Doel van het onderzoek

In deze studie willen wij onderzoeken of het nieuwe geneesmiddel EA-230 goed wordt verdragen door het lichaam en of het geneesmiddel de ontstekingsreactie tijdens en na de operatie kan verminderen. Om deze effecten objectief vast te kunnen stellen, krijgt de helft van de patiënten het nieuwe medicijn en de andere helft een placebo. Zowel de patiënten als artsen en onderzoekers weten niet in welke groep u terecht zal komen. In de volgende paragraaf vertellen we u meer over deze ontstekingsreactie. Verder onderzoeken we of dit middel het herstel na een open hart operatie gunstig kan beïnvloeden en beschermend kan werken. We onderzoeken bijvoorbeeld of het geneesmiddel de werking van de nieren kan beschermen.
 
Lopende onderzoeken Geneesmiddel EA-230

Uitnodiging

Binnenkort ondergaat u een open hart operatie. Door deze operatie treedt er bij alle patiënten een ontstekingsreactie in het lichaam op. Deze ontstekingsreactie kan nadelige gevolgen hebben voor onder andere de bloeddruk en de nieren.

Bij zwangere vrouwen wordt de ontstekingsreactie van het lichaam onderdrukt en daarom is er een nieuw medicijn ontwikkeld dat is gebaseerd op het zwangerschapshormoon. Dit nieuwe medicijn is EA-230. Wij willen de beschermende werking van dit nieuwe medicijn nader onderzoeken. Voordat u beslist om wel of niet deel te nemen is het belangrijk dat u begrijpt waarom het onderzoek wordt gedaan en wat het inhoudt. Neemt u de tijd om de volgende informatie rustig en aandachtig door te lezen om weloverwogen te besluiten of u wenst deel te nemen. Als u na het lezen van deze informatiebrochure wilt deelnemen aan de studie, zullen we in een persoonlijk gesprek met één van de betrokken onderzoekers de studie nogmaals toelichten en uw vragen beantwoorden voordat u definitief besluit om deel te nemen. Uiteraard kunt u ook altijd voor vragen of meer informatie terecht bij de onderzoekers. Op bladzijde 6 vindt u hun contactgegevens.
 


Doel van het onderzoek

In deze studie willen wij onderzoeken of het nieuwe geneesmiddel EA-230 goed wordt verdragen door het lichaam en of het geneesmiddel de ontstekingsreactie tijdens en na de operatie kan verminderen. lees meer

Bij welke mensen willen we het onderzoek uitvoeren?

Door het toedienen van het middel EA-230 tijdens uw operatie willen we onderzoeken of EA-230 de productie van de ontstekingseiwitten af kan remmen. lees meer

Bij welke mensen willen we het onderzoek uitvoeren?

Het afweersysteem van het lichaam zorgt voor een ontstekingsreactie. Deze reactie is in de meeste gevallen nuttig en zorgt bijvoorbeeld voor het opruimen van bacteriën. Als u bijvoorbeeld via een wondje op uw huid een bacterie binnenkrijgt, wordt het afweersysteem geactiveerd. Hierdoor produceert het lichaam ontstekingseiwitten die ervoor zorgen dat de bacterie wordt opgeruimd. Dit hele proces is de ontstekingsreactie. Maar er zijn bepaalde situaties waarin het afweersysteem geactiveerd zonder dat er bacteriën aanwezig zijn in het lichaam. Dit kan ervoor zorgen dat de ontstekingsreactie alleen maar nadelige effecten voor het lichaam heeft.

Het is bekend dat een hartoperatie leidt tot een ontstekingsreactie waar patiënten last van kunnen hebben. Dit uit zich vooral  in een lagere bloeddruk en verslechtering van de nierfunctie na de operatie. Om deze gevolgen zo goed mogelijk op te kunnen vangen worden alle hartoperatiepatiënten opgenomen op de Intensive Care.
 
