Contact of op zoek naar meer informatie?

De PAR-T bestaat momenteel uit vier leden. Deze leden komen tandheelkundig gezien uit verschillende specialisaties en zijn (langdurig) intensief in behandeling als patiënt of betrokken als diens mantelzorger, naaste familielid, ouder, voogd of partner.

Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PAR-T? Stuur dan een e-mail aan patientenadviesraad.thk@radboudumc.nl

Indien u zich wilt aanmelden als (aspirant) lid vermeld dan uw achtergrond en motivatie.

Afdelingen Tandheelkunde Patiëntenadviesraad

Over de Patiëntenadviesraad Tandheelkunde (PAR-T)

De Patiëntenadviesraad Tandheelkunde (PAR-T) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. De PAR-T adviseert de afdelingsleiding, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die van belang zijn voor het verlenen van goede, veilige en persoonsgerichte zorg aan patiënten. lees meer

Over de Patiëntenadviesraad Tandheelkunde (PAR-T)

De Patiëntenadviesraad Tandheelkunde (PAR-T) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. De PAR-T adviseert de afdelingsleiding, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die van belang zijn voor het verlenen van goede, veilige en persoonsgerichte zorg aan patiënten. Het gaat daarbij om de collectieve belangen en niet om de individuele belangen van patiënten. Daarbij komt een scala aan onderwerpen aan de orde, zoals kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, patiënttevredenheid, bestuur en organisatie, digitalisering etc. Naast patiëntenzorg behoren ook onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot het aandachtsveld van de PAR-T.

De leden van de raad zetten zich als vrijwilligers belangeloos in om de kwaliteit van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek van afdeling Tandheelkunde in het Radboudumc te verbeteren. De PAR-T heeft sinds haar oprichting in 2019 positie verworven binnen Tandheelkunde door het voeren van een stevige en open dialoog met de leiding van de afdeling.

Sinds 2019 is de samenwerking met de centrale Patiëntenadviesraad van Radboudumc (PAR) geïntensiveerd en verstevigd. Op initiatief van de PAR is gezamenlijk vanuit patiënten perspectief input voor het nieuwe organisatie- en besturingsmodel geleverd aan de Raad van Bestuur en de regiegroep. Belangrijke patiëntwaarden zoals onder andere het gezien worden als mens met zijn/haar context, continuïteit van zorg, betrokkenheid van patiënten op alle niveaus, goede communicatie en eigen regie zijn door het regieteam meegenomen.

Natuurlijk blijven we ook het komende jaar de afdeling Tandheelkunde stimuleren om patiënten te betrekken bij het beleid rond en de uitvoering van de drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Dat leidt ongetwijfeld tot patiëntparticipatie bij projecten, bij de totstandkoming van zorgpaden en in de behandelkamer.

Contact of op zoek naar meer informatie?

Neem dan contact met ons op! Ook als u interesse hebt om lid te worden. lees meer

Samenstelling

De Patiëntenadviesraad Tandheelkunde is samengesteld uit vier leden. Lees hier wie dit zijn en hoe zij samenwerken. lees meer

Samenstelling

De Patiëntenadviesraad Tandheelkunde is als volgt samengesteld:

  • Mw. E.A. Achterbosch, lid sinds 2019
  • Dhr. W. van den Bogaard, lid sinds 2019
  • Dhr. H. Janssen, lid sinds 2019
  • Dhr. C. Naretti, lid sinds 2019

 

De leden zijn geworven via een open procedure en benoemd door het afdelingshoofd van de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc voor een periode van 3 jaar. De leden hebben zitting in de Patiëntenadviesraad Tandheelkunde op persoonlijke titel.

Er is geen verdeling van functies bepaald. De vergaderingen in 2021 zijn geleid door het afdelingshoofd Tandheelkunde als voorzitter en vervolgbijeenkomsten zijn vastgesteld op basis van collegiale besluitvorming. Op basis van beschikbaarheid en affiniteit met het onderwerp zijn een of meer leden opgetreden namens de PAR-T tijdens bijeenkomsten op initiatief van de centrale PAR.

De afdeling Tandheelkunde ondersteunt de PAR-T met een secretaris (Mw. V. Koert).

Meer informatie


Inbedding PAR-T

Benieuwd naar hoe PAR-T is ingebed in onze organisatie? Lees het hier! lees meer

Inbedding PAR-T

Het Radboudumc is het enige ziekenhuis in Nederland waar patiëntparticipatie op decentraal niveau is doorgevoerd in de vorm van afdelingsadviesraden waarin patiënten vertegenwoordigd zijn. De raden hebben geen wettelijke taken maar zorgen ervoor dat in het Radboudumc op een betekenisvolle en duurzame manier vorm wordt gegeven aan patiëntparticipatie. Inmiddels zijn er 20 afdelingsadviesraden actief. De PAR-T is daar een van.

De centrale PAR voert als een van de medezeggenschapsorganen van het Radboudumc haar formele taken uit binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Als medezeggenschapsorgaan heeft de PAR het recht om over onderwerpen mee te praten en zo invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De PAR maakt daarbij gebruik van haar bevoegdheden (advisering) en van haar rechten (recht op informatie) in relatie tot de onderwerpen die zijn vastgelegd in de Wmcz.

De inbreng van de afdelingsadviesraden varieert; de raden gericht op patiëntenzorg helpen mee de afdelingsstrategie te ontwikkelen en de raden gericht op onderzoek praten mee over de onderzoekagenda en/of het beoordelen van onderzoekaanvragen. De afdelingsadviesraad van de Radboud Health Academy verzorgt zelfs colleges voor studenten en de leden praten mee over het onderwijsbeleid van het Radboudumc.


Speerpunten van de PAR-T

De PAR-T richt zich, naast het bevorderen van patiëntparticipatie, specifiek op een aantal onderwerpen zoals: Contact met de achterban, Continuïteit van Zorg & Aansluiting digitalisering lees meer

Speerpunten van de PAR-TActiviteiten

De PAR-T zit regelmatig bijeenkomsten bij van de centrale PAR en vergadert met MT leden van de afdeling Tandheelkunde. Bekijk hier een overzicht van de onderwerpen. lees meer

Activiteiten

Lees hier meer over de bijgewoonde bijeenkomsten van de centrale PAR en de vergaderingen met het MT van Tandheelkunde in 2021.


  • Medewerkers
  • Intranet