worden. Het kan zijn dat uw situatie zo slecht is, dat de arts besluit - op medische gronden
- reanimatie achterwege te laten. Hij dient u in dat geval op de hoogte te brengen van zijn besluit.

Vastleggen en veranderen reanimeerbesluit

De beslissing om niet te reanimeren leggen we vast in een reanimeerbesluit dat door de behandelend arts wordt opgenomen in het medisch dossier (EPD). Hierin wordt exact aangegeven in welke situatie we u niet reanimeren.

lees meer

Vastleggen en veranderen reanimeerbesluit

De beslissing om niet te reanimeren leggen we vast in een reanimeerbesluit dat door de behandelend arts wordt opgenomen in het medisch dossier (EPD). Hierin wordt exact aangegeven in welke situatie we u niet reanimeren. Een niet-reanimeerbesluit, genomen binnen het Radboudumc, is in principe bindend voor alle artsen, verpleegkundigen en overige zorgverleners binnen het Radboudumc die met u in contact komen. Ook wanneer zij niet hebben deelgenomen aan het besluitvormingsproces. Dit reanimeerbesluit is alleen geldig in het Radboudumc. Bij overplaatsing naar elders, dient u het besluit opnieuw kenbaar te maken.
 
Het is belangrijk om te benadrukken dat een niet-reanimeerbesluit geen gevolgen heeft voor de verdere behandeling van uw ziekte. U krijgt precies dezelfde behandeling en verzorging als andere patiënten. Het enige verschil is dat we bij een hartstilstand of ademstilstand geen reanimatie toepassen.

Veranderen reanimeerbesluit

Op ieder moment kan het besluit herroepen worden:
  • u komt terug op uw wens niet gereanimeerd te willen worden;
  • de arts kan op grond van bijvoorbeeld verbetering van de gezondheid het besluit tot niet-reanimeren herroepen.
We bespreken uw besluit om wel of niet te reanimerenopnieuw met u  als er veranderingen optreden in uw gezondheidstoestand en/of behandeling.

Wils­onbekwaamheid

Indien een meerderjarige patiënt niet meer in staat is zijn wens kenbaar te maken (wilsonbekwaam is), wordt een niet-reanimatiebesluit met de vertegenwoordiger van de patiënt besproken.

lees meer

Wils­onbekwaamheid

Indien een meerderjarige patiënt niet meer in staat is zijn wens kenbaar te maken (wilsonbekwaam is), wordt een niet-reanimatiebesluit met de vertegenwoordiger van de patiënt besproken. Dit kan zijn: een mentor, een door u schriftelijk gemachtigde persoon, uw echtgenoot, partner of levensgezel, een ouder, kind, broer of zus. Met de vertegenwoordiger zullen we proberen de wens van de patiënt zoveel mogelijk te reconstrueren.

Schriftelijke wilsverklaring

Een wilsonbekwame patiënt kan een schriftelijke wilsverklaring hebben opgesteld op het moment dat hij wilsbekwaam was, waarin hij de wens uit om niet gereanimeerd te worden.De behandelaar dient deze in principe te respecteren. Hij kan afwijken van de inhoud van de wilsverklaring als hiertoe gegronde redenen bestaan. Het is van belang om uw wens over niet-reanimeren en de verklaring tijdig met uw arts te bespreken.

Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn.

lees meer

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of de oncologieverpleegkundige. De artsen en/of de oncologie verpleegkundigen zullen dit onderwerp ook verder met u bespreken zodat uw wensen dit onderwerp kan worden vastgelegd en nageleefd.