Patientenzorg Aandoeningen Craniosynostose

Wat is craniosynostose?

Craniosynostose betekent verbening ofwel vergroeien van de schedelnaden. Dat wil zeggen dat er één of meer naden tussen de verschillende platen waaruit de schedel bestaat te vroeg sluiten.

lees meer

Wat is craniosynostose?

Craniosynostose betekent verbening ofwel vergroeien van de schedelnaden. Dat wil zeggen dat er één of meer naden tussen de verschillende platen waaruit de schedel bestaat te vroeg sluiten.

Het belang van schedelnaden

De schedel is opgebouwd uit een aantal botplaten, die samenhangen door naden die bij kinderen niet verbeend zijn. De botplaten kunnen dus als het ware scharnieren waardoor ze onderling beweegbaar zijn. Dit is belangrijk bij de geboorte, omdat tijdens het passeren van het geboortekanaal de schedelbotplaten min of meer in elkaar kunnen schuiven en het hoofd zich niet als een starre bol gedraagt.

Verder zijn de naden van belang voor de groei van de schedel. De schedel groeit zo, dat alleen ter plaatse van een open naad er botweefsel vanuit de naad naar weerszijden bijkomt, waardoor de schedel in grootte toeneemt in de richting loodrecht op de naad. Als ergens een naad gesloten (verbeend) is, gebeurt dit niet en groeit de schedel niet uit op deze plaats. De groei van de schedel moet gelijke tred houden met de groei van de hersenen. Wanneer de schedel niet meegroeit, kunnen de groeiende hersenen bekneld raken binnen de schedel die te klein is geworden. Hierdoor kan de druk in het hoofd gaan stijgen. Dit is de toestand die men craniosynostose noemt. Verder moet de groei van de schedel ook gelijke tred houden met de ontwikkeling van de ogen, de oogkassen en de neusbijholten.

Wat is craniosynostose?

Bij kinderen met een craniosynostose zijn één of meer schedelnaden te vroeg gesloten. De aandoening ontstaat meestal al voor de geboorte, zodat deze kinderen geboren worden met een afwijkende schedelvorm. De groei vanuit de naden is als regel voltooid rond de leeftijd van ongeveer 8 jaar. Als een schedelnaad te vroeg dicht gaat, wordt de normale groei ter plaatse verstoord. Afhankelijk van welke naad te vroeg sluit, ontstaat hierdoor een afwijkende typische schedelvorm.
 
Alle naden hebben hun eigen naam: aan het schedeldak bijvoorbeeld de kroonnaad, de pijlnaad, de voorhoofdsnaad, en de lambdanaad. Ook de schedelbasis bestaat uit botplaten die onderling door naden verbonden zijn, maar deze zijn moeilijk bereikbaar en hun verstoring is ook slecht behandelbaar.

De schedel groeit normaal zo, dat alleen ter plaatse van een open naad er botweefsel vanuit de naad naar weerszijden bijkomt, waardoor de schedel in grootte toeneemt in de richting loodrecht op de naad (, als I de naad voorstelt). Als ergens een naad gesloten (verbeend) is, gebeurt dit niet en groeit de schedel niet uit op deze plaats.

De verschillende schedelvormen komen dikwijls voor zonder bijkomende lichamelijke afwijkingen. Dan is er sprake van een geïsoleerde of niet-syndromale craniosynostose (een syndroom is een aantal met elkaar samenhangende verschijnselen binnen een ziektebeeld). Dit komt bij ongeveer 1 op de 2000 geboorten voor. Indien er wel bijkomende lichamelijke afwijkingen voorkomen, bijvoorbeeld in het gelaat, aan handen en voeten gaat het om een ingewikkelder ziektebeeld in het kader van een craniosynostose syndroom of craniodysostose. Momenteel zijn er ongeveer 100 craniosynostose syndromen bekend. Deze ziektebeelden hebben meestal een erfelijk karakter. De craniosynostose syndromen komen in ongeveer 1 op de 2500 geboorten voor. De meest voorkomende craniosynostose syndromen zijn genoemd naar de artsen die het ziektebeeld voor het eerst beschreven: Crouzon, Apert, Saethre Chotzen, Pfeiffer, Cohen en Carpenter.
 

