Onderwijs Doelgroepen Studenten Kwaliteitsafspraken studievoorschot

Wat zijn de kwaliteitsafspraken?

Toen de basisbeurs afgeschaft werd zijn er afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Het doel: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Als medische faculteit nemen we je graag mee in wat dit jou oplevert. lees meer

Wat zijn de kwaliteitsafspraken?

Bij de invoering van het studievoorschot is wettelijk bepaald dat het geld dat hierbij vrijkwam, geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hoger onderwijsinstellingen maakten hiervoor afspraken met studenten en docenten: de kwaliteitsafspraken. Radboudumc Health Academy wil als medische faculteit van de Radboud Universiteit haar studenten meenemen in wat er precies gebeurt met de studievoorschotmiddelen na het afschaffen van de basisbeurs.  

We maken daarom een videoserie. We brengen in beeld hoe de student van de medische faculteit nu concreet baat heeft bij de besteding van deze studievoorschotmiddelen. Waar was behoefte aan, bij student en docent? En hoe is dat vertaald naar de praktijk? Met andere woorden: hoe profiteer jij als student van de kwaliteitsafspraken?

De uitgebreide plannen voor de besteding van de middelen, universiteitsbreed en per faculteit, vind je op kwaliteitsafspraken Radboud Universiteit.

De accenten van de medische faculteit

Een deel van de beschikbare middelen wordt universiteitsbreed ingezet, voor specifieke investeringen in faciliteiten en infrastructuur. De faculteiten hebben ook een budget tot hun beschikking, op basis van het aantal ingeschreven studenten. Dit is in te zetten op eigen accenten. De universiteit onderscheidt zes thema's, de medische faculteit heeft ervoor gekozen de middelen te verdelen over drie daarvan.

 • Begeleiding studenten
 • Onderwijsfaciliteiten
 • Professionalisering docenten

De overige thema's worden in het huidige beleid al genoeg 'bediend'. Deze thema's zijn in samenwerking met de medezeggenschap bepaald. 

Over deze videoserie

We vinden het belangrijk dat je kunt zien waar de investeringen gedaan zijn en wat jij als student hiervan merkt. De input van studenten is belangrijk geweest in dit proces, en dat blijft het. Je vindt daarom meer informatie over de input van studenten, de resultaten van onze investeringen, wat je in 2021 kunt verwachten en meer, op deze pagina over de kwaliteitsafspraken bij Radboudumc Health Academy.

Voortgang van de kwaliteits­afspraken

Benieuwd wat je het komende jaar van ons kunt verwachten? lees meer

Voortgang van de kwaliteits­afspraken

Er is al veel gerealiseerd sinds de invoering van het studievoorschot. Als medische faculteit richten we ons op drie thema's. Onder 'Wat hebben we bereikt?' vind je een overzicht waarin we verschillende concrete resultaten uitlichten. We zijn echter nog niet klaar. De oorspronkelijke plannen en de uitvoering daarvan worden op gezette tijden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt waar nodig bijgestuurd of worden plannen uitgebreid. 

Wat staat er in 2021 op het programma?

Er gebeurt veel, in de hele universiteit en faculteit. Hier lichten we per thema toe waar we op korte termijn nieuw mee aan de slag gaan.

Begeleiding

 • Coaching wordt verder uitgebreid: er komen coaches bij en hun diensten worden voor studenten uit meer opleidingen beschikbaar gesteld. 
 • Studieadviseurs hebben soms de behoefte om studenten door te verwijzen voor individuele trajecten bij een professionele coach. In 2021 wordt dat op beperkte schaal (10-20 studenten) mogelijk gemaakt.

Onderwijsfaciliteiten

 • Videolab wordt verder ingevoerd. Naar verwachting kunnen eind 2021 alle co-assistenten in de master Geneeskunde (GNK) hier gebruik van maken.
 • Radboud Edit wordt uitgerold. Hiermee kunnen docenten een passende didactische werkvorm met digitale activerende middelen vinden.
 • Verdere ontwikkeling van tools voor AR/VR-toepassingen (augmented reality/virtual reality) voor vaardigheidsonderwijs en communicatietrainingen. Een voorbeeld is de brandwondenapplicatie van het 3D-lab.
 • Er loopt een project om VR in te zetten in het communicatie-onderwijs. Doel is om een eerste VR-product te ontwikkelen voor het oefenen van gesprekken binnen 'Motiverende gespreksvoering'.

Professionalisering

 • De inventarisatie van wensen op het gebied van docentprofessionalisering gaat verder. 
 • Meer coaches van de bacheloropleidingen volgen een intensieve coachingsopleiding.
 • Een Engelstalige training gericht op de begeleiding en beoordeling van biomedische onderzoekstages in de masters Biomedical Sciences (BMS) en Molecular Mechanisms of Disease (MMD) wordt voorbereid.
 • Een Engelstalige training gericht op coachingvaardigheden voor docenten in de masters BMS/MMD zal in het voorjaar worden aangeboden.

