Bricks, bytes & behaviour

Naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting (bricks), richten we ons ook op het gebruik van hedendaagse technologie (bytes) en andere manieren van (samen)werken (behaviour). Zo komen we tegemoet aan de eisen, trends en ontwikkelingen in de maatschappij. In het Radboudumc werken we daaraan met het programma Bricks Bytes Behaviour. Het team daarvan bestaat uit experts van Bouwzaken, Informatie Management, Human Resources, het Servicebedrijf en Kwaliteit & Veiligheid. 

Bricks, Bytes, Behaviour in 2019

De nieuwbouw ging van start en in verschillende andere gebouwen startten verbouwingen of de voorbereiding daarop (bekijk het overzicht van de huisvestingsprojecten in 2019).

Compacter werken, meer ‘smart’ werken vraagt mogelijk ook om andere manieren van (samen)werken. De ingebruikname van de nieuwbouw is hiervoor een belangrijke mijlpaal: dan moet en kán het écht anders. Met de voorbereidingen daarop, ook voor de rest van ons Radboudumc, zijn we in 2019 verder gegaan. In verschillende teams werkten we aan visievorming, voorbereiding en concrete handvatten voor mogelijke activiteiten en projecten om collega's mee te nemen in de nieuwe manieren van werken. Patiënten, oud-patiënten en collega's uit verschillende hoeken van onze organisatie dachten mee over de inrichting en het ontwerp. Van alle beroepsgroepen is in kaart gebracht hoe een werkdag eruit ziet. Die uitkomsten gebruiken we om onze nieuwe, optimale werkomgevingen te creëren. Bijvoorbeeld met uitstekende ICT-voorzieningen daar waar je ze nodig hebt, fijne plekken om je even terug te trekken en een diversiteit aan werkplekken. Ook is er voldoende ruimte voor ontmoeting: in de ontmoetingsplaatsen (hubs) of de koffiecorners. Goede zorg en slimme technologie gaan hand in hand in het Radboudumc. We startten in 2019 met verschillende slimme technologische toepassingen in het AmaIia kinderziekenhuis, ook in voorbereiding op de nieuwbouw.

In 2019 startten we ook met een reeks informatiebijeenkomsten 'Werken aan de Toekomst' voor alle collega's om de laatste ontwikkelingen te horen over de huisvestingsprojecten en het gebruik van technologieën. Ook via digitale nieuwsbrieven worden collega's op de hoogte gehouden.

2020

In 2020 bouwen we verder aan onze nieuwbouw en renovaties. Daarnaast zal in 2020 veel aandacht gevestigd moeten worden op het onderdeel 'behaviour' zodat we aan het (samen)werken in het nieuwe Radboudumc vorm en inhoud geven. Daarnaast gaan we in 2020 de bewegwijzering in het Radboudumc aanpassen, introduceren we een nieuw patiëntenalarmerings- en verpleegkundig oproepsysteem en kunnen collega's in een Testkamer Smart Hospital demonstraties van slimme digitale toepassingenbekijken en testen.
Over het Radboudumc Onze impact in 2019 Onze impact voor collega's

Fit uit de nachtdienst

20 minuten powernappen. Dat kunnen de zorgverleners sinds 2019 op de IC tijdens de nachtdiensten. 'Ook als je niet echt slaapt, blijkt een rustmoment toch een verkwikkend effect te hebben’, vertelt Malou van Ewijk, seniorverpleegkundige op de IC. lees meer

Impact 2019

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2019 heeft gehad.

In gesprek met Gys Driessen

Onze HR-directeur blikt terug op 2019. Waar is hij trots op? En hoe was het jaar in grote lijnen voor Radboudumc-medewerkers? lees meer

In gesprek met Gys Driessen

Gys Driessen is directeur van onze afdeling Human Resources (HR). Hij blikt terug op het jaar 2019: "Wat is het Radboudumc een gave organisatie." 

Hoe kijk je terug op 2019? 

