Over het Radboudumc Duurzaamheid Duurzame bedrijfsvoering

De ondersteunende bedrijfsvoering richten we duurzaam in. We streven naar klimaatneutraal en een circulaire bedrijfsvoering. Een groene campus draagt bij aan het welbevinden van patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers.

Duurzame bedrijfsvoering


Onze CO2 footprint

We hebben als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Elk jaar berekenen we de CO2-uitstoot om te beoordelen waar we nu staan. In 2019 was dat 54.284 ton: een daling van 5,3% ten opzichte van 2018.

lees meer

Onze CO2 footprint

We hebben als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Elk jaar berekenen we de CO2 uitstoot om te beoordelen waar we nu staan.

Hieronder ziet u per categorie de uitstoot in 2019. De uitstoot door woon-werkverkeer is gelijk aan die van 2018, in afwachting op een nieuwe vervoersenquête.
  • 2019: 54.284 ton C02 (daling van 5,3%)
  • 2018: 57.340 ton CO2 (daling 3,5%)
  • 2017: 59.450 ton CO2 (daling van 2,5%)
  • 2016: 61.080 ton CO2

De gerealiseerde daling in 2019 is met name te danken aan de energiebesparende maatregelen die we hebben genomen. Ons doel voor 2020 is: 2% reductie van de CO2-footprint ten opzichte van 2019.

Circulaire bedrijfsvoering

We streven naar een circulaire bedrijfsvoering in 2030. We hanteren het 10R-model van circulariteit hierbij als inspiratiebron.

lees meer

Circulaire bedrijfsvoering

We streven naar een circulaire bedrijfsvoering in 2030. We hanteren het 10R-model van circulariteit hierbij als inspiratiebron.

In 2019 is de totale hoeveelheid afval ruim 4% gedaald ten opzichte van 2018. In totaal wordt 18% van dit afval gerecycled. De rest wordt verbrand met terugwinning van energie.

Afval

We vinden het belangrijk dat ons afval verantwoord wordt verwerkt en we ambiëren om ons afval zoveel mogelijk te reduceren. Daarom houden we onze afvalstromen nauwlettend in de gaten en formuleren we doelstellingen om de hoeveelheid afval per afvalstroom te reduceren.

lees meer

Afval

We vinden het belangrijk dat ons afval verantwoord wordt verwerkt en we ambiëren om ons afval zoveel mogelijk te reduceren. Daarom houden we onze afvalstromen nauwlettend in de gaten en formuleren we doelstellingen om de hoeveelheid afval per afvalstroom te reduceren.
Afvalpreventie wordt ingevuld door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen.

Radboud Kringloop

De Radboud Kringloopwinkel geeft overtollig (kantoor)meubilair een tweede leven. Het betreft meubilair dat niet meer intern kan worden gebruikt. Het is een initiatief van Radboudumc en Radboud Universiteit.
Meer weten: Kringloopwinkel

Afval scheiden

Wil je meer weten over onze afvalscheiding? Zie de Afvalstoffenregeling van het Radboudumc.

Onze afvalcijfers

De ontwikkeling van de belangrijkste afvalstromen zijn weergegeven in onderstaand figuur (bron: Jaarverslag Radboudumc 2019).
Afval
  2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 t.o.v.
2018
Restafval* 1.353.980  1.348.320 1.370.310 1.379.480 1.387.730  0,60
Papier* 409.626 384.076 383.613 326.292 226.394 -30,62
Glas 40.044 41.031 26.051 30.357 32.677 7,64
Swill 12.194 2.574   -    
Elektronica afval 14.151 33.501 18.085 17.825 20.809 16,74
Grof afval* 36.740 28.280 27.270 35.967 55.295 53,74
SZA 195.440 196.980 202.010 217.290 203.220 -6,48
Gevaarlijk afval 47.487 51.813 49.600 56.820 55.695 -1,98
Plastics 25.240 36.000 16.820 18.140 9.706 -46,49
Archief media 1.140 2.160 1.200 1.220 1.079 -11,56
Totaal 2.136.041   2.124.735    2.094.959  2.083.391  1.992.605  -4,36

Duurzaam inkopen

Het wordt steeds gebruikelijker om een duurzaamheidseisen en wensen op te nemen in aanbestedingstrajecten. We zijn ons ervan bewust dat bedrijven een onmisbare rol vervullen voor het realiseren van de duurzame ambities.

lees meer

Duurzaam inkopen

Het wordt steeds gebruikelijker om een duurzaamheidseisen en wensen op te nemen in aanbestedingstrajecten. We zijn ons ervan bewust dat bedrijven een onmisbare rol vervullen voor het realiseren van de duurzame ambities. Door vaker langdurige contracten, bijvoorbeeld tien jaar, aan te gaan met leveranciers, stimuleren we het noodzakelijke partnerschap.

