Verwijzers Voorbeelden van transmurale innovaties

Voorbeelden van transmurale innovaties

Het realiseren van integrale zorg vanuit patiëntperspectief en over de grenzen van ons umc heen. Dat is wat het Radboudumc voor ogen heeft met transmurale zorg en wat we samen met partners in de regio vorm geven. Op deze pagina leest u enkele inspirerende voorbeelden van deze samenwerkingen.

Pilot: Spoedzorg gebaat bij wijkverpleeg­kundige SEH-inzet

Na een SEH-opname hebben kwetsbare ouderen aantoonbaar baat bij ondersteuning door een wijkverpleegkundige ter plekke, zo bewijst een pilot met ZZG zorggroep op de spoedeisende hulp van het Radboudumc.

lees meer

Pilot: Spoedzorg gebaat bij wijkverpleeg­kundige SEH-inzet

Na een SEH-opname hebben kwetsbare ouderen aantoonbaar baat bij ondersteuning door een wijkverpleegkundige ter plekke, zo bewijst een pilot met ZZG zorggroep op de spoedeisende hulp van het Radboudumc. Van de patiënten uit de pilotgroep kon 49,5 procent weer naar huis, tegen 41,4 procent uit de controlegroep.

Ook kwamen procentueel minder ‘pilotpatiënten’ (45,3 procent) in het ziekenhuis terecht en werden er relatief meer (5,3 procent) doorgestuurd naar een verpleeginstelling. Mayke Mastenbroek (foto rechts) is een van de vier deelnemende wijkverpleegkundigen van ZZG zorggroep: ‘Normaal gaat iemand naar huis óf wordt iemand opgenomen. Maar een opname is niet altijd nodig, mits zaken thuis goed zijn geregeld. Voor een parkinsonpatiënt met acute mobiliteitsklachten regelde ik  bijvoorbeeld een crisisopname búiten het ziekenhuis. Voor een vrouw met terminaal hartfalen schaalde ik de thuiszorg en huishoudelijke hulp op, zodat ze thuis mocht blijven. Dat dit kon, was voor mijn SEH-collega’s een echte eyeopener.’

In een raamovereenkomst hebben Radboudumc en ZZG zorggroep aangegeven structureler samen te werken, ook op het gebied van spoedzorg. Mayke Mastenbroek: ‘Liefst meld ik me vandaag weer aan om morgen op én voor de SEH mee te denken over de juiste zorg op de juiste plek. Het wérkt. Dat heeft de pilot wel bewezen.’


Project: Veerkrachtig samen beslissen ‘Terug naar de huisarts voor een time-out’

In 2021 is het project opgestart en loopt tot 2023. ‘We gaan onder meer in tien huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en tien in de regio Maastricht proefdraaien met een eerste Samen-Beslissen-model rondom de kwetsbare oudere.’

lees meer

Project: Veerkrachtig samen beslissen ‘Terug naar de huisarts voor een time-out’

De driehoek tussen patiënt, huisarts en medisch specialist versterken en de muren tussen de domeinen slechten: dat gebeurt in het verbeterproject Veerkrachtig samen beslissen, op tijd beginnen met zorgplanning samen met de kwetsbare oudere. Lid projectgroep en kaderhuisarts Ouderenzorg NEO Huisartsenzorg Franca Ruikes: ‘Het persoonsgerichte zorgplan wordt vastgelegd en gaat steeds weer met de patiënt mee.’

In 2021 is het project opgestart. ‘We gaan onder meer in tien huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en tien in de regio Maastricht proefdraaien met een eerste Samen-Beslissen-model rondom de kwetsbare oudere’, vertelt Franca Ruikes. ‘Huisartsen kennen de voorgeschiedenis, comorbiditeit en thuissituatie vaak goed, en weten hoe hun patiënten in het leven staan. Hierdoor zijn zij bij uitstek degenen die de patiënt kunnen helpen de voor hen beste behandeloptie te kiezen. Die aansluit bij hun persoonlijke doelen en wensen met betrekking tot kwaliteit van leven. Soms betekent dat dus ook bewust niet behandelen of afzien van een voorgestelde operatie.
Huisartsen gebruiken bijvoorbeeld een spoedeisende hulp of ziekenhuisbezoek als logische triggers om een samen beslissen-gesprekstraject te starten. In dit gesprek nemen ze de informatie over de verschillende behandelopties, door de specialist aangereikt, mee om samen met de patiënt te bekijken; wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende opties, en wat betekent dit specifiek voor jou? Zo creëren ze een soort time-out-moment waarin zeer bewust behandelopties worden “gewogen”. Het persoonsgerichte zorgplan dat zo ontstaat, wordt vastgelegd en gaat steeds weer met de patiënt mee.’

