Afdelingen Hematologie

Over de afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Dat zijn onder meer goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Maar bijvoorbeeld ook stollingsafwijkingen en bloedtransfusieproblemen.

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Naar uw afspraak

Ingang: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Komt u voor een afspraak op de dagbehandeling interne specialismen of voor een afspraak met de verpleegkundig consulent?
Volg dan route 498

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Maatregelen coronavirus

Veel van de geplande poliklinische afspraken en behandelingen gaan door. Soms ook telefonisch of in een videogesprek. Helaas moeten we sommige geplande opnames uitstellen. Wij nemen zelf contact met u op als dit voor u geldt. U kunt voor spoedgevallen altijd bij ons terecht.

lees meer

COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten

Informatie over het COVID-19-vaccinatie beleid bij hematologie patiënten.

lees meer

COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten

Update 24 maart 2021

Er is bepaald dat patiënten van enkele medische hoog-risicogroepen met voorrang gevaccineerd gaan worden in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Hieronder vallen ook:

 • Patiënten die een autologe of allogene stamcel­trans­plantatie hebben ondergaan
 • Patiënten met één van de volgende hematologische aandoeningen:
  • Acute lymfatische leukemie (ALL)
  • Acute myeloïde leukemie (AML)
  • Myelodysplastisch syndroom (MDS)
  • Chronische myeloïde leukemie (CML)
  • Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML)
  • Chronische lymfatische leukemie (CLL)
  • Hairy cell leukemie
  • Hodgkin lymfoom
  • Non-Hodgkin lymfoom (NHL)
  • Ziekte van Waldenström
  • Multipel myeloom / primaire amyloïdose
  • Myelofibrose
  • Polycythemia vera
  • Essentiële trombocytose
  • Mastocytose
  • Primaire agranulocytose
  • Eosinofiele afwijkingen
  • Primaire immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP)
  • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
  • Aplastische anemie
  • Sikkelcelanemie
  • Thalassemie
  • Aangeboren en verworven hemolytische anemieën (waaronder o.a. congenitale hemolytische anemie en PNH)

Er wordt alleen een uitnodiging gestuurd naar patiënten in de leeftijd van 18 tot 74 jaar die de laatste 18 maanden een controle of behandeling in het ziekenhuis hebben gehad. Dit geldt ook voor patiënten die in het buitenland wonen.

Als u in aanmerking komt om met voorrang gevaccineerd te worden, dan wordt u door uw eigen ziekenhuis benaderd. Let wel: Alleen patiënten die nog niet via de GGD zijn benaderd (geboortejaar 1947 en later) worden uitgenodigd. Diegenen die vanwege leeftijd of werk al een oproep van de GGD of de huisarts hebben ontvangen, moeten zich dus daar laten vaccineren. Wacht in dat geval dus niet op een oproep van het ziekenhuis, ongeacht voor welk vaccin deze is. Snelheid van vaccinatie is belangrijker dan het type vaccin dat gebruikt wordt.

Als u een behandeling met afweer-onderdrukkende medicatie heeft gehad en eerder is gezegd dat vaccinaties nu niet zinvol zijn, dan is het advies om u toch te laten vaccineren. Dit geldt ook voor mensen die eerder het advies hebben gekregen om nu geen andere vaccinaties te ontvangen, zoals bijvoorbeeld bij een behandeling met rituximab. Het is de verwachting dat de vaccinatie toch een reactie van de afweercellen op kan wekken, ook als u nog geen afweerstoffen aan kunt maken door uw afweerstoornis of door de behandeling die u heeft gehad.

Patiënten die in de medische hoog-risicogroepen zitten worden gevaccineerd met het mRNA vaccin van Moderna. Informatie over de verschillende vaccins vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl. Het ziekenhuis bepaalt overigens niet zelf met welk vaccin gevaccineerd wordt, dat wordt landelijk bepaald. U krijgt twee keer een vaccinatie. De tweede vaccinatie volgt vier weken na de eerste vaccinatie. De vaccinatie is gratis. U beslist zelf of u de vaccinatie haalt.

Specifieke informatie voor patiënten van het Radboudumc

De regie van bovenstaande ligt niet bij de afdeling Hematologie, maar bij het Radboudumc Actieteam Zorg, in samenspraak met het RIVM.

Zie de pagina over het coronavirus op de website van het Radboudumc voor specifieke informatie over de toediening van vaccinaties in het Radboudumc.

Informatie voor patiënten met een stollingsstoornis

Patiënten met een stollingsstoornis die behandeld worden in het Hemofilie­behandel­centrum (HBC) worden niet met voorrang gevaccineerd. Zij worden geadviseerd zich te laten vaccineren zodra zij daarvoor een uitnodiging van de GGD ontvangen.

De Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) heeft besloten dat de vaccinaties met het AstraZeneca vaccin doorgaan omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat veneuze trombose en longembolieën vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. In zeer zeldzame gevallen zijn stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes vastgesteld. Op dit moment is er geen reden om vaccinatie met het AstraZeneca vaccin te onthouden, ook niet aan patiënten die bekend zijn met een bloedingsneiging of een tromboseneiging. Uw behandelend arts kan geen invloed uitoefenen op welke vaccin u krijgt.

Afhankelijk van de soort stollings­stoornis kunnen er voorzorgs­maatregelen van toepassing zijn rondom het zetten van de coronavaccinatie.

Hemofilie A  / Hemofilie B

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een factor VIII of factor IX spiegel ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC om stollingsmedicatie af te spreken
 • Patiënten met een factor VIII  of factor IX  >10% hoeven geen extra maatregelen te nemen

Ziekte van von Willebrand

 • Patiënten die profylactisch stollingsfactoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Patiënten met een von Willebrand factor en/of factor VIII ≤10 % die niet profylactisch stollingsfactoren toedienen, dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen rondom de vaccinatie
 • Patiënten met een von Willebrand factor en factor VIII >10 % hoeven geen extra maatregelen te nemen

Bloedplaatjesafwijkingen

 • Verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie):
  • Bij een trombocytenaantal <20*109/l: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
  • Bij een trombocytenaantal >20*109/l zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Patiënten met de ziekte van Glanzmann, Bernard-Soulier of storage pool ziekte dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC voor aanvullende maatregelen
 • Bij overige bloedplaatjes­afwijkingen (trombocytopathie) zijn geen aanvullende maatregelen vereist

Overige stollingsstoornissen

 • Patiënten met een stollingsstoornis waarvoor ze profylactisch stollings­factoren toedienen, moeten de profylaxe op de dag van de vaccinatie toedienen
 • Stollingsfactordeficiëntie (anders dan hemofilie A of hemofilie B):
  • Patiënten met een stollingsfactor ≤10% dienen voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met het HBC
  • Bij patiënten met een stollingsfactor >10% zijn geen aanvullende maatregelen vereist
 • Hypofibrinogemie (<1000 mg/l): neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Fibrinolyse-stoornis: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexamine­zuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Bloedingsneiging e.c.i.: gebruik op de dag voor en de dag van de vaccinatie tranexaminezuur 1000 mg 3 keer per dag oraal
 • Stollingsstoornis én gebruik van antistolling: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC
 • Meerdere stollingsstoornissen: neem voorafgaand aan de vaccinatie contact op met het HBC

Wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie over coronavaccinatie bij patiënten met een stollingsstoornis vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Hemofilie­behandel­centrum van het Radboudumc, telefoonnummer 024 – 3610243.


Netwerk hematologische zorg

In het netwerk hematologische zorg werken ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland samen met als doel gezamenlijk de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met een hematologische aandoening.

lees meer

Netwerk hematologische zorg

Samenwerking in het netwerk hematologische zorg

Op dit moment is er een netwerk­samenwerking voor de zorg van patiënten met hemato­logische aandoeningen. Dit houdt in dat uw ziekenhuis met andere ziekenhuizen in de regio samenwerkt en er naar streeft om gezamen­lijk de best mogelijke zorg aan patiënten te leveren.

De ziekenhuizen met wie in het netwerk wordt samengewerkt zijn:

 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Gelderse Vallei
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Slingeland Ziekenhuis

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u vanuit een ander ziekenhuis buiten dit netwerk wordt doorverwezen voor een behandeling of consult.

Wat gebeurt er binnen het netwerk hematologische zorg?

Binnen het netwerk wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijk vast­gestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Deze zijn in lijn met de landelijk vastgestelde behandel­richtlijnen. Hierin zijn ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hemato­logische zorg verwerkt. Daar­naast zijn er binnen het netwerk verschillende besprekingen waarin voor de individuele patiënt de diagnose en het behandel­plan worden getoetst en afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er naar gestreefd wordt dat de patiënt in elk ziekenhuis dezelfde onderzoeken ondergaat en ook eenzelfde behandel­plan voorgelegd krijgt. Verder wordt ook nauw samen­gewerkt op het gebied van weten­schappelijk onderzoek.

Daarnaast streven wij er ook naar de behandeling zo dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Bij bepaalde complexe behandelingen en/of behandelingen met nieuwe genees­middelen al dan niet in onderzoeks­verband is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zal uw behandelend arts met u een verwijzing naar een ander ziekenhuis binnen het netwerk bespreken. 

Wat betekent dat voor u? 

In het kader van bovengenoemde samenwerking worden van patiënten persoonlijke en medische gegevens tussen de ziekenhuizen in het netwerk uitgewisseld. Dit geldt ook voor uitslagen van laboratorium­onderzoeken en beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echo’s of scans. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en past ook bij goed behandelaar­schap conform de wet op de genees­kundige behan­delings­overeenkomst (WGBO).

Deze uitwisseling vindt onder andere plaats ten behoeve van de regionale patiënten­besprekingen, waar hematologen van het Radboudumc en ook hematologen uit andere ziekenhuizen uit de regio aan deelnemen. Buiten deze besprekingen om wordt er door de ziekenhuizen ook gebruik gemaakt van elkaars advies­functie. Dit betekent dat uw behandelend arts bij een collega in één van de andere ziekenhuizen advies over uw situatie en behandeling in kan winnen en daarbij uw gegevens doorgeeft. Alleen zorg­verleners die bij uw behandeling betrokken worden, krijgen de beschikking over uw gegevens. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw persoonlijke en medische gegevens omgegaan.

Om in één van de aangesloten ziekenhuizen in het regionale netwerk behandeld te worden, is het dus noodzakelijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in het netwerk hematologische zorg. Indien u een behandeling start in de aangesloten ziekenhuizen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met deze uitwisseling van uw gegevens.


Hematologie

Op de afdeling hematologie kunt u terecht tussen 12.00 en 21.00 uur. naar de afdeling

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Praktische informatie

Om uw afspraak goed te laten verlopen informeren wij u graag over een aantal praktische zaken.

lees meer

Praktische informatie

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?

Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Voorafgaand bloedprikken?

Heeft u een afspraakbevestiging waarin u verzocht wordt vooraf bloed te laten prikken? Meldt u zich dan 1 uur van tevoren bij de aanmeldzuil/Check-in balie van de polikliniek (route 433), dan is de uitslag bekend tijdens uw afspraak met de arts. 

Heeft u een afspraak voor een stollingsaandoening?

Dan hoeft u niet vooraf bloed te prikken. Dit zal in de meeste gevallen tijdens of na uw afspraak gebeuren.

Heeft u een afspraak met een co-assistent?

U wordt eerst gezien door een co-assistent, alvorens de arts u zal zien. Tussentijds zal er er bloed worden geprikt. Houdt u er rekening mee dat de afspraak twee á drie uren zal duren.

Heeft u een afspraak met de verpleegkundig-consulent

U afspraak vindt dan plaats op locatie dagbehandeling Interne Specialismen, route 498.

Toestemmingsverklaringen

De afdeling Hematologie wil graag van u weten of u toestemming verleent tot het verstrekken van medische gegevens aan het Radboudumc en of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Komt u voor het eerst naar de afdeling Hematologie van het Radboudumc? Dan ontvangt u onderstaande formulieren bij uw afspraakbevestiging. Of download de formulieren hier en neem deze ingevuld mee naar uw afspraak.


Meer informatie ter voorbereiding op uw afspraak


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Hematologie

Op de polikliniek Hematologie komt u voor onderzoek en behandeling van bloedziekten.

lees meer

Dagbehandeling interne specialismen

U komt hier voor behandelingen van de afdelingen Hematologie, Algemene Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Verpleeg­afdeling Hematologie

Op de verpleegafdeling hematologie komt u voor immunotherapie, chemotherapie of een stamceltransplantatie. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Onze mensen