Om de duurzame beweging te stimuleren in het bedrijfsleven , heeft het Radboudumc in 2019 een verkiezing uitgeschreven voor de meest duurzame leverancier van het Radboudumc. Op basis van een speciaal ontwikkelde duurzaamheidscan en het oordeel van een vakjury heeft Nedlin, een industriële wasserij, de verkiezing gewonnen.

Duurzame bouw

Duurzaamheid is één van de uitgangspunten in onze bouwplannen. Het ontwerp van ons nieuwe hoofdgebouw voldoet bijvoorbeeld aan de hoogste duurzaamheidseisen met het BREEAM excellent keurmerk.

lees meer

Duurzame bouw

Duurzaamheid is één van de uitgangspunten in onze bouwplannen. Het ontwerp van ons nieuwe hoofdgebouw voldoet bijvoorbeeld aan de hoogste duurzaamheidseisen met het BREEAM excellent keurmerk. 

Het BREEAM-keurmerk

Het Radboudumc realiseert toekomstbestendige huisvesting: compactere gebouwen waarin we door een intensivering van ruimtegebruik en flexibeler inzet van voorzieningen, een andere duurzame manier van werken faciliteren. Bij de bouw en renovatie van onze gebouwen is er nadrukkelijk ook aandacht voor duurzaam bouwen. Een duurzaam gebouw is meer dan een energiezuinig gebouw. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur van het gebouw, energiebesparende technologieën en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw. In onze bouwplannen zijn gevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Ook worden zonnecellen geplaatst om duurzame energie op te wekken. Tegelijkertijd is het ontwerp ontwikkeld met het doel om zo veel mogelijk daglicht naar binnen te halen. Ook is het gebouw voorzien van groene patio’s en daktuinen. Voor alle gebouwen, ook degene die worden gerenoveerd, streven we naar BREEAM certificering.   

Kwalificatie excellent behaald

BREEAM waardeert de mate van duurzaamheid van gebouwen en gebieden in 5 klassen en is onafhankelijk. Voor onze nieuwbouw van het A-gebouw hebben we in februari 2018 de kwalificatie Excellent behaald. Hiermee is het Radboudumc het eerste universitair medisch centrum in Nederland dat dit certificaat ontvangt. Bekijk de innovatieve en milieuvriendelijke uitgangspunten van gebouw A.

Meer weten: 


Energie

Het Radboudumc heeft als ambitie om uiterlijk 2030 energieneutraal te zijn. Wanneer we dit precies bereiken is afhankelijk van het renovatieprogramma van bestaande gebouwen en een aantal technische mogelijkheden.

lees meer

Energie

Het Radboudumc heeft als ambitie om uiterlijk 2030 energieneutraal te zijn. Wanneer we dit precies bereiken is afhankelijk van het renovatieprogramma van bestaande gebouwen en een aantal technische mogelijkheden. 

Energieneutraal betekent dat alle benodigde elektriciteit, warmte en koeling opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen. Wij hebben niet de ruimte om alle duurzame energie op te wekken op onze campus. Daarom hebben we samen met de Radboud Universiteit in 2018 een tienjarig contract afgesloten met energieleverancier Eneco.

Deze overeenkomst voorziet in een groeipad waarmee de elektriciteitsbehoefte van 110.000 MWh voor de hele campus in de periode tussen 2022 en 2024 geleidelijk volledig verduurzaamd wordt. De groene stroom wordt geproduceerd door nieuwe duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonneparken, die Eneco vanaf 2018 in Nederland ontwikkelt. 

Zonnepanelen

Het Radboudumc heeft 1200 zonnecelpanelen op de daken liggen. Deze panelen leveren jaarlijks samen 300.000 kWh aan elektriciteit, ofwel het elektriciteitsverbruik van 85 huishoudens. Dat is nog geen 1% van het totale elektriciteitsverbruik van het Radboudumc, maar alle beetjes helpen!

Warmte-koude opslag

Ons ondergronds warmte-koude opslagsysteem slaat het overschot aan koude in de winter op in een watervoerende laag in de bodem. Met dit koude water kunnen gebouwen in de zomer weer gekoeld worden. In de winter wordt het ‘zomerwarme’ water gebruikt voor de verwarming. De bodem fungeert hierbij als een soort thermosfles: er verdwijnt geen water uit de bodem, het wordt alleen verplaatst. Dit levert een forse reductie op de CO2-uitstoot en energiebesparing op, namelijk wel 30-40% van de primaire energie voor verwarming en koeling. Bovendien hoeven er geen milieuonvriendelijke koelmiddelen te worden gebruikt. Zie ook onderstaand filmpje voor meer uitleg.

