Over medisch-wetenschappelijk onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen. lees meer

Over medisch-wetenschappelijk onderzoek

Veel van het onderzoek wordt gedaan door artsen. Maar ook hulpverleners als fysiotherapeuten en verpleegkundigen doen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan een onderzoek kan betekenen dat we bij u (extra) bloed of ander lichaamsmateriaal afnemen. Of dat we u vragen om een vragenlijst in te vullen. Het is ook mogelijk dat we u vragen om deel te nemen aan een onderzoek waarin bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel of een nieuwe operatietechniek wordt onderzocht.
 

Samenwerking in medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt georganiseerd door ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of wetenschappelijke beroepsgroepen.  Vooral bij grotere onderzoeken werken vaak meer organisaties samen.
 
Vaak kunnen patiënten in meerdere ziekenhuizen meedoen aan een bepaald onderzoek. Het Radboudumc werkt ook regelmatig samen met andere ziekenhuizen. Dat kunnen ziekenhuizen in de regio zijn, maar ook ziekenhuizen in andere delen van Nederland. Het kan zijn dat u patiënt bent in het Radboudumc, maar dat wij niet aan een voor u geschikt onderzoek meedoen. Dan kunnen we een verwijzing naar een ander ziekenhuis dat wel meedoet aan het onderzoek bespreken.

Soorten wetenschap­pelijk onderzoek

Er zijn verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek: biobanking, registratiestudies en behandeling in studieverband (trial).
 • Bij biobanking wordt lichaamsmateriaal (zoals bloed, beenmerg, speeksel of DNA) opgeslagen.

  lees meer


  Biobanking

  Bij biobanking wordt lichaamsmateriaal (zoals bloed, beenmerg, speeksel of DNA) opgeslagen. Het kan hierbij gaan om het gebruik van materiaal dat overblijft na het uitvoeren van onderzoeken. Het kan ook zijn dat we een kleine hoeveelheid extra materiaal zoals bloed afnemen tijdens een gepland onderzoek.  

  Dit lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om  een ziekte beter te leren begrijpen of de behandeling ervan te verbeteren. Ook kan onderzocht worden hoe een laboratoriumtest waarmee een ziekte wordt vastgesteld beter gemaakt kan worden. Uw privacy wordt altijd goed beschermd. Persoonsgegevens worden vervangen door een code.

  Klik hier voor meer informatie over de Radboud Biobank.

 • Registratiestudie

  Bij een registratiestudie worden medische gegevens ingevoerd in een database. Dit kan een database van het ziekenhuis zijn, maar ook een landelijke of internationale database De gegevens worden altijd anoniem opgeslagen. Uw naam komt dus niet bij de medische gegevens te staan.

  Vooral bij zeldzame ziekten is een database erg bruikbaar. Hiermee kunnen ziekten beter begrepen worden en kan het resultaat van behandelingen worden vergroot.    
   

 • Behandeling in studieverband (trial)

  Bij een behandeling in studieverband, ook wel deelname aan een studie of trial genoemd, wordt een andere dan de normaal gegeven behandeling gegeven. Het kan hierbij gaan om een kleine aanpassing, zoals het toevoegen van een bestaand geneesmiddel. Het kan ook gaan om het uittesten van een nieuw geneesmiddel of een andere behandelmethode.
   
  Elk wetenschappelijk onderzoek heeft als doel een behandeling verder te verbeteren of meer te weten te komen over een ziekte. Het Radboudumc wil zo veel mogelijk patiënten hierbij betrekken. Nieuwe geneesmiddelen of behandelmethoden zijn in de beginfase vaak alleen beschikbaar in medisch-wetenschappelijke onderzoeken.

  Bekijk hier het overzicht van wetenschappelijke onderzoeken waar u als gezond persoon of als patiënt met een aandoening aan mee kunt doen.