Door het toedienen van het middel EA-230 tijdens uw operatie willen we onderzoeken of EA-230 de productie van deze ontstekingseiwitten af kan remmen. De schadelijke effecten van de ontstekingsreactie kunnen hierdoor mogelijk voorkomen worden. Verder kunnen we op deze manier de veiligheid van EA‐230, die in gezonde proefpersonen reeds is aangetoond, ook onderzoeken bij hartoperatiepatiënten

Wat is het medicijn?

Het recent ontdekte EA-230 is afgeleid van dit zwangerschapshormoon HCG. EA-230 wordt nu verder ontwikkeld als nieuwe therapie voor patiënten die lijden aan ziektes die veroorzaakt worden door een overactief afweersysteem. lees meer

Wat is het medicijn?

De verschillende ziektes die worden veroorzaakt door een overmatige ontstekingsreactie verbeteren of verdwijnen vaak spontaan tijdens de zwangerschap. Hieruit is het idee ontstaan dat het zwangerschapshormoon (genaamd HCG) het teveel aan ontstekingeiwitten remt. Het recent ontdekte EA-230 is afgeleid van dit zwangerschapshormoon HCG. EA-230 wordt nu verder ontwikkeld als nieuwe therapie voor patiënten die lijden aan ziektes die veroorzaakt worden door een overactief afweersysteem. De werking van EA-230 is al uitgebreid aangetoond in meerdere onderzoeken bij gezonde proefpersonen. De veiligheid van het middel is onlangs aangetoond in een eerder onderzoek bij hartoperatiepatiënten. Bij deze personen werden geen aan het middel gerelateerde bijwerkingen waargenomen.
 

Criteria om mee te doen

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u voldoet aan de verschillende eisen. lees meer

Criteria om mee te doen

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u voldoet aan de volgende eisen:
 • U zult een open hart operatie ondergaan waarbij gebruik wordt gemaakt van een hart-long machine.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft geen aandoeningen van het afweersysteem en gebruikt geen medicatie die van invloed is op het afweersysteem (de onderzoeksarts zal nagaan of dit het geval is).
 • U doet niet mee aan een ander onderzoek waarbij u bepaalde handelingen moet verrichten of medicijnen moet slikken.
 • U bent niet allergisch/overgevoeligheid voor jodium.
 • Als dit van toepassing is, gebruikt u adequate methoden van anticonceptie.

Ben ik verplicht om mee te doen?

Het is aan u om te beslissen of u wel of niet deel wilt nemen. Deelname is vrijwillig en u kunt zich op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken. Dit heeft geen gevolgen voor u en u hoeft ook niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen. lees meer

Ben ik verplicht om mee te doen?

Het is aan u om te beslissen of u wel of niet deel wilt nemen. Deelname is vrijwillig en u kunt zich op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken. Dit heeft geen gevolgen voor u en u hoeft ook niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen.
 
Na het ontvangen van deze informatie krijgt u ruim de tijd om na te denken over deelname aan dit onderzoek. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Cardiothoracale chirurgie voorafgaand aan uw operatie vindt een apart gesprek met de onderzoeksarts plaats. In dit gesprek wordt u nader geïnformeerd en is er alle tijd voor verdere vragen. Vervolgens wordt u gevraagd of u interesse heeft in deelname aan het onderzoek.  Als u opgenomen wordt vanuit een ander ziekenhuis, dan zal dit gesprek niet op de polikliniek plaatsvinden, maar op de Cardiothoracale afdeling.
 

Wat gebeurt er met me als ik meedoe?

Het onderzoek houdt in dat u tijdens uw operatie het nieuwe geneesmiddel EA-230 (of placebo) krijgt toegediend. De helft van de deelnemers aan het onderzoek wordt behandeld met het nieuwe geneesmiddel EA-230, de andere helft met placebo. lees meer

Wat gebeurt er met me als ik meedoe?