Tevredener over de zorg

Franca Ruikes over de voordelen: ‘De belangrijkste winst is dat er zorg geleverd wordt die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Deze voelt zich gehoord en is tevredener over de geleverde zorg. Het voorkomt overhaaste beslissingen en het leveren van ongewenste zorg. Dit geeft uiteraard ook de huisarts en specialist meer voldoening.’

Projectverloop

Het project loopt tot november 2023. Franca Ruikes: ‘In focusgroepen verhelderen huisartsen en specialisten met elkaar de markeringspunten en benodigde uitkomstinformatie rondom het Samen-Beslissen-traject. Ook organiseren we casusbesprekingen waarin we samen met ouderen en mantelzorgers de verbeterpunten bespreken, in afstemming en verslaglegging in zorgplannen. Daarna gaan we proefdraaien met dit Samen-Beslissen-model, in huisartsenpraktijken in de regio’s Nijmegen en Maastricht. Uiteindelijk willen we een toepasbaar, effectief model landelijk kunnen uitrollen.’

Aan het project werken mee: zorgverleners uit eerste en tweede lijn, vertegenwoordigers van ouderen en mantelzorgers, het sociaal domein, zorgverzekeraars, regionale expertgroepen en kennisinstellingen uit twee proefregio’s, Mijnstreek en Nijmegen.

Geïnteresseerd om mee te praten in de focusgroepen of de casusbesprekingen? Of wil je met je huisartsenpraktijk deelnemen aan het project? Mail naar: f.ruikes@cihn.nl


Zorgpaden met ZZG zorggroep

Met gezamenlijke zorgpaden zorgen we voor persoonsgerichte integrale zorg en een soepele in-, door- en uitstroom van patiënten in de regio.

lees meer

Zorgpaden met ZZG zorggroep

De samenwerking met de ZZG zorggroep is goed voorbeeld van initiatieven die steeds belangrijk worden om persoonsgerichte integrale zorg en een soepele in-, door- en uitstroom van patiënten in de regio te kunnen garanderen. Voor de ouder wordende patiënt met een Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) indicatie hebben we daarom voor drie patiëntengroepen gezamenlijke zorgpaden ontwikkeld: voor patiënten met een voet-, teen- of beenamputatie, een herseninfarct of met hartproblemen. De intentie is het aantal patiëntengroepen de komende tijd flink uit te breiden. De patiënteninformatie over de drie zorgpaden leest u op de website.


Betere diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen

Het driejarige project Verdachte Huidafwijkingen heeft ertoe geleid dat diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen in Nijmegen en omgeving aanzienlijk is verbeterd.

lees meer

Betere diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen

Het driejarige project Verdachte Huidafwijkingen heeft ertoe geleid dat diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen in Nijmegen en omgeving aanzienlijk is verbeterd. Aan het project deden 83 huisartsen mee. Zij volgden tijdens deze drie jaar scholing en maakten afspraken met dermatologen. Ook werden hulpmiddelen om deskundigheid in de huisartsenpraktijken te bevorderen, ontwikkeld en getest. Deze inspanningen hebben tot positieve resultaten geleid.

Bekijk het precieze verloop van het onderzoek en alle bijbehorende inzichten en praktische adviezen in deze handout.

Meer informatie


Regiegroep Transmurale zorg

De regiegroep Transmurale Zorg heeft in het Radboudumc een stimulerende en coördinerende rol om integrale zorg vanuit patiëntperspectief en over de grenzen van ons umc heen te organiseren. Ook voor samenwerkingspartners uit de regio kan de regiegroep contactpunt zijn om nieuwe innovaties met het Radboudumc te starten. contact

Handreiking voor evaluatie transmurale innovaties

Hoe zetten we transmurale innovaties op? Wanneer weten we dat de innovatie effectief is? En hoe verduurzamen we de implementatie? In deze korte notitie worden deze vragen beantwoord aan de hand van een zeven-stappenplan voor duurzame implementatie en suggesties voor uitkomstmaten en gegevensverzameling. naar notitie
  • Medewerkers
  • Intranet