"Met trots. Sinds 2016 zijn we bezig met de integratie van lokale HR-onderdelen. In 2019 is dat proces in mijn ogen wel 'af' gekomen. Ik ben er trots op dat we lekker draaiende HR-teams hebben, die goed met elkaar samenwerken. Mijn motto van de afgelopen jaren is ‘breng het samen’ en dat doen onze mensen op allerlei manieren en op allerlei thema’s. De HR-adviseur heeft nu een logische rol als regisseur in de afdelingen en legt op tijd de verbinding met HR-collega’s uit de verschillende expert teams. Dat werkt echt goed nu. Tot slot ben ik trots op de digitale verbeteringen die we als afdeling HR hebben gemaakt, achter en voor de schermen.
Natuurlijk neem ik ook verbeterpunten mee uit 2019. Een belangrijk punt blijft onze communicatie. Het is cruciaal dat we als afdeling HR meer uitdragen wat we bereiken en hoe we nu veel beter, simpeler werken. Ook wil ik dat we beter communiceren wat ons beleid is, wat echt de 'HR-zaken en -procedures' zijn. Zodat onze collega’s in huis ze weten te vinden en ermee kunnen werken."  

Hoe was 2019 in grote lijnen voor Radboudumc-medewerkers?

"Ik denk dat het een roerig jaar was, getekend door verlies, onzekerheid en druk. We begonnen het jaar met het verlies van Leon van Halder, dat ons diep raakte. Het had gevolgen voor onze Raad van Bestuur, die dat met elkaar moesten opvangen en ingrijpende veranderingen in hun team kregen te verwerken. Daarnaast waren er de onzekerheid over het krijgen van een goede cao, de noodzaak van en de vele ideeën over een verandering van ons model voor organisatie en besturing en de start van projecten rondom functiedifferentiatie. Dat terwijl de werkdruk op bijna alle afdelingen groot was. Een roerig jaar dus en daarin valt me dan steeds weer één ding op: wat is het Radboudumc een gave organisatie. Want hoe roerig het ook is, we gaan ermee aan de slag én verbeteren onszelf. We gaan openlijk het debat aan én zorgen dat we het goede blijven doen. Ik word ontzettend trots als ik zie wat we als Radboudumc in 2019 met elkaar bereikten. Dat zit in grootse zaken die we ook extern over onszelf kunnen zien en horen, maar ook in de ontroerende kleine zaken die we vaak in ons dagelijks handelen kunnen waarnemen. Kortom: 2019 was voor onze collega's een jaar waarin we samen belangrijke fundamenten hebben gelegd om het de komende jaren grondiger en fundamenteler aan te pakken om een toekomstbestendig Radboudumc te blijven."

Van welke HR-thema's hebben collega's het meest gemerkt?

"Als afdeling HR sluiten we aan bij de Radboudumc-brede prioriteiten en bekijken deze steeds vanuit vier perspectieven: organisatie, leidinggevende, team en individu. Een duurzame oplossing of aanpak ligt vaak niet bij één van deze vier perspectieven, maar in de samenhang daarvan. Ons overzicht met HR mijlpalen en projecten in 2019 is indrukwekkend. En de impact die we er mee hebben is goed zichtbaar, in al die vier perspectieven. Ik denk dat vijf thema's er wel echt zijn uitgesprongen: vitaal en met plezier aan het werk, strategische personeelsplanning, basis op orde, leiderschap en 'bricks, bytes en behaviour'. Concreet moet je dan denken aan bijvoorbeeld de nieuwe generatieregeling, diverse workshops voor medewerkers en leidinggevenden op het gebied van vitaliteit, de beschikbaarheid van de juiste managementinformatie, online HR-zelfservice voor medewerkers én leidinggevenden, de Online Leeromgeving voor alle afdelingen en een visie op leiderschap. Ik ben trots op hoe onze afdeling heeft meegewerkt aan een gezonde, vitale en veilige sfeer in het Radboudumc." 

Wat wordt voor medewerkers in 2020 de grootste uitdaging? 

"Onze collega's blijven te maken hebben met grote veranderingen in de gezondheidszorg en daarmee dus ook in het Radboudumc. Ik weet dat veel mensen verlangen naar meer rust en veranderingen ná elkaar in plaats van veel tegelijk. Maar het is zeer de vraag of dat lukt. Daarom denk ik dat het goed is als iedereen zich bewust is van en zich voorbereidt op blijvend veel en mogelijk ook ontwrichtende verandering. Voor onze leidinggevenden betekent dit dat zij zich mogen richten op verbinden en samenwerken, door moedig een kwetsbaar en duidelijk leider te zijn. Met als begin- en eindpunt: oprechte aandacht voor onze mensen en hun vitaliteit en werkplezier. Voor medewerkers wordt de uitdaging om mee te bewegen en ontwikkelen met alle veranderingen. Natuurlijk wel met telkens het bewustzijn dat het op vele vlakken gewoon gaaf is om in het Radboudumc te werken!"