Lopende onderzoeken

Bekijk hier het overzicht van onderzoeken waar u als gezond persoon of als patiënt met een aandoening aan kunt deelnemen.

lees meer

Lopend kanker­onderzoek in Nederland en omstreken

Alle wetenschappelijke onderzoeken worden vastgelegd in (inter)nationale databases. Het Radboudumc en het AMC hebben samen een app ontwikkeld om deze databases te doorzoeken naar lopende kankeronderzoeken. lees meer

Lopend kanker­onderzoek in Nederland en omstreken

Alle wetenschappelijke onderzoeken worden vastgelegd in (inter)nationale databases. Het Radboudumc en het AMC hebben samen een app ontwikkeld om deze databases te doorzoeken naar lopende kankeronderzoeken. Dat maakt het makkelijker voor artsen om hun patiënten met kanker attent te maken op nieuwe behandelmethodes. De MTB-app is te downloaden in de appstore.

MTB-app

Een Moleculair Tumor Board (MTB) is een overlegvorm tussen artsen waarin patiënten besproken worden op basis van het moleculair profiel van hun tumor. Het kan namelijk voorkomen dat tumoren op verschillende plekken in het lichaam op moleculair niveau op elkaar lijken. Als dat zo is, ontstaan er nieuwe behandelopties: een prostaattumor zou dan bijvoorbeeld behandeld kunnen worden met een therapie die bij een vergelijkbare vorm van borstkanker goede resultaten heeft laten zien.

Voor een MTB is het belangrijk om gericht te kunnen zoeken in de lopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar specifieke biomarkers of andere moleculaire kenmerken. De MTB-app maakt het mogelijk om de volledige tekst van lopende kankeronderzoeken uit verschillende databases (trialregister.nl, clinicaltrials.gov en oncokb.org) te doorzoeken op meerdere kenmerken. Alle onderzoeken van Nederlandse instituten zijn opgenomen in de app, evenals de trials van nabijgelegen Belgische en Duitse instituten.

De MTB-app is ontwikkeld onder de vlag en met financiële steun van het Citrienfonds-programma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’, een initiatief van ZonMW gecoördineerd door de NFU. De app is inmiddels beschikbaar in de app-store.

Van de MTB-app is zowel een iOS als Android app beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store. De app is gratis te downloaden en te gebruiken door zowel zorgverleners als voor patiënten. Effectief gebruik vergt echter wel medische kennis.

Alles over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek


Beslissen over deelname

We informeren u over het doel van het onderzoek en over de voor- en nadelen. Op basis daarvan beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.

lees meer

Beslissen over deelname

Het Radboudumc geeft u informatie over het doel van het onderzoek en over de voor- en nadelen. Op basis daarvan beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.

Informatie over het onderzoek

Voordat u kunt beslissen of u aan een onderzoek wil meedoen, moet u goed zijn geïnformeerd. Meestal krijgt u niet alleen mondelinge informatie over het onderzoek, maar ook informatie op schrift. Neem rustig de tijd om na te denken over uw deelname. Meestal hoeft u niet direct te beslissen. In sommige gevallen moet u wel snel een beslissing nemen, bijvoorbeeld als we onmiddellijk met een (experimentele) behandeling moeten beginnen.

Voordelen

Vaak heeft deelname aan een onderzoek voor u persoonlijk geen voordelen. Toekomstige patiënten die op basis van het onderzoek beter geholpen kunnen worden, hebben wel voordeel van uw deelname. Het voordeel voor uzelf hangt af van:

