Projecten Welearn

Wat is Welearn?

Welearn is een educatief programma waarin patiënten, studenten en zorgprofessionals samen en van elkaar leren. lees meer

Wat is Welearn?

Welearn is een educatief programma waarin patiënten, studenten en zorgprofessionals samen en van elkaar leren. Gelijkwaardigheid en persoonsgerichtheid zijn belangrijke uitgangspunten van Welearn; zowel de patiënt, student als professional zijn docent en lerende. Binnen een veilige omgeving is het mogelijk om ervaringen en kennis uit te wisselen en daarmee de persoonsgerichtheid van de zorg te verbeteren. In Welearn leren patiënten hoe beter om te gaan met hun ziekte en behandeling, en leren studenten en professionals hoe ze de patiënt als persoon moeten zien en hoe ze beter kunnen communiceren en samenwerken met patiënten. 


Programma

Welearn is opgezet vanuit de behoeften en noden van patiënten, studenten en professionals. Een Welearn programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur die eens in de twee weken plaatsvinden. lees meer

Programma

Welearn is opgezet vanuit de behoeften en noden van patiënten, studenten en professionals. Een Welearn programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur die eens in de twee weken plaatsvinden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor persoonsgerichte afspraken tussen patiënten en studenten, bijvoorbeeld in de thuissituatie. De onderwerpen van de vijf bijeenkomsten zijn:
 1. de aandoening
 2. zelfmanagement en behandeling van de aandoening
 3. het perspectief van de arts en het zorgsysteem
 4. communicatie en gezamenlijke besluitvorming
 5. de rol van de patiënt en technologie in de zorg

Tijdens de bijeenkomsten leren patiënten, studenten en professionals samen en van elkaar. De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit werkgroepen van patiënten en studenten, presentaties door patiënten, studenten en/of professionals, en het oefenen van consulten en communicatie. Geneeskunde studenten van het Radboudumc en verpleegkunde studenten van de HAN nemen samen met verschillende patiënten deel aan het programma om samenwerking tussen artsen en verpleegkundingen nu en in de toekomst te stimuleren. 

Uitgangspunten Welearn

 • Persoonsgerichtheid
 • Perspectiefwisseling
 • Gelijkwaardigheid
 • Samen leren door samen te doen
 • Zelfgestuurde leeromgeving
 • Transfer naar praktijk staat centraal
 • Interprofessioneel leren
Lees meer

Uitgangspunten Welearn

 1. Persoonsgerichtheid: Welearn staat voor persoonsgerichte zorg, ook het onderwijs in Welearn is persoonsgericht. Dit houdt in dat zowel patiënten, studenten als professionals deelnemen aan Welearn als persoon. Patiënten vertellen over persoonlijke ervaringen met de zorg. Studenten en professionals doen spreekwoordelijk “hun witte jas uit”, en delen professionele kennis en ervaringen met ziekte en zorg.
 2. Perspectiefwisseling: Uitwisseling van perspectieven door te praten over persoonlijke ervaringen en kennis staat centraal binnen Welearn in een veilige omgeving waarin privacy gewaarborgd wordt.
 3. Gelijkwaardigheid: Binnen Welearn is iedereen lerende en docent. We beogen dat zowel patiënten, studenten als zorgprofessionals kunnen leren binnen Welearn, maar ook iets terug kunnen geven aan elkaar.
 4. Samen leren door samen te doen: Binnen Welearn leren patiënten, studenten en professionals in een praktische omgeving. Patiënten leren door praktische oefeningen omgaan met ziekte en behandeling. Studenten en professionals leren in de praktijk over het patiëntenperspectief en communiceren met patiënten.
 5. Zelfgestuurde leeromgeving: Welearn vindt plaats in een zelfgestuurde leeromgeving. Dit houdt in dat we minimale instructies geven en verwachten van deelnemers dat ze zo veel mogelijk zelf de inhoud vormgeven.
 6. Transfer naar praktijk staat centraal: Een van de waarden van Welearn is de overdracht van dat wat geleerd wordt naar de praktijk. We vinden het belangrijk dat het geleerde ook daadwerkelijk invloed heeft op de praktijk in de zorg.
 7. Interprofessioneel leren: In Welearn leren verschillende studenten en professionals samen en van elkaar, bijvoorbeeld geneeskunde en verpleegkunde studenten. Het doel is het bevorderen van gelijkwaardigheid en samenwerking in de zorg.

