Onderwijs Events A0128245 Congres Tandheelkunde Radboudumc

Congres Tandheelkunde Radboudumc: 60 jaar Verbinden en Verbonden

Tandheelkunde bestaat 60 jaar en dat willen wij natuurlijk samen met u vieren. Op 20 mei 2022 organiseren wij het congres ter gelegenheid van het 12de lustrum Tandheelkunde. lees meer

Congres Tandheelkunde Radboudumc: 60 jaar Verbinden en Verbonden

Congres Tandheelkunde: 60 jaar Verbinden en Verbonden

Geachte collega, 

Het 60-jarig bestaan van de opleiding Tandheelkunde van het Radboudumc is iets om trots op te zijn. We zijn druk bezig om dit memorabele moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Er zijn genoeg historische hoogtepunten om bij stil te staan, want er ís heel veel gebeurd in die afgelopen 60 jaar! Generaties tandartsen zijn afgestudeerd, waarbij sommige collega’s met weemoed terugdenken aan hun opleiding, terwijl anderen met afschuw herinneringen ophalen. De opleiding is continu in beweging en gaat mee met de tijd, zowel in het uiterlijk van het gebouw als in de inhoud van opleiding. Er wordt door docenten, onderzoekers, studenten, assistenten en ondersteunend personeel hard gewerkt in en aan deze prachtige leer- en werkomgeving. We kijken verder dan onze neus lang is en laten ons graag inspireren door externe inzichten. 

Zestig jaar Tandheelkunde in het Radboudumc willen we vieren met alle betrokkenen en geïnteresseerden. De festiviteiten rondom ons 12de lustrum zijn 1 jaar uitgesteld , maar hopelijk kunnen we binnenkort elkaar weer zien, spreken en een drankje drinken. Op vrijdag 20 mei 2022 zal het grote lustrumcongres ‘Verbinden en Verbonden’ plaatsvinden in de Stadsschouwburg van Nijmegen.  

Dit congres is gezien de inhoud zeker niet alleen bedoeld voor Nijmegenaren, maar voor alle regionaal en ook landelijk gevestigde tandartsen en tandsartsmedewerkers en master studenten van de tandartsfaculteiten in Nederland en België.

Sprekers die als docent verbonden zijn aan de opleiding, zullen de verbinding zoeken met collegae van buiten het gebouw. De sprekers benaderen een breed scala aan onderwerpen van verschillende kanten. Zo komen de volgende interessante onderwerpen aan bod: pijn van niet-endodontische oorsprong, de synergie tussen orthodontie en kaakchirurgie, implantaten in de gerodontologie, artificial intelligence in de restauratieve tandheelkunde en wetenschappelijke evidence versus het beleid van de zorgverzekeraar. De sprekers zullen eventuele spanningsvelden niet schuwen, maar gaan ook op zoek naar de verbinding. We kijken terug in de tijd, maar zullen vooral de blik op de toekomst richten.  

We hopen op uw komst, zodat er een prachtige combinatie ontstaat van een goed academisch inhoudelijk congres met een Nimweegs gezellig sociaal samenzijn. Wij verheugen ons er enorm op!  

Hartelijke groet namens de congrescommissie, 

Bas Loomans 
Aukje Bouwman 
Jan D’haese 
Machteld Siers 
Jan-Willem Hoekstra

Programma

60 jaar Verbinden en Verbonden: dat is Radboudumc Tandheelkunde. Lees hier alles over de bijzondere sprekers en onderwerpen die u kunt verwachten. bekijk programma

Programma

Aanvang Sessie
08.30 Registratie en ontvangst
09.30 Opening
prof. dr. Hugo de Bruyn en dr. Niek Opdam (moderator)
09.45 Gerodontologie en implantologie een cocktail of gifbeker?
prof. dr. Hugo de Bruyn en prof. dr. Anita Visser
10.30 Less is more: interdisciplinaire verrijking, de synergie tussen MKA en
Orthodontie

prof. dr. Jan Schols en dr. Tong Xi
11.15 Koffiepauze
11.45 Doelmatige en gepersonaliseerde mondzorg. Hoe bereiken we dat binnen
het bestaande spanningsveld?