 • De fase waarin het onderzoek is. Als het onderzoek in een vroege fase is, dan is het meestal nog onduidelijk of de behandeling die onderzocht wordt ook echt werkt.
 • Het bestaan van andere behandelingen voor uw aandoening. Als het onderzoek in een verder stadium is, is meer duidelijk over de werkzaamheid van de behandeling. Maar het is mogelijk dat er voor uw aandoening al goede behandelingen bestaan. Soms worden in een onderzoek 2 bestaande behandelingen met elkaar vergeleken. Bij deelname aan zo’n onderzoek, krijgt u één van beide behandelingen. Dat levert geen bijzonder voordeel op voor u, want u kunt ook buiten het onderzoek één van beide behandelingen krijgen.
 • De opzet van het onderzoek. Vaak wordt een nieuwe behandeling in een onderzoek vergeleken met een placebobehandeling. Dit is een behandeling die in uiterlijk precies lijkt op de nieuwe behandeling, maar niet werkzaam is (u krijgt dan bijvoorbeeld een neppil). Op die manier kunnen we goed vaststellen of de experimentele behandeling echt werkt. Meestal wordt door loting bepaald welke behandeling u krijgt. Dit betekent dat u ook een placebobehandeling kunt krijgen.

Nadelen

Het onderzoek kan risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld omdat er nog niet veel bekend is over de behandeling die we onderzoeken. Bestaat er voor uw aandoening ook een standaardbehandeling? Dan is het verstandig om de risico’s en ongemakken van de experimentele behandeling te vergelijken met die van de standaardbehandeling.
Een onderzoek kan ook belastend zijn. Bijvoorbeeld als er extra lichamelijk of inwendig onderzoek wordt gedaan. Of als aan u indringende vragen worden gesteld over uw seksualiteit of over bepaalde traumatische ervaringen in het verleden.
In veel gevallen moet u voor een onderzoek vaker naar het ziekenhuis komen. Soms moet u er zelfs speciaal voor worden opgenomen.


Toestemming

Als u besluit om aan een onderzoek mee te doen, dan moet u altijd toestemming geven. U bent nooit verplicht om aan een onderzoek mee te doen. lees meer

Toestemming

Uw arts moet u altijd mondeling en schriftelijk informatie geven over het onderzoek. Als u besluit om deel te nemen, dan moet u altijd toestemming geven. Meestal vragen we u om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Soms is mondelinge toestemming voldoende.
 
U bent nooit verplicht om aan een onderzoek mee te doen. Als u besluit om niet mee te doen, dan hoeft u hiervoor geen reden op te geven. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen gevolgen voor de behandeling. Niemand neemt u het kwalijk als u niet aan een onderzoek mee wil doen.

Zelfs als u (schriftelijk) toestemming heeft gegeven, kunt u zich op elk moment uit het onderzoek terugtrekken. Ook daarvoor hoeft u geen reden te geven. Bij sommige onderzoeken is het niet mogelijk om ineens te stoppen. Bijvoorbeeld als het medicijn dat u heeft gekregen, langzaam moet worden afgebouwd. Hierover krijgt u van tevoren informatie.

Plaatsvervangende toestemming

In sommige gevallen kan iemand anders namens de deelnemer toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Dit heet plaatsvervangende toestemming. Dit komt voor in de volgende gevallen:
 • Kinderen mogen alleen onder zeer strenge voorwaarden aan een onderzoek meedoen. Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, moeten de ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming geven. Kinderen van 12 jaar of ouder moeten ook zelf toestemming geven.
 • Ook volwassenen die niet in staat zijn om over deelname aan een onderzoek kunnen beslissen, mogen alleen onder strenge voorwaarden aan een onderzoek meedoen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met dementie of een verstandelijke beperking, mensen die bewusteloos zijn of mensen die hevige pijn lijden. De echtgenoot of partner mag dan toestemming geven. Als de patiënt een wettelijk vertegenwoordiger heeft of iemand schriftelijk gemachtigd heeft, dan heeft het Radboudumc de toestemming van deze persoon nodig.
 • Bij hoge uitzondering en onder strenge voorwaarden mag een onderzoek worden gestart zonder toestemming van de patiënt. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar een geneesmiddel voor de behandeling van patiënten die net een hartaanval hebben gehad. Er moet dan wel een reële kans zijn dat de gezondheid van de deelnemende patiënt verbetert door de behandeling.
Als er iemand aanwezig is die plaatsvervangende toestemming mag geven, dan moet het Radboudumc hem of haar om toestemming vragen. Zodra de patiënt het zelf weer kan, moet het verzoek aan hem of haar worden voorgelegd.

