Nieuwsberichten Resultaten van de patientervaringsmeting CQ index 2017

21 december 2017

Zo’n 6.000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc via de zogenaamde Consumer Quality Index (CQ-index). In dit onderzoek wordt al vijf jaar lang de ervaringen van patiënten in de zorg onderzocht met als doel de kwaliteit van de zorg te meten én te verbeteren.

Sinds 2013 wordt aan duizenden patiënten en cliënten hun mening gevraagd via uitgebreide vragenlijsten. Er bestaat een vragenlijst voor patiënten die een opname hebben gehad en een vragenlijst voor patiënten die de polikliniek bezochten. Patiënten beoordelen veel verschillende thema’s, onder meer informatievoorziening, ontvangst, gevoel van veiligheid, pijnbeleid en bejegening door de zorgverleners. Op deze manier wordt duidelijk wat goed gaat én waar nog werk aan de winkel is. De zorg in alle Universitair Medische Centra (umc's) in Nederland sluit steeds meer aan bij wat patiënten belangrijk vinden. Dit blijkt uit evaluatie van vijf jaar onderzoek naar de vraag hoe patiënten de zorg in de umc’s ervaren.

Opnieuw een mooi rapport voor Radboudumc
Patiënten waarderen de klinische zorg met een 8,47. Ook dit cijfer is hoger dan vorig jaar (+0,01). Op alle thema’s binnen de klinische zorg scoort het Radboudumc boven het gemiddelde van de umc’s. De thema’s die het beste beoordeeld worden, zijn: gevoel van veiligheid en uitleg bij de behandeling. Het thema ‘inhoud opnamegesprek’ kan nog verder verbeterd worden. Wel is de score op dit thema binnen het Radboudumc het meest gestegen t.o.v. 2016.

Patiënten waarderen de poliklinische zorg van het Radboudumc in het eerste kwartaal van 2017 gemiddeld met een 8,45. Dit cijfer is hoger dan vorig jaar (+0,01). Het Radboudumc scoort voor poliklinische zorg op alle zeven thema’s die vergeleken zijn op het gemiddelde van de umc’s. Wat betreft de poliklinische zorg zijn er weinig verschillen tussen de umc’s.

Zowel de cijfers voor de klinische als de poliklinische zorg zijn sinds 2014 elk jaar gestegen of gelijk gebleven.

Tien Best Practices
Een specialisme dat in de CQ-index op een onderdeel in zijn geheel hoger scoort dan het gemiddelde van alle andere umc’s, wordt gezien als een best practice. In totaal kregen de acht umc’s in Nederland 22 Best Practices. Het Radboudumc ontving 10 van deze 22 Best Practices. Voor de klinische zorg waren dat 8 best practices op afdelingsniveau en 2 op ziekenhuisbreed niveau (zie onderstaande tabel waar de best practice voor staat).

Klinische Best Practices
Ziekenhuisbreed
  Dimensie
  Eigen inbreng
Gevoel van veiligheid
Afdelingsniveau
Specialisme Dimensie
Longgeneeskunde Eigen inbreng
Gevoel van veiligheid
Informatie bij ontslag
Neurochirurgie Eigen inbreng
Uitleg behandeling
Cardiothoracale chirurgie Eigen inbreng
Gynaecologie Eigen inbreng
Interne geneeskunde Gevoel van veiligheid

Aanbeveling aan anderen
Ruim 50% van de ondervraagde Radboudumc patiënten gaf aan het ziekenhuis zeker te zullen aanbevelen bij anderen. Voor opgenomen patiënten scoort het Radboudumc met het percentage 58,2%, het hoogste t.o.v. de andere umc’s (gemiddelde umc’s: 47,4%). Als belangrijkste redenen noemden patiënten: ontvangst op de afdeling, gevoel van veiligheid en samenwerking. Voor de poliklinische zorg is het percentage met 53,5% opnieuw hoger dan bij de overige umc’s (gemiddelde umc’s: 46,9%). De patiënten op de polikliniek zijn het meest tevreden over de bejegening door de arts en de zorgverlener en de communicatie door de arts.

Sturen op patiëntgerichtheid
Al vijf achtereenvolgende jaren onderzoeken de umc’s samen met de Nederlandse Federatie van umc’s (NFU) hoe de patiënten de zorg in de umc’s ervaren. Het doel van dit jaarlijkse onderzoek is het vinden van aanknopingspunten om die zorg nog patiëntgerichter te maken. Tussen 2013 en 2017 is de zorg in alle acht Universitair Medische Centra  (umc's) steeds meer gaan aansluiten bij wat patiënten belangrijk vinden. Dat zien we ook bij het Radboudumc terug, veel dimensies is de waardering gestegen in de afgelopen vijf jaar. En op de dimensies die gedaald zijn, zetten we extra verbeteracties in. Voorbeelden van verbeteracties die de verschillende umc’s hebben doorgevoerd leest u hier. Dit jaar is naar aanleiding van een daling in de waardering voor het pijnbeleid een verpleegplan in het elektronisch patiëntdossier geïntroduceerd waardoor de behandeling van pijn bij de patiënt meer op maat kan worden ingezet.

Graag bedanken wij alle patiënten die de moeite hebben genomen hun ervaringen met het Radboudumc te delen.

Legenda
++  = significant verbeterd
+    = verbeterd
=    = gelijk gebleven
-     = verslechterd
­    +  significant verslechterd 

 Radboudumc

CQ-vragenlijst Ziekenhuisopname 2013 versus 2017 2016 versus 2017
Inhoud opnamegesprek  ++  +
Communicatie met verpleegkundigen  +  +
Communicatie met artsen  +  +
Eigen inbreng  ++  +
Uitleg bij behandeling  ++  +
Pijnbeleid  =  -
Communicatie rond medicatie  ++  +
Gevoel van veiligheid  ++  +
Informatie bij ontslag  ++  +
 
CQ-vragenlijst Poliklinische zorg 2013 versus 2017 2016 versus 2017
Ontvangst  =  =
Bejegening door de arts  +  =
Informatieverstrekking door de arts  +  +
Communicatie door de arts  +  =
Bejegening door de zorgverlener  +  -
Informatieverstrekking door de zorgverlener  +  -
Communicatie door de zorgverlener  -  -
Informatie over medicatie  +  +
  • Snel naar