De CMO Regio Arnhem-Nijmegen is een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (erkende METC) die medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordeelt dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. 

Werkgebied

Welk soort onderzoek kunt u ter beoordeling indienen bij de CMO Regio Arnhem-Nijmegen? Hier leest u aan welke voorwaarden onderzoek moet voldoen om binnen het werkgebied van de CMO te vallen.

lees meer

Werkgebied

Welk soort onderzoek kunt u ter beoordeling indienen bij de CMO Regio Arnhem-Nijmegen? Hier leest u aan welke voorwaarden onderzoek moet voldoen om binnen het werkgebied van de CMO te vallen.

Kring van onderzoekers

De CMO beoordeelt onderzoek voor heel Nederland als tenminste één van de betrokken onderzoekers werkzaam is bij één van de volgende instellingen: 
  • Radboudumc
  • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
  • Sint Maartenskliniek
  • Ziekenhuis Rijnstate
  • Universiteit Twente
  • Revalidatiecentrum Roessingh


Onderzoek wel/niet onder WMO 

De CMO beoordeelt onderzoek dat valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). WMO-onderzoek is medisch-wetenschappelijk onderzoek waarin personen aan handelingen worden onderworpen of waarin personen bepaalde gedragingen moeten doen of laten. 

Soms is niet direct duidelijk of een onderzoek onder de WMO valt en dus wel of niet beoordeeld moet worden door de CMO voordat het mag worden uitgevoerd. Bij twijfel kunt u de toelichting op de WMO raadplegen of uw vraag voorleggen aan de CMO. Dit heet een WMO-voorvraag. De procedure voor een WMO-voorvraag vindt u op de pagina WMO-plicht.

Uitzonderingen 

Bepaalde onderzoeken die wèl onder de WMO vallen, mogen niet worden beoordeeld door de CMO. Bijvoorbeeld niet-therapeutisch interventie-onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen dat door de CCMO beoordeeld moet worden. Op de website van de CCMO vindt u een stappenplan waarmee u kunt nagaan welke commissie bevoegd is tot oordelen.

Indienen nieuw onderzoek

Wilt u een nieuw onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorleggen aan de CMO? Op deze pagina vindt u informatie over welke stukken u in moet leveren, waar u dit kunt doen en wanneer uw onderzoek besproken wordt.

lees meer

Indienen nieuw onderzoek

Wilt u een nieuw onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorleggen aan de CMO? Op deze pagina vindt u informatie over welke stukken u in moet leveren, waar u dit kunt doen en wanneer uw onderzoek besproken wordt.

De CMO is digitaal

Welke stukken dient u in?

Het onderzoeksdossier moet alle documenten bevatten die voor de beoordeling van de CMO nodig zijn.

Wanneer wordt uw onderzoek besproken?

Na ontvangst van de aanvraag, beoordelen we of het onderzoeksdossier compleet is.
  • Compleet onderzoeksdossier: is het dossier compleet, dan plaatsen we het onderzoek op de agenda en informeren we u op welke datum het onderzoek in de commissievergadering wordt besproken.
  • Incompleet onderzoeksdossier: is het dossier niet compleet dan verzoeken we u meestal eerst de ontbrekende stukken aan te leveren. Vervolgens hoort u op welke datum het onderzoek in de commissievergadering wordt besproken.

Vergaderdata

De data van onze commissievergaderingen en de bijbehorende deadlines vindt u onder vergaderdata. Zijn er teveel onderzoeken ingediend om tijdens één vergadering te beoordelen dan bespreken wij de onderzoeken op volgorde van binnenkomst en schuiven de laatst binnengekomen onderzoeken door naar de volgende commissievergadering.  

WMO-plicht van onderzoek

Soms is niet direct duidelijk of een onderzoek onder de WMO valt. Bij twijfel kunt u de toelichting op de WMO raadplegen of uw vraag voorleggen aan de CMO via CMO-Online. Dit heet een WMO-voorvraag.

lees meer

WMO-plicht van onderzoek

Soms is niet direct duidelijk of een onderzoek onder de WMO valt. Bij twijfel kunt u de toelichting op de WMO raadplegen of uw vraag voorleggen aan de CMO via CMO-Online. Dit heet een WMO-voorvraag. Ook als u zelf geen twijfels heeft over de WMO-plicht, kunt u dit op deze wijze voorleggen aan de CMO voor het verkrijgen van een niet-WMO-verklaring.

