Examen­commissie Geneeskunde

De Examencommissie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van toetsen en examens, stuurt examinatoren aan en stelt de uitslagen van toetsen en examens vast en reikt de bijbehorende diploma's uit. Bovendien adviseert de Examencommissie de Facultaire Gezamenlijke Vergadering over de vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling. De onafhankelijkheid van de examencie is wettelijk verankerd.

Samenstelling

De commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel, de ambtelijk secretaris en een extern lid.
 
 Dr. A.J.A. Bremers (voorzitter)
 Dhr. Drs. R. Goorden, telefoon (024) 361 70 05 (secretaris)


Over de onderwijscommissies

Op deze pagina vind je informatie over de onderwijscommissies die betrokken zijn bij de bachelor en master Geneeskunde.

Opleidings­commissie Geneeskunde

Bij wet is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben.

lees meer

Opleidings­commissie Geneeskunde

Bij wet (op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW) is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben. Ook staat in de wet omschreven dat deze commissie de kwaliteit van het onderwijs moet bewaken.

Adviezen

De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de decaan en de directeur van de opleiding. Deze adviezen kunnen gaan over de herziening van het curriculum, de studeerbaarheid daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beoordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Actuele onderwerpen

Actuele onderwerpen die de commissie het afgelopen jaar heeft behandeld, zijn onder andere:

 • leerlijn-evaluaties
 • de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
 • de Masterherziening

Ideeën, suggesties of vragen

Ideeën of suggesties over de verbetering van de opleiding Geneeskunde of met vragen aan de Opleidingscommissie kan contact opgenomen worden met de ambtelijk secretaris Marlou Hacfoort of contact opgenomen worden met de studentenvertegenwoordiging uit de opleidingscommissie via olc.gnk@soos-nijmegen.nl.

Leden

Docentleden OLC GNK 22-23

Studentleden OLC GNK 22-23

Stappers, Hugo

Çiçekçi, Müge

Tan, Edward (voorzitter)

Dharmaperwira, Léon

Hogeveen, Marije (tot 1-2-2023)

Dupont, Isabel

Schmitz, Marloes

Geel, Kristy van

Munneke, Moniek

Rustige, Isabel

Draaisma, Jos

Xu, Kai

Secretaris: Hacfoort, Marlou

 


Onderwijs­management Team-1 bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Het Onderwijsmanagement Team ofwel OMT is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma's voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. lees meer

Onderwijs­management Team-1 bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Taken van het OMT

 • Voorbereiden van de onderwijs- en examenregelingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
 • Definiëren van de kwaliteitseisen per opleiding.
 • Vaststellen van de onderwijsprogramma's per cursusjaar.
 • Toezicht houden op en het bijstellen van de inhoud van zowel afzonderlijke onderwijsblokken als het curriculum als geheel.
 • Bij de Raad van Bestuur indienen van een voorstel voor de benoeming van de afzonderlijke blokcoördinatoren per onderwijsblok.
 • Vaststellen van de jaarroosters voor het onderwijs en de toetsen.
 • Indienen van een jaarlijkse onderwijsbegroting.
 • Evalueren van het facultaire onderwijs zowel op het (aggregatie)niveau van het gehele curriculum als op het niveau van jaarlijkse onderwijsprogramma's en afzonderlijke onderwijsblokken.
 • Bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering.
 • Coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur.
 • Voeren van overleg met de opleidingscommissies en examencommissies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen over onderwijs en examens.
 • Geven van advies op het gebied van onderwijs aan de Directeur van het onderwijsinstituut en de Decaan.

 

Voorzitter: Mw. dr. EJM Tanck

Secretaris: Dr. A. Scharstuhl


Onderwijs­management Team-2 master Geneeskunde

Het OMT-2 houdt zich bezig met het (mede) definiëren van de kwaliteitseisen voor de master Geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma Geneeskunde.

lees meer

Onderwijs­management Team-2 master Geneeskunde

Taken en verantwoordelijkheden

Het OMT-2 houdt zich bezig met het (mede) definiëren van de kwaliteitseisen voor de master Geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma Geneeskunde.

Via een systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs, waaronder gestructureerde evaluatie procedures, worden initiatieven voor kwaliteitsverbetering genomen. De vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering en de begeleiding van coassistenten wordt bewaakt.

Het OMT-2 voert overleg met de opleidingscommissie en examencommissie Geneeskunde en geeft advies aan de directeur opleiding Geneeskunde op het gebied van onderwijs in de master Geneeskunde.

Leden

Dr. O.R. Buyne Voorzitter
Dr. A.C. Kappelle Docentlid
Mw. dr. M. Hogeveen Docentlid
Mw. drs. J.H. Schieving Speciaal docentlid senior en keuze coschappen

Dr. A. M. Landstra

Speciaal docentlid affiliaties
Drs. G. Welsem-Rennings Adviseur
Dr. A. Scharstuhl Adviseur
Mw. dr. J.C. Dahlhaus-Booij Secretaris
Mw. Isabelle van de Wetering Student-assessor
Mw. Jetske Stam Studentlid
Mw. Femke van de Zuidwind Studentlid
Bart Stuart Studentlid
Max Delfgou Studentlid

Examen­commissie Geneeskunde

De Examencommissie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van toetsen en examens, stuurt examinatoren aan en stelt de uitslagen van toetsen en examens vast en reikt de bijbehorende diploma's uit. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet