Invloed op uw verzekering

Als u bij leven een nier afstaat, heeft dat geen invloed op uw bestaande verzekeringen, maar mogelijk wel op nieuwe verzekeringen die u wilt afsluiten. Hiervoor verwijzen wij naar de website van de Nederlandse transplantatiestichting.

Ook heeft het Verbond van Verzekeraars deze informatie op een rijtje gezet: Orgaandonatie en verzekeren - VanAtotZekerheid

Collectiviteitkorting na donatie

Sommige zorgverzekeringen geven een collectiviteitkorting als u nierdonor bent geweest. Mocht u deze korting nog niet hebben, kan het de moeite lonen na te vragen of uw zorgverzekering deze korting hanteert na nierdonatie.


Kosten in eerste 3 maanden

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de medische kosten in het kader van donatie tot 3 maanden na de donatie. De kosten van de jaarlijkse controles na donatie worden betaald door uw eigen zorgverzekering. lees meer

Kosten in eerste 3 maanden

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de medische kosten in het kader van donatie tot 3 maanden na de donatie. De kosten van de jaarlijkse controles na donatie worden betaald door uw eigen zorgverzekering.
Meer informatie over vergoedingen nierdonatie bij leven.

Algemene kosten donatie

Er is een vast bedrag van € 381,- voor diverse kleine kostenposten (zoals gebruiksartikelen voor een verblijf in het ziekenhuis, parkeerkosten, medische kosten tot € 25,- die niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering van de ontvanger en bezorgservice supermarkt na ontslag). Dit standaardbedrag krijgt u altijd als u na donatie het aanvraagformulier onkostenvergoeding bij donatie indient bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Ook als de donatie niet is doorgegaan, terwijl u al wel was opgenomen, heeft u recht op een (lagere) vergoeding.

Rekeningen van onderzoeken

Mocht u vanwege de onderzoeken voor het donortraject (in opdracht van het Radboudumc) een deel van uw eigen risico van de zorgverzekering moeten inleveren, dan kunt u hierover contact opnemen met de coördinator levende nierdonatie. Al deze kosten moeten betaald worden door de zorgverzekering van de ontvanger.
Het kan zijn dat uw nefroloog u adviseert een onderzoek te doen dat niet in het kader is van uw donortraject. Dit is dan in het belang van uw eigen gezondheid. In tegenstelling tot de onderzoeken in het kader van uw donortraject komt dit onderzoek dan wel ten koste van uw verzekering en uw eigen risico.

U wordt mogelijk vooraf gebeld door de apotheek voor het controleren van de medicijnen (medicijnverificatie). De apotheek kan dit niet op de zorgverzekeraar van de ontvanger declareren waardoor deze kosten van uw eigen risico afgaan. Na donatie komen deze kosten te vallen onder de standaard onkostenvergoeding die u kunt aanvragen bij de NTS.

Opvang van kinderen / inwonende ouders

Als er voor de donatie opvang van uw kinderen of inwonende ouders nodig is, dan kunt u deze kosten declareren bij de NTS (behalve als het extra mantelzorg betreft). Het is belangrijk dat duidelijk is welke kosten er zijn gemaakt en of dit noodzakelijke kosten voor opvang waren die er niet waren voor de donatie.

Opvang van huisdieren

Mocht u huisdieren hebben die niet door familie, vrienden of bekenden opgevangen kunnen worden dan mag u de kosten voor dierenopvang/-pension declareren. U heeft daarvoor wel een rekening van de opvang/pension nodig.

Aanvraag onkosten­vergoeding

Op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) vindt u het aanvraagformulier voor de vergoeding van onkosten. naar formulier

Kosten na 13 weken na de donatie

De kosten van de jaarlijkse controles na donatie betaalt uw eigen zorgverzekering. Voor schade die een donor als gevolg van de ingreep lijdt, is een complicatiedekking verzekering afgesloten. lees meer

Kosten na 13 weken na de donatie

Ziektekosten na 3 maanden

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de medische kosten in het kader van donatie tot 3 maanden na de donatie. De kosten van de jaarlijkse controles na donatie betaalt uw eigen zorgverzekering en mogen niet ten koste gaan van uw eigen risico. Andere medische kosten die verband houden met de donatie en die optreden na 13 weken mogen per 1 januari 2021 ook niet meer ten koste gaan van het eigen risico van de donor.

