Onderwijs Doelgroepen Studenten Regelingen Bindend studieadvies

Meer over het bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies (BSA) betekent dat een propedeusestudent die aan het eind van het eerste jaar niet aan een gekwantificeerde norm voldoet, moet stoppen met de opleiding. lees meer

Meer over het bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies (BSA) betekent dat een propedeusestudent die aan het eind van het eerste jaar niet aan een gekwantificeerde norm voldoet moet stoppen met de opleiding. Voor geneeskunde geldt in het studiejaar 21-22 dat je minimaal 35,5 van de 60 te behalen studiepunten moet hebben behaald.
 

Een negatief bindend studieadvies heeft grote consequenties voor de betrokken student. Hij/zij moet stoppen met de opleiding geneeskunde en kan zich gedurende drie jaar niet opnieuw voor de opleiding inschrijven. Om een negatief bindend studieadvies met alle vervelende consequenties die daar bij horen voor te zijn, zal de student daarom vanaf de allereerste studiedag actief met zijn studie aan de slag moeten.

De commissie studieadvies eerste jaar 

De commissie studieadvies eerste jaar brengt namens de decaan van de medische faculteit in februari het tussentijds studieadvies uit en op het eind van het eerste studiejaar het definitieve studieadvies. De commissie studieadvies eerste jaar bestaat uit leden van de examencommissie die speciaal voor deze commissie zijn aangesteld. Voorzitter is mw. prof. dr. M. Hopman, secretaris is drs. R. Goorden.

Het tussentijds studieadvies 

Uiterlijk 1 maart 2022 stelt de commissie studieadvies eerste jaar de voorlopige studieadviezen vast. Studenten krijgen een positief voorlopig studieadvies als ze minimaal 70 procent van de tot dan te behalen studiepunten hebben behaald. Alle studenten die hier niet aan voldoen krijgen een negatief voorlopig studieadvies.

Alle studenten die niet aan de norm voor een positief tussentijds studieadvies voldoen, krijgen een uitnodiging van de studieadviseur.

Bijzondere omstandigheden 

Bij het uitbrengen van het (tussentijds) studieadvies wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Het is daarom belangrijk dat eventuele bijzondere omstandigheden zijn gemeld bij de studieadviseur.

Tussentijds uitschrijven voor de opleiding om een negatief BSA voor te zijn 

Een negatief tussentijds studieadvies kan een reden zijn om je voor de opleiding uit te schrijven. Belangrijk hierbij is dat als je dit vóór 1 maart 2022 doet, je verschoond blijft van een bindend studieadvies aan het eind van het studiejaar. Dit maakt het mogelijk om je een jaar later weer in te schrijven voor de opleiding geneeskunde.

Tellen vrijstellingen mee bij het BSA? 

Bij het bepalen van het bindend studieadvies tellen vrijstellingen niet mee. Studenten met vrijstellingen moeten aan het eind van het studiejaar eveneens voldoen aan de norm van 42 behaalde studiepunten. (vanwege de COVID19 pandemie is dat voor studiejaar 2021-2022 aangepast naar 35,5 EC).

Het definitief bindend studieadvies

De commissie studieadvies eerste jaar stelt op 9 augustus 2022 vast welke studenten niet aan de norm voor een positief studieadvies kunnen voldoen. Deze groep krijgt van de commissie bericht over het voornemen tot een negatief bindend studieadvies en informatie over de mogelijkheid om gehoord te worden.

 

Studenten krijgen in eerste instantie een voornemen tot een negatief bindend studieadvies omdat ze na het uitbrengen van dit voornemen de mogelijkheid hebben om gehoord te worden door de commissie studieadvies eerste jaar. De hoorzitting zal worden gehouden op 24 augustus. Bij veel aanmeldingen zijn er ook hoorzittingen op 25 augustus 2022. Aanmelden voor de hoorzitting kan tot 17 augustus 2022.

In de brief waarin het voornemen tot een negatief bindend studieadvies wordt aangekondigd, zal worden uitgelegd hoe studenten zich voor deze hoorzitting kunnen aanmelden. Uiterlijk 2 dagen na de hoorzittingen ontvangen studenten het definitieve studieadvies.