Het ontstaan van een craniosynostose

Het sluiten of verbenen van de schedelnaden is een normaal (fysiologisch) proces. Het moment waarop de sluiting plaatsvindt wisselt van naad tot naad. De voorhoofdsnaad (sutura metopica) sluit zich in het eerste levensjaar. De kroonnaad (sutura coronaria) kan zich vanaf 8 jaar sluiten. De oorzaak van een geïsoleerde voortijdige schedelnaadsluiting, die leidt tot een craniosynostose, kan zijn een stofwisselingsstoornis, gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap, erfelijke stoornissen, bloedziekten en vitaminetekort e.a. Echter bij de meeste patiënten kan de oorzaak van het te vroeg sluiten niet vastgesteld worden.

Bij de craniosynostose syndromen is er sprake van een erfelijke afwijking, waarbij zich één of meer defecten bevinden in een bepaald chromosoom (chromosomen zijn de eiwitten waarin de erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen). Ook kunnen de naden te vroeg sluiten als gevolg van niet ontwikkelen van de hersenen. De impuls voor de schedel om uit te groeien ontbreekt dan. Ook na de behandeling van een waterhoofd met behulp van een pompje met als complicatie daarvan een te sterke daling van de hersendruk kan een te vroege verbening optreden. We spreken dan van een secundaire craniosynostose. Klinisch geneticus, kinderarts, kinderneuroloog, neurochirurg, plastisch chirurg en maxillofaciaal chirurg werken in teamverband bij het opsporen van de oorzaak van de craniosynostose.
 

Contact

Expertisecentrum Craniofaciale aandoeningen

(024) 361 69 19
contact

Oorzaak en ontstaan

De oorzaak van een geïsoleerde voortijdige schedelnaadsluiting, die leidt tot een craniosynos­tose, kan erg verschillend zijn. Voorbeelden zijn een stofwisselingsstoornis, het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap, erfelijke stoornis­sen, bloedziekten en vitaminetekort.

lees meer

Oorzaak en ontstaan

Het sluiten of verbenen van schedelnaden is een normaal proces. Het moment waarop deze sluiting plaatsvindt, wis­selt van naad tot naad. De voorhoofdsnaad (sutura metopica) sluit zich in het eerste levensjaar. De kroonnaad (sutura coronaria) kan zich vanaf 8 jaar sluiten.

De oorzaak van een geïsoleerde voortijdige schedelnaadsluiting, die leidt tot een craniosynos­tose, kan erg verschillend zijn. Voorbeelden zijn een stofwisselingsstoornis, het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap, erfelijke stoornis­sen, bloedziekten en vitaminetekort. Bij de meeste patiënten kan de oorzaak van het te vroeg sluiten echter niet vastgesteld worden.

Bij craniosynos­tose syndromen is er sprake van een erfelijke afwijking, waarbij zich één of meer defecten bevinden in een bepaald chromosoom (chromosomen zijn de eiwitten waarin de erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen). Een syndroom is een aantal met elkaar samenhangende verschijnselen binnen een ziektebeeld. Vaak bestaan er dan naast de schedelafwijking, ook andere afwijkingen, zoals bijvoorbeeld aan de ledematen.

Ook kunnen naden te vroeg sluiten als gevolg van het niet ontwikkelen van de hersenen. De impuls voor de schedel om uit te groeien ontbreekt dan. Wanneer bij de behandeling van een waterhoofd met behulp van een pompje als complicatie een te sterke daling van de hersendruk optreedt, dan kan dat ook leiden tot een te vroege verbening. We spreken dan van een secundaire craniosynos­tose.

De klinisch geneticus, kinderarts, kinderneuroloog, neurochirurg, plastisch chirurg, mond-, kaak- en aangezichtschirurg en technisch geneeskundige, werken samen bij het opsporen van de oorzaak van de craniosynostose.

De gevolgen van een craniosynostose

De gevolgen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van het type.

lees meer

De gevolgen van een craniosynostose

De gevolgen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van het type. Bij de geïsoleerde vorm van craniosynostose hoeven er behalve de afwijkende schedelvorm geen verdere problemen te bestaan. In een wisselend aantal gevallen komt verhoogde hersendruk voor (dit is te zien op de schedelfoto en aan zogenaamde stuwingspapillen). Deze ontstaan door druk op de oogzenuw, wat door de oogarts met de techniek van oogspiegelen vastgesteld kan worden. Soms kan enige mate van geestelijke achterstand het gevolg zijn van de een belemmerde ontwikkeling van de hersenen.

Bij de zogenaamde craniosynostose syndromen zijn er nog andere stoornissen. Behalve verminderde groei in het gelaat en veelal een onderontwikkelde bovenkaak, kunnen ook de hersenen, ogen, oren en ademhalingswegen functiestoornissen vertonen. Het is dan nodig dat er meerdere specialisten naar de bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn: kinderarts/intensivist, kinderneuroloog, kinderneurochirurg, plastisch chirurg, kaakchirurg/craniofaciaal chirurg, oogarts, (kinder)anesthesioloog, KNO-arts, orthodontist, mondhygiënist, kinderneuropsycholoog, kinderfysiotherapeut en maatschappelijk werk(st)er. Al deze medewerkers komen in het Radboudumc samen in het Centrum voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen, in de wandelgangen ook “het schisisteam” genoemd.

Waarom naar het Radboudumc?

In het Craniofaciaal Team Nijmegen houden wij de filosofie aan dat we zo weinig mogelijk schade willen aanrichten bij het behandelen van deze zeer kwetsbare patiëntjes.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Craniofaciaal Team Nijmegen houden wij de filosofie aan dat we zo weinig mogelijk schade willen aanrichten bij het behandelen van deze zeer kwetsbare patiëntjes. Dat weerspiegelt zich in het zo  weinig mogelijk gebruik maken van röntgenbelasting in diagnostiek en follow-up, en in het uitvoeren van de minst ingrijpende operatie die het beste resultaat haalt. Bovendien staat de patiënt écht centraal en proberen we dus de lijntjes zo kort mogelijk te houden.

Vermijden röntgenbelasting

Vóór elke operatie dient er aanvullend onderzoek verricht te worden. In het Craniofaciaal Team Nijmegen trachten we echter de röntgen-stralenbelasting zo laag mogelijk te houden voor deze kwetsbare patientjes. Daarom worden in het Craniofaciaal Team Nijmegen naast een eenmalige 3D CT scan van de schedel (röntgenstraling) ook 3D-lichtfoto’s (geen röntgenstraling) gemaakt. Eventueel kan ook een MRI-scan (geen röntgenstraling) vervaardigd worden indien informatie over de ontwikkeling van de hersenen verkregen dient te worden.  Bij de controles na de operatie en gedurende het opgroeien tot volwassenen, wordt er naar uw kind gekeken en worden er 3D lichtfoto’s van uw kind gemaakt waarmee de evolutie van de schedelvorm kan bekeken en geëvalueerd worden. Nieuwe CT scans worden alleen gemaakt indien daar een goede reden voor is, om zo röntgenbelasting te vermijden.

Minimaal-invasieve behandeling

Midden jaren negentig werd de endoscopische craniosynostose-chirurgie in de Verenigde Staten ontwikkeld en inmiddels zijn op deze wijze vele honderden kinderen met een zeer bevredigend resultaat geopereerd.

In de zomer van 2005 werd in Nijmegen als eerste centrum in Nederland deze nieuwe operatietechniek geïntroduceerd. Bij de endoscopische craniosynostose-chirurgie wordt via 1 of 2 relatief kleine sneetjes, de te vroeg gesloten schedelnaad verwijderd on­der endoscopisch zicht (met behulp van een kijkbuis). Deze ingreep wordt doorgaans op de leeftijd van 4 maanden uitgevoerd, maar zeker vòòr 6 maanden. Op latere leeftijd geeft deze behandeling niet het gewenste resultaat meer. Het voordeel hiervan is een veilige en erg weinig belastende ingreep waarbij uw kind doorgaans geen bloedtransfusies behoeft. Een dergelijke ingreep duurt ongeveer 30-60 minuten en u kunt uw kindje al enkele uren na de ingreep normaal voeden. Er is meestal geen nood aan opname op intensive care en daags na de ingreep kan uw kindje al terug naar huis. Aangezien een te vroeg gesloten schedelnaad abnormaal is en een misvorming van de rest van de schedel ver­oorzaakt, is het logisch om de naad te openen. Omdat dit al op erg jonge leeftijd gebeurt, wordt hierdoor het verder optreden van secundaire vormafwijkingen stopgezet en voorkomen. Wanneer de naad weer geopend is, kunnen de hersenen weer in alle richtingen normaal groeien en zal de schedelvorm weer normaal worden. Deze ingreep is alleen mogelijk wanneer de diagnose gesteld kan worden op erg jonge leeftijd, zodat we de operatie nog kunnen uitvoeren voor de leeftijd van 6 maanden.

Patiënt staat écht centraal

Wanneer craniosynostose later vastgesteld wordt en er geen endoscopische ingreep meer mogelijk is, dan is het nodig om hiervoor uitgebreidere correcties te doen. Voor de verschillende typen craniosynostosen worden specifieke operaties toegepast waarbij we in het Craniofaciaal Team Nijmegen steeds voor elke individuele patient een specifiek operatieplan hanteren, dat we op basis van de 3D CT scan digitaal plannen en virtueel ‘uittesten’. Zo komen we steeds tot een optimaal operatieplan, wat de nauwkeurigheid en veiligheid (kortere ingreep) van de operatie verhoogt om zo het optimale resultaat te bekomen voor een specifieke patiënt.

Patiënt (ouders) als partner

In het Craniofaciaal Team Nijmegen is de behandeling van uw kind vanzelfsprekend een teamgebeuren waarin u (en later het kind zelf) een duidelijk teamlid bent. Daarom willen we graag korte lijntjes houden met de (ouders van) patiënten. Elk ouderpaar krijgt dan ook bij de eerste consultatie de mogelijkheid om (gratis) deel te nemen aan een online, beschermde community waar enkel ouders van patiënten toegang toe hebben. Deze community bevat veel informatie, lotgenoten-verhalen met foto’s, de mogelijkheid om met lotgenoten te chatten,  maar vooral de mogelijkheid om heel eenvoudig met elk lid van het behandelteam te overleggen (afgeschermd voor de anderen). Op die manier kunnen tussentijdse vragen snel gesteld en beantwoord worden.


Vormen van craniosynostose

Er worden acht afwijkende schedelvormen, op basis van een te vroege verbening van de schedelna(a)d(en) onderscheiden.

 • Scaphocephalie is de meest voorkomende en meestal een geïsoleerde afwijking, hetgeen betekent dat het kind geen andere aangeboren afwijkingen heeft.

  lees meer


  Bootschedel of Scaphocephalie

  Kenmerken

  De schedel is lang van voor- naar achterhoofd en smal van oor naar oor en lijkt zo op de onderkant van een boot. Doordat de pijlnaad te vroeg gesloten is kan de schedel niet naar opzij uitgroeien. Als compensatie groeit het voorhoofd meer naar voren en wordt het ook boller. Dit geldt ook voor het achterhoofd.

  Het is de enige craniosynostose waarbij het gelaat, behalve een bolling van het voorhoofd, niet betrokken is. Een röntgenopname en een 3D CT-scan van de schedel laten de typische schedelvorm duidelijk zien, evenals de te vroeg gesloten pijlnaad.

  Behandeling

  Het is verstandig de te vroeg gesloten pijlnaad weer te openen en tegelijkertijd een remodellering (verbreding van de schedel en afplatting van het te bolle voorhoofd) te verrichten van het schedeldak, met uitzondering van het achterhoofd. Hiervoor bestaat, afhankelijk van de leeftijd waarop de ingreep plaats vindt, een standaard operatie waarbij de schedelbotten na het maken van de juiste contour weer teruggeplaatst worden. Wisselligging van het hoofd na de operatie is belangrijk om eenzijdige afplatting te voorkomen. Bij voorkeur wordt de operatie uitgevoerd voor de leeftijd van 6 maanden. Nacontrole blijft nodig om de verdere groei van de schedel te volgen.

 • Wigschedel of Trigonocephalie

  Kenmerken

  De voorhoofdsnaad, gelegen tussen beide voorhoofdsbeenderen die loopt van de neus naar de voorste fontanel, is al voor de geboorte gesloten. Normaal sluit deze naad zich in het eerste levensjaar. Aan het gezicht vallen de verticale richel in het midden van het voorhoofd en de wigvorm van het voorhoofd op. De ogen kunnen iets te dicht bij elkaar staan. De binnenste ooghoeken kunnen afgedekt zijn door een verticale huidplooi. Een röntgenfoto en 3D CT-scan van de schedel laten een gesloten naad zien evenals de typische vorm van de oogkassen.

  Behandeling

  Eventueel kan de te vroeg gesloten naad geopend worden waarbij tegelijkertijd een correctie wordt uitgevoerd van het voorhoofd (eventueel rotatie procedure van het voorste schedelbot) en van de bovenste oogkasranden. Voor dit laatste bestaat een standaard operatie die ‘fronto-orbitale advancement’ wordt genoemd. Deze bestaat uit het verplaatsen van het bovenste deel van beide oogkassen naar voren. Bij voorkeur wordt de operatie uitgevoerd voor de leeftijd van één jaar, in Nijmegen bij voorkeur tussen de 6e en 8e levensmaand. Verdere controle, met name van de groei van de schedel, blijft van belang.

 • Brede schedel of Brachycephalie

  Kenmerken

  Doordat de beide kroonnaden, die van het oor naar de voorste fontanel lopen, te vroeg zijn gesloten kan het voorhoofd niet goed naar voren groeien. Als compensatie drukken de hersenen de schedel in de breedte, waardoor een breed hoofd ontstaat. Ook een afwijkende groei van de schedelbasis is hierbij aanwezig. Opvallend is de onderontwikkeling van de bovenste oogkasrand ter hoogte van de wenkbrauw. Als de bovenkaak zich ook niet voldoende ontwikkelt, hebben we te maken met een craniosynostose syndroom. De röntgenfoto van de schedel en 3D CT-scan vertonen een typische schedelvorm met gesloten kroonnaden en iets anders gevormde oogkassen.

  Behandeling

  Als het een geïsoleerde afwijking is, kan meestal volstaan worden met één operatie waarbij de kroonnaden worden opengemaakt en het voorhoofd en de bovenste helft van de oogkassen naar voren worden geplaatst (fronto-orbitale advancement). Een correctie van de schedelbasis is uiteraard niet goed mogelijk. De operatie zal bij voorkeur worden uitgevoerd als het kind tussen de 3 en 12 maanden oud is, in Nijmegen rond de 6e maand. Als de bovenkaak onderontwikkeld is, gaat het om een craniosynostose syndroom en moet eerst vastgesteld worden om welk syndroom het gaat, alvorens men weet voor welke operatie het kind in aanmerking komt.
   

 • Scheve schedel of Plagiocephalie

  Kenmerken

  Eén van de twee kroonnaden sluit zich te vroeg. Hierdoor kan de kant van het voorhoofd waar zich de gesloten naad bevindt, niet voldoende naar voren groeien. De bovenste oogkasrand staat te hoog en naar achteren. Als compensatie proberen de hersenen meer uit te groeien aan de andere voorhoofdszijde. Ook de schedelbasis vertoont een asymmetrie waardoor aan de aangedane kant het oor lager staat en meer naar voren. Ook het jukbeen wordt aan die kant naar voren geduwd. Het jukbeen is verbonden met de bovenkaak, die de neus naar de andere kant zal duwen. De verhouding tussen het onder en bovengebit kan afwijkend zijn. Oogafwijkingen, zoals scheelzien, lui oog komen voor en dan moeten de kinderen soms een bril gaan dragen. Een röntgenfoto en 3D CT-scan van de schedel laten de gesloten kroonnaad en de asymmetrie van de schedel goed zien evenals de afwijkende oogkas.

  Behandeling

  Ten eerste is het nodig de gesloten kroonnaad te openen. Dit is alleen niet voldoende voor correctie van de asymmetrie van het voorhoofd en de oogkassen. De botdelen van het voorhoofd zullen opnieuw in model gebracht moeten worden. Dit geldt ook voor de bovenste helft van de oogkassen, waarbij de oogkas aan de aangedane zijde naar voren geplaatst wordt en aan de andere zijde iets naar achteren. Bij voorkeur wordt de operatie uitgevoerd als het kind tussen 3 en 12 maanden oud is, in Nijmegen rond de 6e maand. De asymmetrie van de schedelbasis is niet te corrigeren. Het uit zich in een standverschil van de oren. Hierbij geldt, dat hoe vroeger de operatie gedaan wordt, des te meer kans er is dat de schedelbasis asymmetrie zich herstelt of zich niet verergert. Ook de scheve stand van de neus kan spontaan verbeteren als het kind op jonge leeftijd wordt geopereerd. Het herkennen van de afwijkende schedelvorm in een vroeg stadium door de huisarts en/of kinderarts is dus hierbij van groot belang.
   

 • Scheef achterhoofd / vlak achterhoofd

  Deze afwijking komt frequent voor, echter is slechts in 2% van de gevallen het gevolg van een craniosynostose.

  Kenmerken

  Als één van de achterhoofdsnaden zich te vroeg sluit, vlakt het achterhoofd aan de aangedane kant af. De andere zijde van het achterhoofd zal meestal als compensatie een sterkere kromming hebben. Een standsverschil van de oren kan hierbij ontstaan. Meestal blijft de afwijking beperkt tot het achterhoofd en is het voorhoofd en gezicht vrijwel normaal. Het is van groot belang om deze craniosynostose te onderscheiden van de afplatting van het achterhoofd doordat het kind veel op een kant ligt (‘positional molding’); dit is geen craniosynostose en kan soms met fysiotherapie en/of ‘helmtherapie’ (vóór het eerste levensjaar) worden behandeld. Een röntgenfoto en 3D CT-scan laten de gesloten lambdanaad duidelijk zien.

  Behandeling

  Chirurgische correctie is wel mogelijk, maar niet altijd nodig. Het hangt af van de ernst van de afwijking en van de leeftijd van het kind. Het haar camoufleert de afvlakking bij een geringe afwijking. Bij een operatie moet het hele achterhoofdsbot uitgezaagd worden, hetgeen enig risico met zich mee brengt, en na remodellering terug geplaatst worden. Bij voorkeur wordt deze operatie uitgevoerd als het kind tussen de 3 en 12 maanden oud is.
   

 • Torenschedel – Oxycephalie

  Kenmerken

  Een torenschedel ontstaat doordat verschillende schedelnaden te vroeg sluiten. Meestal zijn het de kroonnaden maar soms ook de pijlnaad en/of de voorhoofdsnaad. Als gevolg daarvan duwen de hersenen de schedel naar boven. Bij deze vorm van craniosynostose komt verhoogde hersendruk vaak voor. De röntgenfoto en 3D CT-scan van de schedel laten de gesloten naden zien evenals de typische schedelvorm.

  Behandeling

  Aangezien het hele schedeldak een abnormale vorm heeft, zal dikwijls correctie moeten plaatsvinden in twee etappes. In een eerste operatie worden de kroonnaden geopend. Tevens wordt de bovenste helft van de oogkassen en het voorhoofd geremodelleerd. In een tweede stadium het achterhoofd. Correctie in twee etappes is nodig omdat bij operatie van het voorhoofd het kind op de rug ligt en bij correctie van het achterhoofd op de buik, en omdat het verrichten van de totale correctie in één tempo bij een jong kind grote risico’s (zoals bloedverlies) met zich mee brengt. Bij voorkeur moeten de operaties plaatsvinden als het kind tussen de 3 tot 12 maanden oud is. Aangezien het meestal om een syndroom gaat, zal verder onderzoek, controle en behandeling nodig zijn.

