Patientenzorg Aandoeningen Nierfalen Vergoedingen en regelingen

Over vergoedingen en regelingen

Een nierziekte kan invloed hebben op heel wat aspecten van uw leven, zoals financiën, werk, opleiding of vakantie. Hier vindt u een overzicht van mogelijke vergoedingen en ondersteunende regelingen bij verschillende organisaties.

Gemeenten vergoedingen en regelingen

Er zijn verschillende vergoedingen en regelingen mogelijk bij uw gemeente om u te ondersteunen tijdens uw dialysebehandeling.

lees meer

Gemeenten vergoedingen en regelingen

Vervoersvoorziening

Hebt u vervoer nodig niet verder dan uw eigen regio? U kunt vaak tegen gereduceerd tarief terecht bij de ‘regiotaxi’. Iedere gemeente heeft een eigen naam voor ‘regiotaxi’. Voor langere afstanden/ boven-regionaal vervoer informeert u bij uw gemeente naar ‘Valys’.

Woonvoorziening/-aanpassing

Zijn er aanpassingen nodig aan uw woning, bijvoorbeeld traplift, verhoogd toilet, beugels? Neem contact op met het WMO-loket van uw gemeente. Daar hoort u wat de procedure is.

Afvalstoffenheffing of –ontheffing

Door PD ontstaat extra afval. Misschien hebt u daardoor een tweede afvalcontainer of extra huisvuilzakken nodig. Vraag uw gemeente om ontheffing voor deze extra’s. Niet iedere gemeente is bereid hieraan mee te werken. Sommige gemeenten hebben alleen een voorziening voor mensen die op het bestaansminimum zitten (bijzondere bijstand).

Regelingen bij laag inkomen

Veel chronisch zieken hebben een laag inkomen. Is dat bij u het geval, dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere regelingen van uw gemeente. Of dat zo is en welke regelingen er zijn, hangt van uw gemeente af. Er zijn ook gemeenten die een vaste financiële bijdrage geven aan chronisch zieken. Informeer bij uw gemeente.

Hulp in de huishouding

Wilt u hulp in de huishouding aanvragen? Dit kan bij het WMO-loket van uw gemeente. U betaalt een eigen bijdrage wanneer u deze hulp ontvangt. De eigen bijdrage is gebaseerd op uw belastbaar inkomen. De rekening krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).


Belastingaftrek

Hebt u specifieke zorgkosten? Mogelijk krijgt u dan geld terug via de belasting.

lees meer

Belastingaftrek

Hebt u specifieke zorgkosten? Mogelijk krijgt u dan geld terug via de belasting. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek is het belangrijk dat u bewijzen bewaart, zoals rekeningen, overzichten van eigen bijdragen en parkeerkosten ziekenhuis. 

De aftrekposten over het afgelopen jaar en tips voor het invullen van uw belastingaangifte vindt u in de folder ‘Voordeel via de belastingaangifte, Laat geen geld liggen’. Download deze folder via de website van de Nierstichting, of vraag hem telefonisch aan bij de Nierstichting T (035) 697 80 00.

Werk en opleiding

Hebt u werkgerelateerde vragen? Neem contact op met het Steun en Advies Punt (STAP) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland

lees meer

Werk en opleiding

Hebt u werkgerelateerde vragen? Neem contact op met het Steun en Advies Punt (STAP) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland
stap@nvn.nl, of T (035) 693 77 99. 

STAP is gespecialiseerd in dit soort vragen en kan u advies en ondersteuning bieden.

Bent u bekend bij het UWV? Dan kunt u natuurlijk ook altijd met een arbeidsdeskundige van het UWV overleggen. Neem zo nodig ook contact op met Medisch Maatschappelijk Werk.


Rijbewijs

Voor mensen met een ernstig gestoorde nierfunctie (kreatinineklaring <20 ml/min.) is een medische keuring niet verplicht. Het CBR adviseert dit wel te doen in verband met eventuele verzekeringskwesties. Het gaat hierbij zowel om dialysepatiënten als patiënten met nierfalen. Informeer bij het CBR.

Andere zorg­voorzieningen

Via het SWO zijn er verschillende voorzieningen mogelijk om u te ondersteunen bij uw behandeling.

lees meer

Andere zorg­voorzieningen

Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

SWO biedt allerlei voorzieningen voor ouderen. Welke dat zijn, is afhankelijk van uw woonplaats. Voorzieningen kunnen zijn: maaltijden, personenalarmering, vrijwilligersvervoer. Elke locale SWO heeft een eigen website waar u meer informatie vindt.

Vrijwilligers via organisaties

Hebt u behoefte aan hulp van een vrijwilliger, of van iemand aan wie u een kleine vergoeding betaalt? Bijvoorbeeld voor klussen in huis of tuin, of voor vervoer of gezelschap? Neem contact op met een vrijwilligerscentrale of met de Stichting Welzijn Ouderen in uw gemeente.

Nierstichting subsidies

Omdat u nierpatiënt bent, kan de Nierstichting u in een aantal situaties een subsidie of een renteloze lening toekennen.

lees meer

Nierstichting subsidies

Omdat u nierpatiënt bent, kan de Nierstichting u in een aantal situaties een subsidie of een renteloze lening toekennen. Een subsidie of een lening fungeert als vangnet. Dit betekent dat u er pas een beroep op kunt doen als u alle andere bestaande mogelijkheden benut hebt om een financiële vergoeding te krijgen. 

U komt in aanmerking voor financiële steun als uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt. Informeer hiernaar bij de Nierstichting. Voorbeelden van ondersteuning zijn: vakantiekosten, dagtochtjes, aanschaf laptop of wasmachine.