dr. Mark Laske, MSc en drs. Laurens Tinsel
12.30 "E-readiness" binnen de Europese tandheelkundige branche
drs. Eduard Benoit Ruitvis
13.00 Lunch
14.30 Hoe gaat Artificial Intelligence ons werk als tandarts beïnvloeden?
prof. dr. Bas Loomans en dr. Joerd van der Meer
15.15 Koffiepauze
15.45 PIJN! ...geen endo, maar wat dan?
drs. Aukje Bouwman, MSc en dr. James Huddleston Slater jr.
16.30 Tandheelkunde Radboudumc 60 jaar!
Een blik op verleden en toekomst

prof. dr. Han van Krieken (rector Magnificus Radboud Universiteit)
prof. dr. em. Rob Burgersdijk (oud-decaan subfaculteit Tandheelkunde)
17.30 Afsluiting met een hapje en drankje

Download dit programma als pdf-bestand

SessiesGerodontologie en implantologie een cocktail of gifbeker?

Aanvang: 09.45

Abstract

In de tandheelkunde zijn we steeds vaker geneigd om implantaten te plaatsen wanneer er een tand of kies verloren gaat of een prothetische voorziening retentie problemen geeft. Deze veelal relatief eenvoudige en succesvolle behandelingen komen in een ander perspectief te staan wanneer de patiënt al wat ouder is. Veel ouderen kampen met 1 of meerdere aandoeningen (multimordiditeit) waarvoor zij veelal meerdere medicamenten moeten gebruiken (polyfarmacie). Deze aandoeningen en medicatie in combinatie met fysieke en cognitieve beperkingen zorgen voor medische tandheelkundige interacties die de mondgezondheid (wortel cariës, afgebroken elementen, endodontische problematiek, parodontaal verval, peri implantitis etc) en de tandheelkundige behandelingen en nazorg in het bijzonder voor de reeds aanwezige implantologische voorzieningen en of de nog te plaatsen implantaten complex kunnen maken. Temeer als de patiënt ernstige fysieke en of cognitieve beperkingen heeft. Hierbij speelt niet alleen de vraag of men er verstandig aan doet nog implantologische te behandelen maar ook hoe we de oudere implantaten functioneel houden en wat men moet doen als er complicaties optreden bij oudere implantaat systemen. In deze duo presentatie zullen de gerodontologie en implantologie samengebracht worden aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden die hopelijk herkenbaar zijn en u meer handvatten geven om juist wel of niet te handelen op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de implan-tologie en gerodontologie.

Leerdoelen

 • De deelnemer kan risicofactoren benoemen voor implantologische problematiek bij ouderen.
 • De deelnemer heeft kennis gemaakt met enkele oude implantaat systemen en weet welke complicaties daarbij kunnen optreden.
 • De deelnemer kan aspecten benoemen die implantologische behandeling bij ouderen complex maken.
 • De deelnemer heeft inzicht in de mogelijkheden en de onmogelijkheden om bij ouderen met een complexe gezondheid implantologisch te behandelen.

prof. dr. Hugo de Bruyn

Hugo de Bruyn is tandarts opgeleid aan de KULeuven (1983) en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1987. Hij behaalde de master parodontologie aan de Universiteit van Lund Zweden in 1988 en vestigde zich als parodontoloog in Brussel tot 2004. Na vele jaren activiteit in eigen opleiding-centrum en talrijke bestuurlijke functies werd hij erkend specialist parodontoloog (België) en hoogleraar parodontologie aan de UGent in 2004. Als cöordinerend stagemeester van de erkende specialistenopleiding Parodontologie en Orale Implantologie leverde hij 40 parodontologen af, die werkzaam zijn nationaal en internationaal. Sinds 2017 is hij hoogleraar parodontologie en orale implantologie en afdelingshoofd van de Tandheelkunde van het Radboudumc. Zijn researchinteresse ligt op vlak van orale implantologie en meer bepaald de patiënt-gerelateerde uitkomsten.