 • Klaverbladschedel of Triphyllocephalie

  Het komt geregeld familiair voor.

  Kenmerken

  Bij de klaverbladschedel zijn niet één, maar vele naden vroegtijdig gesloten zowel in het schedeldak als aan de schedelbasis. Hierdoor zijn de oogkassen zijn te klein en ondiep, en hebben de ogen de neiging om uit te puilen. Er kan een te kleine bovenkaak zijn die ademhalingsproblemen kan geven. Ook komen hersenafwijkingen, die tot een waterhoofd (hydrocefalie) leiden, regelmatig voor, evenals ontwikkelingsafwijkingen van de hersenen zelf waardoor geestelijke achterstand ontstaat. Ook bij deze vorm van craniosynostose is het
  optreden van verhoogde hersendruk vaak een complicatie en is dan vroegtijdig ingrijpen geboden is. De schedelvorm is goed te herkennen, wat door de röntgenfoto en 3D CT-scan van de schedel bevestigd kan worden.

  Behandeling

  Na de geboorte doen zich vaak duidelijke problemen voor, zoals ademhalingsstoornissen. Een ander acuut probleem kunnen de uitpuilende ogen zijn, waardoor het hoornvlies kan uitdrogen en wat de ogen bedreigt. Daarom moet het kind soms op hele jonge leeftijd worden geopereerd. De oogkas wordt vergroot om de oogbol ruimte te geven. De bovenkaak wordt naar voren geplaatst om de ademhalingswegen open te houden. Deze correctie heet ‘fronto-faciale advancement’. Het hele aangezicht met de oogkassen en voorhoofd worden in één operatie naar voren gebracht. Het gaat hier om een zeer uitgebreide operatie, met derhalve behoorlijke risico’s. Op latere leeftijd zijn meestal nog verdere correcties nodig.
   

Afspraak maken

U gaat via de hoofdingang het Radboudumc binnen. Als u routenummer 788 volgt, komt u bij de polikliniek van het Amalia kinderziekenhuis. Meldt u hier bij balie B.

lees meer

Afspraak maken

Uw huisarts of behandelend specialist kan uw kind doorverwijzen naar ons expertisecentrum. We nodigen u en uw kind dan uit voor een intakegesprek op de poli Kinderneurochirurgie. Als u gegevens heeft over eerder gemaakte röntgenfoto’s, CT- of MRI-scans, vragen we u deze mee te nemen. Neem ook uw verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs mee.

U gaat via de hoofdingang het Radboudumc binnen. Als u routenummer 788 volgt, komt u bij de polikliniek van het Amalia kinderziekenhuis. Meldt u hier bij balie B.

Nieuwe aanmelding Craniofaciaal Team: Secretariaat Neurochirurgie (poli NCH)

Postbus 9101 6500 HB Nijmegen
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 u
T 024 - 361 66 04
F 024 - 354 15 87 E
craniofaciaal.nch@radboudumc.nl

Afspraak voor follow-up spreekuur Craniofaciaal Team: Secretariaat Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (poli MKA)

Huispost 590
Postbus 9101 6500 HB Nijmegen
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 u
T  024 - 361 69 19 F 024 - 363 51 40
E craniofaciaal.nch@radboudumc.nl
 

Verhaal van Matz

"Onze zoon Matz is geboren met een bootschedeltje. Daar hadden we eerder ook nog nooit van gehoord. Maar wat is het dan precies?" Lees hier de blog over Matz, om een kijkje te krijgen in het leven van een baby met craniosynostose lees meer

Informatiefolder Give You a Shape

Bekijk hier het informatieboekje 'Give You a Shape' van het Craniofaciaal Team Nijmegen. bekijk de folder

Radboudumc Expertise­centrum Craniofaciale aandoeningen

Het Radboudumc Expertisecentrum Craniofaciale aandoeningen is gespecialiseerd in vergroeien van de schedelnaden (craniosynostose) en schedelafwijkingen (craniale malformaties).

lees meer

Links

Onze mensen