Nazorg

Na uw behandeling blijft u gedurende 5 jaar onder controle bij de verpleegkundig specialist, die nauw samenwerkt met uw behandelend arts. Deze periode noemen we ook wel follow-up of periode van nazorg.

lees meer

Nazorg

Na uw behandeling blijft u gedurende 5 jaar onder controle bij de verpleegkundig specialist, die nauw samenwerkt met uw behandelend arts. Deze periode noemen we ook wel follow-up of periode van nazorg. De verpleegkundig specialist is een gespecialiseerd verpleegkundige die opgeleid is om, naast de verpleegkundige zorg, ook medische controles uit te voeren.

Doel van de controles:
 • Bespreken hoe het met u gaat. Heeft u klachten als gevolg van de behandeling? Heeft u ondersteuning nodig om deze klachten te verminderen of om anders om te leren gaan met deze klachten?
 • Eventuele uitzaaiingen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.
 • Controleren of u opnieuw een (kwaadaardige) tumor of poliepen in de darm heeft.
De verpleegkundig specialist bespreekt eventuele klachten met u en besluit of nader onderzoek nodig is. Uw controles verlopen volgens een vast landelijk schema. Dit schema wordt aangepast aan uw individuele risico’s of gezondheidstoestand.

Nazorg is niet verplicht

Als u overweegt om van de controles af te zien of de nazorg periode wil aanpassen, overleg dan met uw verpleegkundig specialist.

Patiëntgericht nazorgschema

Er zijn verschillende nazorgschema’s voor patiënten die zijn geopereerd aan dikke darmkanker. Patiëntenorganisaties, behandelaars en overheid proberen nieuwe, patiëntgerichte nazorgschema’s in te richten.

lees meer

Patiëntgericht nazorgschema

In 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Door het bevolkingsonderzoek worden er meer patiënten met kleine en vroege tumoren opgespoord en succesvol behandeld. Omdat een groot gedeelte van de patiënten met dikke darmkanker op deze manier ontdekt wordt, zijn patiënten over het algemeen ook fitter: zij hebben tenslotte geen klachten.

Het controleschema na de behandeling is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn colorectaal carcinoom. Deze is eind 2020 aangepast.

Er zijn verschillende nazorgschema's voor patiënten die zijn geopereerd aan dikke darmkanker. Deze schema’s variëren in intensiteit (hoe vaak controle), duur (hoe lang), de plaats waar de nazorg plaatsvindt (in het ziekenhuis, bij de huisarts of op afstand) en welke onderzoeken belangrijk zijn. Het is niet bekend wat een ideaal nazorgschema zou moeten zijn. Daarom is hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat periodieke spreekuurcontroles in het ziekenhuis niet altijd zinvol zijn. Dit heeft lange wachttijden als gevolg en het kan leiden tot meer (onnodige) behandelingen, onrust bij patiënten en hogere zorgkosten zonder dat de patiënt hier zelf profijt van heeft. Patiëntenorganisaties, behandelaars en de overheid proberen nieuwe, patiëntgerichte nazorgschema’s in te richten. In deze nieuwe schema’s ligt de nadruk op kwaliteit van leven, aandacht voor de gevolgen van operatieve interventies op het dagelijks leven en de mentale status van patiënten. Meer betrokkenheid van patiënten bij de besluitvorming en nazorg verbetert het emotionele en sociale welzijn van patiënten en het geeft de patiënt meer autonomie en (zelf)vertrouwen. Dit alles kan leiden tot een verbeterde fysieke en mentale conditie en dus tot een betere gezondheidstoestand.

Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan en voorkomen van vele aandoeningen waaronder, hart- en vaatziekten, suikerziekte type 2, geheugenverlies en kanker. Een ongezonde leefstijl is één van de oorzaken waardoor iemand ziek kan worden. Gezond eten, weinig alcohol nuttigen, niet roken, voldoende bewegen en genoeg ontspannen kan nuttig zijn, ook als u al ziek bent. 

Er aanwijzingen dat een gezonde leefstijl mogelijk de kans kleiner maakt dat bepaalde kankersoorten terugkomen. Een gezonde leefstijl is in sommige gevallen dus ook een soort medicijn en daar kunt u vandaag al mee aan de slag gaan. 

Beter Gezond is oorspronkelijk gestart voor mensen met kanker en heeft nu als doel om alle patiënten van het Radboudumc te stimuleren om gezond te leven.

Nieuw nazorgschema Radboudumc

Vanaf februari 2019 is het Radboudumc gestart met een nieuw patiëntgericht nazorgschema. Met dit schema kunt u na uw operatie zelf uw eigen nazorg coördineren. Ook heeft u toegang tot uw uitslagen in uw patiëntendossier en kunt u bij vragen makkelijk telefonisch of via mijnRadboud contact opnemen met uw verpleegkundig specialist. Samen met u maken we een persoonlijk nazorgplan. Tijdens de nazorg stellen we dit plan steeds bij. Uw arts of verpleegkundig specialist stelt uw huisarts per brief op de hoogte van uw behandeling, uw gezondheidstoestand en het nieuwe nazorgschema.


