Wilsverklaring

Mocht er onverhoopt een tijd komen dat u te ziek bent om voor uzelf te beslissen, dan kan een wilsverklaring een hulp zijn voor uw naasten en voor de artsen en verpleegkundigen die voor u zorgen. Op basis van een wilsverklaring kunnen zij beslissingen nemen die zoveel mogelijk overeen komen met uw wensen. Het is van belang dat de inhoud van de verklaring bekend is en dat het voor iedereen duidelijk is wat exact bedoeld wordt. Daarom is het belangrijk om hierover van tevoren te praten met uw huisarts, behandelend specialist en familie.

Wat is een wilsverklaring?

In een wilsverklaring geeft u aan dat u een behandeling niet wilt of juist wel. U geeft zo precies en duidelijk mogelijk aan in welke situatie u niet (meer) behandeld wilt worden. Als u aangeeft een behandeling niet meer te willen, moet dit in principe gevolgd worden. Dit kan anders zijn als de verklaring niet duidelijk is, als er twijfel bestaat of de verklaring van u afkomstig is of als niet duidelijk is dat u wilsbekwaam was bij het opstellen van de verklaring.
Bij een verklaring waarin u aangeeft dat u een bepaalde behandeling juist wel wilt, maakt de arts altijd een eigen afweging of die gewenste behandeling medisch zinvol is.
Zorg ervoor dat uw naam, handtekening en de datum in de wilsverklaring worden opgenomen. Draag uw wilsverklaring altijd bij u en bewaar thuis een kopie op een toegankelijke plek, die bekend is bij uw wettelijk vertegenwoordiger en familie.
Geef een kopie van uw wilsverklaring aan uw huisarts en uw behandelend arts in het ziekenhuis. Uw arts neemt de wilsverklaring op in het elektronisch patiëntendossier.

Regelmatig uw wilsverklaring herzien

Uw gezondheidstoestand kan veranderen en uw wensen kunnen veranderen. We adviseren daarom om uw wilsverklaring regelmatig te herzien. Als u veranderingen aanbrengt, zorg dan voor een nieuwe datum en vernietig de oude wilsverklaring. Zorg dat alle hiervoor genoemde mensen een nieuw exemplaar ontvangen.

Wanneer maken zorgverleners in het Radboudumc gebruik van een wilsverklaring?

Een wilsverklaring wordt alleen gebruikt als u zelf niet meer met uw arts kunt communiceren. Het is een richtlijn voor de artsen en verpleegkundigen die voor u zorgen. Een wilsverklaring kan alleen worden gevolgd als de inhoud daarvan geheel duidelijk is.

Wat gebeurt er als u geen wilsverklaring heeft?

Mocht u onverhoopt zo ziek worden dat u niet meer voor uzelf kunt beslissen, dan zullen de artsen u de behandeling geven die naar hun overtuiging het beste voor u is. Zij zullen altijd overleggen met uw familie, wettelijk vertegenwoordiger en/of huisarts.
 
Patientenzorg Behandelingen Praten over uw behandelwensen

Meedenken over uw behandeling

Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling. Zou u willen dat alles gedaan wordt wat technisch mogelijk is? Of wilt u dat uw kwaliteit van leven voorop staat bij de zorg die u krijgt?

lees meer

Meedenken over uw behandeling

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling. Zou u willen dat alles gedaan wordt wat technisch mogelijk is? Of wilt u dat uw kwaliteit van leven voorop staat bij de zorg die u krijgt? En: wie mag voor u medische beslissingen nemen als u niet meer met uw arts kunt spreken over uw behandeling? Dit zijn lastige vragen. Maar het is wel belangrijk om hierover na te denken. In het Radboudumc doen we dat samen met u. U kunt aangeven wat uw behandelwensen zijn en wij geven aan wat de mogelijkheden, grenzen en gevolgen van behandelingen zijn. U bent immers de deskundige van uzelf en uw leven en wij zijn de deskundige op het gebied van medische zorg. Zo kunnen we zo open mogelijk over deze onderwerpen praten.

Wanneer praten over uw behandelwen­sen?

Samen met uw arts bespreekt u bij uw opname of op de polikliniek het doel van de behandeling, de verschillende behandelmogelijkheden en uw eigen wensen.

lees meer

Wanneer praten over uw behandelwen­sen?

Samen met uw arts bespreekt u bij uw opname of op de polikliniek het doel van de behandeling, de verschillende behandelmogelijkheden en uw eigen wensen. U kunt zich hierop voorbereiden bijvoorbeeld met ‘3 goede vragen’ en deze vragen stellen in het gesprek.

De vragen zijn:
 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?
U kunt in dit gesprek bijvoorbeeld aangeven hoe uw ziekte uw dagelijkse functioneren beïnvloedt en wat dat kan betekenen voor de behandeling. Maar u kunt het ook zelf aangeven als u een behandeling niet meer wilt. Wat dat betekent, leest u hierna.

Waarom grenzen stellen?

De zorgverleners van het Radboudumc willen u de best mogelijk zorg bieden. We stemmen onze zorg zo goed mogelijk af op uw persoonlijke wensen en situatie. Kunt en wilt u meepraten over uw behandeling? Bespreek dan met uw behandelend arts en/of overige zorgverleners wat de mogelijkheden zijn. Samen bekijken we welke behandeling het beste bij u als persoon past en maken we hier afspraken over. U kunt ervoor kiezen om grenzen te stellen aan uw medische behandeling of om af te zien van een behandeling. Daar kunnen verschillende persoonlijke redenen voor zijn. 

Voorbeeld

Soms kiezen ernstig zieke patiënten ervoor om grenzen te stellen als de behandeling niet leidt tot een betere kwaliteit van leven. Sommige behandelingen zijn wel levensverlengend, maar zijn zo ingrijpend dat de kwaliteit van leven enorm achteruit gaat.
Het kan ook zijn dat u een keuze vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging maakt, bijvoorbeeld wanneer u Jehovah’s getuige bent en om die reden afziet van een bloedtransfusie.
Ook kan de situatie zich voordoen dat de arts vindt dat bepaalde behandelingen om medische redenen niet meer zinvol of mogelijk zijn. Deze beslissing wordt altijd in teamverband genomen. U, uw huisarts en de specialisten die u behandelen, worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Belangrijk

Als u samen met uw arts een behandelgrens afspreekt, gaan alle andere noodzakelijke behandelingen gewoon door. Net als de zorg om uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te verbeteren. Uw arts legt afspraken over behandelgrenzen vast in uw patiëntendossier. U kunt gemaakte afspraken altijd terugdraaien als u van gedachten verandert.

Wanneer kunt u een behandelgrens bespreken?

Misschien heeft u al eens met uw huisarts gesproken over behandelgrenzen. Uw arts in het Radboudumc kan dit onderwerp ook met u bespreken. U kunt ook zelf het initiatief nemen om uw behandelgrens te bespreken. Dit kan ook op de polikliniek.

Vier stappen om uw wensen kenbaar te maken

 • Denk goed over uw behandelwensen na Het kan u helpen om hier regelmatig met uw naasten over te praten.

  lees meer


  Denk en praat erover

  Uw behandelwensen zijn heel persoonlijk. U beslist zelf wat belangrijk voor u is. Denk hier goed over na. Het kan u helpen om regelmatig met uw naasten te praten over uw behandelwensen. Daardoor krijgt u voor uzelf scherp hoe u uw kwaliteit van leven ervaart en hoe dit samenhangt met uw behandeling.
   

 • Kenbaar maken

  Praat met uw huisarts en behandelend specialist over uw medische situatie en de behandelmogelijkheden. Uw arts noteert uw wensen in uw medisch dossier. Alle artsen die betrokken zijn bij uw behandeling zijn op die manier goed op de hoogte van uw wensen en kunnen daarnaar handelen.
   

 • Uw wens vastleggen

  Heeft u een duidelijke wens over uw behandeling? Schrijf die dan op in een wilsverklaring, voorzien van een datum en handtekening. Geef aan wat u wel of niet wilt. Het is verstandig om uw wensen vast te leggen, maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd mogelijk is. De beslissing die de arts maakt, is afhankelijk van de situatie.
   

 • Benoem een wettelijk vertegenwoordiger

  U kunt iemand schriftelijk toestemming geven (machtigen) om beslissingen over uw zorg en behandeling voor u te nemen, als u dit zelf niet meer kunt. Meestal is uw echtgenoot, partner of een andere naaste uw vertegenwoordiger. U vertrouwt deze persoon, hij of zij luistert goed naar uw wensen en laat zich leiden door uw wensen.
   

Wilsverklaring

Mocht er onverhoopt een tijd komen dat u te ziek bent om voor uzelf te beslissen, dan kan een wilsverklaring een hulp zijn voor uw naasten en voor de artsen en verpleegkundigen die voor u zorgen.

lees meer

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft. Aarzel dan niet om deze vragen te stellen aan uw huisarts, uw behandelend arts of de verpleegkundige in het ziekenhuis. U kunt altijd een afspraak maken als u daar behoefte aan heeft.