NB. In dit interview is niet de verwachte impact van de coronacrisis in 2020 meegenomen.

Vier vragen aan de OR

De Ondernemingsraad (OR) vormt samen met de Onderdeelcommissies (OC’s) de gekozen vertegenwoordiging van alle medewerkers van het Radboudumc. Hoe kijkt het dagelijks bestuur van de OR terug op 2019? lees meer

Vier vragen aan de OR

De Ondernemingsraad (OR) vormt samen met de Onderdeelcommissies (OC’s) de gekozen vertegenwoordiging van alle medewerkers van het Radboudumc. Het dagelijks bestuur van de OR bestaat in 2019 uit Maria van Heugten (voorzitter), Marc Snippert (vicevoorzitter), Frank Dillerop (vicevoorzitter) en Marianne Peper (ambtelijk secretaris). Samen blikken zij terug op 2019.  

Hoe was het jaar 2019 voor jullie?

'Na de verkiezingen van eind 2018 hadden we in 2019 een nieuwe OR, een nieuw dagelijks bestuur en 5 nieuwe OC’s binnen een vernieuwde medezeggenschapsstructuur. De OR is kleiner geworden: we gingen van 25 naar 17 leden. Heel fijn, want dat maakt het vergaderen en de besluitvorming veel effectiever. De OC-leden hebben meer uren gekregen, waardoor ze zich beter kunnen verdiepen in dossiers en meer tijd hebben om in gesprek te gaan met de mensen op de werkvloer. Daarnaast zijn er aardig wat nieuwe leden gekozen tijdens de laatste verkiezingen en zijn er een aantal jonge OR- en OC-leden bij gekomen. Dat zorgt voor een mooie balans tussen medezeggenschapservaring en een nieuwe, frisse blik. We werken er hard aan om optimaal samen te werken en gebruik te maken van ieders talent: binnen het dagelijks bestuur en binnen de OR, maar ook tussen de OR en de OC’s. Dat gaat steeds beter en daar zijn we trots op! We willen ook graag laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Daarom hebben we in 2019 ook gewerkt aan onze bekendheid en zichtbaarheid als OR en OC's.'

Waar hebben jullie het onder andere over gehad in 2019? 

'Over het programma Toekomstbestendig Verplegen hebben we veel gesproken in de OR. We vonden het belangrijk om hier goed vinger aan de pols te houden omdat we verschillende, vaak tegenstrijdige signalen kregen over het programma. Ook over de Operatiekamers hebben we het veel gehad. Het was om meerdere redenen lastig om alle OK’s open te houden en dat terwijl de Operatiekamers een belangrijke spilfunctie in het Radboudumc hebben. Natuurlijk waren ook de financiën een belangrijk thema dit jaar, zeker gezien zaken als het hoofdlijnenakkoord. Onze commissie Financiën houdt een vinger aan de pols, kijkt tijdig mee naar de begroting en de jaarcijfers en stelt hierover kritische vragen. De OR was daarnaast ook nauw betrokken bij de mogelijke ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. We hebben hierover contact met de OR van de universiteit en denken graag mee over de koers van het Radboudumc voor de toekomst.'

Op welk vraagstuk hebben jullie de meeste impact gehad?

'We zijn erg blij met de generatieregeling die in 2019 tot stand is gekomen tussen het Radboudumc en de vakbonden. Vanaf april 2020 kunnen medewerkers hier vanaf 5 jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd gebruik van gaan maken. Dat betekent heel veel voor de ouder wordende medewekers van het Radboudumc. OR-leden Jan van Boekholt en Peter Francissen namen in 2016 het initiatief voor deze regeling en zijn trots op het resultaat. Maar we zijn nog niet klaar: de werkgroep Generatiebeleid van de OR gaat regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van de afdeling Human Resources (HR) om ook balansvraagstukken van andere generaties onder de aandacht te brengen en mee te denken over de plannen die HR hiervoor ontwikkelt.'

Wat verwachten jullie van 2020?

