Patientenzorg Resultaten Aortaklepvervanging

Aortaklepvervanging

In 2013 kregen 152 patiënten een aortaklepvervanging, soms in combinatie met een bypassoperatie. Ongeveer 85% van de gebruikte kleppen zijn bioprotheses met weefsel van een rund of varken. De overige patiënten krijgen een kunstklep. In een enkel geval is het mogelijk om de eigen klep te herstellen.

Risico op overlijden aortaklep­vervanging

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat overlijdt na een aortaklepvervanging.

lees meer

Risico op overlijden aortaklep­vervanging

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat overlijdt na een aortaklepvervanging. De blauwe lijn laat de werkelijke sterftecijfers in het Radboudumc zien. De rode lijn geeft de zogenoemde voorspelde sterfte weer, het sterfterisico dat op basis van de complexiteit van de aandoening wordt voorspeld.

­> grafiek

Toelichting op de grafiek

Ziekenhuissterfte
Als we spreken over ‘ziekenhuissterfte’ dan bedoelen we daarmee alle patiënten die een hartoperatie hebben gehad en tijdens de opname voor de hartoperatie overlijden. Zo valt een patiënt die na zijn hartoperatie vier maanden in het  Radboudumc blijft en tijdens het verblijf overlijdt, ook onder de ziekenhuissterfte. Een patiënt die kort na het ontslag uit het ziekenhuis overlijdt, valt niet onder de ziekenhuissterfte.

Voorspelde sterfte
De ‘voorspelde sterfte’ (de sterfte die op basis van de complexiteit van de aandoeningen is voorspeld), wordt berekend op basis van de EuroSCORE systematiek. Deze berekent de kans op sterfte bij een hartoperatie. Daarbij wordt rekening gehouden met zogenaamde preoperatieve risicofactoren, zoals leeftijd, chronische ziekten en de lichamelijke conditie van de patiënt. Maar ook met de duur en de moeilijkheidsgraad van de operatie. 

In de loop van de jaren is de kans op sterfte bij een hartoperatie kleiner geworden. Dat komt omdat patiënten beter voorbereid worden. En omdat diagnostiek, operatietechnieken en postoperatieve zorg verfijnd zijn. Daarom is het rekenmodel voor de voorspelde sterfte eind 2011 aangepast. Vanaf die datum is de voorspelde sterfte veel realistischer. Omdat de voorspelde sterfte tot en met 2011 met het oude rekenmodel berekend werd, ziet u een sterke trendbreuk in de grafieken: de voorspelde sterfte in 2012 en 2013 is veel lager.