Verzekeringen

Bekijk hier welke verzekeringen je nodig kan hebben voor je verblijf in het buitenland.


Arbeids­ongeschiktheids­verzekering of ongevallen­verzekering

Door de Stichting Katholieke Universiteit is geen ongevallenverzekering afgesloten voor studenten. En er bestaat voor het Radboudumc geen mogelijkheid een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor studenten af te sluiten, noch voor stages in Nederland, noch voor die in het buitenland. Als alternatief kan de student de mogelijkheid nagaan voor een persoonlijke ongevallenverzekering. Dit kan zowel voor binnenlandse als buitenlandse stages.
 


Aansprakelijk­heids­verzekering voor particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzekert tegen materiële of lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht. Het Radboudumc gaat ervan uit dat iedere student zelf een AVP heeft afgesloten, al dan niet via de ouders. Deze is in Nederland niet verplicht, maar is wel dringend gewenst bij een verblijf in het buitenland. Hiermee wordt een belangrijk deel van het risico in privé-omstandigheden gedekt, vaak met een wereldwijde geldigheid (check dit!). De verzekering is echter niet van kracht bij uitoefening van een beroep.


Reisverzekering

De Stichting Katholieke Universiteit heeft geen reisverzekering afgesloten voor haar studenten; afsluiten van zo’n verzekering is voor eigen verantwoording van de student. Controleer of de verzekering geldig is voor de hele verblijfsperiode. Vraag expliciet na of een stage is meeverzekerd. Bij de meeste "normale" reisverzekeringen is dat namelijk niet het geval, maar kan dit tegen een toeslag bijverzekerd worden. Ook hier geldt: neem altijd contact op met je verzekeraar. Doorlopende reisverzekeringen zijn vaak max. 6 achtereenvolgende maanden geldig! Een reisverzekering is vooral bedoeld voor dekking van de risico’s verbonden aan het reizen. Je bepaalt zelf welke zaken van belang zijn om te verzekeren.

Andere instellingen in Nederland

Nederlandse bedrijven sluiten zakelijke reisverzekeringen af voor hun medewerkers. Deze gelden echter standaard alleen voor reizen met een buitenlandbestemming. Daarom ben je als student tijdens reistijden van beginpunt naar het stageadres en vice versa binnen Nederland niet verzekerd via een zakelijke reisverzekering.

Instellingen in het buitenland

Studenten moeten voor hun reizen t.b.v. stages buiten Nederland zelf een reisverzekering afsluiten.
 


Medische aansprakelijk­heid

De medische aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tijdens de uitoefening van het medisch beroep.

Radboudumc

De Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen heeft een medische aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar werknemers. Daartoe behoren ook de personen die werk uitvoeren in opdracht van de verzekerde, en eveneens studenten en coassistenten die hun stages in het Radboudumc volgen. Deze verzekering geeft echter geen primaire dekking bij stages die plaatshebben buiten het Radboudumc. In dat geval gaat het alleen om een secundaire dekking.

De verzekering geeft dekking voor personenschade, zaakschade en daarmee samen hangende directe vermogensschade als gevolg van een omstandigheid of aanspraak tot schadevergoeding in verband met een medische fout of reeks van samenhangende medische fouten.

Andere instellingen in Nederland

Geaffilieerde instellingen
Instellingen (inclusief huisartspraktijken, verpleeghuizen en sociaal geneeskundige instellingen) waar coassistenten een coschap lopen en waarmee een affiliatieovereenkomst is aangegaan hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hieronder valt de medische aansprakelijkheid. Dit is in het contract met de geaffilieerde instellingen vastgelegd.
Overige instellingen
Normaal gesproken hebben instellingen waar stagiaires werkzaam zijn een WA verzekering afgesloten waaronder stagiaires zijn meeverzekerd. Studenten dienen zelf navraag te doen of zij hieronder vallen, waarbij tevens gelet dient te worden op de aanwezige werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Instellingen in buitenland

Het is niet bekend welke regelingen buitenlandse instellingen hebben getroffen voor hun werknemers. Met een AVP wordt alleen in privé-omstandigheden het risico gedekt; geadviseerd wordt om na te gaan of de dekking ervan ook geldt voor de bestemming in het buitenland en hoe hoog het verzekerd bedrag is.

Dit geldt echter niet voor het beroepsmatig handelen. De student dient zelf bij de stageverlenende instelling na te vragen hoe dit geregeld is. Het wordt ontraden een stage te lopen bij een instelling in het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet goed geregeld is.

Ter info: Voor de USA kun je o.a. terecht bij www.academicins.com voor een Medical Malpractice Insurance. Voor Australië bestaat er de mogelijk je (gratis) te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid via MIPS, voor Nieuw-Zeeland is dit MPS. Voor overige landen kun je o.a. bij de VvAA terecht.
 


Ziektekosten­verzekering

Studenten dienen zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden ziektekosten in het buitenland, mits het verblijf niet langer is dan 6 maanden. Controleer bij de eigen ziektekostenverzekering de dekkingsvoorwaarden. Als de ziektekosten niet voldoende gedekt zijn, moeten deze in een reisverzekering worden opgenomen.

Vraag ook altijd na of een stage in het buitenland ook verzekerd is. Soms zijn hiervoor aparte stageverzekeringen beschikbaar en soms moet je jezelf hiervoor bijverzekeren via een reisverzekering. Ga hierbij niet af op de polisvoorwaarden maar neem altijd contact op met je verzekeraar!