prof. dr. Anita Visser

prof. dr. Anita Visser (tandarts Maxillofaciale Prothetiek/ tandarts Geriatrie) studeerde in 1996 af aan de KUN. Na haar afstuderen werkte ze als tandarts angstbegeleiding en tandarts MFP binnen de afdeling MKA van het UMCG waar zij tot medio 2021 senior stafmedewerker was. Zij heeft daar 25 jaar actief geparticipeerd in de multidysciplinaire teams voor de oligodontie, de implantologie, de MFP en de implantologie. In 2009 is zij aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op het proefschrift;“care and aftercare for implant retained prostheses” waarna zij als co promotor diverse promovendi begeleidde en begeleidt en zij steeds nauwer betrokken raakte bij het academische onderwijs voor de gerodontologie. Op 1 april 2019 werd benoemd tot hoogleraar Gerodontologie. In september 2021 heeft zij de MKA verlaten om zich fulltime op de gerodontologie te kunnen richten binnen de RUG en het Radboud UMC.Less is more: interdisciplinaire verrijking MKA en Orthodontie

Aanvang: 10.30

Abstract

Nu de digitale technologie definitief zijn intrede in de dagelijkse zorgprocessen heeft gemaakt, worden, ook bij interdisciplinaire behandelingsplanning, conventionele diagnostische records steeds vaker vervangen door intra-orale scans en digitale set-ups. Het behandelteam kan met elkaar klinisch en virtueel de planning optimaliseren, de voortgang van de behandeling monitoren en het resultaat voorspelbaarder maken.

Digitalisering en evolutie in 3D printing heeft er mede toe geleid dat doorzichtige aligners in de orthodontie vaker worden toegepast in plaats van conventionele vaste apparatuur, ook bij een gecombineerde orthodontisch chirurgische behandeling. De lachlijn, occlusie en het weke delen mondprofiel van de patiënt kunnen met deze werkwijze in de behandelplanning betrokken worden.

Nieuwe inzichten in anatomie en krachtoverbrenging van orthodontische apparatuur maken het sinds kort mogelijk om een te smalle bovenkaak skeletaal te verbreden met behulp van een skeletaal afgesteunde D-MED distractor die poliklinisch geplaatst kan worden. Door het toepassen van deze innovatieve behandelmodaliteit kunnen meer patiënten behandeld worden met minder invasieve chirurgie. Innovatie en nauwe samenwerking tussen Orthodontie en MKA zorgen voor de verbreding en verrijking van het vakgebied en zijn toonaangevend voor de organisatie van zorg, onderwijs en onderzoek voor de nabije toekomst.

Leerdoelen

 • Ins taat zijn om in een multidisciplinair verband een voorspelbaar behandelplan op te stellen bij patiënten met oro-maxillo-faciale afwijkingen.
 • Kennis nemen van de innovaties en trends op het gebied van chirurgische orthodontie.

prof. dr. J.G.J.H. (Jan) Schols

prof. dr. J.G.J.H. (Jan) Schols (08-03-1959) studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Nijmegen van 1977 - 1982 en werkte vervolgens als tandarts algemeen practicus in de praktijk van Dr.Med.Dent. H.J. Romswinkel, Voerde (Duitsland).

Na zijn specialistenopleiding Orthodontie (1983 - 1987) behaalde hij in juni 1988 een doctoraat in de medische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij bleef parttime werkzaam als staflid bij de afdeling Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen en ook bij de Katholieke Universiteit Leuven en combineerde dit tot december 2014 met een eigen orthodontische praktijk in Waalwijk.

Tot 1 mei 2020 was hij hoofd van de sectie Orthodontie en Craniofaciale Biologie en opleider voor het specialisme Dento-Maxillaire-Orthopaedie bij het RadboudUMC in Nijmegen.

In april 2021 werd hij aangesteld als medisch directeur/kwartiermaker van het Centrum voor Mond en Gelaat van het Radboudumc en in september 2021 benoemd tot Hoogleraar Orthodontie bij de afdeling Tandheelkunde.

dr. T. (Tong) Xi

Dr. T. (Tong) Xi, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg, Research Coordinator op de Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboudumc, Nijmegen.

In 2002 begon Tong Xi met de opleiding tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen die hij in 2007 met cum laude heeft afgerond. Na een versnelde opleiding geneeskunde is hij in 2010 gestart aan zijn specialisatie tot MKA-chirurg onder de leiding van professor Stefaan Bergé. In 2015 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met zijn proefschrift over 3D-analyse van postoperatieve stabiliteit na chirurgische kaakcorrecties. In hetzelfde jaar werd hij staflid binnen de afdeling MKA in het Radboudumc.