Beroepsmogelijkheden 

De hoorzitting van de commissie studieadvies eerste jaar is geen beroepsmogelijkheid. Deze zitting maakt deel uit van de reguliere procedure bij het uitreiken van een negatief bindend studieadvies. Nadat de commissie een definitief studieadvies heeft uitgebracht, hebben studenten de mogelijkheid om tegen het advies in beroep te gaan. Een eventueel beroep wordt ingediend bij het College voor Beroep voor de Examens (Cobex). Een beroep indienen kan tot 6 weken na uitbrengen van het definitieve studieadvies.

Consequenties van een negatief BSA voor het vervolg van de studie

De consequentie van een negatief bindend studieadvies is dat een student zich gedurende drie jaar niet opnieuw voor de opleiding geneeskunde mag inschrijven.

Consequenties van een negatief BSA voor de studiefinanciering

Voor de studiefinanciering geldt dat je na afloop van het eerste studiejaar 1 jaar recht op studiefinanciering hebt verbruikt. De studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma behalen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden studiefinanciering. Die mag je altijd houden.

Je krijgt voor een 6-jarige studie in totaal 9 jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs kun je alleen de eerste 6 jaar krijgen, en het studentenreisproduct de eerste 7 jaar. Je moet je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.


Verplichtingen van de student

Het is erg belangrijk dat je bijzondere omstandigheden die de voortgang van je studie kunnen belemmeren zo snel mogelijk meldt bij de studieadviseur. lees meer

Verplichtingen van de student

Met betrekking tot het bindend studieadvies heeft de student een aantal verplichtingen. Het is van het grootste belang dat bijzondere omstandigheden die de voortgang van de studie kunnen belemmeren zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni gemeld worden aan de studieadviseur. Alleen als voldaan wordt aan tijdige melding van bijzondere omstandigheden kunnen eventuele bijzondere omstandigheden mee worden gewogen bij het uitbrengen van een bindend studieadvies.

Bijzondere omstandigheden

In een aantal gevallen wordt bij het uitbrengen van een bindend studieadvies rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. lees meer

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden zijn uitsluitend (uitvoeringsbesluit WHW, Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek):
 1. Ziekte van betrokkene.
 2. Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene.
 3. Zwangerschap van betrokkene.
 4. Bijzondere familieomstandigheden.
 5. Lidmaatschap of voorzitterschap van universiteitsraad, UMC-raad, onderwijsmanagementteam, opleidingscommissie , of vergelijkbare taak met substantiële omvang.
 6. Lidmaatschap van bestuur van een stichting die studentenvoorzieningen exploiteert, of vergelijkbare taak met substantiële omvang.

Regels omtrent bijzondere omstandigheden

 • Bijzondere omstandigheden moeten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, bekend worden gemaakt aan studieadviseur, studentendecaan, of eventueel andere aangewezen persoon.
 • Bijzondere omstandigheden die gedurende het eerste studiejaar optreden, moeten vóór 1 juni aan de studieadviseur gemeld worden.
 • Onderdeel 5 (medezeggenschap) zal in de propedeuse nauwelijks aan de orde zijn. Dat geldt meestal ook voor 6. De student wordt geacht prioriteit te geven aan zijn studie. De commissie BSA neemt de omstandigheden in overweging nemen maar bepaalt zelf hoeveel gewicht eraan moet worden toegekend.
 • De studieadviseur brengt indien nodig en uitsluitend met toestemming van de student de Commissie BSA op de hoogte van bijzondere omstandigheden van de student.
 • Naast de regeling bijzondere omstandigheden is er ook een hardheidsclausule (bevoegdheid van de decaan).
 • Een status als topsporter of toptalent (ter beoordeling door Topsport Gelderland en decaan RU) valt niet onder de persoonlijke omstandigheden onder uitvoeringsbesluit WHW. Hiervoor kan een hardheidsclausule van toepassing worden verklaard.
 • Medewerkers
 • Intranet