Interne kwaliteitszorg keuzeblokken

Tijdens het blok

Tijdens het blok is geregeld contact van de blokcoördinator met de studenten over de gang van zaken in het blok.

Vragenlijst

Na afloop van het blok, bij voorkeur na de toets, wordt van alle studenten verwacht dat zij een vragenlijst invullen en hun mening geven over: de opbouw van het blok, de docenten, het blokboek, de leerzaamheid van het blok etc.
De analyse van de studentenantwoorden wordt een week na ontvangst van de formulieren aan de blokcoördinator gezonden.

Evaluatiegesprek blokcoördinator

De blokcoördinator heeft op het einde van het blok een evaluatiegesprek met (een deel van) de studenten, volgens een vaste agenda. Een van de studenten maakt een verslag van dit gesprek. De blokcoördinator voegt dit verslag bij het evaluatieverslag van de blokcommissie.

Evaluatieverslag blokcommissie

De blokcommissie maakt een evaluatieverslag. Hierin worden onderwijskundige en organisatorische punten besproken. Tevens gaat de blokcommissie daarin in op de opmerkingen die door de studenten zijn gemaakt.

Dit verslag wordt met de enquête en het verslag van het eindgesprek gezonden aan de KeuzeFaseCommissie.

Pre-advies

Een lid van deze commissie maakt op basis van deze documenten en de blokevaluatie van het eraan voorafgaande jaar een pre-advies, dat wordt geagendeerd voor de commissie.

De blokcommissie ontvangt van de KFC het pre-advies eventueel met aanvullende opmerkingen uit de vergadering. Indien gewenst wordt een afspraak gemaakt met de blokcoördinator om de evaluatiebevindingen te bespreken.

Jaarlijks verslag

Jaarlijks wordt voor de opleidingscommissie een verslag gemaakt over de evaluatie van de keuzeblokken.

Interne kwaliteitzorg


Interne kwaliteitszorg van kernblokken

Onder verantwoordelijkheid van het Onderwijs Management Team (OMT) wordt een jaarlijkse evaluatiecyclus doorlopen. Alle kernblokken worden geëvalueerd op de onderwijskundige kwaliteit. Bij dit proces zijn studenten en docenten betrokken. Deze 'interne kwaliteitszorg' is als volgt opgebouwd. lees meer

Interne kwaliteitszorg van kernblokken

Tijdens het blok

Tijdens het blok hebben de jaarvertegenwoordigers (benoemd door het SOOS) intensief contact met de blokcoördinator over de gang van zaken in het blok.

Panel

Na afloop van elk blok wordt van de studenten verwacht dat zij een vragenlijst invullen en hun mening geven over de opbouw van het blok, de docenten, het blokboek, de leerzaamheid van het blok etc. Deze enquête wordt in een panel van vijf studenten met de blokcoördinator onder voorzitterschap van het OMT nabesproken.

De jaarvertegenwoordigers zorgen ervoor dat studenten deelnemen aan het panel. Allerlei zaken rond het blok (inhoudelijk en logistiek) kunnen in het panel aan de orde komen. Voor de studenten is dit een belangrijk moment om hun mening over het onderwijs kenbaar te maken.

Evaluatieverslag

De blokcommissie maakt een evaluatieverslag. Hierin worden onderwijskundige en organisatorische punten besproken. Ook gaat de blokcommissie in op de commentaren van studenten.
Het verslag wordt samen met de enquête en het panelverslag in een vergadering van het OMT besproken. Zonodig vindt er door het OMT nog een gesprek met de blokcoördinator plaats.

OMT

Het OMT maakt een verslag van alle bevindingen en zonodig een voorstel tot verbeteringen of bijstellingen in het blok. Jaarlijks maakt het OMT een rapportage over de kwaliteitszorg.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen bespreekt de blokevaluaties en bewaakt de kwaliteit van de evaluatieprocedure in zijn geheel.

Interne kwaliteitszorg keuzeblokken

Onder verantwoordelijkheid van de KeuzeFaseCommissie wordt een jaarlijkse evaluatiecyclus doorlopen. Alle keuzeblokken worden geëvalueerd op de onderwijskundige kwaliteit. Bij dit proces zijn studenten en docenten betrokken. Bij deze 'interne kwaliteitszorg' wordt de volgende procedure gevolgd. lees meer

Externe kwaliteitszorg


Externe kwaliteitszorg

De externe kwaliteitszorg vindt eens per zes jaar plaats. Per opleiding wordt door de faculteit een zogenaamde 'zelfstudie' geschreven en vervolgens bezoekt een landelijke visitatiecommissie alle medische faculteiten en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs.

Visitaties

Onze opleidingen worden om de 6 á 7 jaar beoordeeld op kwaliteit. Daarvoor komt een visitatiecommissie van deskundigen op bezoek. Ter voorbereiding schrijft de faculteit zelf een 'Kritische Reflectie' (ook wel 'Zelfstudie'). lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet