Inkoop

Voortvloeiend uit het duurzaamheidsbeleid 2021-2025 werken we sinds eind 2021 met een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Met dit beleid benadrukt het Radboudumc het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen, dat een steeds groter onderdeel wordt van onze inkooptrajecten. We streven ernaar om in 2023 bij 40% van de aanbestedingen, naast de duurzaamheidseisen, ook de gunning in hoge mate te baseren op duurzaamheid.  

In 2021 is duurzaamheid in hoge mate meegenomen in de aanbestedingen voor sanitaire voorzieningen (emissieloos transport via de stadshub, duurzaam assortiment, verlaging CO2-footprint), warme dranken (duurzame koffieboon, beker en apparatuur en emissieloos transport via de stadshub), inhuur ICT-professionals (duurzame inzet). Daarnaast worden de BREEAM-duurzaamheidseisen meegenomen in de aanschaf van diverse apparatuur en inrichting voor de nieuwbouw. En zijn we umc-breed overgestapt van disposable naar re-usable bloeddrukbanden.


CO2-neutraal

We streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Elk jaar berekenen we de CO2-uitstoot om te beoordelen waar we nu staan. In 2021 was dat 39.420 ton CO2: een daling van 3% ten opzichte van 2020. lees meer

CO2-neutraal

‘Ga voor klimaatneutraal’ is één van de vier ambitieuze duurzaamheidsambities uit het duurzaamheidsbeleid 2021-2025. Deze ambities zijn uitgewerkt in doelstellingen, zoals ‘energieneutraal in 2030’, dit betreft ons gas- en elektraverbruik. Tegelijkertijd willen we ook onze bijdrage aan emissies die ontstaan via het verwerken van ons afval en de vervoersbewegingen van en naar de campus klimaatneutraal maken. Om te kijken hoever we op weg zijn, berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint.


NB: per abuis is in het jaarverslag 2020 14 ton CO2 in plaats van 66 ton CO2 opgenomen voor uitstoot anesthetica. 

De emissies die indirect veroorzaakt worden door de inkoop van goederen maken geen onderdeel uit van deze footprint.

Onze footprint van de afgelopen jaren:

 • 2021: 39.420 ton CO2 (daling van 3%)
 • 2020: 40.784 ton CO2 (daling van 25%)
 • 2019: 54.284 ton CO2 (daling van  5,3%)
 • 2018: 57.340 ton CO2 (daling van 3,5%)
 • 2017: 59.450 ton CO2 (daling van 2,5%)

Het in 2020 gestelde doel om in 2021 maximaal 43.000 ton CO2-emissie te hebben, is ruimschoots behaald. Dit zelfs ondanks de toename van het gas- en elektriciteitsverbruik en de toename van de hoeveelheid afval in 2021. Deze daling is geheel te danken aan de inkoop van additionele groene stroom. In 2020 bedroeg de uitstoot elektriciteit nog 4.525 ton CO2.

Het doel voor 2022 is het niveau van 2021 handhaven. Dat wordt echter waarschijnlijk wel een uitdaging omdat we een slag gaan maken met de inhaalzorg, waardoor de uitstoot weer zal toenemen. We proberen de gerealiseerde reductie zoveel mogelijk te handhaven onder andere door in te zetten op online consulten, daar waar het kan.

Enkele initiatieven in 2021

Impact 2021

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2021 heeft gehad.

Afval circulaire bedrijfsvoering

In een circulaire bedrijfsvoering is er geen afval meer. In 2021 heeft het Radboudumc 1,9 miljoen kg afval afgevoerd, waarvan 21% is gerecycled. lees meer

Afval circulaire bedrijfsvoering

Het Radboudumc zet zich in voor een overgang naar een circulaire bedrijfsvoering. In een circulaire bedrijfsvoering worden alle afvalstoffen weer opnieuw gebruikt als grondstof. In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ staat de deeldoelstelling beschreven om 50% minder grondstoffen te gebruiken in 2030. Het Radboudumc zet zich in voor preventie, het voorkomen van afval tot en met het stimuleren van recycling, overeenkomstig het 10 R-model:

Hieronder ziet u een overzicht van onze afvalstromen:


Het totale afval is in 2021 met 2,6% gestegen ten opzichte van 2020, maar het ligt nog steeds iets lager dan de periode voor corona, zoals ook te zien in onderstaande grafiek:


Enkele opvallende resultaten uit 2021:

 • De significante toename van specifiek ziekenhuisafval (+25,5%) wordt veroorzaakt door het afvoeren van de enorme hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen door COVID-19.
 • De afname van plastic afval (-51%) wordt veroorzaakt doordat veel ladingen zijn afgekeurd wegens vervuiling. Er zaten teveel afvalstoffen in, die er volgens de regels niet in mogen zitten. Dankzij nauw overleg met de afvalinzamelaar en betere voorlichting heeft er sinds november 2021 geen afkeur meer plaatsgevonden. De verwachting is dan ook deze afvalstroom weer gaat stijgen in 2022.
 • De afname van koffiedik (-51%) wordt veroorzaakt door corona: er zijn minder medewerkers en bezoekers in het Radboudumc geweest in 2021.
 • De toename van archief media is waarschijnlijk veroorzaakt door interne verhuizingen van afdelingen.

Onze doelstelling ‘20% minder restafval in 2025 tov 2019’ hebben we bijna behaald (-17%), maar we zijn ons ervan bewust dat dit door corona wordt veroorzaakt. Extra inspanningen zijn nodig om onze resultaten op langere termijn te behouden.  

Initiatieven in 2021


Inkoop

In 2021 hebben we in het Radboudumc op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzaam inkopen. lees meer

Energie

Het Radboudumc heeft als ambitie om energieneutraal te zijn. Bekijk welke maatregelen we daartoe in 2021 namen en wat daarvan de resultaten waren. lees meer

Energie

Het Radboudumc heeft de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Hiermee hebben wij ingestemd met het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord: 49% CO2-reductie in 2030 van onze directe uitstoot. Inmiddels is deze doelstelling al verhoogd naar 55% in 2030. Het Radboudumc heeft deze wettelijke verplichting al reeds behaald. Onze directe uitstoot, dit betreft ons gasverbruik, was in 2021 52% lager dan in ons referentiejaar 1998.

Het Radboudumc heeft echter een hogere ambitie gesteld: energieneutraal in 2030 (gas en elektra). Dit betekent dat we alle benodigde elektriciteit, warmte en koeling opwekken uit duurzame energiebronnen. Hoe we dit willen realiseren hebben we in 2021 beschreven in de Routekaart CO2.

Gasverbruik

Het gasverbruik is ten opzichte van 2020 met 20% toegenomen. Het grootste deel hiervan wordt verklaard doordat het in 2021 kouder was dan in 2020. Er zijn 15% meer koude dagen geweest, wat zich direct in meer gasverbruik vertaald. De overige toename van 5% is deels te verklaren door de toegenomen behoefte aan sterilisatie van medische hulpmiddelen en deels door het vertrek van de GGZ uit het gebouw naast Ingang Oost waardoor het gasverbruik van dit gebouw nu voor onze rekening komt.

Elektriciteit

Ook ons elektriciteitsverbruik is in 2021 met 5% toegenomen. Dit is voornamelijk te verklaren door het toegenomen vierkante meter-vloeroppervlak van onder andere de nieuwbouw. De verwachting voor 2022 is dat ons elektriciteitsverbruik nog verder stijgen zal stijgen. Dit komt doordat de nieuwbouw (gebouw A) dan vol in gebruik is, en de oude gebouwen op onze westflank nog niet gesloten zijn. Gebouw A wordt volledig elektrisch via warmtepompen verwarmd waardoor dit gebouw meer elektriciteit vraagt dan andere gebouwen. Het gasverbruik is echter nul.


Water

In 2021 verbruikten we 167.000 m3 water. lees meer

Water


In 2021 verbruikten we 167.000 m3 water. Dat is een daling van 18% ten opzichte van 2020 (205.000 m3). De afname (18% ten opzichte van 2020) wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat medewerkers meer thuis werken. Hierdoor wordt er in het Radboudumc minder water verbruikt voor het doorspoelen van de toiletten.


Voeding betere kwaliteit en minder verspilling

Aandacht voor gezond eten is onlosmakelijk verbonden met werken aan gezondheid en duurzaamheid. lees meer

Voeding betere kwaliteit en minder verspilling

Het Radboudumc voert al jaren een actief beleid op het verduurzamen en gezonder maken van ons voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Aandacht voor gezond eten is onlosmakelijk verbonden met werken aan gezondheid en duurzaamheid. Het draagt bij aan herstel, het voorkomen van ziektes en het verminderen van de CO2-uitstoot. De inkoop van duurzame voeding is gestegen van 45% in 2019 naar 60% in 2021. Dit is met name te danken aan de inkoop van regionale producten. De voedselverspilling, die in 2013 37% bedroeg, is in 2021 gelijk gebleven aan die van 2020, namelijk 11%.

Een greep uit de genomen maatregelen in 2021

 • volkoren pasta’s en zilvervliesrijst op het menu
 • vermindering rundvlees bij warme maaltijden
 • witbrood is vervangen door bruin of volkoren
 • dierlijk eiwit met derde verminderd bij de warme maaltijden
 • meer groentebereidingen, onder andere sous-vide met behoud van alle voedingsstoffen
 • dranken alleen nog suikervrij
 • gratis watertap in restaurant
 • automatenassortiment naar 100% gezond aanbod

Ook werkten we in 2021 toe naar voeding met minder suiker, minder zout, minder verzadigde vetten en meer vezels.

Voorhoedeziekenhuis in voeding

Om het belang van gezonde voeding te benadrukken, heeft het Radboudumc in 2020 samen met tien andere ziekenhuizen de intentieverklaring Voorhoedeziekenhuizen in Voeding ondertekend. Hiermee verklaren we samen dat we in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. We lopen hiermee vooruit op het Nationaal Preventieakkoord, waarin staat dat alle ziekenhuizen in 2030 een gezond voedingsaanbod moeten hebben.


Vervoer

Het verkeer van en naar het Radboudumc veroorzaakt ongeveer een derde van onze CO2-footprint. Reden om met dit thema actief aan de slag te gaan. lees meer

Vervoer

Het verkeer van en naar het Radboudumc veroorzaakt ongeveer een derde van onze CO2-footprint. Het betreft woon-werkverkeer, dienstreizen, maar ook vervoersbewegingen van patiënten, bezoekers en studenten. Op al deze gebieden voert het Radboudumc een actief beleid om de negatieve impact die hiermee op het milieu ontstaat terug te dringen. Een greep uit de voorbeelden: fiets en e-bikes worden gestimuleerd met de fietsregeling, het gebruik van de auto wordt gedemotiveerd door parkeerkosten niet te vergoeden, terwijl het openbaar vervoer (eerste klas) volledig wordt vergoed. In 2021 zijn extra initiatieven genomen.

Vliegbeleid

In het kader van ons duurzaamheidsbeleid 2021-2025 met hierin de ambitie een gezonde omgeving te creëren en klimaatneutraal te zijn, is in samenwerking met Radboud Universiteit een duurzaam vliegbeleid ontwikkeld. De belangrijkste maatregelen die momenteel nader uitgewerkt worden, zijn:

 • Niet meer vliegen naar steden die binnen zeven uur met duurzame alternatieven te bereiken zijn.
 • Een bewustwordingscampagne onder medewerkers.
 • Het centraal organiseren van het boeken van internationale reizen via een reisagentschap.
 • Het zorgen voor goede faciliteiten voor videoconferencing.

Autogebruik

De pilot MAAS (Mobility As A Service) heeft met onder andere de introductie van twee elektrische deelauto’s op de campus in 2021 een vervolg gehad. De auto’s hebben 9.000 zakelijke kilometers afgelegd. Ook is de carpool app Toogether in 2021 wederom gebruikt. Ruim 600 deelnemers hebben bijna 3.000 keer samen gereden en daarmee ruim 25 ton CO2-bespaard.

 • Medewerkers
 • Intranet