Klachten­bemiddelaar

Komt u er samen met de medewerker(s) of hoofd van de afdeling niet uit? Of praat u liever niet met de betrokken medewerker? Dan kunt u zich wenden tot onze klachtenbemiddelaars.

Zo werkt de klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. Bij bemiddeling ligt de nadruk op het bij elkaar brengen van partijen, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan in bijzijn van de klachtenbemiddelaar. Als er begrip is voor elkaar, kunnen oplossingen voor problemen gemakkelijker worden gevonden. De klachtenbemiddelaar werkt onpartijdig en onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht.

Contact klachtenbemiddeling

Om uw klacht te melden, kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier. Vult u de klacht in namens iemand anders dan dient u het machtigingsformulier ondertekend door de patiënt mee te sturen. Vul dit machtigingsformulier in voordat u de klacht meldt met het digitale klachtenformulier. U kunt ook een brief schrijven naar onderstaand adres.

Ook kunt u telefonisch een klacht melden of persoonlijk bij een klachtenbemiddelaar. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Adres
Radboudumc
348 Afdeling Klachtenbemiddeling
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Telefoonnummer
(024) 361 31 91

Het secretariaat van de afdeling Klachtenbemiddeling is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

De gang van zaken

 • Binnen 5 werkdagen na de melding van de klacht krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • De klachtenbemiddelaar informeert de medewerkers die bij uw klacht betrokken zijn en laat dit ook hun leidinggevenden weten.
 • De klachtenbemiddelaar streeft ernaar binnen 6 weken, of zoveel eerder als mogelijk, tot een afronding te komen. Deze periode kan met 4 weken verlengd worden als de behandeling van de klacht meer tijd vergt. Als het nodig is om de periode nog verder te verlengen, gebeurt dat in overleg met u.
 • Mails die de klachtenbemiddelaar na de ontvangstbevestiging verstuurd, kunnen beveiligd verstuurd worden. Voor de instructie voor het openen van een veilige mail kijk hier
 • De klachtenbemiddelaar draagt zorg voor schriftelijke afronding van de uitkomst van de behandeling van de klacht.
 • Vraagt u in uw klacht (ook) om een schadevergoeding, dan neemt de klachtenbemiddelaar (voor dit gedeelte) contact op met de gezondheidsrechtjurist.
 • De klachtenbemiddelaars registreren alle klachten. Dit doen ze om de Raad van Bestuur te adviseren over mogelijke verbeteringen in de zorg.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de klachtenbemiddelaar? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg.


Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen.


Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wij horen graag van u als u ergens niet tevreden over bent. Er zijn vier stappen die u kunt doorlopen om een klacht in te dienen.

lees meer

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch gaat het niet altijd naar wens. Het kan gebeuren dat u over de behandeling of het verblijf in ons ziekenhuis niet tevreden bent. Wij horen dat graag van u.

Het Radboudumc heeft een klachtenregelement, gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), speciaal voor patiënten.

Wie kunnen een klacht indienen?

 • Een patiënt of iemand namens de patiënt als die hiervoor een machtiging heeft afgegeven.
 • De vertegenwoordiger van een patiënt, bijvoorbeeld als de patiënt wilsonbekwaam is.
 • De nabestaanden van de patiënt.
 • Bezoekers van het ziekenhuis.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Er zijn vier stappen die u kunt doorlopen om een klacht in te dienen:

 1. U bespreekt uw onvrede met de (leidinggevende van de) betrokken medewerker(s).
 2. U legt uw klacht voor aan de klachtenbemiddelaars.
 3. U vraagt de Geschillencommissie Ziekenhuizen uitspraak te doen over uw klacht.
 4. U dient een schadeclaim in.

Hulp nodig bij uw klacht?

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? De afdeling klachtenbemiddeling helpt u graag: (024) 361 31 91.

Wij zijn ook te bereiken via mail

stuur een mail

Inzage in uw gegevens

Als u een klacht indient, geeft u toestemming voor inzage in uw dossier. lees meer

Inzage in uw gegevens

Als u een klacht indient, geeft u toestemming dat de klachtenbemiddelaars in uw dossier mogen kijken. Wilt u dit niet? Vermeld dit dan duidelijk wanneer u uw klacht indient. De klachtenbemiddelaar heeft bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze met niemand (buiten de betrokkenen) over uw klacht mogen communiceren.

Bekijk hier de 'Klachten privacy en instructie machtiging'. 