Het onderzoek houdt in dat u tijdens uw operatie het nieuwe geneesmiddel EA-230 (of placebo) krijgt toegediend. De helft van de deelnemers aan het onderzoek wordt behandeld met het nieuwe geneesmiddel EA-230, de andere helft met placebo. Zowel de onderzoekers als de patiënten weten niet wie welke behandeling u krijgt toegediend. U zult door toeval worden toegewezen aan één van de onderzoeksgroepen. Daarvoor maken we gebruik van een methode die lijkt op het opgooien van een muntje. De behandeling wordt per infuus toegediend. Tijdens de operatie bent u onder narcose. U merkt dus niks van deze toediening.
 
Om te kunnen bepalen of uw nieren beschermd worden door het medicijn, wordt uw nierfunctie tweemaal gemeten (voor en na de toediening van de medicatie). Uw nierfunctie wordt gemeten met een methode waarmee de nierfunctie exact bepaald kan worden. Hiertoe krijgt u een lage dosering van het contrastmiddel Iohexol toegediend en wordt op twee tijdstippen in de 4 uur daaropvolgend een buisje bloed afgenomen. Het afnemen van een buisje bloed gebeurt uit een infuus dat al tijdens de operatie in een bloedvat wordt geplaatst, hiervan merkt u niks. Het kan 1 of 2 keer voorkomen dat hiervoor een extra prik nodig is. Ook wordt de dag na de operatie enkele keren een beetje urine verzameld vanuit uw urine katheterzak. Hier merkt u niks van.
 
Om te kunnen bepalen hoe de ontstekingsstoffen die vrijkomen gedurende de operatie reageren op het medicijn, worden hiervoor enkele buisjes bloed afgenomen tijdens en na de operatie.
Deze buisjes worden  ook weer afgenomen uit het infuus wat al in uw bloedvat is geplaatst en dit merkt u dus niet.
 
Het verdere verloop van uw ziekenhuisopname wordt bijgehouden via uw elektronische patiëntendossier. We zullen 30 en 90 dagen na uw operatie telefonisch informeren hoe het verloop thuis is geweest. Hierna is het onderzoek beëindigd.
 

Mogelijke bijwerkingen

Bij eerdere onderzoeken zijn geen bijwerkingen waargenomen die door het medicijn werden veroorzaakt. lees meer

Mogelijke bijwerkingen

Er zijn vanaf 2005 vier onderzoeken met het nieuwe geneesmiddel EA-230 uitgevoerd bij gezonde proefpersonen. Recent heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden met EA-230 bij patiënten die een open hartoperatie kregen. Bij al deze onderzoeken zijn geen bijwerkingen waargenomen die door het medicijn werden veroorzaakt. In meerdere dierexperimenten is verder uitgebreid aangetoond dat het middel niet giftig of kankerverwekkend is.
 

Mogelijke risico's en nadelen

De risico’s van dit onderzoek zijn uitvoerig en zorgvuldig beoordeeld door de onderzoekers en door de medisch- ethische commissie. Ondanks deze beoordeling is de belangrijkste doelstelling van de onderzoekers en van het medisch personeel  om uw veiligheid tijdens het gehele onderzoek te waarborgen. lees meer

Mogelijke risico's en nadelen

De risico’s van dit onderzoek zijn uitvoerig en zorgvuldig beoordeeld door de onderzoekers en door de medisch- ethische commissie. Ondanks deze beoordeling is de belangrijkste doelstelling van de onderzoekers en van het medisch personeel  om uw veiligheid tijdens het gehele onderzoek te waarborgen.
 
