Afdelingen Intensive Care Zinvolle registratie (ZIRE)

Project Zinvolle registratie (ZIRE) Minder meten, meer kwaliteit

Maak zorgverleners weer eigenaar van de kwaliteit van zorg door het werken met een kernset van zinvolle indicatoren en het efficiënter inrichten van het registratieproces. Dat zal leiden tot meer werkplezier bij artsen en verpleegkundigen, minder registratielast en gelijke of betere kwaliteit van zorg.

lees meer

Project Zinvolle registratie (ZIRE) Minder meten, meer kwaliteit

Ziekenhuizen leggen jaarlijks zeer uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en bovendien ervaren zorgverleners de kwaliteitsuitvragen vaak als weinig relevant; ze betekenen te weinig voor hun eigen kwaliteitsbeleid. Alle betrokkenen in de zorg zijn het eens over de noodzaak van kwaliteitsmetingen en het afleggen van verantwoording hierover, maar vinden dat dit op een meer zinvolle wijze moet worden ingevuld.

Het Radboudumc heeft samen het UMCG en Rijnstate het initiatief genomen om daar iets aan te veranderen. Project ZIRE is gestart om de focus te verleggen van het registreren van alledaagse handelingen (bijvoorbeeld uitgevoerde pijnmetingen) naar registratie van patiëntuitkomsten en – ervaringen.

Focus op leren en verbeteren

Kwaliteit van zorg begint feitelijk aan bed (of aan tafel) tussen zorgverlener en patiënt. Zorgverleners en patiënten kunnen het beste bepalen wat kwaliteit van zorg is, op welke wijze dit moet worden gemeten en vervolgens verbeterd als onderdeel van een kwaliteitsbeleid van continue verbeteren. Hierdoor kan kwaliteitszorg en daaraan gekoppeld de verantwoording meer aansluiten bij het primaire proces en krijgen professionals weer het eigenaarschap van kwaliteitszorg terug, zoals zij ook zelf wensen. De focus ligt op leren en verbeteren: kwaliteitsbeleid wordt niet gedreven door kwaliteitsuitvragen van externe partijen, maar door continue te leren en verbeteren en proactief kwaliteitsbeleid vanuit zorgverleners zelf.

Kernset van 16 indicatoren

Artsen, verpleegkundigen, ex-IC-patiënten en hun naasten hebben gezamenlijk een kernset van 16 zinvolle indicatoren samengesteld. De kernset geeft inzage in de kwaliteit en veiligheid van zorg in de volle breedte: de randvoorwaarden voor goede IC-zorg, de uitkomsten van de geleverde zorg en de ervaringen van patiënten en hun naasten. Tevens geeft de kernset inzage in de veiligheidscultuur en wijze waarop wordt geleerd van incidenten.


Contact

Marieke Zegers
senior onderzoeker

Rutger Verhage
intensivist

contactformulier

Podcast

Beluister de podcast ‘Minder meten, meer leren en verbeteren’ van NFU-consortium

Het ZIRE-experiment


Experiment 2 2021-2023

Op basis van het succes van het eerste experiment, is het experiment in 2021 uitgebreid naar IC's van acht ziekenhuizen in Oost-Nederland.

lees meer

Experiment 2 2021-2023

Het experiment krijgt in 2021 een vervolg door uitbreiding naar de IC’s van acht ziekenhuizen in Oost-Nederland (Bernhoven, CWZ, Maastricht UMC+, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Rijnstate, Rivierenlandziekenhuis, SKB Winterswijk, Slingeland Ziekenhuis).

Doel en vraagstellingen

Het doel van het ZIRE regio-experiment is het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de regio door zinvolle registratie, gezamenlijk leren en verbeteren, bouwen aan vertrouwen tussen partijen en brede maatschappelijke verantwoording. In het ZIRE regio-experiment worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Leidt zinvolle registratie tot minder registratielast en meer eigenaarschap voor kwaliteit?
  2. Leidt zinvolle registratie en het gezamenlijk leren en verbeteren in de regio tot betere kwaliteit en patiëntuitkomsten?
  3. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij het leren en verbeteren in netwerken en het toepassen van de ZIRE-principes in meerdere IC’s?
  4. Hoe kan zinvolle transparantie en verantwoording worden vormgegeven in netwerksamenwerking bij verminderde registratielast?

Het ZIRE regio-experiment is onderdeel van het NFU-programma Anders Verantwoorden.


Experiment 1 2017-2020

Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate hebben van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een tijdelijke vrijstelling gekregen voor het aanleveren van (een deel van) deze kwaliteitsmetingen.

lees meer

Experiment 1 2017-2020

UMC Groningen, Rijnstate ziekenhuis en Radboudumc hebben samen het experiment ZIRE opgezet. Eerst is met verpleegkundigen, artsen en patiënten een kernset geselecteerd van kwaliteitsmetingen die volgens hen van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid van patiënten en voor kwaliteitsverbeteringen. Vervolgens is het experiment is uitgevoerd op de afdeling Intensive Care van het Radboudumc, het Oncologisch Centrum van Rijnstate en de afdeling Hematologie van het UMC Groningen. Het experiment is gestart in 2017 en liep tot december 2020.

Conclusie

Het werken met een eigen geformuleerde kernset van zinvolle indicatoren heeft geleid tot minder registratielast in de 3 deelnemende ziekenhuizen zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. De effectiviteit van de kwaliteitsverbeteringen neemt juist toe doordat alle kwaliteitsmetingen 1 op 1 worden gebruikt. Met minder registraties lukt het om de balans te verleggen naar meer kwaliteitsverbetering.

Meer weten over de resultaten?

Partners

  • Medewerkers
  • Intranet