Met wie werken we samen?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen om Welearn verder te onderzoek en te ontplooien. De basis van ons programma kan aangepast worden aan de hand van voorkeuren van doelgroepen. lees meer

Met wie werken we samen?

Voor het Welearn programma met mensen met reumatoïde artritis en in de toekomst andere reumatische aandoeningen werken we samen met het ziekenhuis Bernhoven. Het Welearn programma voor mensen die laaggeletterd zijn is opgezet in samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid, het ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven. Daarnaast wordt een programma opgezet voor mensen met een aangeboren aandoening en hun familie in samenwerking met de afdeling Health Evidence van het Radboudumc.
 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen om Welearn verder te onderzoeken en te ontplooien. De basis van ons programma kan aangepast worden aan de hand van voorkeuren van doelgroepen.

Pilot laag­geletterdheid

In april t/m juni 2017 heeft een pilot van Welearn plaatsgevonden waarin tien mensen die laaggeletterd zijn en zes geneeskunde studenten uit verschillende jaren van de opleiding samen geleerd hebben over gezondheid en de gezondheidszorg. lees meer

Pilot laag­geletterdheid

In april t/m juni 2017 heeft een pilot van Welearn plaatsgevonden waarin tien mensen die laaggeletterd zijn en zes geneeskunde studenten uit verschillende jaren van de opleiding samen geleerd hebben over gezondheid en de gezondheidszorg. Dit programma focuste op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden en het versterken van inzicht van studenten in de belangrijke doelgroep van mensen die laaggeletterd zijn. Ook deze pilot is positief geëvalueerd en hieruit bleek dat ook laagopgeleide mensen goed kunnen deelnemen aan Welearn. Mensen die laaggeletterd zijn en studenten bevelen het programma sterk aan (respectievelijk 4.8 en 4.1 op een schaal van 1-5). De pilot is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven.
 

Pilot Reuma

In januari en februari 2017 heeft een pilot plaatsgevonden op het gebied van reumatoïde artritis. In deze pilot zijn drie bijeenkomsten van het programma getest. lees meer

Pilot Reuma

In januari en februari 2017 heeft een pilot plaatsgevonden op het gebied van reumatoïde artritis. In deze pilot zijn drie bijeenkomsten van het programma getest. De onderwerpen waren reumatoïde artritis, de behandeling en zelfmanagement van reumatoïde artritis en communicatie en gezamenlijke besluitvorming. Zes patiënten met reumatoïde artritis, zes geneeskunde studenten uit diverse jaren van de opleiding, twee reumatologen en een reumaverpleegkundige namen deel aan het programma.

Alle deelnemers waren positief over het programma en het was een verrijkende ervaring als mens. Patiënten hebben vooral veel geleerd over communicatie en de mogelijkheden van een actieve en verantwoordelijke rol als patiënt in de zorg. Studenten hebben vooral geleerd over de impact van een diagnose of behandeling en hoe persoonsgerichter om te gaan en te communiceren met patiënten. Patiënten, studenten en zorgprofessionals zouden het programma sterk aanbevelen (respectievelijk 4.7, 4.2 en 4.3 op een schaal van 1-5). De pilot is opgezet in samenwerking met professionals uit het ziekenhuis Bernhoven in Uden.
 

Aangeboren aandoeningen

Van september 2017 tot en met januari 2018 vindt een Welearn programma plaats over aangeboren aandoeningen binnen de minor Human Embryology in Perspective. lees meer

Aangeboren aandoeningen

Van september 2017 t/m januari 2018 vindt een Welearn programma plaats over aangeboren aandoeningen binnen de minor Human Embryology in Perspective. In dit programma leren 29 geneeskunde en biomedische wetenschappen studenten samen met 10 patiënten en/of ouders op het gebied van aangeboren aandoeningen over bijvoorbeeld de impact van de aandoening op het leven van patiënten en ouders. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten over o.a. de aandoening en communiceren/gezamenlijke besluitvorming waarin patiënten, ouders, studenten en professionals het gesprek met elkaar aan gaan. Naast de drie bijeenkomsten gaan studenten persoonsgerichte contacten aan waarbij ze patiënten en/of ouders bijvoorbeeld in de thuissituatie opzoeken of mee gaan naar een consult met een arts.
 
Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Iris van Rooij. Iris is universitair docent en werkt bij de afdeling Health Evidence.
 

Team Welearn

 • Medewerkers
 • Intranet