Polikliniek Turnersyndroom


Over de Turnerpolikliniek

Het Turnersyndroom kan leiden tot diverse problemen die op het gebied liggen van verschillende medische specialismes.

lees meer

Over de Turnerpolikliniek

Het Turnersyndroom kan leiden tot diverse problemen die op het gebied liggen van verschillende medische specialismes. In het Radboudumc werken we daarom met een multidisciplinair team voor volwassen vrouwen met het Turnersyndroom, de Turnerpolikliniek. Dit team bestaat uit: 

Het team werkt nauw samen met een KNO-arts en een psycholoog. Op de kinderleeftijd loopt de behandeling via de kinderarts.


Contact

Polikliniek Turnersyndroom
(024) 361 45 99

stel een vraag

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 471

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 471

mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Een afspraak maken

Als een huisarts, internist of andere medisch specialist u verwijst naar onze afdeling, ontvangt u binnen korte tijd automatisch een oproep.

lees meer

Een afspraak maken

Een eerste afspraak

Als een huisarts, internist of andere medisch specialist u verwijst naar onze afdeling, ontvangt u binnen korte tijd automatisch een oproep. 

Vervolgafspraken

Na het eerste consult kunt u vervolgafspraken maken via het secretariaat van de afdeling Endocriene Ziekten: (024) 361 45 99. 

Spoedafspraken 

Uw huisarts, internist of medisch specialist geeft bij de verwijzing aan of het om een spoedafspraak gaat.

Turner Syndroom

Het Turner Syndroom is een aangeboren ziekte die alleen vrouwen kunnen hebben. Als u dit syndroom heeft, ontbreekt één van uw twee vrouwelijke chromosomen (XX) geheel of gedeeltelijk.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek vragen we u soms of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. U bepaalt zelf of u meewerkt of niet. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor de poliklinische controle.

Uw bezoek


Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan onze polikliniek.

lees meer

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Brengt u bij uw eerste bezoek uw verzekeringsbewijs mee. Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Verwijskaart

Van uw huisarts, tandarts of specialist krijgt u een verwijskaart, die één jaar geldig is. Neemt u deze mee bij uw eerste bezoek.
 

Formulier registratie burgerservicenummer

Bij uw eerste bezoek vragen wij u ook een formulier registratie burgerservicenummer (voorheen sofinummer) mee te brengen.

Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hebt u alleen uw afsprakenkaart nodig. Geeft u eventuele wijzigingen door aan de balie van de polikliniek? Denk daarbij aan wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, uw huisarts of uw verzekering.


Waar moet u zich melden?

Afhankelijk van met wie u een afspraak heeft, dient u zich te melden bij de betreffende polikliniek.

lees meer

Waar moet u zich melden?

Hebt u een afspraak met een endocrinoloog of een gynaecoloog? Meldt u zich dan bij de polikliniek van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie (route 782). Voor een bezoek aan een cardioloog meldt u zich bij de Cardiologie Polikliniek en Functieafdeling (route 638). Hier kunt u ook terecht voor het maken van een hartfilmpje of hartecho. 

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de Turnerpolikliniek ontmoet u een endocrinoloog en een gynaecoloog. Zij stellen u beiden vragen om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen.

lees meer

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de Turnerpolikliniek ontmoet u een endocrinoloog en een gynaecoloog. Zij stellen u beiden vragen om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen op hun eigen vakgebied. Daarnaast onderzoekt de endocrinoloog u lichamelijk en spreekt een bloedonderzoek met u af. Eventueel voert de gynaecoloog een gynaecologisch onderzoek bij u uit.

Driejaarlijks hartonderzoek

Soms krijgt u bij uw eerste bezoek ook een onderzoek van de afdeling Cardiologie. We maken dan een hartfilmpje en een echo van uw hart.

lees meer

Driejaarlijks hartonderzoek

Soms krijgt u bij uw eerste bezoek ook een onderzoek van de afdeling Cardiologie. We maken dan een hartfilmpje en een echo van uw hart. En we maken een afspraak voor een MRI-scan. Met deze onderzoeken stellen we vast of u problemen hebt met uw hart en uw grote lichaamsslagader. De onderzoeken zijn niet pijnlijk. Doorgaans onderzoeken we uw hart eens in de drie jaar.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken.

lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten gedurende hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Opname

Aan de beslissing tot opname in het ziekenhuis gaan meestal enkele poliklinische bezoeken vooraf. U wordt voor de opname op een wachtlijst geplaatst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van de aandoening.

inloggen