3. Uw wens vastleggen

Heeft u een duidelijke wens over uw behandeling? Schrijf die dan op in een wilsverklaring, voorzien van een datum en handtekening. Geef aan wat u wel of niet wilt. Het is verstandig om uw wensen vast te leggen, maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd mogelijk is. De beslissing die de arts maakt, is afhankelijk van de situatie.
 
Patiëntenzorg Uw afspraak Praten over uw behandelwensen

Als u in het Radboudumc komt voor een behandeling en/of opname, dan bespreekt uw behandelend arts met u wat uw behandelwensen zijn en wat de eventuele behandelbeperkingen zijn in acute situaties. Dit legt de arts vast in uw medisch dossier zodat alle leden van uw behandelteam hiervan op de hoogte zijn.


Meedenken over uw behandeling

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen of beperkingen daarin zijn. lees meer

Meedenken over uw behandeling

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen of beperkingen daarin zijn. Zou u willen dat alles gedaan wordt wat technisch mogelijk is? Of wilt u dat uw kwaliteit van leven voorop staat bij de zorg die u krijgt? En: wie mag voor u medische beslissingen nemen als u niet meer met uw arts kunt spreken over uw behandeling? Dit zijn lastige vragen. Maar het is wel belangrijk om hierover na te denken. In het Radboudumc doen we dat samen met u. U kunt aangeven wat uw behandelwensen zijn en wij geven aan wat de mogelijkheden, grenzen en gevolgen van behandelingen zijn. U bent immers de deskundige van uzelf en uw leven en wij zijn de deskundige op het gebied van medische zorg. Zo kunnen we zo open mogelijk over deze onderwerpen praten.

Wanneer praten over uw behandelwen­sen?

Samen met uw arts bespreekt u bij uw opname of op de polikliniek het doel van de behandeling, de verschillende behandelmogelijkheden en behandelbeperkingen. lees meer

Wanneer praten over uw behandelwen­sen?

De zorgverleners van het Radboudumc willen u de best mogelijk zorg bieden. We stemmen onze zorg zo goed mogelijk af op uw persoonlijke wensen en situatie.
Kunt en wilt u meepraten over uw behandeling? Bespreek dan met uw behandelend arts en/of overige zorgverleners wat de mogelijkheden zijn. Samen bekijken we welke behandeling het beste bij u als persoon past en maken we hier afspraken over. U kunt ervoor kiezen om grenzen te stellen aan uw medische behandelingen of er soms helemaal van af te zien. Daar kunnen verschillende persoonlijke redenen voor zijn. Dat is belangrijk voor ons om te weten, omdat wij dan in geval van nood of bij spoedsituaties weten welke behandelingen u wel en niet wenst.
U kunt gemaakte afspraken altijd terugdraaien als u van gedachten verandert.

Voorbereiding

U kunt zich voorbereiden met ‘3 goede vragen’ en deze vragen stellen in het gesprek met uw behandelend arts.

De vragen zijn:
 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?
U kunt in dit gesprek bijvoorbeeld aangeven hoe uw ziekte uw dagelijks functioneren beïnvloedt. De arts vertelt u wat de behandeling kan betekenen voor uw dagelijks functioneren, zodat u een goede beslissing kunt nemen.

Medisch handelen in acute situaties

Als u geen behandelbeperkingen aangeeft, dan betekent dit dat er in een noodsituatie geen beperkingen zijn voor medische behandelingen door zorgverleners. Als u wel behandelbeperkingen aangeeft, dan voeren zorgverleners bepaalde medische handelingen niet bij u uit. Daarbij gaat het om keuzes in:
 • wel/geen reanimatie
 • wel/geen kunstmatige beademing
 • wel/geen opname op de intensive care of hartbewakingsafdeling
 • wel/geen behandeling met bloedproducten, bloedtransfusie of dialyse
 • wel/geen operatie
 • wel/geen behandeling met antibiotica (medicatie tegen infecties)
 • wel/geen medicijnen om het hart te stimuleren

Vier stappen om uw wensen kenbaar te maken

 • Denk goed over uw behandelwensen na Het kan u helpen om hier regelmatig met uw naasten over te praten.

  lees meer


  1. Denk en praat erover

  Uw behandelwensen zijn heel persoonlijk. U beslist zelf wat belangrijk voor u is. Denk hier goed over na. Het kan u helpen om regelmatig met uw naasten te praten over uw behandelwensen. Daardoor krijgt u voor uzelf scherp hoe u uw kwaliteit van leven ervaart en hoe dit samenhangt met uw behandeling.
   

 • 2. Kenbaar maken

  De afspraken over uw behandelwensen en beperkingen wordt in eerste instantie met u persoonlijk gemaakt. In geval van (tijdelijke) wilsonbekwaamheid wordt dit met uw familie en/of de door u gemachtigde persoon besproken. De gemaakte afspraken kunnen altijd door uzelf of door uw behandelaar worden teruggedraaid als de situatie wijzigt, bijvoorbeeld als uw gezondheidstoestand of uw wensen veranderen.

  De afspraak over welke behandelwensen of -beperkingen voor u gelden legt uw behandelaar vast in uw medisch dossier. Hierin staat welke medische handelingen wel of niet bij u uitgevoerd mogen worden. Hierdoor is in spoed- of noodsituaties voor al uw zorgverleners duidelijk wat deze zijn. Tijdens de opname krijgt u een polsbandje waar onder andere ook deze informatie op vermeld staat.

