Alle commissies


Onderwijs­management Team-T (OMT-T) bachelor en master Tandheelkunde

Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding tandheelkunde.

lees meer

Onderwijs­management Team-T (OMT-T) bachelor en master Tandheelkunde

Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding tandheelkunde.

Taken van het OMTT

 • Aanpassen en vaststellen (plv.) blokcoördinatoren, blokboeken, boekenlijst, studiegids.
 • Vaststellen onderwijs- en tentamenroosters, zaalindelingen, programmering onderwijs en planning studieactiviteiten.
 • Adviseren over Onderwijs- en Examenregelingen (OER)
 • Adviseren m.b.t. coördinatie patiëntenzorg, digitalisering, onderwerpen voor staftrainingen, samenwerking tussen opleidingen/studenten MZK en THK.
 • Verstrekken van input t.b.v. opleidingsjaargesprekken
 • Blokevaluaties:      
  • bespreken uitkomsten evaluaties & reacties blokcoördinatoren
  • opstellen eventueel advies richting blokcoördinator (volgens procedure blokevaluaties)
  • opstellen tussentijdse rapportages voor bespreking in OMTT
  • opstellen 5-jaarsrapportage voor OLC en EC
  • terugkoppeling evaluatieresultaten naar studenten via Blackboard/ Brightspace
 • Indelen van studenten in masterprofielen.
 • Verzorgen attentie voor zieke medewerkers en studenten
 • Reactie op verslag gesprekken studieadviseur met eerstejaars studenten.
 • Reactie op verslag exitgesprekken studieadviseur met afgestudeerden.
 • Behandeling overige (acuut) optredende (knel-)punten.

Leden

Wil van der Sanden

voorzitter

Roos Lindeboom

secretaris

Marjon van Geel

docentlid

Cees Kreulen    

docentlid

Bram Sombekke

studentlid

José Kooloos

studentlid

Ellen Borgesius

adviseur

Bram van Gessel en Isabelle van de Wetering       

student-assessor

 


Opleidings­commissie Tandheelkunde

De opleidingscommissie heeft tot taak om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan diverse geledingen over het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling. lees meer

Opleidings­commissie Tandheelkunde

Opleidings­commissie Tandheelkunde

De opleidingscommissie heeft tot taak om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de decaan (en opleidingsdirecteur Tandheelkunde) over het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling. Wordt het advies van de commissie niet gevolgd, dan wordt het desbetreffende besluit met redenen omkleed. De opleidingscommissie kan verzoeken een dergelijk besluit te heroverwegen.

Paritaire samenstelling

De opleidingscommissie heeft 12 leden en is paritair samengesteld, dat wil zeggen wetenschappelijk personeel en studenten zijn in de commissie in gelijke mate vertegenwoordigd met elk 6 leden. De aanwijzing van studentleden vindt plaats door verkiezing: zij worden gekozen voor de periode van twee jaar. De leden uit het wetenschappelijk personeel worden door de raad van bestuur aangewezen voor een periode van drie jaar. De opleidingcommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris mw. drs. E. Hissink.

Docentleden

mw. dr. W.A. Fokkinga (voorzitter)
mw. drs. M.A.R. Kuijpers
dhr. dr. ir. S.C.G. Leeuwenburgh
mw. drs. A.G.M. Bouwman
mw. dr. A.S. Plachokova
mw. E.H.C. van Manen

Studentleden

Laura Beunk
Elisabeth Heezen
Guido Kielenstijn
Wouter Worms
Neelke Colleman
Ester Brouwer

Tevens aanwezig

mw. L. Martis (student assessor Raad van Bestuur Radboudumc)

Examen­commissie Tandheelkunde

De examencommissie tandheelkunde is belast met onder andere de organisatie en coördinatie van de tentamens en de besluitvorming over en verstrekking van de diploma's.

lees meer

Examen­commissie Tandheelkunde

De examencommissie tandheelkunde is conform art. 7.12 van de WHW belast met o.a. de organisatie en coördinatie van de tentamens en de besluitvorming over en verstrekking van de diploma's. Ook ziet de examencommissie toe op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Leden

Prof. dr. M.T. Timmerman (Implantologie en Parodontologie)

Voorzitter

Dr. C. Kreulen (Orale Functieleer)

Vicevoorzitter

Drs. M. van Maaswaal (Cariologie)

 

Lid

Dr. H. Von der Hoff (Orthodontie en Orale Biologie)            

Lid

Dr. E.M. Ongkosuwito (Orthodontie en Orale Biologie)

Lid

Drs. F.H.A.J. Korsten (Algemene Tandheelkunde)

Extern-lid

Mw. C.J.F. Knibbeler

Ambtelijk secretaris

Dr. W.J.M. van der Sanden (Kwaliteit van Mondzorg)

Toehoorder

Mw. Drs. E.H.M. Borgesius-Schilders  (studieadviseur)

Toehoorder

 

 • Medewerkers
 • Intranet