Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wij horen graag van u als u ergens niet tevreden over bent. Er zijn vijf stappen die u kunt doorlopen om een klacht in te dienen.

lees meer

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch gaat het niet altijd naar wens. Het kan gebeuren dat  over de behandeling of het verblijf in ons ziekenhuis niet tevreden bent. Wij horen dat graag van u.

Het Radboudumc heeft een klachtenregelement, gebaseed op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), speciaal voor patiënten.

Wie kunnen een klacht indienen?

 • Een patiënt of iemand namens de patiënt als die hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • De vertegenwoordiger van een patiënt, bijvoorbeeld als de patiënt wilsonbekwaam is.
 • De nabestaanden van de patiënt.
 • Bezoekers van het ziekenhuis.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Er zijn vijf stappen die u kunt doorlopen om een klacht in te dienen:
 1. U bespreekt uw onvrede met de (leidinggevende van de) betrokken medewerker(s).
 2. U legt uw klacht voor aan de klachtenbemiddelaar.
 3. U laat uw klacht beoordelen door de Klachtencommissie.
 4. U vraagt de Geschillencommissie Ziekenhuizen uitspraak te doen over uw klacht.
 5. U dient een schadeclaim in.

Inzage in uw gegevens

Als u een klacht indient, geeft u toestemming voor inzage in uw dossier.

lees meer

Inzage in uw gegevens

Als u een klacht indient, geeft u toestemming dat de klachtenbemiddelaars of de leden van de Klachtencommissie in uw dossier mogen kijken. Wilt u dit niet? Vermeld dit dan duidelijk wanneer u uw klacht indient. De klachtenbemiddelaar en de leden van de Klachtencommissie hebben bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze met niemand over uw klacht mogen communiceren.

Vijf stappen om een klacht in te dienen


Bespreken met de medewerker

U bespreekt allereerst uw onvrede met de betrokken medewerker(s).

lees meer

Bespreken met de medewerker

Bent u niet tevreden? Bespreek het dan allereerst met de medewerker(s) die betrokken zijn bij uw klacht. U kunt er ook met het hoofd van de afdeling over praten. Vaak is dit rechtstreekse contact de snelste manier om iets aan uw onvrede te doen. U geeft de medewerker(s) zo de gelegenheid om uw beleving te begrijpen én om er iets aan te doen. Hier kunnen ook andere patiënten hun voordeel mee doen.

Komt u er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Neem dan contact op met onze klachtenbemiddelaars.

Klachtenbemid­delaar

Komt u er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Neem dan contact op met onze klachtenbemiddelaars.

lees meer

Klachtenbemid­delaar

Komt u er samen met de medewerker(s) of hoofd van de afdeling niet uit? Of praat u liever niet met de betrokken medewerker? Dan kunt u zich wenden tot onze klachtenbemiddelaars.

Zo werkt de klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. Bij bemiddeling ligt de nadruk op het bij elkaar brengen van partijen, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek in gaan in bijzijn van de klachtenbemiddelaar. Als er begrip is voor elkaar, kunnen oplossingen voor problemen gemakkelijker worden gevonden. De klachtenbemiddelaar werkt onpartijdig en onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht.

Contact klachtenbemiddeling

Om uw klacht te melden, kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier. U kunt ook een brief schrijven of gebruik maken van een geprint klachtenformulier. Deze formulieren kunt u krijgen bij de Receptie bij de hoofdingang.

Ook kunt u telefonisch een klacht melden of persoonlijk bij een klachtenbemiddelaar. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Adres
Radboudumc
628 Afdeling Klachtenbemiddeling
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Telefoonnummer
(024) 361 31 91

De gang van zaken

 • Binnen 5 werkdagen na de melding van de klacht krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • De klachtenbemiddelaar informeert de medewerkers die bij uw klacht betrokken zijn en laat dit ook hun leidinggevenden weten.
 • De klachtenbemiddelaar streeft ernaar binnen 6 weken, of zoveel eerder als mogelijk, tot een afronding te komen. Deze periode kan met 4 weken verlengd worden als de behandeling van de klacht meer tijd vergt. Als het nodig is om de periode nog verder te verlengen, gebeurt dat in overleg met u.
 • De klachtenbemiddelaar draagt zorg voor schriftelijke afronding van de uitkomst van de behandeling van de klacht.
 • Vraagt u in uw klacht (ook) om een schadevergoeding, dan neemt de klachtenbemiddelaar (voor dit gedeelte) contact op met de gezondheidsrechtjurist.
 • De klachtenbemiddelaars registreren alle klachten. Dit doen ze om de Raad van Bestuur te adviseren over mogelijke verbeteringen in de zorg.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de klachtenbemiddelaar? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze Klachtencommissie voor een oordeel over de gegrondheid van de klacht of u kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Ziekenhuizen.


Klachten­commissie

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de klachtenbemiddelaar? Dan legt u uw klacht voor aan de Klachtencommissie.

lees meer

Klachten­commissie

De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht gegrond is. Dit gebeurt alleen nadat de klachtenbemiddelaar een (mislukte) bemiddelingspoging heeft gedaan of als u niet tevreden bent met de schriftelijke reactie op uw klacht. Dient u rechtstreeks een klacht in bij de Klachtencommissie, dus zonder eerst de klachtenbemiddelaar in te schakelen? Dan wordt u toch eerst doorgestuurd naar de klachtenbemiddelaar.

