Verschillende soorten zorginstellingenZorg na uw opname

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg.


Wat regelt de transfer­verpleegkundige?

De transferverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die voor u bekijkt welke verpleegkundige zorg u na uw opname nodig heeft en deze zorg voor u organiseert.

lees meer

Wat regelt de transfer­verpleegkundige?

De afdeling/spoedeisende hulp of poli waar u bent geweest, overlegt met u (en vraagt om toestemming) of u zorg nodig heeft na vertrek uit het Radboudumc. Dit kan gaan om een aanvraag voor thuiszorg of een (tijdelijke) opname ergens anders. Als het nodig is, melden we u aan bij het Transferpunt.

Vragen voor uw opname

Als u voor uw opname vragen heeft over nazorg, dan kunt u of een naaste van u contact opnemen met het Transferpunt Zorg, telefoonnummer Transferpunt (024) 366 62 48. De transferverpleegkundige kan u adviseren wat u mogelijk voor een opname al kunt regelen of voorbereiden. Lees hier wat u zelf kunt doen

Waarbij helpt een transferverpleegkundige u?

Als u als patiënt na uw ontslag uit het Radboudumc verpleegkundige zorg nodig heeft, dan komt de transferverpleegkundige bij u langs of neemt telefonisch contact met u op. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die voor u bekijkt welke professionele zorg u dan nodig heeft en organiseert voor u deze zorg.

Wat doet de transferverpleegkundige voor u?

De transferverpleegkundige bespreekt samen met u en uw familie/naasten wat uw zorgvraag is en geeft informatie over:

  • de (wettelijke) mogelijkheden van bijvoorbeeld thuiszorg
  • het aanvragen van hulpmiddelen 
  • (tijdelijke) plaatsing in een zorginstelling
  • palliatieve zorg

Vervolgens regelt de transferverpleegkundige de zorg voor u en informeert u en/of uw naasten over de voortgang. Als u vragen heeft over de nazorg dan kunt u altijd heel eenvoudig terecht bij de transferverpleegkundige.

Nazorg passend bij uw wensen

In nauwe afstemming met u en/of uw naasten, arts, verpleegkundige en andere zorgprofessionals regelt de transferverpleegkundige uw nazorg. Hij of zij adviseert en ondersteunt u bij het maken van uw keuzes. Passend bij uw wensen en binnen de steeds veranderende wet- en regelgeving in Nederland.
De transferverpleegkundige legt contact met thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en als dat nodig is met zorgverzekeraars.

Een transferverpleegkundige in uw behandelteam

De transferverpleegkundige is er in principe voor alle patiënten van wie de arts en/of verpleging verwachten dat zij zorg nodig hebben na de behandeling of het verblijf in het Radboudumc. De transferverpleegkundige is dan onderdeel van uw behandelteam en behartigt uw belangen en die van het Radboudumc. 


Contact

Transferpunt

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur
(024) 366 62 48
contactformulier

Zorg thuis


Thuiszorg wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U kunt gebruik maken van wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft.

lees meer

Thuiszorg wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. De transferverpleegkundige kan deze zorg voor u aanvragen. U kunt gebruik maken van wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft. Een wijkverpleegkundige kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, wassen, douchen en verzorging. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige ook verpleegkundige zorg thuis bieden; bijvoorbeeld het toedienen van een injectie, verzorgen van een wond of het zwachtelen van een been.

De wijkverpleegkundige van thuiszorg stelt bij u thuis een zorgplan op en is verantwoordelijk voor een indicatie.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Thuiszorg (wijkverpleging) wordt betaald vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
Voor een overzicht naar de thuiszorgorganisaties die werkzaam zijn in uw regio verwijzen wij u naar de volgende links:

Wat kunt u zelf doen?

Een aantal zaken kunt u zelf regelen, zoals vervoer, hulpmiddelen, personenalarmering, maaltijdvoorziening en huishoudelijke hulp.

lees meer

Wat kunt u zelf doen?

Mantelzorg (zorg door familie of naasten)


De transferverpleegkundige regelt verpleegkundige zorg als aanvulling op wat mantelzorgers voor u kunnen betekenen. Het is goed daarom goed om met uw naasten te bespreken welke zorg ze aan u kunnen bieden.

Personenalarmering thuis

Met een personenalarmering voor thuis kunt u bij een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer. Kijk voor verwijzing en informatie over vergoeding van personenalarmering op de website van Rijksoverheid of vraag informatie aan via het WMO-loket van uw gemeente.
De aanvraag voor personenalarmering kan een aantal weken duren. Wij adviseren u daarom dit op tijd aan te vragen.

Maaltijden en boodschappen regelen

Als u (tijdelijk) niet kunt koken of boodschappen doen, kunt u maaltijden of boodschappen laten bezorgen. Informatie over wat u zelf kunt regelen en wat de gemeente voor u kan betekenen vindt u op de website van Rijksoverheid of vraag informatie aan via het WMO-loket van uw gemeente.

Hulp bij het huishouden

Als u huishoudelijke hulp nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, dan kunt u deze ondersteuning aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente. De gemeente stelt samen met u vast wat u nodig heeft.

Vervoer

U bent samen met uw naasten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer, ook als u naar een andere instelling gaat. Alleen als u een medische indicatie heeft voor ambulancevervoer, dan regelt de verpleegafdeling, spoedeisende hulp of polikliniek dit. De kosten hiervoor zijn dan voor uw zorgverzekeraar.

De kosten voor het gebruik van een taxi of rolstoeltaxi zijn voor eigen rekening. Bij gebruik van een rolstoeltaxi moet de rolstoel geschikt zijn voor rolstoelvervoer. U kunt hiervoor een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel.


Hulpmiddelen

De transferverpleegkundige kan u helpen om te bekijken welke hulpmiddelen u nodig heeft en deze hulpmiddelen voor u aanvragen.

lees meer

Hulpmiddelen

Tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn, zoals een hoog-laag bed, rolstoel of een toiletstoel, zijn te leen bij een thuiszorgwinkel. De transferverpleegkundige kan u helpen om te bekijken welke hulpmiddelen u nodig heeft en deze hulpmiddelen zo nodig voor u aanvragen. Hulpmiddelen die u tijdelijk nodig heeft, worden voor een periode van 26 weken vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eenvoudige loophulpmiddelen

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken, rollator of looprek zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren bij een thuiszorgwinkel of een online winkel voor hulpmiddelen. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij u zorgverzekeraar. Als u lid bent van een thuiszorgorganisatie of een ledenvereniging kunt u informeren of u de hulpmiddelen (deels) vergoed krijgt.

Er is een Medipoint-winkel aanwezig in de hal van het Radboudumc:

Hulpmiddelen voor langdurig gebruik

Heeft u een hulpmiddel langer dan 26 weken nodig, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding van een hulpmiddel via de gemeente of via uw zorgverzekeraar, dan kunt u een zorghulpmiddel zelf kopen of huren.

Voor meer informatie over de vergoeding van hulpmiddelen:

Zorg in een zorginstelling


Gang van zaken

Uw arts geeft een advies welke zorg u na ziekenhuisopname nodig heeft. De transferverpleegkundige inventariseert verder welke zorg nodig is en adviseert u indien nodig over de mogelijkheden van zorg in een zorginstelling.

lees meer

Gang van zaken

Uw arts geeft een advies welke zorg u na ziekenhuisopname nodig heeft. De transferverpleegkundige inventariseert verder met u en/of uw naasten welke zorg nodig is en adviseert u indien deze zorg niet thuis geboden kan worden over de mogelijkheden van zorg in een zorginstelling. U kunt aangeven welke zorginstelling uw voorkeur heeft. De transferverpleegkundige regelt in overleg met u, een aanvraag voor verblijf in de zorginstelling van uw voorkeur. Heeft uw zorginstelling van voorkeur geen opnamemogelijkheden, dan gaat de transferverpleegkundige op zoek naar een alternatief.
 


Verschillende soorten zorginstellingen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor zorginstellingen, dit is afhankelijk van uw zorgbehoefte, wetten en regels en uw eigen wensen. 

lees meer

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase en is gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid en angst met als doel kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Palliatieve zorg kunt u zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen.

lees meer

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase en is gericht op de behandeling van ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid en angst met als doel kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Palliatieve zorg kunt u zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen.

Palliatieve zorg thuis

Thuis wordt de zorg geboden door een thuiszorgorganisatie en vergoed door uw zorgverzekering.

Palliatieve zorg in een zorginstelling

  • High-Care hospice: In een High-Care hospice is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Ook hebben sommige High-Care hospices een eigen arts.
  • Bijna-thuis-huis: In een bijna-thuis-huis zijn geen zorgprofessionals in dienst. Vrijwilligers werken samen met bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie (wijkverpleging). De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt bij uw eigen huisarts, of bij een arts die verbonden is aan het hospice.
  • Palliatieve afdeling in een verpleeghuis: Op een palliatieve afdeling van een verpleeghuis is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Medische zorg wordt verleend door de verpleeghuisarts. Het verpleeghuis wordt vergoed door uw zorgverzekering. Als u een WLZ-indicatie heeft wordt deze zorg betaald door de WLZ.

De mogelijkheden van palliatieve zorg worden met u besproken door het palliatief consultteam of de transferverpleegkundige. De voorkeur die u hebt voor de plaats van overlijden en de zorg die u nodig heeft zijn hierbij het uitgangspunt.

Palliatieve zorg thuis of in een zorginstelling wordt vergoed via uw zorgverzekering of op basis van uw WLZ-indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen. Als regel geldt dat de zorg via uw WLZ-indicatie wordt verstrekt als u al een WLZ-indicatie heeft. In alle andere gevallen wordt de palliatieve zorg vergoed via uw zorgverzekering.
Soms vragen hospices een vergoeding per dag voor de kosten die zij maken, bijvoorbeeld voor eten en drinken. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het desbetreffende hospice of bijna-thuis-huis.


Eigen bijdrage

Voor zorg die door de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed, berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage. lees meer

Eigen bijdrage

Voor zorg die door de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed, berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het CAK vindt u een rekentool om een indicatie van uw eigen bijdrage te bereken.

  • Medewerkers
  • Intranet