'Bestuurlijk gezien was 2019 een bewogen jaar: in een jaar tijd heeft het Radboudumc drie bestuursvoorzitters gehad. Begin 2020 hebben we Bertine Lahuis als nieuwe bestuursvoorzitter verwelkomd in de OR. Van 2020 verwachten we dat we in goede samenwerking doorgaan op de ingeslagen weg door zoveel mogelijk aan de voorkant van nieuwe projecten en veranderingen mee te denken. Verder blijven we als OR en OC’s in gesprek met collega's. We willen weten wat er op de werkvloer leeft.'

NB. In dit interview is niet de verwachte impact van de coronacrisis in 2020 meegenomen.

Participatie­banen in het Radboudumc

Als grootste werkgever van de regio willen wij mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden in onze organisatie. In 2019 waren er 55 collega’s op een zogenaamde participatiebaan. lees meer

Vijf vragen aan Ewoud van Dijk

Ewoud is voorzitter van het Stafconvent, dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur. Wat waren de belangrijkste bespreekpunten in 2019? lees meer

Vijf vragen aan Ewoud van Dijk

Onze medisch specialisten en daaraan gelijkgestelde beroepsbeoefenaren zijn vertegenwoordigd in het Stafconvent. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Wat waren de belangrijkste bespreekpunten in 2019? Neuroloog Ewoud van Dijk is voorzitter van ons Stafconvent. Hij blikt terug op 2019.

1. Hoe kijk je terug op 2019? Waar was je trots op?

'Ik ben er trots op dat we in 2019 kritisch naar onszelf hebben gekeken. Het bestuur van het Stafconvent heeft zichzelf de vraag gesteld welke rol we hebben in het Radboudumc in relatie tot de Raad van Bestuur. En: hoe kunnen we zo effectief mogelijk onze rol spelen? We merkten namelijk dat we vaak gevraagd werden om een advies te geven op een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur, maar dat er weinig ruimte was om impact te hebben met ons advies. Dat kwam door het lange voortraject en de tijdsdruk die daarop volgde. Ook zagen we dat er zeer veel projecten parallel gestart werden. In 2019 heeft ons bestuur hierover gesproken met de Raad van Bestuur. We hebben aangegeven eerder betrokken te willen worden als de Raad van Bestuur besluiten neemt over onderwerpen die onze medisch specialisten direct raken. Denk dan bijvoorbeeld aan kwaliteit en veiligheid, de manier van zorg verlenen, ondersteuning van zorgprocessen, of keuzes die we maken in de zorg. Dat gesprek was goed en heeft geholpen: we hebben nieuwe afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur en die zijn in 2019 reglementair vastgelegd. Daarnaast hebben we afgesproken om met een jaaragenda te gaan werken voor enkele grote projecten. Dat is nodig om beter overzicht te hebben over het grote aantal projecten dat tegelijkertijd loopt.'

2. Welk verbeterpunt neem je mee?

'De nieuwe afspraken betekenen dat het Stafconvent meer aan de voorkant betrokken is bij het beleid van het Radboudumc. Dat is mooi, maar heeft een gevolg waar we als bestuur aandacht voor moeten hebben de komende tijd: als we hoger willen reiken, moeten we ook dieper wortelen. Dat betekent dat de verbinding met onze achterban extra belangrijk is. Willen we meer te zeggen hebben, dan zullen we steviger het geluid bij onze achterban moeten ophalen. Daarvoor hebben we voor 2020 binnen het bestuur Stafconvent zogenoemde 'aandachtsvelders' benoemd. Dat zijn collega's die ieder een aantal afdelingen toegewezen hebben gekregen. Zij gaan in 2020 die afdelingen actiever benaderen dan voorheen.'

3. Waar hebben jullie het onder andere over gehad in 2019?

'Vele onderwerpen komen voorbij in een jaar. In 2019 hebben we het onder andere gehad over zaken die kwaliteit en veiligheid raken, over het maken van keuzes in de zorg en veranderingen in besturing en organisatie, over duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals en het inrichten en doorvoeren van een methode om je handelen als medisch specialist, Spoedeisende Hulp arts of klinisch chemicus te evalueren en te verbeteren (IFMS). Ook hebben we het veel gehad over bouw- en ICT-zaken en over de verbinding en samenwerken met partners in de regio.'