Medisch-ethische toetsings­commissie

Voordat een medisch-wetenschappelijk onderzoek mag starten, moet een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) het onderzoek goedkeuren. lees meer

Medisch-ethische toetsings­commissie

Voordat een medisch-wetenschappelijk onderzoek mag starten, moet een medisch-ethische toetsingscommissie (METC)  het onderzoek goedkeuren. Een METC beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Zij kijken onder andere of het onderzoek wel echt tot een betere behandeling zal leiden en of de deelnemers alle informatie krijgen die nodig is. Verder beoordelen ze of de risico’s voor patiënten niet te groot zijn en of het onderzoek niet te belastend is.

Een METC is onafhankelijk. Dat betekent dat de leden niet bij het onderzoek betrokken zijn en er ook geen belang bij hebben. De leden zijn experts op het gebied van onderzoek, bijvoorbeeld artsen en deskundigen op het gebied van wetgeving . Er is ook altijd een proefpersonenlid. Hij of zij bekijkt het onderzoek vanuit het gezichtspunt van proefpersonen.  

Als er tijdens de uitvoering van een onderzoek onverwachte dingen gebeuren, moeten de onderzoekers contact opnemen met de METC.

Privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. lees meer

Vergoeding en verzekering

Voor deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek zijn er regels rondom vergoedingen en verzekeringen. lees meer

Vergoeding en verzekering

Voor deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek zijn er regels rondom vergoedingen en verzekeringen.
 

Vergoeding

Meestal krijgt u geen financiële beloning voor uw deelname aan een onderzoek. Soms vergoeden we wel extra (reis)kosten. Dit verschilt per onderzoek. Informatie hierover vindt u in de schriftelijke informatie die u krijgt over het onderzoek.
 

Verzekering

Als u deelneemt aan een onderzoek, bent u verzekerd tegen eventuele schade. Meer informatie over deze verzekering vindt u in de schriftelijke informatie over het onderzoek. Bijvoorbeeld over de soort schade waarvoor u verzekerd bent en de bedragen. U bent niet verzekerd voor onderzoek waarbij er een minimaal risico op schade is.

Trialbureau

Het trialbureau ondersteunt onderzoekers en specialisten van de afdelingen Hematologie, Medische Oncologie en Urologie bij de opzet en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Trialbureau

Het trialbureau ondersteunt onderzoekers en specialisten van de afdelingen Hematologie,  Medische Oncologie en Urologie bij de opzet en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Het trialbureau werkt volgens vastgestelde procedures. Er is veel ervaring met de uitvoering van investigator driven (multicenter) onderzoek en studies gesponsord door farmaceutische industrie en niet-commerciële organisaties (bijvoorbeeld HOVON, EORTC, BOOG en overige UMC’s). Ook biedt het trialbureau ziekenhuizen in de regio ondersteuning bij de opstart en uitvoering van HOVON studies.

Het trialbureau bestaat uit een manager, trialcoördinatoren, projectmanagers, researchverpleegkundigen, (centraal) datamanagers, projectassistenten en een monitor. Bij de opzet en uitvoering van studies hebben zij nauw contact met de onderzoekers, specialisten en ondersteunende afdelingen waardoor een voortvarend verloop van de studies mogelijk wordt gemaakt.  

Als u als initiator van een onderzoek geïnteresseerd bent in het opstarten van een studie op de afdeling Hematologie, Medische Oncologie of Urologie van het Radboudumc dan kunt u contact opnemen met het trialbureau. 
 

Heeft u nog vragen?

Als bepaalde zaken over een onderzoek niet duidelijk zijn, aarzel dan niet hierover vragen te stellen aan uw behandelaar of aan de onderzoeker. lees meer

Heeft u nog vragen?