 

Energie besparen

Wil je weten hoe je energie kunt besparen? Neem eens een kijkje op de intranetpagina over energie besparen.

Onze energiecijfers

In onderstaande grafieken is ons gas- en elektriciteitsverbruik van afgelopen jaren te zien.

Grafiek
Grafiek

Groene campus

Het Radboudumc zet zich samen met de Radboud Universiteit in op het vergroenen van de campus Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid. Tevens is het goed tegen de hitte en zorgt het voor wateropname bij stevige hoosbuien.

lees meer

Groene campus

Het Radboudumc zet zich samen met de Radboud Universiteit in op het vergroenen van de campus Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid. Tevens is het goed tegen de hitte en zorgt het voor wateropname bij stevige hoosbuien.  
Zo zijn er al diverse  maatregelen zijn reeds genomen. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat het regenwater terugstroomt in de grond. Dit gebeurt via zogenaamde ’wadi’s  (infiltratiebedden) en middels ondergrondse kratten en speciale infiltratierioleringen. Nagenoeg alle gebouwen en parkeerplaatsen op de campus zijn aangesloten op dit systeem. Op deze wijze worden waterzuiveringsinstallaties minder belast en stroomt het opgevangen hemelwater sneller naar het grondwater.
Andere voorbeelden zijn de diverse ingezaaide bloemenmengsels, het plaatsen van meerdere insectenhotels en vleermuiskasten. Ooklaten we steeds vaker dood hout liggen in onze bosachtige omgevingen. En natuurlijk de bijenkasten op ons eigen terrein.  

In 2019 hebben Radboudumc en Radboud Universiteit actief geparticipeerd in Operatie Steenbreek “Stenen eruit, groen erin?”

Medicijnen uit afvalwater

Het Radboudumc zet zich actief in voor afvalwater waar minder medicijnen in zitten. We hanteren hierbij een driesporenbeleid, de zogenoemde ‘trias pharmaceutica’.

lees meer

Medicijnen uit afvalwater

Het Radboudumc zet zich actief in voor afvalwater waar minder medicijnen in zitten. We hanteren hierbij een driesporenbeleid, de zogenoemde ‘trias pharmaceutica’.
 
Het eerste spoor gaat uit naar het ‘voorkomen’ dat medicijnen in het afvalwater terecht komen. Het voorschrijfbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. Het terugdringen van polyfarmacie, de situatie, waarin patiënten meer dan vijf medicijnen per dag slikken, is een voorbeeld. Afbouw van medicatie kan bijdragen aan meer kwaliteit van leven en duurzamere zorg.
Een ander voorbeeld is het gebruik van water in plaats van jodiumhoudend contrastmiddel in bepaalde CT abdomen onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat water net zo goed of zelfs beter werkt dan contrastmiddel.
 
Het tweede spoor is het voorschrijven van minder milieubelastende medicijnen. RIVM doet hier onderzoek naar. We volgende deze onderzoeken op de voet.
 
Het derde spoor is het zuiveren van het afvalwater. Het is immers niet te voorkomen dat medicijnresten in ons afvalwater terecht komen. In 2020 worden de resultaten bekend van een vierjarig onderzoek naar de mogelijkheden om medicijnen uit het afvalwater af te breken met behulp van plasma geactiveerd water.
 
We zoeken actief de samenwerking op met partners uit de geneesmiddelenketen, zoals het ministerie van I&W.

Vervoer

De vervoersbewegingen van en naar het Radboudumc veroorzaken ongeveer een kwart van onze CO2 footprint. Mede om deze reden is er veel aandacht voor duurzamere vervoerswijzen. We stimuleren de fiets en het openbaar vervoer en demotiveren het autogebruik.

lees meer

Vervoer

De vervoersbewegingen van en naar het Radboudumc veroorzaken ongeveer een kwart van onze CO2 footprint. Mede om deze reden is er veel aandacht voor duurzamere vervoerswijzen. We stimuleren de fiets en het openbaar vervoer en demotiveren het autogebruik. Diverse maatregelen zijn genomen en zullen nog genomen worden.

We werken hierbij ook samen met partners, bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Duurzaam bereikbaar Heijendaal.

Meer informatie

  • Medewerkers
  • Intranet