Onderwijs­management Team-2 master Geneeskunde

Taken en verantwoordelijkheden

Het OMT-2 houdt zich bezig met het (mede) definiëren van de kwaliteitseisen voor de master Geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma Geneeskunde.

Via een systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs, waaronder gestructureerde evaluatie procedures, worden initiatieven voor kwaliteitsverbetering genomen. De vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering en de begeleiding van coassistenten wordt bewaakt.

Het OMT-2 voert overleg met de opleidingscommissie en examencommissie Geneeskunde en geeft advies aan de directeur opleiding Geneeskunde op het gebied van onderwijs in de master Geneeskunde.

Leden

Mw. dr. MHJ van de Pol Voorzitter
Drs. RJM Claessen Docentlid
Dr. BJJW Schouwenberg Docentlid
Mw. drs. JH Schieving Speciaal docentlid senior en keuze coschappen

Dr. A. M. Landstra

Speciaal docentlid affiliaties
Drs. N. Meijers Adviseur
Dr. A. Scharstuhl Adviseur
Stijn van de Velden Student-assessor
Mw. dr. JC Dahlhaus-Booij Secretaris
Mw. Roos van Meggelen Studentlid
Mw. Laura Schwering Studentlid
Mw. Milly van de Warenburg Studentlid

Over de onderwijscommissies

Op deze pagina vind je informatie over de onderwijscommissies die betrokken zijn bij de bachelor en master Geneeskunde.

Opleidings­commissie Geneeskunde

Bij wet is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben.

lees meer

Opleidings­commissie Geneeskunde

Bij wet (op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW) is geregeld dat elke opleiding in het Hoger Onderwijs een opleidingscommissie moet hebben. Ook staat in de wet omschreven dat deze commissie de kwaliteit van het onderwijs moet bewaken.

Adviezen

De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de decaan en de directeur van de opleiding. Deze adviezen kunnen gaan over de herziening van het curriculum, de studeerbaarheid daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beoordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Actuele onderwerpen

Actuele onderwerpen die de commissie het afgelopen jaar heeft behandeld, zijn onder andere:
 • leerlijn-evaluaties
 • de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
 • de Masterherziening

Ideeën, suggesties of vragen

Ideeën of suggesties over de verbetering van de opleiding Geneeskunde of met vragen aan de Opleidingscommissie kan contact opgenomen worden met de ambtelijk secretaris Marlou Hacfoort of contact opgenomen worden met de studentenvertegenwoordiging uit de opleidingscommissie via olc.gnk@soos-nijmegen.nl.

Studentleden

Daniël van Dartel
Maarten Heuts
Linde Hoogendoorn
Celine van Latum
Monica Verkooijen
Isa Witteveen

Docentleden

Dr. Jos Draaisma (voorzitter)
Drs. Ron Hameleers
Dr. Gerald Vervoort
Dr. Marije Hogeveen
Dr. Maarten de Waal Malefijt
Dr. Edward Tan

Onderwijs­management Team-1 bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Het Onderwijsmanagement Team ofwel OMT is verantwoordelijk voor het management van de onderwijsprogramma's voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.

lees meer

Onderwijs­management Team-1 bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Taken van het OMT

 • Voorbereiden van de onderwijs- en examenregelingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
 • Definiëren van de kwaliteitseisen per opleiding.
 • Vaststellen van de onderwijsprogramma's per cursusjaar.
 • Toezicht houden op en het bijstellen van de inhoud van zowel afzonderlijke onderwijsblokken als het curriculum als geheel.
 • Bij de Raad van Bestuur indienen van een voorstel voor de benoeming van de afzonderlijke blokcoördinatoren per onderwijsblok.
 • Vaststellen van de jaarroosters voor het onderwijs en de toetsen.
 • Indienen van een jaarlijkse onderwijsbegroting.
 • Evalueren van het facultaire onderwijs zowel op het (aggregatie)niveau van het gehele curriculum als op het niveau van jaarlijkse onderwijsprogramma's en afzonderlijke onderwijsblokken.
 • Bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering.
 • Coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur.
 • Voeren van overleg met de opleidingscommissies en examencommissies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen over onderwijs en examens.
 • Geven van advies op het gebied van onderwijs aan de Directeur van het onderwijsinstituut en de Decaan.

Leden

Prof.dr. FGM Russel   Voorzitter
Mw. dr. MHJ van de Pol Vice-voorzitter
Mw. dr. A. van Ede Docentlid
Mw. dr. EJM Tanck  Docentlid
Dr. J.G.M. Kooloos Docentlid
Mw. N. Jonis Studentlid
Mw. F. Schmeits Studentlid
Dhr. M. Delfgou     Studentlid
Dr. A Scharstuhl Secretaris
Dhr. S. van der Velden Assessor

Onderwijs­management Team-2 master Geneeskunde

Het OMT-2 houdt zich bezig met het (mede) definiëren van de kwaliteitseisen voor de master Geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma Geneeskunde.

lees meer

Examen­commissie Geneeskunde

De Examencommissie stelt de uitslagen van toetsen en examens vast en reikt de bijbehorende diploma's uit. Bovendien adviseert de Examencommissie de Facultaire Gezamenlijke Vergadering over de vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling.

lees meer

Examen­commissie Geneeskunde

De Examencommissie stelt de uitslagen van toetsen en examens vast en reikt de bijbehorende diploma's uit. Bovendien adviseert de Examencommissie de Facultaire Gezamenlijke Vergadering over de vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling.

Samenstelling

De commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel.
 
 Prof. dr. A.E.M. Speckens (voorzitter)
 Dhr. Drs. R. Goorden, telefoon (024) 361 70 05 (secretaris)
 • Medewerkers
 • Intranet