De risico’s van dit onderzoek hebben betrekking op toediening van dit nieuwe geneesmiddel  en op de bloedafnames.
 • Zoals in de vorige paragraaf vermeld is, hebben eerdere onderzoeken bij proefdieren, gezonde vrijwilligers en patiënten geen bijwerkingen van EA-230 laten zien. Er zijn dus geen specifieke risico’s waar we u op kunnen wijzen. We kunnen niet uitsluiten dat er onbekende bijwerkingen voor zouden kunnen komen, maar we hebben daar nu geen aanwijzingen voor. In het geval dat er bijwerkingen optreden tijdens de toediening van het geneesmiddel, kan de toediening worden stopgezet. Het geneesmiddel verdwijnt dan binnen enkele minuten uit het bloed. Omdat u tijdens de toediening van het medicijn onder narcose bent wordt uw toestand nauwlettend in de gaten gehouden.
 • Tijdens het onderzoek wordt er op 1 a 2 momenten bloed afgenomen door middel van een bloedprik. De rest van de bloedafnames wordt gedaan uit een infuus dat voor uw ingreep in een bloedvat geplaatst wordt. Dit is een onderdeel van de standaardprocedure bij de operatie die u ondergaat. Bij het prikken van bloed of het plaatsen van een infuus is er een kans op het ontstaan van een bloeduitstorting. Als een bloeduitstorting optreedt, kan dat een beurs gevoel geven, maar dit kan verder geen kwaad. De bloeduitstorting zal spontaan herstellen.
 • De hoeveelheid bloed die tijdens het onderzoek wordt afgenomen is ongeveer 100 ml. Dit is een hoeveelheid die het lichaam in korte tijd volledig opnieuw kan aanmaken. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt er 500 ml afgenomen.
 
Er zijn nog geen data beschikbaar over het effect van EA-230 op sperma of de productie daarvan in het lichaam, of over de effecten ervan op de ontwikkeling van de foetus. Daarom is het essentieel dat u of uw partner niet zwanger wordt tijdens het experiment. Als dit voor u van toepassing kan zijn, dan moet u bij deelname aan dit onderzoek een effectieve methode van anticonceptie gebruiken tot 3 maanden na de toediening van de studiemedicatie.
 

Mogelijke voordelen van mijn deelname

Als u bent ingeloot in de groep die het medicijn daadwerkelijk krijgt, dan is het mogelijk dat u direct voordeel heeft van het onderzoek. Dit voordeel zou kunnen bestaan uit een beter herstel na de operatie en het beschermen van de nierfunctie. lees meer

Mogelijke voordelen van mijn deelname

Het doel van dit onderzoek is het verhogen van de kennis over de werking van het nieuwe geneesmiddel EA-230. Als u bent ingeloot in de groep die het medicijn daadwerkelijk krijgt, dan is het mogelijk dat u direct voordeel heeft van het onderzoek. Dit voordeel zou kunnen bestaan uit een beter herstel na de operatie en het beschermen van de nierfunctie.

In het geval u in de placebo groep wordt geloot, dan heeft u geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. U krijgt geen vergoeding voor deelname aan de studie. U draagt wel bij aan de kennis over een eventuele nieuwe behandeling tegen ziektes die het gevolg zijn van een overactief afweersysteem.
 

Wat als er nieuwe informatie beschikbaar komt?

Soms komt er in de loop van een onderzoek nieuwe informatie beschikbaar over de therapie waar onderzoek naar gedaan wordt. Als dit gebeurt, informeert de onderzoeksarts u hierover en bespreekt hij of zij  of u met het onderzoek door wilt gaan. lees meer

Wat als er nieuwe informatie beschikbaar komt?

Soms komt er in de loop van een onderzoek nieuwe informatie beschikbaar over de therapie waar onderzoek naar gedaan wordt. Als dit gebeurt, informeert de onderzoeksarts u hierover en bespreekt hij of zij  of u met het onderzoek door wilt gaan. Als u besluit om met het onderzoek door te gaan, kan u gevraagd worden om een aangepast toestemmingsformulier te tekenen. Mocht nieuwe informatie beschikbaar komen waaruit blijkt dat uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek.