Als bepaalde zaken over een onderzoek niet duidelijk zijn, aarzel dan niet hierover vragen te stellen aan uw behandelaar of aan de onderzoeker. Bij sommige onderzoeken kunt u met vragen ook terecht bij een onafhankelijke arts.

Onafhankelijke arts

Dit is een arts die niet betrokken is bij het onderzoek, maar u er wel over kan informeren. De naam en het telefoonnummer van de onafhankelijke arts zijn te vinden in de schriftelijke informatie over het onderzoek.

Brochure informatie voor de proefpersoon

Download de brochure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medisch-wetenschappelijk onderzoek. naar de brochure

Contact

Trialbureau Hematologie

(024) 361 47 94
contactformulier

Meedoen aan onderwijs Patiënten gezocht voor patiëntcontact met studenten

We zijn op zoek naar patiënten met een chronische aandoening of langdurige ziekte die bij ons onder behandeling zijn. lees meer

Meedoen aan onderwijs Patiënten gezocht voor patiëntcontact met studenten

In ons onderwijsprogramma is persoonsgerichte zorg een van de uitgangspunten. Vanaf het 1e jaar willen we dat studenten contact hebben met patiënten. Zo leren ze wat het betekent om door een ziekte beperkingen te ondervinden in het dagelijkse leven, of juist dat er veel mogelijkheden zijn ondanks een ziekte.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar patiënten met een chronische aandoening of langdurige ziekte die bij ons onder behandeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
 • hoge bloeddruk,
 • suikerziekte,
 • reuma,
 • artrose,
 • hart-of vaatziekte,
 • chronische benauwdheid,
 • kanker.

We vragen u om het aankomende jaar een student inzicht te geven in uw ziekte en de gevolgen daarvan.

Hoe ziet zo'n jaar er uit voor u?

We koppelen u aan een eerstejaarsstudent.
 • Met die student heeft u 1 keer in de 6 weken een contactmoment van ongeveer een uur (maximaal 8 per jaar):
  • minimaal twee keer bij u thuis,
  • minimaal twee keer tijdens uw afspraak met een zorgverlener (bijvoorbeeld specialist, huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut).
 • De student kijkt een keer mee tijdens uw sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of sport.
 • De student houdt een jaar contact met u over uw ontmoetingen met zorgverleners.
 • U vertelt de student hoe u het contact met hem/haar heeft ervaren.

De student maakt een verslag van bovenstaande punten. Dat verslag deelt hij/zij met u. De student wordt begeleid door een coach (arts of onderzoeker van het Radboudumc). Deze is op de hoogte van de afspraken tussen u en de student. De student bespreekt zijn verslag en de persoonlijke leerpunten met de coach.

Wat levert het u op?

 • U bent in de gelegenheid om dat wat u belangrijk vindt als patiënt over te brengen aan de jonge studenten van onze opleiding tot arts en onderzoeker.
 • U geeft de nieuwe generatie artsen en onderzoekers meer inzicht in wat het van mensen vraagt om met een chronische of langdurige ziekte te leven.
 • U maakt studenten duidelijk wat persoonsgerichte zorg voor u betekent. 
 • U krijgt de unieke kans om vanuit uw ervaring mee te werken aan de vorming van aanstaande jonge dokters en onderzoekers.
 • U wordt opgenomen in onze vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat u gebruik kan maken van enkele faciliteiten van het Radboudumc en op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen in dit ziekenhuis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een formulier.

Onderzoek bij gezonde mensen


BCG vaccinatie­onderzoek

BCG is een vaccin om tuberculose te voorkomen. Het vaccin lijkt echter veel meer positieve effecten te hebben, zoals het bieden van bescherming tegen andere infectieziekten.

Bewegings­onderzoek

Onderzoek naar bewegingen om een goed beeld te krijgen van de normale bewegingsmogelijkheden van mensen. lees meer

Kleine evenwichts­problemen bij gezonde mensen

Na een beroerte ervaren mensen vaak evenwichtsproblemen. Dit willen we vergelijken met gezonde mensen.