  Bij kinderen tot 16 jaar worden de ouders altijd betrokken bij het vastleggen van behandelwensen, bijvoorbeeld over wel of niet reanimeren.


 • 4. Benoem een wettelijk vertegenwoordiger

  U kunt iemand schriftelijk toestemming geven (machtigen) om beslissingen over uw zorg en behandeling voor u te nemen, als u dit zelf niet meer kunt. Meestal is uw echtgenoot, partner of een andere naaste uw vertegenwoordiger. U vertrouwt deze persoon, hij of zij luistert goed naar uw wensen en laat zich leiden door uw wensen.
   

Wel of niet reanimeren

Reanimeren is het acuut medisch handelen door middel van hartmassage, beademing en medicatie bij een hartstilstand of ademstilstand. We vinden het belangrijk dat u weet dat u een keuze heeft en daar goed over nadenkt. lees meer

Toelichting

 • U kunt aangeven in welke situaties u geen medische handelingen wilt. Een arts moet dan doen wat u heeft aangegeven.

  lees meer


  Wat zijn behandelbeperkingen?

  U kunt aangeven in welke situaties u geen medische handelingen wilt. Een arts moet dan doen wat u heeft aangegeven. Deze beperkingen kunt u vastleggen in een wilsverklaring en/of aangeven in een gesprek met uw behandelend arts. Hij of zij legt de behandelbeperkingen dan vast in uw medisch dossier zodat alle leden van uw behandelteam hiervan op de hoogte zijn.

  Voorbeelden

  Soms kiezen ernstig zieke patiënten ervoor om grenzen te stellen als de behandeling niet leidt tot een betere kwaliteit van leven. Sommige behandelingen zijn wel levensverlengend, maar zijn zo ingrijpend dat de kwaliteit van leven enorm achteruit gaat.
  Het kan ook zijn dat u een keuze vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging maakt, bijvoorbeeld wanneer u Jehovah’s getuige bent en om die reden afziet van een bloedtransfusie.
  Ook kan de situatie zich voordoen dat de arts vindt dat bepaalde behandelingen om medische redenen niet meer zinvol of mogelijk zijn. Deze beslissing wordt altijd in teamverband genomen. U, uw huisarts en de specialisten die u behandelen, worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

   

 • Wat is een wilsverklaring?

  In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. U kunt bijvoorbeeld opschrijven dat u geen reanimatie wilt als uw hart stilstaat.
  Mocht er onverhoopt een tijd komen dat u te ziek bent om voor uzelf te beslissen, dan kan een wilsverklaring een hulp zijn voor uw naasten en voor de artsen en verpleegkundigen die voor u zorgen. Op basis van een wilsverklaring kunnen zij beslissingen nemen die zoveel mogelijk overeen komen met uw wensen. Het is van belang dat de inhoud van de verklaring bekend is en dat het voor iedereen duidelijk is wat exact bedoeld wordt. Daarom is het belangrijk om hierover van tevoren te praten met uw huisarts, behandelend specialist en familie.

  Wilsverklaring

  In een wilsverklaring geeft u aan dat u een behandeling niet wilt of juist wel. U geeft zo precies en duidelijk mogelijk aan in welke situatie u niet (meer) behandeld wilt worden. Als u aangeeft een behandeling niet meer te willen, moet dit in principe gevolgd worden. Dit kan anders zijn als de verklaring niet duidelijk is, als er twijfel bestaat of de verklaring van u afkomstig is of als niet duidelijk is dat u wilsbekwaam was bij het opstellen van de verklaring.
  Bij een verklaring waarin u aangeeft dat u een bepaalde behandeling juist wel wilt, maakt de arts altijd een eigen afweging of die gewenste behandeling medisch zinvol is.
  Zorg ervoor dat uw naam, handtekening en de datum in de wilsverklaring worden opgenomen. Draag uw wilsverklaring altijd bij u en bewaar thuis een kopie op een toegankelijke plek, die bekend is bij uw wettelijk vertegenwoordiger en familie.
  Geef een kopie van uw wilsverklaring aan uw huisarts en uw behandelend arts in het ziekenhuis. Uw arts neemt de wilsverklaring op in het elektronisch patiëntendossier.

  Regelmatig uw wilsverklaring herzien

  Uw gezondheidstoestand kan veranderen en uw wensen kunnen veranderen. We adviseren daarom om uw wilsverklaring regelmatig te herzien. Als u veranderingen aanbrengt, zorg dan voor een nieuwe datum en vernietig de oude wilsverklaring. Zorg dat alle hiervoor genoemde mensen een nieuw exemplaar ontvangen.

  Wanneer maken zorgverleners in het Radboudumc gebruik van een wilsverklaring?

  Een wilsverklaring wordt alleen gebruikt als u zelf niet meer met uw arts kunt communiceren. Het is een richtlijn voor de artsen en verpleegkundigen die voor u zorgen. Een wilsverklaring kan alleen worden gevolgd als de inhoud daarvan geheel duidelijk is.

  Wat gebeurt er als u geen wilsverklaring heeft?

  Mocht u onverhoopt zo ziek worden dat u niet meer voor uzelf kunt beslissen, dan zullen de artsen u de behandeling geven die naar hun overtuiging het beste voor u is. Zij zullen altijd overleggen met uw familie, wettelijk vertegenwoordiger en/of huisarts.
   

Heeft u vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft. Aarzel dan niet om deze vragen te stellen aan uw huisarts, uw behandelend arts of de verpleegkundige in het ziekenhuis. U kunt altijd een afspraak maken als u daar behoefte aan heeft.
 • Medewerkers
 • Intranet