Dr. Tong Xi is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met complexe kaak- en aangezichtsafwijkingen.
Daarnaast heeft hij een passie voor het onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van innovatieve behandeling in de dagelijkse praktijk. Met behulp van 3D beeldvorming, augmented reality en artificial intelligence, heeft hij als doel het resultaat van zijn behandeling nog voorspelbaarder te maken en de behandeling minder belastend te maken voor alle patiënten.Doelmatige en gepersonali­seerde mondzorg hoe bereiken we dat?

Aanvang: 11.45

Abstract

Het leveren van gepersonaliseerde en doelmatige goede zorg is iets wat zorgverleners dagelijks proberen na te streven in de praktijk. Deze begrippen zijn echter ruim te interpreteren en worden door iedere zorgverlener op eigen wijze toegepast. Het uitdrukken van kwaliteit van gepersonaliseerde zorg is dan niet eenvoudig en kan vanuit verschillende oogpunten bekeken worden. De betrokken partijen binnen de Nederlandse tandheelkunde; de patiënten, mondzorgverleners, beroepsverenigingen, universiteiten, universiteiten, zorgverzekeraars en politiek den Haag, hebben zo hun eigen prioriteiten en belangen binnen dit spanningsveld.

Een groot deel van de Nederlandse samenleving bezoekt de tandarts voor controle, preventie en eventueel behandeling. Deze verrichtingen worden bijgehouden in het patiënten journaal waar onderzoek mee verricht kan worden. De afgelopen jaren hebben er een groot aantal praktijken zich verzameld in het Practice base research Netwerk Nijmegen, met wiens gegevens groot onderzoek is gedaan naar levensduur van grote aantallen restauraties en decision making. Deze uitkomsten hebben ons, naast de levensduur van restauraties, ook veel inzicht verschaft in de betrokken risicofactoren. Zorgverzekeraars hebben geen inzicht in patiënten journaals, maar zien wel de verstuurde declaraties. Voor de jeugd is dit een compleet beeld, omdat verre weg de meeste behandelingen voor de jeugd in de basisverzekering zitten. Voor de mondzorg voor volwassenen is het beeld minder uitgebreid door de aard van de aanvullende verzekering. Mondzorg voor een jeugdige kost gemiddeld € 180 per jaar en voor kinderen uit achterstandswijken € 300 per jaar.

Er is echter een enorme spreiding die praktijk gebonden is, wat de vraag oproept of de geboden mondzorg aanbod of vraag gestuurd is. Ook doelmatigheid en effectiviteit zijn vragen die gesteld kunnen worden bij bepaalde vormen van preventie Drs. Laurens Tinsel en dr. Mark Laske zullen hun onderzoeksbevindingen bespreken en kwesties binnen het bestaande spanningsveld bediscussiëren.

Leerdoelen

 • Tijdens deze presentatie zullen de klinische resultaten uit het practice research netwerk Nijmegen worden besproken en u meer inzicht geven in de praktijk-, patiënt en tandgerelateerde risicofactoren die u zullen ondersteunen in het verlenen van persoonsgerichte zorg.
 • Vanuit analyse van declaratiegegevens wordt u de kans geboden om bij uzelf na te gaan of de door u geboden zorg passend is en of uw praktijkvoering met betrekking tot preventie meer aanbod- of vraaggestuurd is.

dr. Mark Laske

Opleiding en andere activiteiten:

 • Master of Science Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, afgerond Juli 2013.
 • PhD aan de Radboud Universiteit Nijmegen, afgerond April 2019. Onderwerp: Decision making, risicofactoren en overleving van restauraties (practice based research)
 • (Assessor I binnen Tandheelkundige FaculteitVereniging Nijmegen (2011-2012))

Werkervaring:

 • 2013-2019: Part time als algemeen practicus in Dronten en Lelystad
 • 2013-2019: Part time Tandarts Maxillo Faciale Prothetiek (MFP) binnen CBT Radboudumc
 • 2013-2019: Part time PhD (zie hierboven)
 • 2019-heden: Part time tandarts in algemene praktijk in Oslo
 • 2019-heden: Part time Post doc Radboudumc: Practice based research: Bouwen van data infrastructuur voor onderzoek en het uitwisselen van gegevens tussen de eerste lijn geneeskunde en tandheelkunde.

