Over de training

Deze training bestaat uit 2 interactieve workshops gericht op huisartsen en praktijkondersteuners met als doel hen te trainen in het tijdig toepassen van voorafgaande zorgplanning met mensen met dementie.

lees meer

Over de training

De training is gericht op voorafgaande zorgplanning met mensen met dementie voor huisartsen en praktijkondersteuners.
Goede zorg voor mensen met dementie zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren met behoud van kwaliteit van leven. Voor mensen met dementie is het belangrijk om, waar het kan, zelf de regie te houden en zoveel mogelijk volwaardig mee te doen in de maatschappij. Regelmatige, gestructureerde gesprekken over toekomstige zorgwensen op basis van gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverleners, mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn hiervoor essentieel. Deze gesprekken kunnen de zorg laten aansluiten op de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Hierbij zouden niet alleen medische onderwerpen (b.v. ziekenhuisopname, reanimatie) maar ook niet-medische onderwerpen (b.v. sociale contacten, wonen) aan bod moeten komen.

Als onderdeel van “Decidem”, een door Zonmw gesubsidieerd onderzoek naar de effecten van  voorafgaande zorgplanning in de eerste lijn, is er een training ontwikkeld. Deze training bestaat uit 2 interactieve workshops gericht op huisartsen en praktijkondersteuners met als doel hen te trainen in het tijdig toepassen van voorafgaande zorgplanning met mensen met dementie. Het protocol voor deze trainingen is vanaf heden vrij beschikbaar. Het wordt op prijs gesteld als u, wanneer u gebruik wilt maken van deze training, dit meldt bij Bram Tilburgs. Hij is een van de onderzoekers van het Decidem onderzoek. 

Contact

dr. Bram Tilburgs MSc
onderzoeker Decidem

contact

De workshops

Huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen zijn aan het eind van beide workshops in staat om het proces van gezamenlijke besluitvorming en advance care planning te doorlopen met mensen met dementie en hun mantelzorgers en dit proces te rapporteren in hun medisch dossier.

lees meer

De workshops

Huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen zijn aan het eind van beide workshops in staat om het proces van gezamenlijke besluitvorming en advance care planning te doorlopen met mensen met dementie en hun mantelzorgers en dit proces te rapporteren in hun medisch dossier.
 


 • Doelstelling

  Huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen zijn aan het eind van de workshop in staat om de verschillende stappen van advance care planning het gezamenlijke besluitvormingsgesprek te doorlopen met een patiënt met dementie en diens mantelzorger.

  Duur

  3 uur

  Groepsgrootte

  8 huisartsen en 8 praktijkondersteuners/verpleegkundigen

  Start

  18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur, bij binnenkomst worden naambadges met functie en praktijknaam verstrekt, de badges zijn voorzien van een kleurenstickertje die wordt gebruikt voor het indelen van de groepen voor het oefenen met de simulatiepatiënten, er is koffie en thee en er zijn broodjes bij binnenkomst)

  Voorbereiding

  De deelnemers wordt gevraagd een casus mee te nemen uit hun eigen praktijk die zij geschikt vinden voor het oefenen van een gezamenlijk besluitvormingsgesprek. Bij voorkeur is dit een casus over een patiënt met dementie. De casus kunnen zij gebruiken bij het oefenen met de simulatiepatiënten.
  Introductie (10 minuten)
  • De cursusleiders stellen zich voor.
  • De inhoud en het doel van de cursus en workshop 1 worden besproken.
  • Het kort bespreken van de relevantie van het onderzoek en verschillende meetmomenten (omdat de baseline meting al heeft plaatsgevonden, hebben de deelnemers al informatiemateriaal gehad waarin het onderzoek uitgebreid beschreven staat, eventuele vragen zullen zo veel mogelijk persoonlijk op een ander tijdstip worden beantwoord).

  Introductieoefening (20 min)

  • De deelnemers zijn zich bewust van de verschillende niveau’s van communicatie (feiten, meningen, gevoel)
  Werkvorm:
  • Interactieve oefening met alle deelnemers
  Werkwijze:
  • De cursusleider legt de verschillende niveaus van communiceren uit (feiten, meningen en gevoel).
  • De deelnemers wordt gevraagd met de acteurs te communiceren op een van deze niveaus (eerst feiten, dan meningen, dan gevoel)
  • Het is de bedoeling om alleen op dit niveau te communiceren en te ervaren hoe het gesprek vervolgens verloopt.
  • Na deze interacties wordt plenair besproken hoe de gesprekken met de acteurs zijn verlopen en de voor en nadelen zijn van het communiceren op deze niveaus.