4. Op welk vraagstuk heeft het Stafconvent de meeste impact gehad?

'In 2019 hebben we in het Radboudumc de eerste stappen gezet naar een toekomstbestendig model voor organisatie en besturing. Het bestuur van het Stafconvent heeft daar een uitvoerige reactie en adviezen op gegeven. We hadden zorgen over de inhoud van de eerste ideeën, maar ook over het proces zelf. We vonden  informatie die we erover kregen incompleet en de betrokkenheid van professionals beperkt. Het deed me goed dat de Raad van Bestuur hiernaar luisterde en de moed toonde om medio 2019 het proces anders in te richten met meer tijd en ruimte voor het primaire proces en professionals.'

5. Wat verwacht je van 2020?

'Het Stafconvent zal zich in 2020 bezighouden met bekende én nieuwe onderwerpen. Kwaliteit en veiligheid, organisatie en besturing, de nieuwbouw en ICT bijvoorbeeld. Ook zullen HR-onderwerpen als leiderschap, IFMS, en de duurzame inzetbaarheid van collega's op de agenda blijven staan. Net als natuurlijk de financiën, doeltmatigheid, persoonsgerichte zorg en innovatie. We pakken die onderwerpen proactief op. We zijn betrokken en waar nodig vasthoudend. We zullen dus ook de verbinding met onze achterban verbeteren. In 2020 zullen de aandachtsvelders daarvoor in nauw contact moeten zijn met de afdelingen en vakgroepen. Ook gaan we bekijken hoe we de verbinding met de afdelingsleiding kunnen verbeteren. We gaan nog intensiever dan we deden optrekken met de Verpleegkundnige Adviesraad (VAR) door het organiseren van gezamenlijke themabijeenkomsten. Belangrijk aandachtspunt bij dit alles is: focus. Zo kunnen we de relatie met en de herkenbaarheid voor onze leden behouden.'

NB. In dit interview is niet de verwachte impact van de coronacrisis in 2020 meegenomen.


Wisseling van de wacht bij de VAR

Inge Schouten was tot 1 december 2019 voorzitter van de Adviesraad Verpleeg­kundigen & Paramedici (VAR). Lisette van Hees volgde haar op. Samen blikken ze terug op 2019. lees meer

Wisseling van de wacht bij de VAR

Inge Schouten was tot 1 december 2019 voorzitter van de Adviesraad Verpleeg­kundigen & Paramedici (VAR). Lisette van Hees volgde haar op. De VAR adviseert de Raad van Bestuur over strategische ontwikkelingen in het Radboudumc in relatie tot professioneel handelen van verpleegkundigen en paramedici. Inge en Lisette blikken samen terug op 2019 en vooruit naar 2020.

Inge, hoe kijk je terug op 2019?

'Met trots kijk ik op veel zaken terug in 2019. Bijvoorbeeld de eerste Dag van de Paramedici, in januari. Het was een groot succes en gaat ook jaarlijks herhaald worden. Of de verbeterde binding tussen paramedici en VAR. Ook deed het me goed dat er regelmatig 'niet-verpleegkundigen' (zoals bestuurders) meeliepen in de patiëntenzorg. Van bed tot bestuurstafel werd zo heel letterlijk! We zijn ook intensiever gaan samenwerken met het Stafconvent; we organiseerden twee gezamenlijke bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals en duurzaamheid in algemene zin: wat kun je daaraan als professional bijdragen? Inmiddels hebben we een maandelijks afstemmingsoverleg.
Wat me ook trots maakt is de goede samenwerking met de afdeling Communicatie. Samen zijn we op Instagram gestart met het laten zien van de werkdag van een medewerker. Zo hopen we beroepstrots over te brengen, maar ook te laten zien hoe leuk en uitdagend het werken in ons Radboudumc is!'

Wat was het grootste thema in 2019?

'Het jaar stond in het teken van Toekomstbestendig Verplegen (TBV), een project binnen het Radboudumc waar we als VAR nauw bij betrokken zijn. Er werd bijvoorbeeld in 2019 gewerkt aan het vormgeven van functiedifferentiatie: verpleegkundigen kwamen met nieuwe functies en aanvullende rollen in aanraking. Ook landelijk was er discussie over functiedifferentiatie in de verpleging. Uiteindelijk is de wet BIG-II in dit kader niet doorgevoerd. Er was in het Radboudumc telkens discussie over noodzaak en uitvoering van het programma, waarbij de VAR in de zomer opnieuw liet weten dat we achter dit programma staan. Hiermee werken we namelijk aan verdere professionalisering en meer differentiatie van het beroep en betere benutting van capaciteiten. Dat draagt bij aan verdere verbetering van de patiëntenzorg. En het maakt het Radboudumc aantrekkelijker als werkgever. Er komt meer ruimte om te leren en ontwikkelen.'