Uitslagen onderzoeken

De uitslagen van de onderzoeken krijgt u via mijnRadboud in begrijpelijke taal toegestuurd. Als u vragen heeft over de uitslagen, of bij afwijkingen in de uitslagen, kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist.

lees meer

Uitslagen onderzoeken

De uitslagen van de onderzoeken krijgt u via mijnRadboud in begrijpelijke taal toegestuurd. De uitslagen worden vooraf door uw arts of verpleegkundig specialist gecontroleerd. Alleen wanneer deze afwijkend zijn wordt u gebeld. Dus geen bericht is goed bericht. Als u vragen heeft over de uitslagen, of bij afwijkingen in de uitslagen, kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist. Dit kan per telefoon, per e-mail of eventueel per videoconsult. Zo krijgt u antwoord op uw vragen, maar hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Ook kunt via mijnRadboud vragen stellen. Uw behandelaar besluit of aanvullend onderzoek aangevraagd moet worden of dat u alsnog op controle moet komen in het ziekenhuis. Als het gaat om andere klachten kunt u ook een afspraak maken bij uw eigen huisarts.

Klachten opsporen en ondersteuning

 • Mensen die behandeld zijn voor kanker kunnen na de behandeling niet alleen lichamelijke klachten ervaren, maar ook psychische, praktische of sociale klachten.

  lees meer


  Lastmeter

  Mensen die behandeld zijn voor kanker kunnen na de behandeling niet alleen lichamelijke klachten ervaren, maar ook psychische, praktische of sociale klachten. De lastmeter is een vragenlijst om deze klachten te herkennen en te bespreken. U kunt de lastmeter thuis invullen via mijnRadboud. Bij afwijkingen hierin kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist voor begeleiding of adviezen. Ook kan uw verpleegkundig specialist u eventueel doorverwijzen.

  Meer informatie over de lastmeter vindt u hier.


 • LARS-score

  Na een behandeling voor kanker in het laatste gedeelte van de dikke darm of endeldarm, kunt u klachten hebben. Bijvoorbeeld het vaak hebben van ontlasting, winderigheid en moeite om de ontlasting of winderigheid op te houden. Soms zijn mensen (deels) incontinent voor ontlasting. U kunt uw klachten in kaart brengen met de zogenaamde LARS-score. Dit is een korte vragenlijst van 5 vragen. Bij een afwijkende waarde of vragen kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist voor advies om de klachten te verminderen en/of er anders mee om te gaan.

  Meer informatie over het LAR-syndroom en de LARS-score vindt u hier.

 • Stoma

  Als u tijdens de operatie een tijdelijk of blijvend stoma heeft gekregen, bespreekt de verpleegkundig specialist of de stomaconsulent met u hoe u de stoma ervaart. Hij of zij biedt ook ondersteuning als er verzorgingsproblemen zijn.

 • Overige vragenlijsten

  Uw mening is belangrijk voor ons om het nieuwe programma meer persoonsgericht te maken, eventuele problemen vroegtijdig op te sporen en het beleid aan te kunnen passen waar nodig. We willen graag van u weten wat u vindt van het nieuwe nazorgschema en welke voor- en nadelen u ervaart. U kunt tijdens de nazorg benaderd worden voor deelname aan vragenlijstonderzoek over uw kwaliteit van leven, eventuele angst voor terugkomst van de kanker en uw tevredenheid met het nieuwe programma. Pas als u uitleg heeft gekregen en toestemming heeft gegeven kunt u aanvullende vragenlijsten toegestuurd krijgen. Uw verpleegkundig specialist of arts kan u hierover informeren.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het nieuwe beleid en/of meer informatie wenst, kunt u terecht bij uw verpleegkundige, uw verpleegkundig specialist of behandelend arts.

Bevolkings­onderzoek darmkanker

Na uw behandeling voor darmkanker krijgt u volgens een landelijk schema darmonderzoeken (coloscopieën) aangeboden. Het is voor u dan ook niet zinvol om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

lees meer

Bevolkings­onderzoek darmkanker

Na uw behandeling voor darmkanker krijgt u volgens een landelijk schema darmonderzoeken (coloscopieën) aangeboden. Dit darmonderzoek is het meest betrouwbaar om vroegtijdig afwijkingen in de darm op te sporen die later zouden kunnen overgaan in kanker.