Als deze jaarcontrole bij uw huisarts plaatsvinden, dan valt dit huisartsenbezoek sowieso buiten het eigen risico. Als er urine- en bloedonderzoek gedaan moet worden in het laboratorium, is het belangrijk dat het op de juiste manier gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar zodat dit onderzoek niet ten koste gaat van uw eigen risico.


Helaas komt het soms voor dat de zorgverzekering een rekening van het eigen risico naar de donor stuurt. In het geval van onderzoeken en jaarlijkse controles in het Radboudumc, vragen we u contact op te nemen met onze afdeling 'Kosten van zorg'. Als u controles heeft bij uw huisarts, neemt u contact op met uw zorgverzekering. Mocht u de jaarlijkse nacontrole in het Radboudumc willen doen, kijk dan wel of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het Radboudumc anders zult u de jaarlijkse nacontrole gedeeltelijk of geheel zelf moeten betalen.

Contactgegevens

Tel. (024) 361 33 93 (ma t/m vrij 9.00 uur – 17.00 uur)
kostenvanzorg@radboudumc.nl

Kosten complicaties

Voor schade die een donor als gevolg van de ingreep lijdt, is een complicatiedekking verzekering afgesloten. Deze verzekering vult een normale zorgverzekering aan en geeft financiële dekking voor letsel of aantasting van uw gezondheid als gevolg van de ingreep. Tot 3 jaar na de ingreep kunt u schade melden bij de instelling waar de ingreep heeft plaatsgevonden. Dit geldt niet voor schade die vooraf te verwachten is, zoals de herstelperiode van 3 maanden na de ingreep.


Reiskosten

De reiskosten in verband met de onderzoeken, opname en/of polibezoeken in het ziekenhuis kunt u declareren bij uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u één persoon opgeven die tijdens de opname in het ziekenhuis komt bezoeken en daarvoor een dagvergoeding krijgt. lees meer

Reiskosten

De reiskosten in verband met de onderzoeken, opname en/of polibezoeken in het ziekenhuis kunt u declareren bij uw eigen zorgverzekeraar (ook als de procedure wordt stopgezet en de donatie niet heeft plaatsgevonden). U hoeft voor deze kosten niet uw eigen risico te betalen. Ook hoeft u geen eigen bijdrage voor de reiskosten te betalen (normaal brengen zorgverzekeraars per jaar een eigen bijdrage voor reiskosten in rekening). Reiskosten mogen gedeclareerd worden tot maximaal 3 jaar terug.

Reis- en verblijfkosten voor iemand die de donor bijstaat

De donor mag één persoon opgeven, die de donor tijdens de opname in het ziekenhuis kan bezoeken en die een dagvergoeding krijgt. De vergoeding wordt berekend op basis van de afstand tussen het ziekenhuis en de woonplek van die persoon en geldt voor de volledige periode van opname van de donor (er zijn standaardbedragen voor aantal kilometers).

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van het hotel La Boutique of een ander hotel. U krijgt dan een maximum vergoeding per nacht en één keer de vergoeding voor de afstand van het hotel naar de woonplaats binnen Nederland. Een kamer in het hotel La Boutique kunt u reserveren via het klantcontactcentrum per telefoon (024) 361 8000 of per mail: klantcontactcentrum@radboudumc.nl.


Huishoudelijke hulp en verpleging

Als u denkt huishoudelijke hulp nodig te hebben na de donatie, kan u dat natuurlijk met mensen uit uw eigen omgeving regelen (mantelzorgers). U kunt ook contact opnemen met het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) loket van uw gemeente. lees meer

Huishoudelijke hulp en verpleging

Als u denkt huishoudelijke hulp nodig te hebben na de donatie, kan u dat natuurlijk met mensen uit uw eigen omgeving regelen (mantelzorgers). U kunt ook contact opnemen met het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) loket van uw gemeente. We raden aan om dit te doen op het moment dat u de operatiedatum weet. De eventuele eigen bijdrage die u moet betalen voor de huishoudelijke hulp wordt vergoed door de NTS.

U mag er ook voor kiezen om voor maximaal € 300,- aan huishoudelijke hulp in te kopen bij een instantie voor huishoudelijke hulp, waardoor u geen aanmelding hoeft te doen bij het WMO. Ook deze kosten kunt u declareren via de onkostenvergoeding van de NTS.

Om het aantal taken zo beperkt mogelijk te houden na ontslag uit het ziekenhuis zou u bijvoorbeeld ter voorbereiding ook al kunnen denken aan het invriezen van maaltijden of de boodschappen laten bezorgen door de supermarkt.

Verzorging en verpleging

Als u na de operatie persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, dan wordt dat geregeld vanuit de afdeling waar u bent opgenomen (afdeling Urologie). Dit valt onder uw eigen zorgverzekering, maar u hoeft hiervoor geen eigen risico te betalen.

Donor in loondienst en als zelfstandige

Als u donor wordt en in loondienst bent, moet u zich als de operatiedatum bekend is, vanaf die datum ziek melden onder vermelding van ‘nierdonor’. Als u donor wilt worden en u bent zelfstandige, dan is er voor inkomstenderving een aparte regeling via de NTS. lees meer

Donor in loondienst en als zelfstandige

Als u donor wordt en in loondienst bent, moet u zich als de operatiedatum bekend is, vanaf die datum ziek melden onder vermelding van ‘nierdonor’. Uw werkgever moet u op dezelfde manier ziekmelden als bij afwezigheid door ziekte.

Via de vangnet-regeling van het UWV krijgt uw werkgever gedurende de tijd dat u afwezig bent door het doneren van uw nier, 100% van uw loonkosten vergoed (met een bepaald maximum). Als uw inkomen boven dit dagloon ligt, krijgt uw werkgever minder vergoed van het UWV.
De NTS betaalt alleen zichtbare inkomstenderving van de donor uit (met andere woorden: als zichtbaar is op loonstroken dat de donor door donatie minder is gaan verdienen).

Het is belangrijk dat u niet tot het laatste moment wacht om uw werkgever te vertellen over uw plannen rondom de donatie. Op deze manier biedt u uw werkgever de mogelijkheid om eventueel een vervanger voor uw werkzaamheden te regelen.

Mochten de onderzoeken (die u voorafgaand aan de operatie heeft) langer duren dan een halve dag of mocht u een dagopname hebben voorafgaand aan de donatie , dan kan uw werkgever ook daarvoor aanspraak maken op de vangnetregeling van het UWV. De werkgever moet u dan ziekmelden voor die dag in het kader van de vangnetregeling (donoren).

Ook voor donoren met een onregelmatig dienstverband, oproep- of nul-urencontract zijn er voorzieningen bij het UWV. De vangnetregeling geldt ook voor 65+-ers in loondienst.

Op de website van de NTS kunt u meer informatie vinden over de gevolgen voor uw inkomen.

Standaardbrieven:

Donor met uitkering (WW, WIA)

Elke verandering in uw gezondheid moet u melden aan het UWV. Dit kan via een formulier op de website van het UWV (“doorgeven wijzigen gezondheid”).
 

Donor en partner als zelfstandigen

Als u donor wilt worden en u bent zelfstandige, dan is er voor inkomstenderving een aparte regeling via de NTS. Omdat dit voor zelfstandigen complexer is, kunt u via de website van de NTS (met een speciale rekentool) of bij telefonisch contact een proefberekening laten maken, zodat u voor donatie weet wat de vergoeding zal zijn voor inkomstenderving. Bij zelfstandigen houden zij bij de berekening van de inkomstenderving rekening met de 13 weken na donatie én met de onderzoeksdagen vooraf.


Invloed op uw verzekering

Als u bij leven een nier afstaat, heeft dat geen invloed op uw bestaande verzekeringen, maar mogelijk wel op nieuwe verzekeringen die u wilt afsluiten. lees meer

Vragen Medisch Maatschappelijk Werk

Bij de nacontrole kunt u een gesprek krijgen bij het medisch maatschappelijk werk als u dat wenst. Heeft u al eerder vragen rondom praktische of persoonlijke vraagstukken, dan kunt u contact opnemen met het Medisch Maatschappelijk Werk in het Radboudumc, telefoon: (024) 361 54 10. e-mail
  • Medewerkers
  • Intranet