Wat waren andere onderwerpen van gesprek? 

'In verschillende themabesprekingen met de Raad van Bestuur sprak de VAR over de voorgenomen bestuurlijke veranderingen en de positie en het leiderschap van verpleegkundigen. Die positionering is echt een belangrijk gespreksonderwerp; meer zeggenschap over de gewenste kwaliteit van zorg en hoe dit te bereiken vraagt om meer investeringen in leiderschap en positionering. Ook hebben we het veel gehad over Smart Hospital, een project binnen het Radboudumc waarbij de meest moderne techniek in de nieuwbouw wordt doorgevoerd. Interprofessioneel samenwerken was ook een thema: hoe kunnen we elkaar beter vinden en met elkaar samenwerken, ook búiten elkaars afdelingen. Tot slot hebben we gesproken over de noodzaak om te verbeteren op de sturing van verpleegsensitieve zorguitkomsten.'

Lisette, wat verwacht je van 2020?

'Ons vak is op dit moment flink aan het veranderen. Om klaar te zijn voor de toekomst, is het van belang dat de verpleegkundige beroepsgroep zich verder professionaliseert en anders positioneert binnen het Radboudumc. Iedereen heeft recht op de beste, persoonsgerichte en innovatieve zorg, en juist dát is iets waarop verpleegkundigen en paramedici veel invloed hebben. De VAR blijft daarbij steeds kritisch kijken naar de ontwikkelingen binnen ons vak, in Nederland en daarbuiten. Belangrijke thema’s in 2020 zijn bijvoorbeeld: de rolontwikkeling en positionering van de verpleegkundige beroepsgroep, de herinrichting van het kwaliteit- en veligheidsbeleid en de ontwikkeling van carrièrepaden voor verpleegkundigen en paramedici. Daarnaast zetten we in op nog meer contact met de verpleegkundigen in de praktijk. Dat doen we onder andere door de verbinding met onze VAR ambassadeurs een boost te geven. Als we elkaar wederzijds goed weten te vinden, kunnen we samen nog beter de persoonsgerichte en innovatieve zorg bieden die onze patiënten verdienen.'

NB. In dit interview is niet de verwachte impact van de coronacrisis in 2020 meegenomen.

Cijfers en resultatenKerncijfers collega's


Ons aantal medewerkers is in 2019 licht toegenomen. Dat komt met name doordat er meer wetenschappelijk onderzoek is verricht.

Bricks, bytes & behaviour

Naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting (bricks), richten we ons ook op het gebruik van hedendaagse technologie (bytes) en andere manieren van (samen)werken (behaviour). lees meer

Vitale organisatie

Het Radboudumc gaat voor een toekomstbestendige, vitale personele formatie. We zien onze medewerkers graag vitaal en met plezier aan het werk en met een goede balans tussen werk en privé. Ook daar werkten we in 2019 op verschillende manieren aan. lees meer

Vitale organisatie

Het Radboudumc gaat voor een toekomstbestendige, vitale personele formatie. We willen dat onze medewerkers vitaal en met plezier werken, met een goede balans tussen werk en privé. Wat we op dit vlak doen voor onze medewerkers, bekijken we steeds vanuit vier perspectieven: wat is er nodig voor en wat vragen we van de organisatie, de leidinggevende, het team en het individu? Een duurzame oplossing of aanpak ligt vaak niet bij één van deze vier perspectieven, maar in de samenhang daarvan. Wat we zoal doen? Bekijk hieronder wat de belangrijkste thema's, projecten en mijlpalen waren in 2019.

Vitaal en met plezier aan het werk

Op het gebied van vitaliteit werkten we in 2019 aan een palet van zaken. We kwamen een generatieregeling met de vakbonden overeen, we organiseerden de week van de vitaliteit en een set van spreekuren voor medewerkers (bijvoorbeeld over de generatieregeling, mantelzorg, de overgang en mobiliteit). Ook werkten we aan een pilot voor 'zelf roosteren', waardoor zorgmedewerkers hun diensten meer zelf kunnen indelen. En door het jaar heen waren er diverse workshops voor medewerkers en leidinggevenden over vitaliteitsthema’s en het voeren van het goede gesprek. Al deze activiteiten dragen eraan bij dat onze collega's vitaal en met plezier aan het werk zijn en blijven in het Radboudumc en dat zij een goede balans vinden tussen werk en privé.  