Malaria­onderzoek

Wij zoeken regelmatig gezonde vrijwilligers die willen meedoen aan malaria-onderzoeken. Wilt u meer informatie? Meld u dan aan. lees meer

SCHIP studie

Bij dit onderzoek richten we ons op de relatie tussen slaap en het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.

Schisis­onderzoek

Uw zoon of dochter kan iets betekenen voor leeftijdsgenootjes die met een gezichtsafwijking geboren worden. Daarvoor volgen we de groei van het gezicht van uw kind. Deze vergelijken we met de gezichten van kinderen met schisis. lees meer

Toekomstige onderzoeken radiologie & nucleaire geneeskunde

Voor het stellen van een juiste diagnose gebruiken artsen regelmatig een vorm van medische beeldvorming (röngenfoto, echo, MRI, CT, etc). Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we deze technieken verder ontwikkelen. Voor deze onderzoeken zijn ook gezonde vrijwilligers nodig. lees meer

Traagziendheid

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar traagziendheid zijn wij op zoek naar:

Onderzoek bij mensen met een aandoening


ADHD en mindfulness

Onderzoek naar de effectiviteit van een mindfulness training voor kinderen met ADHD en hun ouders. lees meer

AGORA

Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen. lees meer

Alicaforesen bij Pouchitis

Onderzoeken hoe veilig en werkzaam het onderzoeksmiddel alicaforsen is voor de behandeling van pouchitis.

CONDOR studie

In deze studie onderzoeken we of de dosering biologic verlaagd kan worden bij patiënten met psoriasis die succesvol behandeld worden met een biologic.

Dendritische celtherapie

Dendritische celtherapie is een experimentele behandelvorm waarbij u een vaccin krijgt toegediend dat uw immuunsysteem activeert om de kankercellen op te ruimen.

Diabetes type 1, medicatie bij verminderde hypoglykemie gewaarwording

Onderzoek naar het effect van exenatide op verminderde hypoglykemie gewaarwording.

Dia-Fit

Dia-Fit is een nieuwe behandeling voor ernstige vermoeidheid bij diabetes type 1. lees meer

DIPAK observationeel

Onderzoek naar het natuurlijk beloop van cystenieren.

Effect van looptraining op het evenwicht na een beroerte

In dit onderzoek willen wij onderzoeken of looptraining invloed heeft op het evenwicht. lees meer

Erfelijkheid van ADHD

De afdelingen psychiatrie en genetica van het Radboudumc doen onderzoek naar de oorzaken van ADHD. Er zijn inmiddels duidelijke aanwijzingen dat deze stoornis voor een deel erfelijk bepaald is. lees meer

GARDENIA

Etrolizumab in vergelijking met infliximab bij patiënten met colitis ulcerosa.

Het effect van training op spierklachten bij cholesterol­verlagers

In Nederland slikken ruim 1 miljoen mensen cholesterolverlagende medicatie (= statines). Statines zijn veilig en effectief, maar toch ervaren gebruikers regelmatig spierklachten als bijwerking. Dit onderzoek richt zich op het verminderen van deze bijwerking. lees meer

HICKORY

Bepalen of etrolizumab een veilige en effectieve behandeling is voor de darmziekte colitis ulcerosa.

ICC case series: thiopurine en allopurinol

Initiatief bij Crohn en Colitis. Het in kaart brengen van effectiviteit en veiligheid van thiopurine en allopurinol in de dagelijkse praktijk. lees meer

ICC case series: vedolizumab

Initiatief bij Crohn en Colitis. Het in kaart brengen van effectiviteit en veiligheid van vedolizumab in de dagelijkse praktijk. lees meer

Kanker (meerdere onderzoeken)

Het verbeteren van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor kankerpatiënten.

Kleine evenwichts­problemen na een lichte beroerte

Na een beroerte ervaren mensen vaak evenwichtsproblemen. Soms zijn deze problemen niet (meteen) duidelijk, maar merken mensen vooral dat ze vaker vallen. lees meer

Leer elkaar beter begrijpen bij de logopedist

Misverstanden en frustraties door moeilijk op woorden komen of begrijpen wat mensen zeggen, hoort ook bij dementie. Het doel van deze behandeling is om dit probleem beter te begrijpen èn elkaar beter te begrijpen. lees meer

LOVE studie

Inzicht krijgen in de wijze waarop het geneesmiddel vedolizumab werkt in termen van vermindering van klachten en zichtbare genezing van de zieke delen van de darm.

Macula­degeneratie

Meer inzicht krijgen in de oorzaken en het verloop van de ziekte om betere behandelingen te ontwikkelen. lees meer

Minder zitten onderzoek

Onderzoek naar de eventuele gezondheidsvoordelen van minder zitten. lees meer

Nijmegen Blaaskanker­studie

Over de oorzaken van een blaastumor is nog weinig bekend. Binnen de Nijmegen Blaaskankerstudie doen we onderzoek naar nieuwe voorspellende factoren die het mogelijk maken om de behandeling en de nacontrole van een blaastumor beter af te stemmen op de patiënt. lees meer

OCEAN-trial

Aantonen dat het medicijn Octreotide effectief is in het verminderen van de ijzerinfusie- en bloedtransfusiebehoefte door het verminderen van het bloedverlies uit de vaatafwijkingen. lees meer

ODYSSEY-onderzoek

Het nauwkeurig in kaart brengen wat het risico is op het opnieuw doormaken van een TIA of een beroerte. lees meer

Parelsnoer Instituut

Door uw gegevens of lichaamsmateriaal beschikbaar te stellen, maakt u wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Daarmee draagt u bij aan betere behandelingen voor patiënten die in de toekomst dezelfde ziekte krijgen of aan een methode om het krijgen van die ziekte te voorkomen. lees meer

PERC-onderzoek

Onderzoek naar behandeling van Mycobacterium Avium Complex. lees meer

PLD-registry

Het doel van dit onderzoek is het natuurlijk beloop van polycysteuze leverziekte bestuderen.

PROSPER

Het doel van deze studie is kijken hoe werkzaam rifaximine is in vergelijking met andere behandelingen voor hepatische encefalopathie.

READ-trial

Het doel van onderzoek naar dit ziektebeeld is om meer kennis te vergaren over het ontstaan van angiodysplasieën en daarnaast de behandelingsmogelijkheden voor de moeilijk te behandelen patiënten te verbeteren. lees meer

Sirukumab

We voeren een onderzoek uit met een nieuw medicijn genaamd Sirukumab. De veiligheid en effectiviteit van dit medicijn wordt onderzocht bij de behandeling van patiënten met reuscelarteriitis.

Stamceltherapie bij knie-artrose

Binnenkort starten we een onderzoek waarin we vrijwilligers met knie-artrose behandelen met stamceltherapie. lees meer

Studie voor patienten met eosinofiele-oesophagitis

Onderzoeken of Budesonide bij langdurig gebruik beter werkt dan placebo om EoE in remissie (door de patiënt ervaren als genezing) te houden en welke dosering het beste werkt, en veilig is.

UroLife

UroLife is een onderzoek naar de invloed van voeding en leefstijl op het verloop van de ziekte en de kwaliteit van leven bij patiënten met een blaastumor. lees meer

Zwangerschaps­diabetes

Afdeling Nucleaire Geneeskunde zoekt vrouwelijke proefpersonen die in de laatste 5 jaar 1 zwangerschap hebben gehad en last hebben gehad van zwangerschapsdiabetes. Dit is voor een onderzoek naar de rol van insuline producerende cellen bij deze ziekte. lees meer

Overzicht urologie, hematologie, longziekten en medische oncologie


Studies in voorbereiding


Studies open voor inclusie

 • Mijn favorieten

  Mijn favorieten bewerken

  Toevoegen
BE