Zo werkt de Klachtencommissie

De Klachtencommissie komt op basis van een onpartijdige behandeling van een klacht tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Daarnaast kan de commissie aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur om degelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De voorzitter van de Klachtencommissie is niet in dienst van het Radboudumc. De voorzitter en de leden mogen niets over uw klacht delen met anderen (geheimhoudingsplicht). De klachenbemiddelaar zit niet in de Klachtencommissie. De Klachtencommissie doet geen uitspraken over aansprakelijkheid en schadeclaims.

Contact Klachtencommissie

Bij de klachtencommissie kunt u uw klacht alleen schriftelijk indienen. Stuur daarbij een kopie mee van de brief die u van de klachtenbemiddelaar heeft ontvangen.

Adres
Radboudumc
Huispost 632
Klachtencommissie
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Telefoonnummer
(024) 361 91 05

De gang van zaken

 • U krijgt binnen 10 werkdagen een brief. Daarin staat dat de klachtencommissie uw klacht ontvangen heeft.
 • De commissie onderzoekt uw klacht en vraagt schriftelijk informatie op bij de medewerkers of afdeling waar de klacht over gaat. Vervolgens kunt u uw verhaal vertellen bij de commissie, net als de betrokken medewerker(s). Dit noemen we ‘mondelinge behandeling’ met hoor en wederhoor. Meestal is de mondelinge behandeling binnen 3 tot 4 maanden nadat u uw klacht heeft ingediend.
 • De commissie doet binnen 6 weken na de mondelinge behandeling een uitspraak. Als het langer duurt, informeert de commissie u en alle andere betrokkenen.  
 • De commissie stuurt de uitspraak naar u, de betrokken medewerker(s) en hun leidinggevenden en de Raad van Bestuur. Als het nodig is, adviseert de klachtencommissie de Raad van Bestuur over te nemen maatregelen.
 • Binnen een maand na de uitspraak krijgt u van de Raad van Bestuur een schriftelijk bericht. Daarin staat of naar aanleiding van de uitspraak maatregelen worden genomen.
Bent u niet tevreden na de uitspraak van de Klachtencommissie en de reactie van de Raad van Bestuur? Dan kunt u de kwestie voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Geschillen­commissie Ziekenhuizen

Is uw klacht of claim niet naar tevredenheid behandeld door klachtenbemiddelaar en/of Klachtencommissie? Dan kunt terecht bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

lees meer

Geschillen­commissie Ziekenhuizen

Vindt u dat uw klacht of claim niet naar tevredenheid is behandeld door de klachtenbemiddelaar of de Klachtencommissie? Dan kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. Het Radboudumc is aangesloten bij deze commissie.

Deze Geschillencommissie Ziekenhuizen doet in principe binnen 6 maanden uitspraak. De uitspraak is bindend, dat betekent dat alle betrokkenen de uitspraak moeten accepteren. De Geschillencommissie is onafhankelijk. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekoennen, de Geschillencommissie kan dat wel. Het gaan dan om een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,-.

Aan de behandeling van de klacht zijn kosten verbonden. Hoeveel u betaalt, leest u de website van de commissie.

Contact Geschillencommissie Ziekenhuizen

Adres
De Geschillencommissie Ziekenhuizen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer
(070) 310 53 80


Schadeclaim indienen

Vindt u dat u door uw verblijf of behandeling in ons ziekenhuis financiële schade heeft gehad? Dan kunt u een schadeclaim indienen.

lees meer

Schadeclaim indienen

Vindt u dat u door uw verblijf of behandeling in ons ziekenhuis financiële schade heeft geleden? Dan kunt u een schadeclaim indienen bij het Radboudumc. Dat kan alleen schriftelijk. Binnen 10 werkdagen krijgt u een brief. Daarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen. Ook leggen wij uit wat er verder gaat gebeuren.

Onze gezondheidsrechtjuristen onderzoeken vervolgens uw claim. Is uw verzoek tot schadevergoeding onderdeel van een klacht die u heeft ingediend bij de klachtenbemiddelaar? Dan stuurt de klachtenbemiddelaar het gedeelte rondom de claim door aan de gezondheidsjurist. Een uitspraak over de aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor de schade, volgt als de claim is onderzocht. Bent u het niet eens met die uitspraak? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Zet deze gegevens in uw brief:
 • Naam, voorletters, geboortedatum en geslacht van de patiënt en het patiëntennummer als u dat weet.
 • Het adres waar we de post naartoe kunnen sturen en uw telefoonnummer.
 • Een beschrijving van de feiten en de reden waarom u vindt dat het ziekenhuis aansprakelijk is.
 • Geef, als u dat kunt, een overzicht van de schade.

Contactgegevens

U kunt uw schadeclaim alleen schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar:
Radboudumc
630 Raad van Bestuur
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Telefoonnummer
(024) 361 91 05

Hulp nodig bij uw klacht?

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? Onze klachtenbemiddelaars helpen u graag: (024) 361 31 91

Kosten

Aan het behandelen van uw klacht door de klachtenbemiddelaar of Klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

lees meer

Kosten

Aan het behandelen van uw klacht door de klachtenbemiddelaar en/of Klachtencommissie zijn geen kosten verbonden. Het is heel begrijpelijk als u bij de afhandeling van uw klacht hulp vraagt aan uw naasten. Houdt u er wel rekening mee dat de eventuele kosten van deze hulp voor uw eigen rekening zijn?

De Geschillencommissie Ziekenhuizen vraagt wel een vergoeding voor de behandeling van uw klacht.