Toekomstbestendige formatie

We gaan voor een toekomstbestendige, vitale personele formatie. Daarom zijn we in 2018 gestart met een aantal pilots om te komen tot een strategisch personeelsplanning. We willen onze strategie en ambities van de langere termijn ook doorvertalen naar de teamsamenstelling, het werk en de vaardigheden van onze medewerkers. De bedoeling is om constant de beste teams te vormen, samen te stellen en te ontwikkelen. In 2019 hebben we de aanpak van de strategische pesoneelsplanning aangescherpt, door onder andere nog beter aan te sluiten bij de behoeftes van afdelingen.

Met onze blik op het Radboudumc als geheel gericht, legden we in 2019 het aantal medewerkers per afdeling (en zo mogelijk per kerntaak) vast, en daarop werd gericht gestuurd. We hebben onze ‘grip op de formatie’ behouden en zien steeds beter op welke manier deze toe- of afneemt. De afdelingen HR en Financiën werkten in 2019 nauw samen om dit verder te verwerken in onze planning & controlcyclus.

HR online

Steeds meer HR-informatie komt digitaal beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden. In 2018 namen we al e-HR in gebruik, waarmee collega’s nu zelf hun eigen personeelsinformatie kunnen inzien en aanpassen. In 2019 lanceerden we in e-HR de ‘manager selfservice’ voor leidinggevenden. Hierdoor zijn een groot aantal bureaucratische procedures aanzienlijk verkort. De afdelingen HR en Informatiemanagement werkten in 2019 daarnaast aan een plan om ons werk te vereenvoudigen door single sign-on: met één inlog toegang tot alle systemen. Ook gingen alle afdelingen de Online Leeromgeving gebruiken. Dit ondersteunt leer- en ontwikkelprocessen van medewerkers. Zo kunnen kwaliteitspaspoorten hier op een eenduidige manier bijgehouden en gevolgd worden. De ‘learning spaces’ worden steeds meer gebruikt: digitale plekken waar collega's kennis kunnen delen en halen. In 2019 zijn ook alle personeelsdossiers gedigitaliseerd, waardoor medewerkers hun eigen dossier makkelijk en snel kunnen opvragen. Tot slot hebben we in 2019 nieuwe software in gebruik genomen voor ziekteverzuim. Hiermee kunnen we ons verzuimmanagement op termijn verbeteren. 

Leiderschap

Het Radboudumc gelooft in de kracht van 'verbindend leiderschap' bij onze medewerkers: kwetsbaar en duidelijk zijn in waar we voor staan en gaan. Steeds minder praten, steeds meer doen. In 2019 hebben we dat vastgelegd in de visie 'Leiderschap in Actie'. Daarnaast organiseerden we bijeenkomsten em trainingen voor leidinggevenden, bijvoorbeeld de sessie ‘Kijken in de ziel’ met Coen Verbraak en een aantal trainingen van Authentiek Leiderschap voor afdelingsleiding en zorgmanagers. Ook was er weer een 'Radboud Leergang Leiderschap' om te groeien in leiderschap.

En verder...

  • We hebben we onze visie over wetenschappelijke carrièrepaden bij het Radboudumc doorvertaald in beleid voor iedereen die in het wetenschappelijk onderzoek werkt. Met de implementatie hiervan voor promovendi en postdocs zijn we in 2019 begonnen.
  • We hebben mooie stappen gezet op het gebied van recruitment (werving en selectie). Zo realiseerden we strategic sourcing voor alle verpleegafdelingen. Daarmee hebben we ook beter inzicht gekregen in de personele behoefte van die afdelingen op korte en middellange termijn.