Procedure beoordeling WMO-plicht

De vraag of een onderzoek wel of niet WMO-plichtig is, kunt u aan de CMO voorleggen door een beoordelingsverzoek in te dienen via CMO-Online. Ook als het al duidelijk is dat het onderzoek niet-WMO-plichtig is, kunt u via deze procedure een niet-WMO-verklaring aanvragen. Een beoordelingsverzoek bestaat uit een aanbiedingsbrief (gebruik hiervoor de standaard model-aanbiedingsbrief niet-WMO-verklaring/WMO-voorvraag, sla het document eerst op, voor u het invult en opstuurt) en het protocol. Indien er gebruik wordt gemaakt van een proefpersoneninformatie en een vragenlijst, dan legt u deze ook voor aan de CMO. Volg hiervoor deze instructie. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord van de CMO. Soms vragen we om aanvullende informatie om de vraag over WMO-plicht te kunnen beantwoorden. Als uw onderzoek niet WMO-plichtig is, informeren we u per e-mail. Is uw onderzoek wel WMO-plichtig of blijft er twijfel hierover bestaan, dan verzoeken we u een reguliere beoordelingsaanvraag in te dienen.

Lokale toets WMO-onderzoek

Wilt u een WMO-plichtig onderzoek uitvoeren in het Radboudumc? Dan hebt u naast een positief oordeel van een METC (CMO Regio Arnhem-Nijmegen of een andere METC) ook toestemming nodig van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

lees meer

Lokale toets WMO-onderzoek

Wilt u een WMO-plichtig onderzoek uitvoeren in het Radboudumc? Dan hebt u naast een positief oordeel van een METC (CMO Regio Arnhem-Nijmegen of een andere METC) ook toestemming nodig van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Informatie over de lokale uitvoerbaarheid is gepubliceerd in het Integraal Kwaliteitssysteem voor Wetenschappelijk Mensgebonden Onderzoek (te vinden op het intranet van het Radboudumc, login alleen voor medewerkers).


Tarieven

Voor de beoordeling van onderzoek rekent de CMO in een aantal gevallen een beoordelingstarief.

lees meer

Tarieven

Voor de beoordeling van onderzoek rekent de CMO in een aantal gevallen een beoordelingstarief.
 
Soort onderzoek     Prijs*
Onderzoek in opdracht van een organisatie met winstoogmerk (all-in bedrag) € 5.500
Onderzoek in opdracht van een organisatie buiten de kring (extern) € 2.000
Overig onderzoek / amendement / beoordeling op WMO-plicht) € 0 
*prijzen zijn exclusief btw

Financiële afwikkeling

Na ontvangst van de beoordelingsaanvraag, ontvangt u (of de contactpersoon van het onderzoek) een formulier. Hierop vult u onder andere de organisatiegegevens in waarbij we het tarief in rekening moeten brengen. Het ingevulde formulier kunt u per e-mail terugsturen. De organisatie die u op het formulier vermeld heeft, ontvangt vervolgens een rekening.

Vergaderdata 2022

De Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) vergadert drie maal per maand, in drie verschillende kamers.

lees meer

Vergaderdata 2022

De Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) vergadert drie maal per maand, in drie verschillende kamers. Tijdstip van de vergadering is altijd: 12.00-14.30u.

Deadline indienen onderzoek

De deadline voor het inleveren van een onderzoek is telkens twee weken voor de vergadering, op dinsdag om 23.59 uur.

Vergaderdata 2022     

Vergaderkamer Vergaderdatum
 2       Dinsdag 18 januari 2022 (VOL)
 3       Woensdag  26 januari 2022
   
 1       Dinsdag 01 februari 2022
 2       Dinsdag 15 februari 2022
 3       Woensdag 23 februari 2022
   
 1       Dinsdag 01 maart 2022
 2       Dinsdag 15 maart 2022
 3       Woensdag 23 maart 2022
   
 1       Dinsdag 05 april 2022
 2       Dinsdag 19 april 2022
 3       Woensdag 13 april 2022
   
 1       Dinsdag 03 mei 2022
 2       Dinsdag 17 mei 2022
 3       Woensdag 25 mei 2022
   
 1       Dinsdag 07 juni 2022
 2       Dinsdag 21 juni 2022
 3       Woensdag 29 juni 2022

Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?


Beoordelings­procedure

De beoordelingsprocedure verloopt volgens vaste procedures waarbij wij ons als CMO moeten houden aan wettelijke beoordelingstermijnen. In Toetsing Online van de CCMO kunt u de beoordeling volgen. Hebt u in de tussentijd vragen over de beoordeling, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

lees meer

Beoordelings­criteria

Bij de beoordeling van nieuw onderzoek hanteert de CMO een aantal criteria. Uw onderzoek moet aan deze criteria voldoen om een positief oordeel te krijgen van de CMO.

lees meer

Na een positief oordeel

Na het positief oordeel moet u op een aantal momenten tijdens het onderzoek de CMO informeren of raadplegen.

lees meer

Na een negatief oordeel

De verrichter van het onderzoek of een andere belanghebbende kan bij de CCMO administratief beroep aantekenen tegen een negatief oordeel van de CMO.

lees meer

Na een negatief oordeel

De verrichter van het onderzoek of een andere belanghebbende kan bij de CCMO administratief beroep aantekenen tegen een negatief oordeel van de CMO. Dit beroep moet u binnen zes weken na de dag waarop het negatieve besluit bekend is gemaakt indienen. De CCMO kijkt aan de hand van het beroepschrift opnieuw naar het onderzoek en geeft hierover een oordeel. Dit oordeel vervangt het oordeel van de CMO.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

CCMO
Postbus 16302
2500 BH, Den Haag

Commissieleden

Bekijk de leden en adviseurs van de Commissie Mensgebonden Onderzoek

lees meer

Commissieleden

Leden

Prof. Dr. P.N.R. Dekhuijzen, longarts, voorzitter
Drs. R. Keus, arts, vicevoorzitter
Prof. dr. GAPJM Rongen, internist, vicevoorzitter
Dr. J. Roukema, kinderarts, vicevoorzitter

Dr. R.E. Aarnoutse, ziekenhuisapotheker
Mr. Dr. F.M. van Agt, jurist
Mw. ir. E. Baerends, klinisch fysicus
Mw. prof. dr. M. Boenink, ethicus
Mw. A.J.F.H. Bossmann, verpleegkundige
Dr. ir. E.M. Bronkhorst, methodoloog
Dr. R.J.M. Brüggemann, ziekenhuisapotheker 
Mw. M.M. Bruns - Tijkorte, verpleegkundige 
Prof. dr. D.M. Burger, apotheker
Mw. dr. K. ten Cate, ethicus
Mw. dr. E.A.M. Cornelissen, (kinder)arts
Mw. Mr. W.G.H. Corté, jurist
Dr. A.R.T. Donders, biostatisticus
Mw. prof. dr. P.H. van Erp, apotheker
Dr. ir. E.C. Gelderblom, klinisch fysicus
Drs. W.J.M. Harmsen, "lekenlid"
Dr. R. ter Heine, ziekenhuisapotheker
Mw. dr. S.S.V. Henriet, kinderarts
Mw. dr. N. van Herwaarden, arts, reumatoloog in opleiding
Dr. H.J.M. ter Hofstede, arts
Mw. V. Jans, ethicus
Mw. dr. A. Janse, kinderarts
Mw. S.M. Jansen-Kosterink, overig lid
Dr. F.G.A. Jansman, ziekenhuisapotheker
Dr. M.A. Jonker, methodoloog 
Mw. H.C.P. Kessels, "lekenlid"
Mw. dr. K.B. Kluivers, arts
Mw. Mr. K.W.J. Koller, "lekenlid"
Dr. C. Kramers, internist, klinisch farmacoloog
Ir. R.J.W. Loeffen, klinisch fysicus
Dr. A.J.M. Oerlemans, ethicus
Dr. G.J. Olthuis, ethicus 
Dr. ir. J. te Riet, klinisch fysicus
Drs. B. Schouwenberg, arts, klinisch farmacoloog 
Mw. Mr. F.E.A.M. Tesser, juriste 
Mw. dr. H. Tobi, methodoloog
Mw. T.N. Tromp, verpleegkundige 
Dr. P.J.F. de Vries, voedingskundige/overig lid
Dr. M.C. Warlé, arts
Dr. P.C. Wierenga, apotheker/overig lid
Prof. dr. A.R.H. van Zanten, arts  

Adviseurs

Prof. Dr. I. Tendolkar, psychiater
Dhr. L.J. Haszing, Privacy Functionaris

 

  • Medewerkers
  • Intranet