drs. Laurens Tinsel

Laurens Tinsel studeerde in 1985 als tandarts af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1985 tot 2006 is hij als officier tandarts werkzaam bij het Koninklijke Landmacht, waar hij diverse management functies heeft vervuld. Gedurende zijn gehele militaire loopbaan is hij parttime verbonden aan de afdeling Kaakchirurgie, Bijzondere tandheelkunde en Parodontologie op het Centraal Militair Hospitaal. Van 1990 tot 1998 wordt hij eveneens parttime voor de parodontologie opleiding gedetacheerd bij de afdeling parodontologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1996 volgt, na zijn uitzending naar Bosnië, de erkenning als Parodontoloog door het Consilium Parodontologicum van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) evenals zijn bevordering tot kolonel-tandarts voor de functie Chef Militair Tandheelkundige Dienst. In 2004 beëindigt hij zijn werkzaamheden in het Centraal Militair Hospitaal en gaat één dag per week werken op de Paro Praktijk Utrecht. In 2006 neemt hij ontslag bij Defensie en maakt de volledige overstap naar de Paro Praktijk Utrecht.

Vanaf 2014 bouwt hij geleidelijk zijn werk bij de Paro Praktijk Utrecht af en start als adviserend tandarts Zilveren Kruis eerst parttime en later fulltime. Vanaf 2017 vervuld hij ook de functie van adviserend tandarts bij Zorgverzekeraars Nederland. In 2022 stopt hij in de Paro Praktijk Utrecht met zijn klinische werkzaamheden. Naast parodontologie is hij ook opgeleid in de forensische odontologie bij het Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) in Washington. In 2001 is hij door de arrondissementsrechtbank in Arnhem beëdigd als vast getuige deskundige in de forenische odontologie. In 2002 werd de opleiding forensische geneeskunde op de Netherlands School of Public Health (NSPH) met goed gevolg afgerond, waarna hij in 2004 als kernlid toe trad tot het Rampen Identificatie Team van de Nederlandse Politie. Hij is in die hoedanigheid vele keren uitgezonden in binnen en buitenland voor slachtofferidentificatie."E-readiness" binnen de Europese tandheelkundige branche

Aanvang: 12.30 

Drs. Eduard Benoit Ruitvis

Als pro-actieve psycholoog richt Ruitvis (Amstelveen, 1968) zich al jaren op de discrepantie tussen de exponentieel toenemende vlucht van technologische ontwikkelingen en het vertragend adaptieve vermogen van de factor mens; de tandheelkundige professionals. 

Eerder deed Ruitvis perquisitie naar de 'e-readiness' in andere branches en dankzij EU-funding heeft hij met zijn Leuvense taskforce in de afgelopen twee jaar sturing gegeven aan onderzoek naar de veranderingsbereid en cognitieve tolerantie van de tandheelkundig branche in Europa. Het rapport met de onheilspellende titel "Grit your teeth" wordt medio 2022 pas openbaar, maar Ruitvis heeft toegezegd onder embargo zijn best-practises, benchmarks en kernboodschap terug te koppelen. Zijn geëngageerde performance en can-do mentaliteit staat garant voor grote meerwaarde.

Ruitvis is als lector E-readiness verbonden aan de Universiteit Leuven waar hij sinds 2010 woonachtig is. Hij is getrouwd en vader van twee dochters.

 Hoe gaat Artificial Intelligence ons werk als tandarts beïnvloeden?

Aanvang: 14.30

Abstract

Daar waar 10 jaar geleden slechts de ‘early adopters’ een intra-orale scanner hadden, gebruikt nu al 30% van de Nederlandse tandarts een intra-orale scanner. Naar verwachting bereiken we binnen een paar jaar de echte omslag van analoog naar digitaal in de tandheelkunde. Intra-orale scanners worden momenteel vooral gebruikt voor de productie van indirecte werkstukken, van kronen, inlays, bruggen, frames tot volledige prothesen. Naast de huidige indicatiegebieden, is onze verwachting dat nieuwe generatie scanners ook een belangrijke rol gaan krijgen als diagnostisch hulpmiddel bij de periodieke mondcontrole.

Naast het gebruik van digitale scans zal ook artificial intelligence bewust en onbewust een belangrijke rol gaan krijgen in onze werkprocessen. Van het controleren van gemaakte scans, het automatisch detecteren van problemen, monitoren van de mondgezondheid tot aan ‘decision making’.