Wat gebeurt er in 2020

In 2020 blijven we investeren in een vitale organisatie. Dan gaat bijvoorbeeld de generatieregeling in, werken we verder aan het verbeteren van vitaliteit en het werkplezier van onze mensen door iedere maand een specifiek thema te belichten, geven we verder vorm aan de strategische personeelsplanning, voeren we ook wetenschappelijke carrièrepaden voor universitaire (hoofd)docenten in en implementeren we de software voor ziekteverzuim verder. Ook gaan we ons gehele onboarding proces digitaliseren. Tot slot nemen we verantwoordelijkheid voor twee belangrijke onderwerwepen van inclusiviteit: het creëren van 100 banen voor mensen met een afstand tot de afstandsmarkt en het verhogen van de diversiteit door het aannemen van meer vrouwen in topposities.

Generatierege­ling

In oktober 2019 sloten we met de vakbonden een convenant over een generatieregeling voor onze medewerkers. Hiermee kunnen medewerkers in de laatste fase van hun werkzame leven in het Radboudumc minder gaan werken met gedeeltelijk behoud van salaris en volledig behoud van pensioenopbouw. lees meer

Generatierege­ling

De Raad van Bestuur en de vakbonden hebben in oktober 2019 een convenant gesloten over een generatieregeling voor medewerkers van het Radboudumc. Met deze regeling is het voor medewerkers mogelijk om in de laatste fase van hun werkzame leven in het Radboudumc minder te gaan werken met gedeeltelijk behoud van salaris en volledig behoud van pensioenopbouw. Hiermee is invulling gegeven aan de wens van medewerkers voor een regeling en aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen in 2018. Per 1 april 2020 kunnen de eerste mensen daadwerkelijk minder gaan werken volgens deze regeling.

De regeling in het kort

Als medewerkers nog vijf jaar of minder te gaan hebben tot de AOW-gerechtigde leeftijd en minder willen werken, kunnen zij 80% van de arbeidsduur gaan werken tegen 85-100% van het salaris en met 100% pensioenopbouw*. Hoeveel salaris minder de medewerker krijgt, hangt af van de salarisschaal: bij de laagste schaal lever je als je 20% minder gaat werken 0% salaris in, bij de hoogste 15%. De Raad van Bestuur en de vakbonden vonden dit een belangrijke afspraak in het kader van de onderlinge solidariteit. 

Waarom vinden we een generatieregeling belangrijk?

Het Radboudumc streeft ernaar dat elke medewerker tijdens elke levensfase gezond, vitaal en met plezier binnen het Radboudumc kan blijven werken. Dat geldt dus ook voor onze oudere medewerkers die vlak voor hun pensioen zijn. We zijn ervan overtuigd dat de generatieregeling hier een belangrijke bijdrage aan levert. 

* in bepaalde gevallen kan het percentage afwijken

Toekomstbesten­dig verplegen

Het programma Toekomstbestendig Verplegen is bedoeld om de positionering en emancipatie van verpleegkundigen te verbeteren en te scholen op wat nodig is voor de toekomstige zorg. lees meer

Toekomstbesten­dig verplegen

Het programma Toekomstbestendig Verplegen is bedoeld om de positionering en emancipatie van verpleegkundigen te verbeteren en te scholen op wat nodig is voor de toekomstige zorg. Samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en binnen het Radboudumc werkten we in 2019 aan het vormgeven van functiedifferentiatie. Dat betekent dat verpleegkundigen vanaf 2019 met nieuwe functies en aanvullende rollen in aanraking komen. Dat gebeurt in fases: in 2019 zijn drie 'tranches' gestart. Samen met de OR gaan we hier in 2020 verder aan werken.
 

Waarom een programma Toekomstbestendig Verplegen?

De zorgwereld verandert razendsnel: de zorgvraag van onze patiënten wordt complexer, mensen zijn steeds korter in het ziekenhuis opgenomen, er komen steeds meer technologische ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Dit vraagt andere kennis, vaardigheden en competenties van onze verpleegkundigen.

Het programma Toekomstbestendig Verplegen is bedoeld om het verpleegkundig vak verder te professionaliseren en te emanciperen, de zorg continu te blijven verbeteren en toekomstbestendig te maken. In het programma besteden we aandacht aan de carrière- en groeimogelijkheden voor de verpleegkundige beroepsgroep. 

Dit alles vanuit de achtergrond dat de zorgvraag van onze patiënten complexer wordt, de ligduur ook steeds korter wordt en er steeds meer technologische ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden komen. Dit vraagt andere kennis, vaardigheden en competenties van onze verpleegkundigen..
  • Medewerkers
  • Intranet