Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat

De Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat (DGVP) doet mee met alle taken van het Radboudumc in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Daarbij heeft de dienst in het bijzonder aandacht voor het geestelijk erfgoed van de katholieke gemeenschap waaruit Radboud Universiteit en Radboudumc zijn ontstaan.

Geestelijk verzorgers bieden onze patiënten een luisterend oor wanneer zij bijvoorbeeld voor ingrijpende beslissingen staan, of wanneer zij door hun ziekte met gedachten en gevoelens rondlopen die hun levens- of geloofsovertuiging diep raken.

Meer informatie over cursussen
Bekijk de folder over de DGVP
 

Organisatie


Onze organisatie

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg. Ook hebben we een belangrijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Die taak vervullen we door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs & opleiding te verzorgen.

bekijk organogram

Onze organisatieKerncijfers 2015

Patiëntenzorg

 • bruikbare beddencapaciteit: 626
 • bezette bedden: 465
 • klinische ligduur (in dagen): 5,4

Personeel

 • medewerkers: 10.884 
 • formatieplaatsen (fte's) (exclusief stagiairs): 7.276

Som der bedrijfsopbrengsten

€988.315

Onderwijs

 • ingeschreven studenten (totaal): 3.295
  • Geneeskunde: 2.214
  • Biomedische Wetenschappen: 592
  • Tandheelkunde: 445
  • Molecular Mechanisms of Disease: 44
 • diploma's
  • Geneeskunde: 308
  • Biomedische Wetenschappen: 58
  • Tandheelkunde: 70
  • Molecular Mechanisms of Disease: 20

Onderzoek

 • Proefschriften: 175
 • Wetenschappelijke (gerefereerde) publicaties: 3.487

Hoogleraren

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc.

lees meer

Hoogleraren

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoogleraren vervullen bij uitstek een voorbeeldfunctie voor hun collega's en studenten.

Leerstoelen

Iedere hoogleraar bekleedt een zogenoemde leerstoel (leeropdracht). De visie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is om die leerstoelen aan te laten sluiten op de onderwijsprogramma’s, met een accent op specifiek benoemde topgebieden binnen het wetenschappelijk onderzoek. De aansluiting op het onderwijs vindt vooral plaats in de keuze van de kernleerstoelen behorende bij disciplines die een hoofdrol vervullen in de opbouw van de verschillende universitaire curricula. Met strategische en profileringsleerstoelen wordt vervolgens het accent gelegd op onderzoeksgebieden waar het Radboudumc de top wil bereiken. Profileringsleerstoelen worden vooral ingezet om nieuwe onderzoeksgebieden krachtig te ontwikkelen. Strategische leerstoelen worden met name ingezet om het onderzoek te versterken waarop het Radboudumc al een positie heeft verworven. Daarnaast worden bijzondere leeropdrachten ingezet om de verbinding te realiseren met strategisch belangrijke maatschappelijke partners in de regio. Leerstoelen kunnen ook sterk bijdragen aan de vorming van een universitair medisch netwerk. Tot slot versterken we met enkele persoonlijke leeropdrachten onze speerpunten in de academische patiëntenzorg.

Hoogleraren in het Radboudumc

In april 2017 had het Radboudumc 149 hoogleraren. We onderscheiden:
 • Kernleerstoelen (51 hoogleraren)
 • Strategische leerstoelen (44 hoogleraren)
 • Profileringsleerstoelen (26 hoogleraren)
 • Bijzondere leeropdrachten (5 hoogleraren)
 • Persoonlijke leeropdrachten (23 hoogleraren)
Op onze website vindt u via de zoekfunctie alle hoogleraren die nu en in het verleden aan het Radboudumc verbonden waren.

Kerntaken


Zorg Afdelingen

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg. Van preventie en genezing tot verlichting van lijden en ongemak.

lees meer

Onderwijs Radboudumc Health Academy

De Radboudumc Health Academy coördineert, regelt en bewaakt al het onderwijs in het Radboudumc.

lees meer

Onderzoek Research Institutes

Ons wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in drie instituten, met elk een eigen specialisme.

lees meer

Organisatieonderdelen


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid dat de medische afdelingen voeren in patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap, en van het Radboudumc als geheel.

lees meer

Directies

Verschillende directies ondersteunen de Raad van Bestuur onder andere op het gebied van strategie, financiën, informatiemanagement, kwaliteit en veiligheid.

lees meer

Directies

Concernstaf

De Concernstaf ondersteunt de Raad van Bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals:
 • strategische vraagstukken en strategieontwikkeling
 • ontwikkelen en samenhang bewaken van de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs
 • control van het Radboudumc
De Concernstaf bestaat uit vier secties:
 • Strategieontwikkeling:
  • strategieontwikkeling
  • transmurale samenwerking
  • corporate communicatie
  • Acute Zorgregio Oost
 • Human Resources:
  • arbeid- en organisatiebeleid
  • leiderschap & organisatieontwikkeling
  • leren, ontwikkelen & mobiliteit
  • advies en services
  • Arbo- en Milieudienst
 • Financiën
 • Kwaliteit en Veiligheid:
  • Instituut voor Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV)
  • advies Kwaliteit en Veiligheid
  • Klachtenbemiddeling
  • Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO)

Informatie Management

Informatie Management is – onder directe aansturing van de Raad van Bestuur – verantwoordelijk voor de systemen die we gebruiken voor onze interne en externe informatievoorziening.