Dit zal kansen en nieuwe mogelijkheden geven, maar ook zijn er bedreigingen… Tijdens onze presentatie zullen we u meenemen hoe “Deep Learning”, neurale netwerken en “Big Data” de tandheelkunde zullen gaan veranderen. Naast een blik in de toekomst willen we u praktische digitale tips geven waar u in het heden mee uit de voeten kan om zo uw tandheelkundig werk leuker en gemakkelijker te maken.

Leerdoelen

 • U neemt kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale tandheelkunde.
 • U bent op de hoogte van de mogelijkheden hoe artificial intelligence in te zetten in uw tandartspraktijk.

dr. Joerd van der Meer

Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week. Sinds januari 2002 parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.

dr. Bas Loomans

Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het Radboudumc in Nijmegen een aanstelling als associate professor heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Hij is projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage, daarnaast is hij begeleider van een zestal PhDstudenten op het gebied van ernstige gebitsslijtage en zelfhelende composietmaterialen.

Hij is (co-)auteur van 70 internationale publicaties en van diverse boekhoofdstukken. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij één dag per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijsen groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.


PIJN! ...geen endo, maar wat dan?

drs. Aukje Bouwman, MSc en dr. James Huddleston Slater lees meer

PIJN! ...geen endo, maar wat dan?

Aanvang: 15.45

Abstract

Een van de mooiste facetten van de tandheelkunde is om een patiënt te kunnen verlossen van zijn of haar (helse) pijnen. Heel vaak is het wegnemen van een drukplaats, het incideren van een abces, een extractie of een endostart de aangewezen behandeling, maar soms is het minder duidelijk. Elke tandarts heeft wel eens een onbegrepen pijnklacht “in de stoel gehad”. Vaak wordt in eerste instantie aan een tandheelkundige oorzaak gedacht, maar als de pijnklacht ondanks een correct uitgevoerde behandeling (b.v. een endostart of een extractie) toch blijft bestaan, dan zal de behandelaar zich achter de oren krabben en waarschijnlijk iets anders proberen. Maar als dan ook bij een tweede of zelfs derde behandelpoging de pijn toch onverminderd blijft bestaan, leidt dat zeker tot frustratie van zowel de patiënt als de tandarts. 

Helaas komen onbegrepen pijnen in het hoofd-hals gebied voor. En ondanks dat tandartsen (of MKAchirurgen) pijnklachten in het aangezicht over het algemeen effectief en snel kunnen behandelen, ligt de focus vaak ten onterechte op de therapie. Het gaat echter om de diagnostiek; want alleen een correcte diagnose geeft een succesvolle behandeling. Deze lezing laat u zien hoe u aan de hand van een aantal op het eerste oog misschien lastige – maar wel waargebeurde – casus tot een correcte diagnose en dus tot een succesvolle behandeling komt. 

Leerdoelen

Na deze voordracht kent u de sleutelbevindingen uit historie, anamnese en onderzoek die passen bij:

 • Endodontische en periapicale pathologie
 • Trigeminusneuralgie
 • Arteriitis temporalis
 • Temporomandibulaire dysfunctie

drs. A.G.M. (Aukje) Bouwman

Was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millenium. Daarna werkte zij als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken.  Van september 2002 tot oktober 2005 volgde ze de MSc opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. Sinds het afronden van de opleiding is zij werkzaam bij de vakgroep Preventieve en Curatieve tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en verzorgt zij studentenonderwijs en post academisch onderwijs op het gebied van de endodontologie.  Daarnaast is zij werkzaam in haar verwijspraktijk voor endodontologie te Nijmegen.

dr. James J.R. Huddleston Slater

Dr. James J.R. Huddleston Slater (1972) is tandarts-gnatholoog en heeft een eigen praktijk in het centrum van Groningen. Hij houdt zich naast de algemene tandheelkunde bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn. Naast de algemene praktijk is James gastdocent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft daar regelmatig college aan tandartsen en kaakchirurgen in opleiding over diagnostiek en behandeling van patiënten met aangezichtspijnen.

Meer informatie


Accreditatie

Het Kwaliteitsregister tandartsen heeft 4 KRT punten toegekend aan dit congres.

Locatie

Stadsschouwburg Nijmegen Keizer Karelplein 32h, Nijmegen lees meer

Meer weten?

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contactformulier

Vrienden van Tandheelkunde Nijmegen

Vertimart Consultants B.V.
 • Medewerkers
 • Intranet