Het is voor u dan ook niet zinvol om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het kan u mogelijk zelfs onnodig ongerust maken. Wél is het belangrijk dat u de reden waarom u niet deelneemt aan het bevolkingsonderzoek doorgeeft aan de organisatie van het bevolkingsonderzoek. Dit kunt u doen op het bijgesloten antwoordformulier die u krijgt bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

De innovatie van Hans en Seyed

Heeft een patiënt na een jaar weinig tot geen klachten én goede waardes? Dan ontvangt de patiënt voortaan de uitslagen thuis, in begrijpelijke taal. bekijk de poster

Nazorgschema coloncarcinoom en rectumcarcinoom


Uw nieuwe nazorgschema

Ongeveer 10 tot 14 dagen na uw operatie komt u op controle bij uw behandelend chirurg. De chirurg vraagt hoe het met u gaat, controleert uw wond, en bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek (de PA-uitslag) met u. Ook wordt het nieuwe nazorgbeleid met u besproken.

lees meer

Uw nieuwe nazorgschema

Ongeveer 10 tot 14 dagen na uw operatie komt u op controle bij uw behandelend chirurg. De chirurg vraagt hoe het met u gaat, controleert uw wond, en bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek (de PA-uitslag) met u. Ook wordt het nieuwe nazorgbeleid met u besproken. Hiervoor vult u samen met uw behandelaar een individueel nazorgplan in. Deze kunt u daarna zelf bijhouden. Dit plan helpt u, uw familieleden en zorgverleners om een goed overzicht te krijgen van uw behandelingen en nazorg.

Het kan zijn dat u na de operatie aanvullende chemotherapie krijgt (adjuvante chemotherapie). In dat geval begint uw nazorg na het einde van uw aanvullende chemotherapie. In het eerste jaar verandert er weinig, u wordt uitgenodigd voor minimaal 2 controles op de polikliniek. Tijdens deze controles vindt bloedonderzoek plaats en wordt één jaar na de operatie een CT-scan gemaakt. Uw bloed wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de tumormaker Carcino Embryonaal Antigeen (CEA). Uw verpleegkundig specialist bespreekt hoe uw nazorg er de komende jaren uit ziet en geeft u (praktische) adviezen en instructies.

Als aan het einde van het eerste jaar uw kanker niet is teruggekomen, er geen sprake is van uitzaaiingen en u geen klachten heeft, hoeft u niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de uitslagen van de onderzoeken. Wél krijgt u de onderzoeken zoals coloscopieën volgens de landelijke richtlijnen. De controles verlopen volgens onderstaand schema:


  • uitslag weefselonderzoek
  • uitleg nieuw nazorgschema


Onderzoeken tijdens de nazorg

 • Uw bloed wordt gecontroleerd op de tumormaker, Carcino Embryonaal Antigeen (CEA). Een stijging van CEA kan wijzen op terugkeer van de kanker, maar dat hoeft niet.

  lees meer


  Bloedonderzoek CEA

  Uw bloed wordt gecontroleerd op de tumormaker, Carcino Embryonaal Antigeen (CEA). Een stijging van het CEA kan wijzen op terugkeer van de kanker, maar dat hoeft niet. Tijdens de nazorgperiode van 5 jaar wordt uw bloed 2 keer per jaar onderzocht op de aanwezigheid van het CEA.

  De normale waarde van het CEA schommelt tussen 1.0 ug/l en 5.0 ug/l. Uw CEA-waarde kan in de loop van de tijd stijgen en dalen. Dit is normaal en betekent niet direct dat uw kanker terug is gekomen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een stijging van het CEA, bijvoorbeeld een infectie of roken. Rokers hebben soms een hogere CEA-waarde die schommelt tussen 5 ug/l en 10 ug/l. Als uw CEA-waarde stijgt, kan dat aanleiding zijn om aanvullend onderzoek te verrichten. U kunt via mijnRadboud uw bloeduitslagen inzien. In uw individueel nazorgplan vindt u meer informatie over de betekenis van de waarde van uw CEA en wanneer u contact moet opnemen.


 • Coloscopie

  Met een coloscopie wordt uw dikke darm gecontroleerd. Dit onderzoek geeft onder andere informatie over:
  • de genezing van de eventueel aanwezige nieuwe verbinding in de darm
  • de aanwezigheid van poliepen
  • terugkeer van kanker of een nieuwe afwijking
  Een coloscopie wordt uitgevoerd op het endoscopiecentrum. De eerste coloscopie is vaak al voor de operatie gedaan. Soms is er nog geen coloscopie uitgevoerd, of was deze niet volledig. In dat geval vindt ongeveer 3 maanden na de operatie opnieuw een coloscopie plaats, op voorwaarde dat u voldoende opgeknapt bent. Als u vóór de operatie een volledige coloscopie heeft ondergaan, vindt ongeveer 1 jaar na de operatie weer een coloscopie plaats. De daaropvolgende coloscopieën vinden na 3 jaar en vervolgens na 5 jaar plaats, afhankelijk van de bevindingen bij de vorige coloscopie.

  Heeft u geen anus meer dan zal de coloscopie via het stoma verricht worden. U krijgt de coloscopiën volgens dit vaste schema. De uitslag wordt (telefonisch) met u besproken.

  Meer informatie over de coloscopie vindt u hier.
 • Medewerkers
 • Intranet