  Theorie (25 minuten)

  Doelstelling:
  • De deelnemers weten wat advance care planning en gezamenlijke besluitvorming inhoudt.
  • De deelnemers weten welke stappen moeten worden gezet binnen het proces van advance care planning en gezamenlijke besluitvorming.
  • De deelnemers weten wat de specifieke aandachtpunten zijn voor advance care planning en gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met dementie.
  Werkvorm:
  • Interactieve voordracht met PowerPoint presentatie

  Werkwijze:
  • Aan de hand van de een interactieve diapresentatie wordt het proces van advance care planning en gezamenlijke besluitvorming doorlopen.
  • De verschillende stappen van advance care planning en gezamenlijke besluitvorming worden expliciet besproken.
  • Er wordt aandacht besteed aan de specifieke aandachtspunten voor gezamenlijke besluitvorming met patiënten met dementie.
  Deze aandachtpunten zijn:
  • Het uitvragen van belangrijke levenswaarden en doelen van mensen met dementie. Deze moeten het vertrekpunt zijn van advance care planning.
  • De attitude door van de mantelzorger t.o.v advance care planning (huisarts moet het concreet maken)
  • De vertrouwensrelatie met de zorgprofessional
  • De timing van het gesprek/het nemen van initiatief door de huisarts
  • De kennis van de zorgprofessional ten aanzien van dementie
  • De kennis van de patiënt en diens mantelzorger ten aanzien van dementie
  • De cognitieve mogelijkheden van de patiënt en het ziekte-inzicht
  • De rol van de mantelzorger
  • De rol van de verschillende zorgprofessionals
  • Inbreng van de patiënt ten opzichte van de inbreng van de mantelzorger/de invloed van de familierelaties
  Aanvulling werkwijze:
  • Deze diapresentatie wordt ondersteund door praktische voorbeelden van de cursusleider.
  • Er is ruimte voor persoonlijke inbreng en het stellen van vragen door de deelnemers.
  • De barrières en succesfactoren die tijdens het “vragenrondje” zijn besproken worden expliciet besproken.
  • De rapportage van de beslissingen die worden genomen en welke onderwerpen besproken moeten worden komt in de tweede workshop aan bod.

  Pauze (15 minuten)

  Er is koffie, thee en wat lekkers aanwezig.


  Oefenen met simulatiepatiënten (1 uur)

  Werkvorm:
  • Rollenspelen met simulatiepatiënten
  Doelstelling:
  • De deelnemers zijn in staat om een gesprek te openen over de toekomst van de patiënt.
  • De deelnemers zijn in staat naar om belangrijke levenswaarden en doelen te vragen en deze te gebruiken als uitgangspunt voor advance care planning (gebruik sheet met voorbeeldzinnen van Marjolein van de Pol).
  • De deelnemers zijn in staat om tijdens een gesprek over de toekomst van de patiënt de verschillende stappen van advance care planning en gezamenlijke besluitvorming toe te passen in een praktijksituatie.
  • Deelnemers zijn instaat om de specifieke aandachtspunten ten aanzien van gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met dementie toe te passen in een praktijksituatie.
  Werkwijze:
  • Er wordt een voorbeeld casus doorlopen door een van de cursusleiders, een simulatiepatiënt en enkele vrijwillige deelnemers (5 minuten voorbespreken, 10 minuten gesprek en 5 minuten evalueren)
  • Na dit voorbeeld gaan de deelnemers zelfstandig het proces van gezamenlijke besluitvorming doorlopen met een simulatiepatiënt.
  • De cursusleider legt kort de werkwijze uit (5 minuten voorbespreken, 10 minuten per gesprek, 5 min evalueren)
  • De deelnemers verdelen zich in groepen van 4 deelnemers (aan de hand van de kleurensticker op de naambadge). Deze groepen bestaan altijd uit zowel huisartsen als en praktijkondersteuners/verpleegkundigen.
  • De cursusleider benadrukt dat het om een oefensituatie gaat waarin fouten gemaakt worden en dat de feedback hierover constructief gegeven dient te worden.
  • Bij iedere groep voegt zich een simulatiepatiënt (er zijn dus 4 simulatiepatiënten aanwezig)
  • Een deelnemer speelt de rol van mantelzorger, de simulatiepatiënt speelt de rol van de patiënt met dementie, een deelnemer voert het gezamenlijke besluitvormingsgesprek.
  • De deelnemers oefenen een deel van het gezamenlijke besluitvormingsgesprek. Welk deel is de keus van de deelnemer.
  • Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van een eigen ingebrachte casus. Er kan ook worden gekozen om de verschillende fasen van het gezamenlijke besluitvormingsproces te doorlopen aan de hand van dezelfde casus.
  • De specifieke aandachtpunten ten aanzien van advance care planning en gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met dementie worden toegepast in de verschillende oefensituaties (de simulatiepatiënten worden hierover vooraf geïnstrueerd).
  • Als een deelnemer persoonlijke aandachtspunten heeft wordt dit doorgesproken met de simulatiepatiënt en de observerende deelnemers.
  • De twee deelnemers die niet deelnemen aan het gesprek observeren het proces en koppelen hun bevindingen terug.
  • De cursusleider loopt rond, observeert, geeft aanwijzingen en beantwoordt vragen waar nodig.

  Afsluiting (10 minuten)

  • Er wordt een korte samenvatting gegeven van de avond met drie take-home massages.
  • De datum en tijd van de volgende workshop worden herhaald.
  • Er wordt benadrukt dat de deelnemers altijd contact kunnen opnemen met het onderzoeksteam voor vragen.
  • Iedereen wordt bedankt voor zijn deelname en inzet.


Radboudumc Alzheimer centrum

Ons centrum is toegewijd aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Alzheimer.

lees meer