Mijn materiaal en gegevens na afloop van het onderzoek

Wij zijn wettelijk verplicht de onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. Er gelden strikte regels om de vertrouwelijkheid van alle gegevens die tijdens het onderzoek van u verzameld worden te waarborgen. lees meer

Mijn materiaal en gegevens na afloop van het onderzoek

In het bloed en de urine die worden verzameld tijdens het onderzoek worden metingen gedaan om ontstekingsreacties en de nierfunctie te controleren. Hiervoor wordt het bloed en de urine maximaal 10 jaar bewaard. Op die manier kunnen we in de toekomst aanvullende metingen verrichten van het afweersysteem en de nierfunctie. U kunt aangeven of u het daarmee eens bent of niet.
 
Wij zijn wettelijk verplicht de onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. Er gelden strikte regels om de vertrouwelijkheid van alle gegevens die tijdens het onderzoek van u verzameld worden te waarborgen. Alle data worden anoniem verzameld en blijven vertrouwelijk.
 

Overige informatie

Lees meer over de verzekering, resultaten, organisatie en bekostiging van dit onderzoek lees meer

Overige informatie

Ben ik verzekerd wanneer ik aan dit onderzoek meedoe?

Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. 

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Over de onderzoeksresultaten wordt een rapport geschreven. U wordt hierin niet bij naam genoemd. Over de resultaten wordt ook een wetenschappelijk artikel geschreven dat wordt gepubliceerd in een publiektoegankelijk tijdschrift. Ook hierin wordt u niet bij naam genoemd.

Door wie is het onderzoek georganiseerd en betaald?

Dit onderzoek wordt gesponsord door Exponential Biotherapies Inc. De hoofdonderzoeker die de leiding heeft over het onderzoek is prof. dr. P. Pickkers. Prof. dr. P. Pickkers stuurt de andere leden van het onderzoeksteam aan tijdens het onderzoek (dit team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en onderzoekers).

Door wie is het onderzoek beoordeeld?

Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door een onafhankelijke medisch-ethische commissie (CMO Arnhem-Nijmegen), de centrale commissie mensgebonden onderzoek (CCMO) en door het Radboudumc.
 

Contact en meer informatie

Als u vragen heeft over het onderzoek of uw rechten als deelnemer aan het onderzoek kunt u contact opnemen met contactpersoon en coördinerend onderzoeker R. van Groenendael, of met de studie manager Pleun Hemelaar. lees meer

Contact en meer informatie

Als u vragen heeft over het onderzoek of uw rechten als deelnemer aan het onderzoek kunt u contact opnemen met contactpersoon en coördinerend onderzoeker Remi Beunders, of met een van de andere onderstaande betrokkenen.
 
Zij kunnen bereikt worden op de volgende nummers of e-mail adressen:
 
Remi Beunders, arts-onderzoeker: Remi.Beunders@radboudumc.nl
T: 024-3668420
M: 06-48627602
 
Roger van Groenendael, arts-onderzoeker: R.vanGroenendael@radboudumc.nl
 
Ook betrokken bij dit onderzoek:

Dr. Matthijs Kox: Matthijs.Kox@radboudumc.nl
Prof. dr. P. Pickkers: Peter.Pickkers@radboudumc.nl

Als u wilt spreken met een arts die niet direct betrokken is bij het onderzoek, neem dan contact op met dr. A. Rennings, internist, op telefoonnummer 024-3611111 en vraag dan om sein 2742.
 
Ook vragen we u de bijgevoegde algemene informatiebrochure van het ministerie van volksgezondheid over deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek door te nemen.
 
Als u akkoord geeft om deel te nemen, krijgt u een kopie van dit informatiedocument en vragen wij u om het toestemmingsformulier te tekenen. U mag één kopie daarvan houden.
 
Tot slot willen wij u bedanken voor uw tijd, ook als u hebt besloten niet deel te nemen.
 • Medewerkers
 • Intranet