Niet tevreden over de uitspraak van de klachten­commissie Wvggz?

Als u het niet eens bent met de inhoud van de uitspraak van de klachtencommissie Wvggz, dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak van de commissie een schriftelijk verzoekschrift indienen bij de rechter. Bij dit verzoek moet u een kopie van de klacht en een kopie van de uitspraak van de klachtencommissie Wvggz meesturen. 
 
Afdelingen Psychiatrie Klachtenregeling Psychiatrie

De medewerkers/behandelaren van het Radboudumc doen hun uiterste best om u te behandelen op een manier die bij uw toestand en behoeften past. Het blijft natuurlijk mensenwerk en het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, of dat het contact met uw hulpverleners anders verloopt dan verwacht. Als u hierover een klacht heeft, willen wij dat graag weten. Dan kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing. Bovendien kan het Radboudumc maatregelen nemen die de hulpverlening kunnen verbeteren. Daarnaast verplicht de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgaanbieders om een klachtenreglement op te stellen.

Verschil tussen de klachtenregelingen

 • Als u niet tevreden bent over uw behandeling of als het contact met uw hulpverleners anders verloopt dan verwacht, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van het Radboudumc.

  ga naar klachtenregeling Radboudumc


 • Klacht over gedwongen behandeling

  Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Bij een gedwongen opname (met een zorgmachtiging of crisismaatregel) in een kliniek of als u onvrijwillig ambulant behandeld wordt, kan uw behandelaar ingrijpende beslissingen nemen ten aanzien van uw behandeling. Voor klachten over deze beslissingen bestaat een speciale klachtenprocedure.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  Op grond van de Wvggz kunt u, als u gedwongen opgenomen en/of ambulant behandeld bent (geweest), een klacht indienen die betrekking heeft op dwangmedicatie, dwangbehandeling, separatie, beperking vrijheden, het uitoefenen van toezicht, onderzoek aan kleding of lichaam, onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragbeïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen, het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen en het niet toepassen van het zorgplan. Voor alle klachtgronden zie artikel 2 van het klachtenreglement Wvggz.

Privacy

In alle gevallen wordt uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Alle betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht.

Klacht over gedwongen behandeling


Direct bespreken met degene over wie u een klacht heeft

Een gesprek met de direct betrokkene(n) (en/of met zijn of haar leidinggevende) is meestal de beste en snelste manier om tot een oplossing te komen. U kunt natuurlijk altijd een familielid, naaste, patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of een klachtenfunctionaris meenemen naar het gesprek.

De patiënten­vertrouwens­persoon (pvp) in de GGZ inschakelen

De pvp ondersteunt alle patiënten die opgenomen zijn. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming.

lees meer

De patiënten­vertrouwens­persoon (pvp) in de GGZ inschakelen

De pvp ondersteunt alle patiënten die opgenomen zijn. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De pvp is niet in dienst van het Radboudumc.

U kunt zelf contact opnemen met de pvp:

Stichting PVP - patiëntvertrouwenspersonen in de GGZ

Helpdesk PVP: 0900-4448888
Contactpersoon: mevr. A. (Anna) Benjamins
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Website:  www.pvp.nl
Twitter:pvp@stichtingpvp

 


Klacht over gedwongen behandeling schriftelijk indienen

U kunt uw klacht indienen door het klachtenformulier Wvggz in te vullen. Stuur dit formulier naar de onafhankelijke klachtencommissie Wvggz. lees meer

Klacht over gedwongen behandeling schriftelijk indienen

U kunt uw klacht indienen door het klachtenformulier Wvggz in te vullen. Stuur dit formulier naar de onafhankelijke klachtencommissie Wvggz. De leden van deze klachtencommissie zijn niet in dienst van het Radboudumc en volledig onafhankelijk. De klachtencommissie Wvggz beoordeelt of zij uw klacht in behandeling neemt.

Contactgegevens Wvggz


Niet tevreden over de uitspraak van de klachten­commissie Wvggz?

Als u het niet eens bent met de inhoud van de uitspraak van de klachtencommissie Wvggz, dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak van de commissie een schriftelijk verzoekschrift indienen bij de rechter. lees meer

Documenten

 • Medewerkers
 • Intranet