Accent op drie thema's

 • Meer en betere begeleiding voor alle studenten aan de medische faculteit.

  lees meer


  Begeleiding

  Betere en breder beschikbare begeleiding voor onze studenten, dat vinden we belangrijk. Een van onze doelen was het beschikbaar stellen van coaches. Deze helpen studenten in hun professionele ontwikkeling en bij het invullen van hun persoonsgebonden studietraject. 

  Ook werd ingezet op nieuwe keuzeonderdelen gericht op studentenwelzijn, stress/burn-out preventie en persoonlijk leiderschap. Aandacht voor eigen welzijn en vitaliteit is een basisvoorwaarde voor levenslang leren en de ontwikkeling tot een healthy professional.

  Resultaten tot nu toe

  Er gebeurt veel op het gebied van begeleiding binnen Radboudumc Health Academy. We lichten graag enkele concrete voorbeelden uit:

  • De leerlijn 'Professionaliteit' voor de bacheloropleidingen GNK en BMW is aangepast. 
  • In 2020-2021 zijn 113 personen aangesteld als coach, voor in totaal 24.890 uren.
  • Binnen THK zijn individuele coachgesprekken ingevoerd voor eerstejaars studenten.
  • Voor alle bachelorjaren GNK en BMW is een deelleerlijn 'Welzijn en vitaliteit' toegevoegd aan de leerlijn 'Professionaliteit'. Sinds september 2020 zit deze ook in de bacheloropleiding THK. Modules als 'Leren leren', 'Energie' en 'Brein en welzijn' zijn ontwikkeld.
  • Er is extra materiaal ontwikkeld betreffende omgaan met studie en stress in COVID-omstandigheden.
  • In de master MMD vinden nu intervisiebijeenkomsten plaats onder leiding van een professionele coach.
  • De rolverdeling tussen docenten/coaches en studieadviseurs is helder gemaakt.
  • Er is een career officer aangesteld voor specifiek BMW/BMS. Dit maakte meer loopbaangesprekken mogelijk, en meer checks van cv's, LinkedInprofielen en motivatiebrieven.
  • Career Orientation Events zijn geoptimaliseerd en vinden vaker plaats.

 • Onderwijsfaciliteiten

  Om zelf de regie te kunnen voeren over de eigen opleiding is het belangrijk dat studenten en docenten toegang hebben tot actuele studiematerialen. Het gaat zowel om toegang tot digitaal studiemateriaal als e-learnings.

  Radboudumc Health Academy investeert daarom in campuslicenties voor een reeks van relevante, als e-book beschikbare leerboeken. Ook investeert de faculteit in e-learnings die studenten alternatieve leerroutes bieden. Daarnaast maakte de RHA in 2019 een plan voor digitale onderwijsinnovatie, dat vanaf 2020 uitgevoerd zou worden.

  Resultaten tot nu toe

  Als gevolg van de coronacrisis is er afgelopen jaar op het gebied van digitaal onderwijs meer gebeurd dan verwacht. De noodzaak voor onderwijs op afstand was ineens groot. Graag lichten we enkele resultaten uit:

  •  Verschillende campuslicenties zijn aangeschaft en e-books zijn beschikbaar voor studenten en docenten. De collectie is beschikbaar via e-books Faculteit Medische Wetenschappen.
  • Na inventarisatie van behoeften zijn verschillende e-learnings uitgebreid dan wel gerealiseerd.
  • Videolab is ingevoerd in de master GNK. Dit is een systeem voor opname van consulten en vragen, en het ontvangen van feedback van onder andere opleiders.
  • Een plan voor digitale onderwijsinnovatie (DOI't) is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Door corona zijn deze projecten in een stroomversnelling gekomen. Er moest overgegaan worden naar onderwijs op afstand. Het plan DOI't omvat een groot aantal projecten, deze worden in fases aangepakt. 
  • H5P is in Brightspace beschikbaar gesteld voor alle docenten. Dit is een tool voor het maken van interactief digitaal leermateriaal.

 • Professionalisering

  Om onze studenten optimaal op te leiden is het belangrijk te investeren in de verdere professionalisering van onze docenten. Er is gekozen te investeren in de ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd docentprofessionaliseringsaanbod. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de rol van docent als coach of begeleider in het praktijkonderwijs.

  Resultaten tot nu toe

  • Er is een 'menukaart' ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze omvat het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten beschikbaar voor docenten.
  • Een groep senior docenten coacht docenten van academische opleidingen bij het behalen van hun onderwijskwalificatie.
  • De pilot 'Professionalisering coaches bacheloropleidingen' is uitgevoerd. Er worden meer coaches opgeleid en de coaches blijven op regelmatige basis deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. 

