Ons onderzoek

Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker. Het oncologische onderzoek van het Radboudumc is ondergebracht in vijf thema's: Meer informatie over de thema's en het wetenschappelijk onderzoek in het Radboudumc leest u op de Research-pagina's.
 

Centrum voor Oncologie Samen tegen kanker!

De diagnose kanker of het bericht dat uw kanker is teruggekomen, heeft grote impact op uw dagelijks leven en kan veel reacties en gevoelens oproepen, zowel bij u als bij uw naasten. Hoe gaat u daarmee om?

lees meer

Onze organisatie Ketenzorg

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt optimale innovatieve zorg, afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Onze patiënt staat altijd centraal. Hiertoe werken onze zorgverleners samen in ketens: ketenzorg.

lees meer

Contact

Centrum voor Oncologie
over bestuur & organisatie, géén patiëntenzorg

(024) 365 57 51
contact

Voor verwijzers

Wilt u uw patiënt voor (snel)diagnostiek of consult bij ons aanmelden? Maak dan gebruik van onze online aanmeldformulieren.

patiënt aanmelden

Onderwijs

  • Ben je benieuwd hoe het is om als oncologieverpleegkundige in het Radboudumc te werken?

    lees meer


11de Scholing Palliatieve Zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

De Radboudumc Health Academy organiseert op 15 mei 2019 voor de elfde maal deze scholing. De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase. lees meer

Aan het woord


Vier vragen aan prof. dr. ir. Koos van der Hoeven voorzitter

"Het Centrum voor Oncologie biedt op alle onderdelen patiëntgerichte en innovatieve zorg, voor en in afstemming met de patiënt."

lees meer

Vier vragen aan prof. dr. ir. Koos van der Hoeven voorzitter

Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven is internist-oncoloog, afdelingshoofd Medische Oncologie en voorzitter van het Centrum voor Oncologie.

1. Welke betekenis heeft het Centrum voor Oncologie voor de regio?

Het Centrum voor Oncologie biedt multidisciplinaire zorg aan voor vrijwel alle tumortypes, in afstemming met de ziekenhuizen in de wijde regio. Soms gebeurt dat door hoog-complexe behandelingen in het Radboudumc te laten plaatsvinden. Veel vaker gebeurt dit door expertise met de omliggende ziekenhuizen te delen, zodat patiënten in een ziekenhuis in hun directe woonomgeving goed behandeld kunnen worden.

2. Hoe helpt u de patiënt bij het maken van de vaak moeilijke keuzes?

Het Centrum voor Oncologie hecht zeer aan gemeenschappelijke besluitvorming (shared decision making). Artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen moeten zich bij belangrijke keuzes over behandelingen goed informeren over de wensen van een patiënt. Ook is het belangrijk goed uit te leggen wat de technische mogelijkheden zijn en een optie voor bedenktijd te geven, zodat patiënten ook de gelegenheid hebben met hun huisarts te overleggen, voordat een belangrijke keuze voor een nieuwe behandeling gemaakt wordt. Het Radboudumc doet onderzoek naar de beste methode die hiervoor gebruikt kan worden.

3. Waarom zouden patiënten voor het Centrum voor Oncologie moeten kiezen?

Het Centrum voor Oncologie biedt op alle onderdelen patiëntgerichte en innovatieve zorg, voor en in afstemming met de patiënt. In alle ketens zijn ook patiënten vertegenwoordigd om de organisatie te optimaliseren. Cijfers over kwaliteit van de zorg worden ook openbaar gemaakt.
 

4. Welke rol speelt de huisarts binnen het Centrum voor Oncologie?

De rol van de huisarts binnen het Centrum voor Oncologie zou nog wel wat prominenter kunnen. Doordat patiënten in het Radboudumc uit een grote regio komen, is het helaas onmogelijk om de huisartsen ook allemaal persoonlijk te kennen. Het is belangrijk in de patiëntenzorg dat huisartsen goed op de hoogte zijn van wat er in het ziekenhuis met hun patiënten gebeurt en omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Het Centrum voor Oncologie zorgt ervoor dat huisartsen binnen 48 uur nadat een van hun patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken is, via de beveiligde mail hier een verslag van ontvangen, waarbij ook wordt aangegeven met wie er overlegd kan worden in geval van onduidelijkheden of aanvullende informatie. Er is een periodiek “transmuraal”overleg tussen een delegatie van de huisartsen uit de regio Nijmegen en het bestuur van het Centrum voor Oncologie.


Trots op... Centrum voor Oncologie

Waar zijn wij het meest trots op?

lees meer

Trots op... Centrum voor Oncologie

Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (internist-oncoloog, afdelingshoofd Medische Oncologie) en prof. dr. Peter Mulders (uroloog, afdelingshoofd Urologie) zijn de voorzitters van het Centrum voor Oncologie.

Waar bent u het meest trots op?

"Als voorzitters van het Centrum voor Oncologie zijn wij er trots op dat er in het Radboudumc daadwerkelijk multidisciplinair in verschillende ketens aan patiënten persoonsgerichte zorg geboden wordt. We zijn er ook trots op dat de Raad van Bestuur van het Radboudumc ruimte voor de oncologie geeft. Behandelingen die even goed of soms beter in omliggende ziekenhuizen gedaan kunnen worden, organiseren we in overleg met onze patiënten graag met onze netwerkpartners.

Het Centrum voor Oncologie heeft een open cultuur en maakt haar resultaten graag openbaar, ook als ze wel eens niet goed zouden kunnen zijn. Gelukkig is het laatste maar sporadisch het geval. Innovatie is belangrijk, want als we dat niet nastreven, zijn we over 5 jaar nog net zover als nu. Op het gebied van de oncologie valt er nog veel winst te behalen. Dagelijks vragen we ons af of we daar met vernieuwende technieken aan kunnen bijdragen."

Vier vragen aan prof. dr. Peter Mulders voorzitter

"Het Centrum voor Oncologie streeft naar echte multidisciplinaire zorg."

lees meer

Vier vragen aan prof. dr. Peter Mulders voorzitter

Prof. dr. Peter Mulders is uroloog, afdelingshoofd Urologie en voorzitter van het Centrum voor Oncologie.

1. Hoe ervaren patiënten het om een vast aanspreekpunt te hebben?

Een nadeel van een groot ziekenhuis en betrokkenheid van veel verschillende zorgverleners bij de behandeling van een patiënt, kan zijn dat patiënten het overzicht verliezen. Daarom is het heel plezierig als patiënten een vast aanspreekpunt hebben, een casemanager, die uitleg kan geven en kan inspringen bij onduidelijkheden.

2. Wat heeft het Centrum voor Oncologie wetenschappelijk bereikt en wat merkt de patiënt hiervan?

Het Centrum voor Oncologie probeert het wetenschappelijk onderzoek goed af te stemmen op de patiëntenzorg. Ook als patiënten vanuit het Radboudumc naar omliggende ziekenhuizen verwezen worden voor verdere behandelingen, willen we de gegevens gebruiken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Een goed voorbeeld is het onderzoek naar het effect van dendritische celvaccinatie bij patiënten die na eerdere verwijdering van een melanoom uitzaaiingen in de lymklieren hebben gekregen. Nadat deze chirurgisch verwijderd zijn, kunnen patiënten voor deze behandelingen in aanmerking komen. Patiënten uit het gehele land komen hiervoor naar het Radboudumc. Als de studie is afgelopen, worden de patiënten weer naar het eigen ziekenhuis terug verwezen.

3. Welke veranderingen in de patiëntenzorg kunnen we in de ketens verwachten?

Het Centrum voor Oncologie streeft naar echte multidisciplinaire zorg. Dat is niet voor alle vormen van kanker en ook niet in elk stadium van de ziekte hetzelfde. Toch streven we ernaar om op elk moment deze multidisciplinaire zorg te kunnen aanbieden en dit ook naar patiënten toe herkenbaar te maken.

4. Verwacht u op korte termijn een wetenschappelijke doorbraak?

In de behandeling van kanker is er de afgelopen jaren vooral door de introductie van immunotherapie bij een uitgezaaid melanoom veel bereikt. En later ook bij longkanker, nierkanker en andere vormen van kanker. Het Radboudumc doet hier op meerdere fronten uitgebreid onderzoek naar en zal zeker bijdragen aan doorbraken de komende jaren.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Radboud Report Oncologie

Radboud Report Oncologie is een uitgave van het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Het magazine is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie te maken heeft met kanker, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom als lezer.

lees meer

Ons onderzoek

Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker.

over ons onderzoek

Project CONtext

Project CONtext is een nieuwe werkwijze om Samen Beslissen over behandelopties bij kanker in de spreekkamer te verbeteren.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Het gesprek met uw zorgverlener opnemen

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dan kan dat. Lees hier waar u zoal aan moet denken bij het maken van een geluidsopname.

lees meer

Het gesprek met uw zorgverlener opnemen

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om uw concentratie vast te houden.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

  • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken.

  • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

  • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  • Opslaan

Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bestanden op te slaan in mijnRadboud.

  • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via social media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl
 

Wilt u meedoen aan een klein onderzoekje?

Willemijn Engberts is masterstudent aan de Radboud Universiteit en doet een kleinschalig onderzoek naar het effect van geluidsopnames in de spreekkamer. Heeft u binnenkort een afspraak met uw zorgverlener (in of buiten het Radboudumc) en wilt u na het gesprek online enkele vragen van Willemijn beantwoorden, dan is zij hier erg mee geholpen! U ontvangt de vragen gewoon via de mail.
Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar w.engberts@student.ru.nl. Het is fijn als u dan direct aangeeft of u van plan bent het gesprek met uw zorgverlener op te nemen of niet (als u geen voorkeur heeft dan zal Willemijn u vragen om wel/geen geluidsopname te maken). Na uw aanmelding ontvangt u van Willemijn een mail met algemene informatie over het onderzoek, tips en eventueel een instructie voor het maken van de opname. U hoeft zelf verder niets meer te doen, u ontvangt na uw afspraak automatisch de vragenlijst op de mail. Deelname is compleet anoniem.
 

Onze mensen

Het Centrum voor Oncologie wordt gecoördineerd door een dagelijks bestuur