Organisatie van zorg bij langetermijnklachten na Covid-besmetting

De afdeling Longziekte kon de toenemende zorgvraag van patiënten met het Post-COVID-Syndroom op haar nazorgpoli niet meer aan. Ook ging deze drukte ten koste van de reguliere zorg. De afdeling schakelde Health Innovation Labs in om hen te helpen tot een duurzame oplossing te komen. We zijn trots op het resultaat: een regionaal zorgpad waarbij integrale zorg in de eerste lijn is georganiseerd rond de patiënt. De patient krijgt een casemanager in de eerstelijn die met academische kennis en ervaring de patient dichterbij huis helpt. 

Verkenning

Niet alleen het Radboudumc liep tegen deze toenemende zorgvraag en bijbehorende problemen aan. We keken daarom hoe andere ziekenhuizen en regio's deze nazorg vormgeven. We voerden gesprekken met inhoudelijk experts en zochten uit wat er bekend is over langetermijneffecten na Covid-besmetting.

Probleem en behoeften

We brengen eerst de problemen en behoeften in kaart zodat we echt naar een passende en duurzame oplossing kunnen toewerken. Voor dit traject behelsde dat:

  • interviews met zorgprofessionals;
  • alle betrokkenen in kaart brengen;
  • patiënten volgen in hun ervaringen;
  • behoeften ophalen bij zorgprofessionals in de eerste lijn. 

Zo kregen we zicht op het pad van zowel patiënten als zorgverleners in de nazorg: welke stappen zij doorlopen en hoe ze dat ervaren.

Naar een oplossing toe werken

Met de zorgprofessionals in de eerste lijn (vanuit CWZ, Radboudumc, C-support, VGZ en het Ministerie van VWS) zijn de opgehaalde behoeften aangescherpt en getoetst. Samen hebben we een visie vormgegeven. Met behulp van 'Hoe kunnen we'-vragen benaderen we problemen op verschillende manieren en kunnen we op een constructieve manier over oplossingen nadenken.

In werksessies hebben we tien oplossingsrichtingen uitgewerkt. Daarvan zijn er door het kernteam twee gekozen. Omdat duidelijk werd dat de oplossing deels in de eerste lijn georganiseerd moest worden, werd de samenstelling van het kernteam aangepast. Dit is een voorbeeld van het agile werken dat we bij Health Innovation Labs doen: wendbaar zijn, aanpassen aan wat de situatie vraagt.

Prototype

In verschillende werksessies hebben we het zorgpad met elkaar uitgewerkt. We brachten randvoorwaarden in kaart en onderzochten de belangrijkste drempels. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, of we groot of eerst klein wilden starten, en wat de rol van 'Casemanager' exact inhoudt. 

De ziekenhuizen Radboudumc en CWZ, de huisartsen van NEO Huisartsenzorg en de fysiotherapeuten van CFN hebben in Nijmegen uiteindelijk afgesproken samen financiering aan te vragen voor het implementeren van dit zorgpad. Deze vier partijen hebben gezamenlijk een programmaraad opgericht om sturing te geven aan organisatie-overstijgende ontwikkelingen. Zorgverzekeraars VGZ en CZ financieren de implementatie.

Implementatie

In een periode van een jaar, vanaf juni 2022, wordt het zorgpad geïmplementeerd in Nijmegen. Bij succes kan het zorgpad als landelijk voorbeeld dienen.  

Heeft u ook een innovatief idee dat impact kan maken op de zorg binnen Radboudumc? Neem dan contact op met Health Innovation Labs!


Organisatie van zorg bij langetermijnklachten na Covid-besmetting

De centrale vraag: hoe blijven we al onze patiënten de zorg geven die ze nodig hebben? Hoe richten we post-COVID zorg zo effectief mogelijk in? Health Innovation Labs begeleidde het proces van probleemstelling tot oplossing. lees meer

Contact

Hannes Seesing
Product owner

contactformulier

In het kort

  • Looptijd: juni 2021 tot heden
  • Status: implementatie pilot juni 2022
  • Resultaat: een regionaal zorgpad voor de eerste lijn

Meer informatie


Geleerde lessen tijdens dit traject

'Betrek de patiënt bij probleem én oplossing.' Graag delen we wat we tijdens dit traject leerden en meenemen naar de toekomst. lees meer

Geleerde lessen tijdens dit traject

#1 'Blijf bewust op wat niet gezegd wordt'

Concha van Rijssel, design innovator.

'We zagen dat niet iedereen het achterste van zijn tong liet zien.

Praktisch alle sessies vonden digitaal plaats. Hierdoor was het extra belangrijk alert te zijn op mogelijk tegengestelde meningen en ruimte te bieden deze tijdens de digitale sessie of daarna te kunnen delen.   

Bij het traject waren veel stakeholders betrokken die graag een bijdrage wilden leveren vanuit hun expertise. Een grote uitdaging dus.'

#2 'Betrek de patiënt bij probleem én oplossing'

Mats Koeneman, digital health innovator.

'We hebben verschillende patiënten en naasten geïnterviewd en liepen mee op de Nazorgpoli bij Dekkerswald. Vanuit Radboudumc Health Innovation Labs zijn we gewend patiënten te betrekken bij het innovatieproces.

Het actiever betrekken van patiënten bij de validatie van het concept was achteraf een betere keuze geweest. We toetsten ideeën onder andere bij medewerkers van C-support in de conceptfase. Zij zijn vooral vertegenwoordiger van patiënten, en niet zelf ervaringsdeskundigen.'

#3 'Bespreek per fase wat de juiste teamsamenstelling is'

Taco Dijkstra, digital health innovator.

'Thuis monitoren van patiënten leek bij de start van het innovatieproces de gewenste oplossing.

Er was echter een andere oplossingsrichting nodig voor dit probleem, namelijk: een regionaal zorgpad in de eerste lijn. Hier kwamen we achter in een latere fase in het traject.

We pasten de samenstelling van het kernteam aan, om meer kennis uit de eerste lijn in te zetten. Zo konden we effectief samenwerken met de juiste mensen aan boord.'

#4 'Eerder beginnen met experimenteren'

Hannes Seesing, business innovator.

'Hoeveel eerder? In ieder geval al voor je in een pilot zit. We hebben in dit traject weinig geëxperimenteerd in een vroeg stadium. Natuurlijk hebben we het zorgpad als model stap voor stap doorlopen, maar we misten hier het 'echte' gesprek.

Een rollenspel en een keer uitproberen met een echte of gespeelde patiënt had ons mogelijk nog meer gebracht.'

#5 'Je hoeft niet alles zelf te doen'

Robin Hooijer, design innovator.

'Welke vragen moeten er in de vragenlijst naar patiënten? Aan welk profiel moet de casemanager voldoen? Deze en andere vragen wilden we graag beantwoord krijgen, maar bleken lastig te beantwoorden door nog harder aan de groep te trekken. 

Het antwoord? Gewoon even loslaten en vertrouwen geven aan de groep dat ze hier zelf uit konden komen. Daarna hoefden we alleen nog maar een klein zetje links en rechts te geven en loste de zorgverleners het zelf op.'


Radboudumc Health Innovation Labs

Hier geven en nemen we de ruimte om zorginnovatie te ontwikkelen en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen.

lees meer

'Centrale rol voor casemanager in eerste lijn' artikel in Verb1nd

Lees meer over het regionale zorgpad in deze uitgave van Verb1nd, het magazine voor eerstelijnspartners van het Radboudumc. Zie bladzijde 10 t/m 13.

In samenwerking met

  • Medewerkers
  • Intranet