Input van studenten

Studenten zijn via de medezeggenschap betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en de uitvoer ervan. lees meer

Input van studenten

Door de invoering van het studievoorschot komt geld vrij. Het is wettelijk bepaald dat dit geld geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Radboud Universiteit heeft in samenspraak met de universitaire en facultaire medezeggenschap de voornemens en doelen opgesteld. We vinden het belangrijk dat de afspraken gedragen worden door zowel docenten als studenten. Dat vraagt om een gedegen proces.

Aan de start van het proces heeft de medezeggenschap ideeën kunnen inbrengen. Tijdens het opstellen van het kwaliteitsplan heeft de medezeggenschap ook kunnen meedenken over de gewenste richting, zowel op facultair als op universitair niveau. De kwaliteitsafspraken en het proces van hun totstandkoming zijn in te zien.

Meedenken?

De medische faculteit van Radboud Universiteit Nijmegen kent een sterke en actieve medezeggenschap. De studentleden van de Facultaire Studentenraad (FSR) van de medische faculteit hebben zitting in de UMC-raad. Deze raad geeft advies, onder andere over de kwaliteitsafspraken. Voor contact hierover kun je terecht bij Studentenorganisatie 't SOOS

Begeleiding


Deel 1: Coaching in de praktijk

Eén van de zichtbare resultaten van de inzet van kwaliteitsgelden is de inzet van coachgroepen en meer individuele begeleiding. Wat betekent dit nu in de praktijk? Bekijk bovenstaande video!

Deel 2: Coaching in coronatijd

Coaching in coronatijd geeft vaak net dat stukje contact dat studenten nodig hebben. Studenten ervaren dit als waardevol.

Deel 3: Resultaat coaching en leerlijn professionaliteit

De huidige maatschappij vraagt veel van de professional. Hoe zorgt coaching voor de professionele ontwikkeling?

Onderwijsfaciliteiten


Deel 1: De werkpraktijk dichtbij met VR

Door Corona is digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling geraakt. Er moest in korte tijd overgegaan worden naar onderwijs op afstand. Zo krijgen studenten les op de intensive care middels virtual reality.

Wat hebben we bereikt?


Inzet van coaches

Coaches in groepsverband en voor individuele begeleiding. Het maakt een verschil, dat tonen we je graag. lees meer

Inzet van coaches

Coaches kunnen houvast bieden, met name in het eerste jaar dat je start aan de universiteit. Je gaat een nieuwe fase van je volwassen leven in en soms is dat best een beetje puzzelen. De afgelopen jaren hebben we als medische faculteit dan ook ingezet op meer en betere coaching. In groepen, maar ook met individuele begeleiding. 

We laten je graag zien wat de bredere inzet van coaches betekent voor jou als student aan Radboudumc Health Academy. De eerste video bekijk je hier:

 


Welzijn van studenten

Het welzijn en de vitaliteit van de student is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling tot healthy professional. lees meer

Welzijn van studenten

In de ontwikkeling van student naar healthy professionals is studentenwelzijn een belangrijk thema. Het welzijn en de vitaliteit van de student is belangrijk en mag voldoende aandacht krijgen. Zeker tijdens de coronacrisis is oog voor de persoon nodig. Hier zijn de coaches ook op ingezet. De video's rondom dit thema worden na publicatie aan deze pagina toegevoegd.


Overgang naar online onderwijs

Door COVID-19 kwam het in een stroomversnelling: de ontwikkeling van onderwijs op afstand. lees meer

Overgang naar online onderwijs

Digitale onderwijsinnovatie stond al op het programma voor de besteding van het studievoorschot. In verband met de coronacrisis hebben deze ontwikkelingen een vlucht genomen. Digitale beschikbaarheid van studiemateriaal en andere online tools waren nodig voor onderwijs op afstand.

Wat betekent dit voor studenten van Radboudumc Health Academy? Hierover maken we een videoserie. Binnenkort vind je op deze pagina de video's van dit thema. 

Meer informatie


Stuurgroep

Bij de totstandkoming en voortgang van de Kwaliteitsafspraken zijn verschillende partijen betrokken. De stuurgroep gaat regelmatig met hen in gesprek. lees meer

Stuurgroep

De stuurgroep Kwaliteitsafspraken bestaat uit een delegatie van studenten en docenten uit de UMC-raad. Deze stuurgroep bespreekt elke zes weken de voortgang van de plannen en nieuwe ideeën voor inzet van de middelen. Zij bespreken dit met de directeur van Radboudumc Health Academy en/of de vice-decaan, en de coördinator Kwaliteitsafspraken.


Meer weten? Neem contact op

Helma Pluk
Coördinator kwaliteitsafspraken Medische Faculteit

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet