Verwijsprocedure

Spoedverwijzing (patiënt moet vandaag of morgen worden gezien)

Overleg telefonisch met de dienstdoende hematoloog:

 • Tijdens kantooruren: 024 – 361 88 23 (call center)
 • Buiten kantooruren: 024 – 361 50 41 (verpleegafdeling Hematologie)

Reguliere verwijzing

Verwijs via Zorgdomein.

Verwijsbeleid

De afdeling Hematologie werkt in het netwerk hematologische zorg intensief samen met de ziekenhuizen in de regio. Om de capaciteit voor academische hematologische zorg in het Radboudumc te kunnen borgen, is regionaal afgestemd dat patiënten voor laag complexe diagnostiek en/of behandeling, waar mogelijk, naar ziekenhuizen in de regio verwezen worden. Ook is de deelname aan studies (o.a. nieuwe behandelingen in onderzoeksverband) regionaal afgestemd. Het kan dus zijn dat u als verwijzer gevraagd wordt om uw patiënt naar een ander ziekenhuis te verwijzen of dat wij, na het stellen van de diagnose, uw patiënt voor verdere behandeling of follow up doorverwijzen naar een ziekenhuis in de regio.  


Contact

Bekijk ons bezoek- en postadres en algemene telefoonnummer

lees meer

Contact

Bezoekadres

Radboudumc
Afdeling Hematologie, route 476
Geert Grooteplein Zuid 10
6500 HB  Nijmegen

Postadres

Radboudumc
Afdeling Hematologie, huispost 476
Postbus 9101
6500 HB  Nijmegen

Telefoonnummers

Callcenter: 024 – 361 88 23
Verpleegafdeling hematologie: 024 – 361 50 41
Dagbehandeling inwendige specialismen: 024 – 361 33 67
Hemaferese: 024 – 361 50 02
Hemofilie behandelcentrum: 024 – 361 02 43
Stamceltransplantatie team: 024 – 361 09 42

Huisartsen en verwijzers kunnen voor overleg tijdens kantooruren contact opnemen met het callcenter. Buiten kantooruren kan er via verpleegafdeling hematologie contact opgenomen worden met de dienstdoende hematoloog.


Netwerk hematologische zorg

In het netwerk hematologische zorg werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met een hematologische aandoening. lees meer

Netwerk hematologische zorg

Samenwerking in het netwerk hematologische zorg

Op dit moment is er een netwerk­samenwerking voor de zorg van patiënten met hemato­logische aandoeningen. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamen­lijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Gelderse Vallei
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk hematologische zorg?

Binnen het netwerk wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijk vast­gestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Deze zijn in lijn met de landelijk vastgestelde behandel­richtlijnen. Hierin zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hemato­logische zorg verwerkt. Daar­naast zijn er binnen het netwerk verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe genees­middelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van boven­genoemde samen­werking kan het van belang zijn om van patiënten medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uit te wisselen. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeld­vormend onderzoek, zoals röntgen­foto’s echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar­schap conform de wet op de genees­kundige behandelings­overeenkomst (WGBO). 

Uitwisseling van uw gegevens kan plaatsvinden om:

 • Uw diagnose en/of behandeling te bespreken in een regionale patiënten­bespreking, waar hematologen van het Radboudumc en ook hematologen uit andere zieken­huizen uit de regio aan deelnemen
 • Advies te vragen aan een collega in een ander ziekenhuis over uw diagnose en/of behandeling
 • Uitslagen te beoordelen van bepaalde specialistische laboratorium­onderzoeken die niet in uw eigen ziekenhuis worden uitgevoerd en/of kunnen beoordeeld

Wanneer uw behandelend arts in een regionale patiënten­bespreking of met een collega in een ander ziekenhuis uw situatie wil bespreken, dan vraagt hij of zij daarvoor om uw toestemming. Voor het digitaal uitwisselen van uitslagen van beeld­vormende onder­zoeken wordt apart om uw toestemming gevraagd. Als uw behandelend arts specialistisch laboratorium­onderzoek in een ander ziekenhuis in het netwerk uit laat voeren dan wordt u hierover geïnformeerd.

In al deze gevallen is het mogelijk dat uw medische gegevens geregistreerd worden in het elektronisch patiënten­dossier van het andere ziekenhuis. Daarbij geldt dat enkel zorg­verleners die betrokken zijn of worden bij uw behandeling uw medische gegevens mogen raadplegen en dat zij hier vertrouwelijk mee om zullen gaan. In de praktijk gaat het vaak om een beperkte hoeveelheid gegevens. Uw behandelend arts heeft geen inzage in uw dossier in het andere ziekenhuis.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg belangrijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk hematologische zorg. Als u hier bezwaar tegen heeft, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Hij of zij kan u het beste uitleggen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Hematologie-wijzer

Hematologie-wijzer.nl is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Radboudumc en heeft tot doel om diagnostiek- en behandelprotocollen van hematologische aandoeningen met medische professionals in de regio Oost-Nederland te delen. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet