Over de onderwijscommissies

Op deze pagina vind je informatie over de onderwijscommissies die betrokken zijn bij de bachelor Biomedische Wetenschappen en de master Biomedical Sciences.

Opleidings­commissie Biomedische Wetenschappen

Bij wet is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben.

lees meer

Opleidings­commissie Biomedische Wetenschappen

Bij wet (op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW) is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben. Ook staat in de wet omschreven dat deze commissie de kwaliteit van het onderwijs moet bewaken.

Adviezen

De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de decaan en de directeur van de opleiding. Deze adviezen kunnen gaan over de herziening van het curriculum, de studeerbaarheid daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beoordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Ideeën

Ideeën over de verbetering van de opleiding BMW of BMS kunnen voorgelegd worden aan de studentleden van de OLC BMW of gestuurd worden naar de ambtelijk secretaris Marlijn Voets-Peters.

Samenstelling

De commissie bestaat uit zes studenten en zes docenten, waaronder de voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Marlijn Voets-Peters.”

Studentleden

Myrthe van de Meulenhof (vicevoorzitter) 

Mel Claessens

Ricardo Wennekers

Evi Bosveld

Marit Gruijters

Max-Jasper Snikkenburg

Docentleden

Dr. Thom Oostendorp (voorzitter)
Dr. Annelieke Schepens-Franke

Wietske Kievit

Hanneke van Helvoort

Florieke Eggermont

Monique Brink


Onderwijs­management Team-1 bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Het Onderwijsmanagement Team ofwel OMT is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma's voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. lees meer

Onderwijs­management Team-1 bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Taken van het OMT

 • Voorbereiden van de onderwijs- en examenregelingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
 • Definiëren van de kwaliteitseisen per opleiding.
 • Vaststellen van de onderwijsprogramma's per cursusjaar.
 • Toezicht houden op en het bijstellen van de inhoud van zowel afzonderlijke onderwijsblokken als het curriculum als geheel.
 • Bij de Raad van Bestuur indienen van een voorstel voor de benoeming van de afzonderlijke blokcoördinatoren per onderwijsblok.
 • Vaststellen van de jaarroosters voor het onderwijs en de toetsen.
 • Indienen van een jaarlijkse onderwijsbegroting.
 • Evalueren van het facultaire onderwijs zowel op het (aggregatie)niveau van het gehele curriculum als op het niveau van jaarlijkse onderwijsprogramma's en afzonderlijke onderwijsblokken.
 • Bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering.
 • Coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur.
 • Voeren van overleg met de opleidingscommissies en examencommissies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen over onderwijs en examens.
 • Geven van advies op het gebied van onderwijs aan de Directeur van het onderwijsinstituut en de Decaan.

 

Voorzitter: Mw. dr. EJM Tanck

Secretaris: Dr. A. Scharstuhl


Onderwijs­management Team-3 master Biomedical Sciences and Molecular Mechanisms of Disease

The OMT3 is responsible for the execution of all education activities in the Master's degree programme in Biomedical Sciences and in Molecular Mechanisms of Disease. read more

Onderwijs­management Team-3 master Biomedical Sciences and Molecular Mechanisms of Disease

The OMT3 is responsible for the execution of all education activities in the Master's degree programme in Biomedical Sciences and in Molecular Mechanisms of Disease.

Members

Prof. dr. Brock Voorzitter
Prof. dr. Russel Vice-voorzitter
dr. de Vegt Docentlid
dr. Schubert Docentlid
dr. Hendriks Docentlid
M. van Soest Studentlid
Y. Leenderts Studentlid
M. ten Westenend Studentlid
dr. Drijkoningen Secretaris BMS
dr. Pluk Secretaris MMD

Examen­commissie Biomedische Wetenschappen

De taak van de examencommissie Biomedische Wetenschappen is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding, met name waar het gaat om de individuele afstudeertrajecten.

lees meer

Examen­commissie Biomedische Wetenschappen

Werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsborging van toetsing

De taak van de examencommissie Biomedische Wetenschappen is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding, met name waar het gaat om de individuele afstudeertrajecten en de kwaliteit van toetsing. Ook is de examencommissie belast met besluitvorming over toelating tot de masteropleiding voor studenten met een niet-standaard vooropleiding en studenten met een buitenlandse vooropleiding en met besluitvorming over en verstrekking van diploma’s (bachelor en master). De examencommissie bemiddelt en besluit omtrent de Onderwijs- en Examenregeling en individuele verzoeken daarvan af te wijken. Ten slotte behandelt en beslist de examencommissie in kwesties van fraude en plagiaat.

Instrumenten om deze taken uit te voeren

 • Beoordeling van individuele examenresultaten in relatie tot de in de OER vastgelegde eisen. Besluitvorming betreffende verlenen van diploma’s.
 • Beoordeling van individuele afstudeerplannen, met name de stages, individuele vakken en cursussen die niet tot het reguliere aanbod van Biomedische Wetenschappen behoren. Voor wat betreft de kortdurende stages heeft de examencommissie de taak gedelegeerd aan de mentoren en profielcoördinatoren.
 • Beoordeling van individuele verzoeken tot vrijstelling, bijzondere herkansingen en andere individuele verzoeken inzake tentamens.
 • Beoordeling van individuele verzoeken tot toelating tot de masteropleiding Biomedical Sciences, met een afwijkende vooropleidingen, waaronder buitenlandse vooropleidingen.
 • Beoordeling van de kwaliteit van de tentamens en het geheel van tentamens die deel uitmaken van de bachelor- en masterfase.
 • Adviseren bij het opstellen van de OER en bijstellingen daarvan en communiceren naar de Opleidingscomissie.

Bindend Studieadvies (BSA)

Vanaf het studiejaar 2011-2012 is er sprake van bindend studieadvies voor de propedeuse BMW. De commissie BSA valt samen met de examencommissie, maar het voorzitterschap wordt uitgevoerd door een van de leden van de examencommissie.

Toetsservice

Met ingang van het studiejaar 2011-2012 is binnen het IWOO een Toetsservice gestart. De Toetsservice werkt in opdracht van en rapporteert aan de Examencommissie. Zij biedt docenten onderwijskundige ondersteuning bij toetsing. De Toetsservice streeft naar een kwaliteitsslag voorafgaand aan de afname van de toetsen.

Aanwijzing van examinatoren

Bij de aanstelling en verlenging van de aanstellingstermijn van de coördinatoren door de opleidingsdirecteur wordt uitdrukkelijk de rol als examinator betrokken. De verantwoordelijkheid van de benoeming van de examinatoren ligt wel bij de examencommissie.

Samenstelling van de examencommissie

Dr. E.E.M. Adang vicevoorzitter, RIHS, HTA

Dr. Y. Versleijen-Jonkers lid, RIMLS, Moleculaire Biologie

Dr. Ir. J.B. Koenderink lid, RIMLS, Pharmacologie-Toxicologie

Dr. H. Spelbrink lid, RIMLS, Moleculaire Biologie

Dr. J. Kooloos (extern) lid, Bewegingswetenschappen

Dr. F. Atsma lid, RIHS, HTA / Epidemiologie

Prof. Dr. J.R. Homberg lid, DCN, Neuroscience

Dr. J.D.M. Otten lid, Department for Health Evidence

Dhr. F.W.M. de Vries ambtelijk secretaris

Dr. C.E.E.M. van der Zee voorzitter, RIMLS, Neuroscience, Mol Biol

 • Medewerkers
 • Intranet