Afdelingen Hematologie

Over de afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Dat zijn onder meer goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Maar bijvoorbeeld ook stollingsafwijkingen en bloedtransfusieproblemen.

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Coronavirus (SARS-CoV-2)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2) neemt het Radboudumc extra voorzorgsmaatregelen.

lees meer

Corona­vaccin bij hematologie patiënten

Advies over en aandachtspunten bij coronavaccinatie bij hematologie patiënten.

lees meer

Corona­vaccin bij hematologie patiënten

Inleiding

Nu in Nederland gestart wordt met de vaccinatie tegen COVID-19 (coronavirus) krijgen zorgverleners veel vragen van patiënten of een vaccin voor hen zinvol is en wanneer ze het kunnen krijgen.

De coronavaccins die recent beschikbaar zijn gekomen of op dit moment ontwikkeld worden, zijn nieuw en er is nog geen kennis over de werkzaamheid van deze vaccins bij patiënten met een verminderde afweer. Bij hematologie patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte van het beenmerg of de lymfklieren kan er tijdens de behandeling en de eerste periode na de behandeling zeker sprake zijn van een verminderde afweer.

Om te komen tot landelijke adviezen voor vaccinatie bij patiënten met een verminderde afweer is er door het RIVM een werkgroep opgericht waaraan ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) deelnemen. Inmiddels is er een eerste advies. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen deze op de website van het RIVM en ook op deze website gepubliceerd worden.

Advies NVvH werkgroep COVID-19

De NVvH werkgroep COVID-19  heeft het volgende advies aan hematologie patiënten geformuleerd:

 • Afstand houden en mondneusmaskers dragen blijft belangrijk, ook als u gevaccineerd bent
 • Het coronavaccin is even veilig voor patiënten met hematologische aandoeningen als voor anderen
 • In principe komt iedereen in aanmerking voor vaccinatie
 • Alleen in specifieke gevallen waarin door tijdelijke onderdrukking van de afweer de effectiviteit van het vaccin lager kan zijn, wordt er soms voor gekozen vaccinatie uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste maanden na een autologe of allogene stamcel­transplantatie of als men bezig is met intensieve immuno-chemotherapie
 • Overleg bij twijfel met uw behandelaar als u een oproep voor vaccinatie krijgt

Wanneer u vragen over bovenstaande informatie heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundig consulent.

Extra informatie voor patiënten met een stollingsstoornis

Patiënten met een stollingsstoornis die behandeld worden in het Hemofilie­behandel­centrum (HBC) vallen niet in de groep van patiënten met een verminderde afweer. Zij kunnen dus gevaccineerd worden zodra zij daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Afhankelijk van de soort stollings­stoornis kunnen er wel voorzorgs­maatregelen van toepassing zijn rondom het zetten van de coronavaccinatie.

Hemofilie A  / Hemofilie B

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een factor VIII of factor IX spiegel ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC om stollingsmedicatie af te spreken
 • Patiënten met een factor VIII  of factor IX  >10% hoeven geen extra maatregelen te nemen

Ziekte van von Willebrand

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een von Willebrand factor en/of factor VIII ≤10 % die niet profylactisch stollingsfactoren toedienen, dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen rondom de vaccinatie
 • Patiënten met een von Willebrand factor en factor VIII >10 % hoeven geen extra maatregelen te nemen

Bloedplaatjesafwijkingen

 • Verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie):
  • Bij een trombocytenaantal <20*109/l: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
  • Bij een trombocytenaantal >20*109/l zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Patiënten met de ziekte van Glanzmann, Bernard-Soulier of storage pool ziekte dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen
 • Bij overige bloedplaatjes­afwijkingen (trombocytopathie) zijn geen aanvullende maatregelen vereist

Overige stollingsstoornissen

 • Patiënten met een stollingsstoornis waarvoor ze profylactisch stollings­factoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Stollingsfactordeficiëntie (anders dan hemofilie A of hemofilie B):
  • Patiënten met een stollingsfactor ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC
  • Bij patiënten met een stollingsfactor >10% zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Hypofibrinogemie (<1000 mg/l): neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Fibrinolyse-stoornis: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexamine­zuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Bloedingsneiging e.c.i.: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Stollingsstoornis én gebruik van antistolling: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Meerdere stollingsstoornissen: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC

Wanneer er na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met een stollingsstoornis onduidelijkheden of vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met het Hemofilie­behandel­centrum van het Radboudumc, telefoonnummer 024 – 3610243.

Extra informatie voor patiënten met PNH

Patiënten met PNH vallen niet in de groep van patiënten met een verminderde afweer en zij kunnen dus gevaccineerd worden zodra zij daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Rondom het laten zetten van de Corona vaccinatie bij patiënten met PNH geldt het volgende:

 • Iedereen wordt geadviseerd om zich met het Corona vaccin te laten vaccineren. De keuze om zich te laten vaccineren blijft uiteindelijk bij de patiënt
 • De dagen na de toediening van het vaccin zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een tijdelijke toename van hemolyse als reactie op het vaccin
 • Voor patiënten met therapeutische antistolling geldt dat, als zij in een therapeutische range zitten (dus therapeutische INR), er geen extra maatregelen genomen hoeven te worden
 • Indien er na de vaccinatie sprake is van koorts, dient patiënt contact op te nemen met het callcenter van afdeling Hematologie

Wanneer er na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met PNH onduidelijkheden of vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met het callcenter van afdeling Hematologie van het Radboudumc, telefoonnummer 024 – 3618823.


Hematologie

Op de afdeling hematologie kunt u terecht tussen 12.00 en 21.00 uur. naar de afdeling

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Komt u voor een afspraak op de dagbehandeling interne specialismen of voor een afspraak met de verpleegkundig consulent?
Volg dan route 498

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Praktische informatie

Om uw afspraak goed te laten verlopen informeren wij u graag over een aantal praktische zaken.

lees meer

Praktische informatie

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?

Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Voorafgaand bloedprikken?

Heeft u een afspraakbevestiging waarin u verzocht wordt vooraf bloed te laten prikken? Meldt u zich dan 1 uur van tevoren bij de aanmeldzuil/Check-in balie van de polikliniek (route 433), dan is de uitslag bekend tijdens uw afspraak met de arts. 

Heeft u een afspraak voor een stollingsaandoening?

Dan hoeft u niet vooraf bloed te prikken. Dit zal in de meeste gevallen tijdens of na uw afspraak gebeuren.

Heeft u een afspraak met een co-assistent?

U wordt eerst gezien door een co-assistent, alvorens de arts u zal zien. Tussentijds zal er er bloed worden geprikt. Houdt u er rekening mee dat de afspraak twee á drie uren zal duren.

Heeft u een afspraak met de verpleegkundig-consulent

U afspraak vindt dan plaats op locatie dagbehandeling Interne Specialismen, route 498.

Toestemmingsverklaringen

De afdeling Hematologie wil graag van u weten of u toestemming verleent tot het verstrekken van medische gegevens aan het Radboudumc en of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Komt u voor het eerst naar de afdeling Hematologie van het Radboudumc? Dan ontvangt u onderstaande formulieren bij uw afspraakbevestiging. Of download de formulieren hier en neem deze ingevuld mee naar uw afspraak.


Meer informatie ter voorbereiding op uw afspraak


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Hematologie

Op de polikliniek Hematologie komt u voor onderzoek en behandeling van bloedziekten.

lees meer

Dagbehandeling interne specialismen

U komt hier voor behandelingen van de afdelingen Hematologie, Algemene Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Verpleeg­afdeling Hematologie

Op de verpleegafdeling hematologie komt u voor immunotherapie, chemotherapie of een stamceltransplantatie. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Onze mensen