Het Radboud ziekenhuis is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen een belangrijke plaats innemen.

Bachelor Geneeskunde


Psychiatrie in de bachelor Geneeskunde

In het derde jaar van de bachelor Geneeskunde wordt het kernblok ‘Psychoproblematiek’ gegeven. Hiernaast zijn er twee keuzeblokken op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en biologische psychiatrie lees meer

Psychiatrie in de bachelor Geneeskunde

In het derde jaar van de bachelor Geneeskunde wordt het kernblok ‘Psychoproblematiek’ gegeven. De algemene doelstelling van dit kernblok is dat studenten kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot de diagnostiek en de behandeling van psychiatrische en psychologische problemen, die zich in elk medisch vakgebied voordoen. Dat wil zeggen in de huisartsenpraktijk, in de diverse medische specialismen en in de verschillende sociaal geneeskundige beroepen. Hiernaast zijn er twee keuzeblokken op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en biologische psychiatrie. De afdeling Psychiatrie participeert daarnaast in tal van onderwijsblokken binnen de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde.

Contact

Désirée Oosterbaan
Contactpersoon bachelor Geneeskunde / blokcoördinator

contactformulier

Master Geneeskunde


Reguliere coschap

De afdeling Psychiatrie coördineert het coschap Psychiatrie in episode 2 en het voorbereidend onderwijs (CKO voor). lees meer

Reguliere coschap

De afdeling Psychiatrie coördineert het coschap Psychiatrie in episode 2 en het voorbereidend onderwijs (CKO voor). Het coschap kan plaatsvinden op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc of op een van de perifere locaties: CWZ en ProPersona (Nijmegen, Arnhem, Ede, Tiel Ede), Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), GGNet (Apeldoorn en Zutphen), Oss (GGZ), Venray (GGZ). Tijdens het coassistentschap Psychiatrie leert de student basisvaardigheden in de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. De coassistent leert om een psychiatrische anamnese af te nemen en een psychiatrisch onderzoek uit te voeren. Hiervoor zijn van belang: de medisch inhoudelijke aspecten van de anamnese, adequate gespreksvaardigheden en het aangaan van een professionele relatie met de patiënt.

Het kader voor diagnostiek is het classificatiesysteem DSM-V (descriptieve diagnose) en het bio-psycho-sociale model (structurele diagnose). Daarnaast doet de coassistent kennis op over de behandelrichtlijnen op het gebied van depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, schizofrenie en angststoornissen. De coassistent verzamelt kennis over de belangrijkste psychofarmaca en verwerft globale kennis over psychotherapeutische methoden. Indien mogelijk woont hij een psychotherapie bij. Met de kennis over diagnostiek en behandeling kan de coassistent een behandelplan opstellen voor een individuele patiënt met daarin aandacht voor doelstellingen en interventies op korte en lange termijn.

Naast de klinische werkzaamheden volgt de coassistent een onderwijsprogramma op de verschillende locaties (referaat, klinische demonstratie, onderwijs psychofarmacologie) en is er de mogelijkheid tot het bijwonen van ECT en contact met andere disciplines in de psychiatrie (psycholoog, maatschappelijk werkende, vaktherapeuten). Daarnaast worden tijdens het coschap enkele opdrachten uitgewerkt die tijdens het afsluitende mondelinge examen worden besproken.

Senior­coschap

Het senior coassistentschap is onderdeel van het laatste stagejaar en duurt in totaal twaalf weken. lees meer

Senior­coschap

Het senior coassistentschap is onderdeel van het laatste stagejaar en duurt in totaal twaalf weken. Dit coassistentschap wordt gelopen op een van de klinische afdelingen psychiatrie in het Radboudumc. Na een inwerkperiode functioneert de coassistent op het niveau van een beginnend arts-assistent en draagt hij de verantwoordelijkheid voor een aantal patiënten. Het is niet mogelijk om zelf een seniorcoschap te regelen.

Keuze­coschappen

Na individueel overleg is het mogelijk om een keuzecoschap Psychiatrie te lopen in het Radboudumc, bijvoorbeeld een stage op de POP–poli.

Contact

Désirée Oosterbaan
Contactpersoon master Geneeskunde

contactformulier

Opleiding tot psychiater


Opleiding tot psychiater

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is plaats voor twaalf artsen in opleiding (aios). Jaarlijks starten in maart en in september nieuwe aios (instroom van drie aios per jaar). lees meer

Opleiding tot psychiater

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar, de tijd is onderverdeeld in:

  • 2,5 jaar basisopleiding: hierin doe je ervaring op met de basis klinische en poliklinische psychiatrie. Tijdens de basisopleiding volg je ook een stage van zes maanden in de sociale psychiatrie (crisisdienst);
  • 2 jaar keuzerichting: hier kies je één van de aandachtsgebieden: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie.

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is plaats voor twaalf artsen in opleiding (aios). Jaarlijks starten in maart en in september nieuwe aios (instroom van drie aios per jaar). Psychiatrie is een afdeling in een derde lijnsinstelling. Daarom besteden wij naast topzorg ook veel aandacht aan toponderzoek. 

Wij bieden veel ruimte aan artsen die een promotieonderzoek willen doen. Daarnaast bieden wij geïnteresseerde aios een professionalisering op het gebied van onderwijs aan. In het kader van ons topzorgaanbod bieden wij keuzestages aan op het gebied van ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd / ziekenhuispsychiatrie (met een focus op neuropsychiatrie en zwangerschapsgerelateerde psychiatrie, psychotherapie en onderzoek). 

De opleiding voldoet in alle opzichten aan de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Het landelijk onderwijs dat wij bieden is opgebouwd volgens het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De aios volgt in principe een onderwijsmodule, die het beste aansluit bij de te volgen stage. Dit onderwijs wordt afgewisseld met psychotherapieonderwijs en capita selecta. Op de afdeling Psychiatrie leiden we probleemgeoriënteerd, contextueel en competentiegericht op. 

Binnen de goed functionerende opleidingsgroep is er een ruime vertegenwoordiging van aios die de opleider adviseert over alle beleidszaken rondom de opleiding. Binnen ons opleidingstraject beginnen wij met twee stages van een half jaar klinische psychiatrie met een open en een gesloten behandelcontext. Daarna volgt een poliklinische- en een consultatieve stage en een stage sociale psychiatrie. Dit doen we in samenwerking met Pro Persona Zuid. De volgorde van deze halfjaarlijkse stages kan wisselen, maar ze vinden plaats in de eerste twee jaar van de opleiding


OOR Oost Nederland

In het kader van de medisch-specialistische vervolgopleiding tot psychiater werken wij samen met GGNet, Pro Persona, het Leo Kannerhuis en de psychiatrische afdelingen van het CWZ en het Rijnstate ziekenhuis. lees meer

OOR Oost Nederland

In het kader van de medisch-specialistische vervolgopleiding tot psychiater werken wij samen met GGNet, Pro Persona, het Leo Kannerhuis en de psychiatrische afdelingen van het CWZ en het Rijnstate ziekenhuis. Dit samenwerkingsverband vormt een zogenaamde Onderwijs en OpleidingsRegio, in dit geval de OOR Oost Nederland. De OOR bundelt de krachten die in de regio Oost-Nederland beschikbaar zijn op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van een optimale patiëntenzorg. Kijk voor meer informatie op de website van de OOR.
  • Medewerkers
  • Intranet