Projectbureau Bouwzaken

In een veranderende omgeving zorgen we ervoor dat huisvesting zo effectief mogelijk aansluit bij de strategische doelen van het Radboudumc. Daarom voert projectbureau Bouwzaken projecten en veranderingen uit, in opdracht van onze afdelingen of voor het hele huis. De plannen worden steeds getoetst aan strategische plannen. Zo maken we onze zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering toekomstbestendig.

Bestuurlijke en Juridische Zaken

Deze afdeling biedt juridisch advies en ondersteunt en begeleidt het huis op het gebied van gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht en aanbestedingsrecht.


Adviesraden

 • De PAR adviseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en gaat daarbij altijd uit van het perspectief van de patiënt. PAR


  Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen

  Nederland heeft acht academische ziekenhuizen (umc's). Hun patiënten zijn verenigd in het medezeggenschapsorgaan CRAZ (Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen). De CRAZ verzamelt signalen van patiënten en brengt die onder de aandacht van de verschillende raden van bestuur. Ook controleert de CRAZ het beleid, de praktische uitvoering daarvan en de informatievoorziening van de umc’s.

  Lees op de website van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra meer over CRAZ.

  Stafconvent

  Het stafconvent bewaakt en verbetert ziekenhuisbreed de kwaliteit van zorg. Hierbij kijken ze naar de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen van de leden. Voorzitter: prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen.
   

  Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici

  De Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici (VAR) adviseert de Raad van Bestuur over het professionele handelen van onze verpleegkundigen en paramedici. Leden zijn verpleegkundigen en paramedici van het Radboudumc. Voorzitter: Angelien Sieben.

  Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad (OR) adviseert over onderwerpen die voor Radboudumc-medewerkers van belang zijn, zoals arbeidsomstandigheden en scholing. Leden zijn medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie.

  Voorzitter Peter Elbers: ‘De OR praat mee, denkt mee en doet mee’. Dat is het uitgangspunt van de Ondernemingsraad van het Radboudumc.


  Missie

  • De OR geeft met één duidelijke stem actief vorm aan belangenbehartiging van medewerkers.
  • Daarbij nemen we de belangen van de organisatie in acht.

  Visie

  De OR blijft in voortdurende dialoog met de bestuurders en:
  • biedt maximale openheid, informatie en een luisterend oor aan achterban en bestuurders;
  • is zichtbaar;
  • is dynamisch;
  • werkt resultaat- en toekomstgericht, met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) als leidraad;
  • is consistent en transparant;
  • heeft een proactieve opstelling;
  • toetst en evalueert beleid.

  UMC-raad

  De UMC-raad brengt advies uit op gebieden waar patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek elkaar raken. Zoals inzet van wetenschappelijk onderzoek in patiëntenzorg. Leden zijn medewerkers uit zorg, onderzoek en onderwijs. Voorzitter: dr. P.J.F.M. Merkus
   

Radboudumc REshape Center

Het Radboudumc REshape Center is aanjager van innovatie binnen ons huis. Samen met de patiënt werkt het Radboudumc REshape Center aan de gezondheidszorg van de toekomst.

lees meer

Radboudumc REshape Center

Het Radboudumc REshape Center is onze innovatiekraamkamer, opgericht om innovaties te bedenken en implementeren die ons brengen naar de zorg van de toekomst. Een van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc REshape Center is de omslag van de traditionele gezondheidszorg naar Participatory Healthcare te stimuleren. Om deze omslag te bereiken, onderneemt het Radboudumc REshape Center projecten in internationaal verband, doet onderzoek en verzorgt scholing voor zorgprofessionals. 

Contact en meer informatie


Expertisecentra

In onze expertisecentra is bijzondere kennis en kunde aanwezig, die we delen buiten onze eigen organisatie. We hebben expertisecentra voor zeldzame aandoeningen en expertisecentra voor niet-zeldzame aandoeningen.

lees meer

Servicebedrijf

De (medische) afdelingen van het Radboudumc willen topkwaliteit bieden in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het Servicebedrijf ondersteunt hen met gerichte deskundigheid.

lees meer

Servicebedrijf

De (medische) afdelingen van het Radboudumc willen topkwaliteit bieden in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het Servicebedrijf ondersteunt hen met gerichte deskundigheid.

Het Servicebedrijf biedt opleidingen en trainingen aan, begeleidt verbetertrajecten, houdt de afdelingen en collegezalen schoon, onderhoudt gebouwen en apparatuur en zorgt iedere dag voor goede maaltijden. Ook efficiënte bewegwijzering en het inrichten van werkplekken behoren tot de dienstverlening.

 • Directeur: Fred Lataster

Het Servicebedrijf bestaat uit:

 • Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie
  Manager: Marije Stoffer 
 • Productgroep Business Intelligence & Analytics
  Manager: Arjan Buist 
 • Productgroep Inkoop
  Manager: Gerwin Meijer 
 • Productgroep Logistiek & Services
  Manager: Gaico Frieling
 • Productgroep Vastgoed & Infrastructuur
  Manager: Eric Mimmel

Contact

 • Telefoonnummer: 024-36 141 08

Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Geestelijk verzorgers bieden onze patiënten een luisterend oor wanneer zij bijvoorbeeld voor ingrijpende beslissingen staan, of wanneer zij met gedachten en gevoelens rondlopen die hun levens- of geloofsovertuiging diep raken.

over DGVP
inloggen