Vraag, tip of compliment

Heeft u een vraag, tip of compliment, dan kunt u dat via deze weg indienen. lees meer

Vier stappen om een klacht in te dienen


Bespreken met de medewerker

U bespreekt allereerst uw onvrede met de betrokken medewerker(s). lees meer

Bespreken met de medewerker

Bent u niet tevreden? Bespreek het dan allereerst met de medewerker(s) die betrokken zijn bij uw klacht. U kunt er ook met het hoofd van de afdeling over praten. Vaak is dit rechtstreekse contact de snelste manier om iets aan uw onvrede te doen. U geeft de medewerker(s) zo de gelegenheid om uw beleving te begrijpen én om er iets aan te doen. Hier kunnen ook andere patiënten hun voordeel mee doen.

Komt u er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Neem dan contact op met onze klachtenbemiddelaars.


Klachten­bemiddelaar

Komt u er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Neem dan contact op met onze klachtenbemiddelaars.

lees meer

Geschillen­commissie Zorg

Bent u niet eens met de uitkomsten van uw klachtafhandeling, dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorg om een uitspraak te vragen.

lees meer

Geschillen­commissie Zorg

Bent u niet eens met de uitkomsten van uw klachtafhandeling, dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorg om een uitspraak te vragen. Het Radboudumc is aangesloten bij deze commissie.

Om een klacht bij de Geschillencommissie Zorg te kunnen behandelen, moet u deze binnen één jaar bij de geschillencommissie indienen nadat u deze bij de zorgaanbieder heeft gemeld. Deze Geschillencommissie Zorg doet in principe binnen 6 maanden uitspraak. De uitspraak is bindend, dat betekent dat alle betrokkenen de uitspraak moeten accepteren en dat de weg naar de overheidsrechter daarna in beginsel niet meer openstaat.

De Geschillencommissie is onafhankelijk en kan een schadevergoeding toekennen. Het gaat dan om een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,-.

Aan de behandeling van de klacht zijn kosten verbonden. Hoeveel u betaalt, leest u op de website van de commissie.

Contact Geschillencommissie Zorg

Adres
De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer
(070) 310 53 80


Schadeclaim indienen

Vindt u dat u door uw verblijf of behandeling in ons ziekenhuis financiële schade heeft gehad? Dan kunt u een schadeclaim indienen.

lees meer

Schadeclaim indienen

Vindt u dat u door uw verblijf of behandeling in ons ziekenhuis financiële schade heeft geleden? Dan kunt u een schadeclaim indienen bij het Radboudumc. Dat kan alleen schriftelijk. Binnen 10 werkdagen krijgt u een brief. Daarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen. Ook leggen wij uit wat er verder gaat gebeuren.

Onze gezondheidsrechtjuristen onderzoeken vervolgens uw claim. Is uw verzoek tot schadevergoeding onderdeel van een klacht die u heeft ingediend bij de klachtenbemiddelaar? Dan stuurt de klachtenbemiddelaar het gedeelte rondom de claim door aan de gezondheidsjurist. Een uitspraak over de aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor de schade, volgt als de claim is onderzocht. Bent u het niet eens met die uitspraak? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg.

Zet deze gegevens in uw brief:

 • Naam, voorletters, geboortedatum en geslacht van de patiënt en het patiëntennummer als u dat weet.
 • Het adres waar we de post naartoe kunnen sturen en uw telefoonnummer.
 • Een beschrijving van de feiten en de reden waarom u vindt dat het ziekenhuis aansprakelijk is.
 • Geef, als u dat kunt, een overzicht van de schade.

Contactgegevens

U kunt uw schadeclaim alleen schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar:
Radboudumc
630 Raad van Bestuur
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Telefoonnummer
(024) 361 91 05

 

Lees hier meer informatie over de behandeling van een schadeclaim.


Kosten

Aan het behandelen van uw klacht door de klachtenbemiddelaar zijn geen kosten verbonden.

lees meer

Kosten

Aan het behandelen van uw klacht door de klachtenbemiddelaar zijn geen kosten verbonden. Het is heel begrijpelijk als u bij de afhandeling van uw klacht hulp vraagt aan uw naasten. Houdt u er wel rekening mee dat de eventuele kosten van deze hulp voor uw eigen rekening zijn?

De Geschillencommissie Zorg vraagt wel een vergoeding voor de behandeling van uw klacht.
 

 • Medewerkers
 • Intranet