Afdelingen Medische Psychologie Onderzoek en behandeling medisch psycholoog

Over de medisch psycholoog

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting voor u zijn en voor alle direct betrokkenen. Een medisch psycholoog van het Radboudumc biedt hulp, begeleiding en advies. lees meer

Over de medisch psycholoog

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen. Soms worden lichamelijke aandoeningen of klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte de normale ontwikkeling verstoren. Voorbeelden van klachten, waarvoor u naar een medisch psycholoog verwezen kunt worden:
 • Overmatige angst voor een voor u noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep.
 • Problemen met verwerking van uw aandoening of behandeling.
 • Gevolgen van uw aandoening die beperkingen opleggen aan uw persoonlijk of sociaal functioneren en herstel of acceptatie van uw aandoening in de weg staan.
 • Klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is.
 • Symptomen die wijzen op achteruitgang in mentaal functioneren zoals denken en geheugen.
 • Concentratie en aandachtsproblemen die uw persoonlijk functioneren, werk of opleiding belemmeren.

Verwijzing naar de medisch psycholoog

Een medisch specialist verwijst u door naar de medisch psycholoog. lees meer

Verwijzing naar de medisch psycholoog

Een medisch specialist verwijst u door naar de medisch psycholoog. De medisch psycholoog doet in overleg met de medisch specialist onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Soms is het al voldoende dat u met hulp van een medisch psycholoog meer zicht krijgt op beïnvloeding van uw klachten. In andere gevallen is behandeling wenselijk en adviseert de psycholoog op welke manier dat kan.

Een psycholoog is een deskundige op het gebied van gedrag en doet onderzoek naar de samenhang tussen uw klachten en uw gedrag en emotionele beleving. Ook de relatie van gedrag en hersenfuncties behoort tot het werkgebied van een medisch psycholoog. De medisch psycholoog biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden. Een deel van het psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd door een psychologisch medewerker.

Medisch psychologen kunnen geregistreerd zijn als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of zij zijn nog in opleiding.

Psychologisch onderzoek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog uw klachten met u. Afhankelijk van de zaken die aan bod komen in het gesprek volgt eventueel een voorstel voor een psychologisch onderzoek om de factoren die samenhangen met uw klachten te achterhalen. lees meer

Psychologisch onderzoek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog uw klachten met u. Afhankelijk van de zaken die aan bod komen in het gesprek volgt eventueel een voorstel voor een psychologisch onderzoek om de factoren die samenhangen met uw klachten te achterhalen. Tijdens dit onderzoek nemen we tests af, bijvoorbeeld om uw klachten nauwkeuriger in kaart te brengen, uw geheugen en/of uw concentratie te toetsen of om uw persoonlijkheid of intelligentie te onderzoeken.

Met uw toestemming voert de psycholoog eventueel ook gesprekken met uw partner, familieleden en/of andere betrokkenen. Na afronding van het onderzoek bespreekt de psycholoog de uitkomsten met u. Zo nodig zijn daar ook andere betrokkenen bij aanwezig, bijvoorbeeld ouders, partner of kinderen. In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van uw klachten.

Psychologische behandeling

Als blijkt dat uw klachten samenhangen met uw lichamelijke ziekte en/of klachten bieden wij u een behandeling in het ziekenhuis aan. lees meer

Psychologische behandeling

Als blijkt dat uw klachten samenhangen met uw lichamelijke ziekte en/of klachten bieden wij u een behandeling in het ziekenhuis aan. Deze behandeling in meestal kort en gericht op vermindering of hanteerbaarheid van de klachten.
Vormen van behandeling zijn:
 • Cognitieve gedragstherapie: U leert om te gaan met de gevolgen van uw ziekte of aandoening. De behandeling richt zich op herstel van psychisch evenwicht, vergroting van het zelfinzicht of op verandering van gedrag of leefstijl.
 • Cognitieve training van functies zoals geheugen, denken, taal en spraak.
 • Groepstherapie: Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van methoden om de zelfcontrole bij aandoeningen of klachten te verbeteren.
 • Kortdurende psychologische behandeling tijdens opname in het ziekenhuis.

Verwijzing

Als er een langere behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener, zoals een eerstelijns psycholoog, de GGZ of een psychiatrische instelling, of voor kinderen speciaal onderwijs, remedial teaching of logopedie.

Kwaliteit van dienstverlening

De medisch psycholoog streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening is daarom vastgelegd in een kwaliteitshandboek. lees meer

Kwaliteit van dienstverlening

De medisch psycholoog streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening is daarom vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Om onze dienstverlening nog verder te verbeteren willen we na een onderzoek of behandeling bij Medische Psychologie van u weten wat er wel en wat er (nog) niet goed gaat. Daarom vragen we u na afloop van de behandeling of het onderzoek om de Kwaliteitsmonitor Medische psychologie in te vullen. Deelname is anoniem en niet verplicht. U kunt ook een papieren versie ontvangen. Wanneer u er voor kiest om de kwaliteitsmonitor niet in te vullen heeft dit geen gevolgen voor een eventuele verdere behandeling.

Rechten

U heeft het recht om kennis te nemen van de rapportage van onderzoek of behandeling. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de medisch psycholoog. Deze neemt dan de betreffende rapportage met u door.

Vertrouwelijke informatie

De medisch psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, gerapporteerd aan andere direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, zoals de medisch specialist die u heeft doorverwezen. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming.

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.
 • Medewerkers
 • Intranet