Over verslaglegging

Iedere onderzoeksstage wordt afgerond met een schriftelijke rapportage. Deze rapportage kan in principe twee vormen hebben: een onderzoeksverslag of een (concept)artikel.

Beoordelings­protocol

Het protocol voorziet in een beoordeling van het functioneren tijdens de stage en een beoordeling van het bereiken van de algemene leerdoelen (1e beoordelaar).

lees meer

Beoordelings­protocol

Het protocol voorziet in een beoordeling van het functioneren tijdens de stage en een beoordeling van het bereiken van de algemene leerdoelen (1e beoordelaar).

Als de stagebegeleider op de werkplek niet de eindverantwoordelijk UMC-begeleider is, moet deze aangeven of hij akkoord gaat met de beoordelingen van de stagebegeleider op de werkplek. Als dat niet het geval is, moet de UMC-begeleider beargumenteerd de beoordeling aanpassen. Het oordeel van de eindverantwoordelijke UMC-begeleider is doorslaggevend.

Om een idee te krijgen hoe een beoordeling eruitziet: bekijk het protocol in het Episodeboek.

Elektronisch

Alle beoordelingen verlopen elektronisch. Zie 'Inleveren van rapportage en eerste beoordeling'. Let op: (laat) de beoordeling niet op papier invullen!

Eindcijfer

Zodra de beoordelingen in de desbetreffende protocollen zijn vastgelegd, wordt het eindcijfer voor de onderzoeksstage vastgesteld.

lees meer

Eindcijfer

Zodra de beoordelingen in de desbetreffende protocollen zijn vastgelegd, wordt het eindcijfer voor de onderzoeksstage vastgesteld. Dat doet de voorzitter van de Commissie Onderzoeksstage, die daarbij namens de Examencommissie formeel optreedt als examinator. Conform de examenregeling krijgen studenten voor Episode Onderzoeksstage één cijfer toegekend. Dit cijfer is gelijk aan het eindcijfer van de onderzoeksstage.

Inleveren van rapportage en eerste beoordeling

Zorg ervoor dat je de rapportage zo snel mogelijk na afronding van de stage uploadt in je Studenten Webdossier.

lees meer

Inleveren van rapportage en eerste beoordeling

Zorg ervoor dat je de rapportage zo snel mogelijk na afronding van de stage uploadt in je Studenten Webdossier. Doe dit uiterlijk 4 weken na beëindiging van de stage.

Vervolgens wordt je stage door je begeleider en je eindverantwoordelijk Radboudumc-begeleider (als je begeleider op de werkplek niet eindverantwoordelijk is) op dezelfde manier elektronisch beoordeeld volgens het hiervoor genoemde 1ste beoordelingsprotocol. Je begeleiders worden er automatisch op geattendeerd dat zij de stage moeten beoordelen.

Onderzoeks­verslag

Het onderzoeksverslag moet aan een aantal eisen voldoen.

lees meer

Onderzoeks­verslag

Het onderzoeksverslag moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Volledige titelpagina:
  • titel
  • auteur
  • begeleider(s)
  • afdeling
  • stageperiode
  • datum van het verslag
  • aantal woorden.
 • Gestructureerde samenvatting van maximaal 1 pagina met daarin:
  • het doel
  • de methode
  • de resultaten
  • de discussie
 • Inhoudsopgave met paginanummering.
 • Overzichtelijke indeling. Bijvoorbeeld:
  • achtergrond
  • vraagstelling
  • methode
  • resultaten
  • discussie
 • De tekst moet 10 tot 15 pagina's (maximaal tot circa 5000 woorden) lang zijn.
 • Tabellen en figuren zijn voorzien van een nummer en titel.
 • Voetnoten en literatuurverwijzingen 'lege artis': zie het Episodeboek voor een uitgebreidere beschrijving.

Tweede beoordelaar

Na uploaden van het stageverslag en de beoordeling van de begeleider, wijst de Commissie Onderzoeksstage een tweede beoordelaar aan.

lees meer

Tweede beoordelaar

Na uploaden van het stageverslag en de beoordeling van de begeleider, wijst de Commissie Onderzoeksstage een tweede beoordelaar aan. Deze beoordeelt het stageverslag via een ander beoordelingsprotocol (zie 2e beoordelingsprotocol in het Episodeboek).

De tweede beoordelaar beoordeelt met behulp van dit protocol uitsluitend het verslag en geeft daarvoor een cijfer. Houd er met het oog op een eventueel gewenste afstudeerdatum rekening mee dat het stageverslag minimaal 6 weken vóór de gewenste afstudeerdatum via je Studenten Webdossier is geüpload.

Weten­schappelijk (concept)­artikel

Als je kiest voor een (concept)artikel maakt je bijdrage meestal deel uit van een groter geheel en zijn er vaak meerdere auteurs.

lees meer

Weten­schappelijk (concept)­artikel

Als je kiest voor een (concept)artikel maakt je bijdrage meestal deel uit van een groter geheel en zijn er vaak meerdere auteurs. Om er zeker van te zijn dat je bijdrage groot genoeg is, wordt als eis gesteld dat je 1e of 2e auteur van het (concept)artikel bent.

Het artikel moet de voor onderzoeksartikelen gebruikelijke indeling volgen. De omvang bedraagt maximaal circa 3.000 woorden of zoveel als het beoogde tijdschrift maximaal voorschrijft. Het aantal woorden moet vermeld worden op de titelpagina.

Als je voor een (concept) artikel kiest, moet je ook in een apart document een beschrijving van het werkproces tijdens je stage geven. Dat wil zeggen: een beschrijving van de onderzoeksactiviteiten die je zelf hebt uitgevoerd. Zowel het procesdocument als het conceptartikel (inclusief voorafgaand een inhoudsopgave) moet je als één document uploaden.