Afdelingen Nierziekten Dialyse-afdeling Vergoedingen en regelingen

Over vergoedingen en regelingen

Een nierziekte kan invloed hebben op heel wat aspecten van uw leven, zoals financiën, werk, opleiding of vakantie. Hier vindt u een overzicht van mogelijke vergoedingen en ondersteunende regelingen bij verschillende organisaties. lees meer

Taxi of eigen vervoer vergoeding

Bij uw zorgverzekeraar kunt u een formulier voor reiskosten van en naar het dialysecentrum en machtiging zittend ziekenvervoer aanvragen. lees meer

Taxi of eigen vervoer vergoeding

Zittend vervoer voor dialysepatiënten

Ondergaat u dialyses in het ziekenhuis? De zorgverzekeraar betaalt de reiskosten van en naar het dialysecentrum. Vraag hiervoor een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. Dialyseert u thuis en komt u voor controles naar het ziekenhuis? Dan krijgt u alleen onder bepaalde voorwaarden een machtiging.

Aanvraag taxivervoer

Bij uw zorgverzekeraar kunt u een formulier voor machtiging zittend ziekenvervoer aanvragen, of downloaden van de website. Laat dit formulier invullen bij de nefroloog en stuur het terug naar uw zorgverzekeraar. 

U betaalt elk kalenderjaar een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer. Houd er rekening mee dat de machtiging voor zittend ziekenvervoer soms opnieuw moet worden aangevraagd. De machtiging kan op ieder moment van het jaar ingaan. Belangrijk is dat u informeert bij uw zorgverzekeraar met welk taxibedrijf er contracten zijn afgesloten, voordat u afspraken met een taxibedrijf maakt.

Het kan zijn dat u op een gegeven moment overgaat naar een ander dialysecentrum. Mocht dat bij u het geval zijn, houdt u er dan rekening mee dat u tijdig contact opneemt met uw zorgverzekeraar en taxibedrijf om ze hierover te informeren. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar aangeeft dat u moet overstappen naar een ander taxibedrijf.


Thuisdialyse financiële tegemoet­koming

Bij thuisdialyse (PD of HD) krijgt u van uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming in de extra kosten, zoals voor verwarming en elektriciteit. De meeste zorgverzekeraars willen dat u zelf een declaratie indient om deze vergoeding uitbetaald te krijgen.  lees meer

Thuisdialyse financiële tegemoet­koming

Bij thuisdialyse (PD of HD) krijgt u van uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming in de extra kosten, zoals voor verwarming en elektriciteit. De meeste zorgverzekeraars willen dat u zelf een declaratie indient om deze vergoeding uitbetaald te krijgen. 

Stapt u van CAPD over naar APD? Dan moet u opnieuw een brief naar uw zorgverzekeraar sturen. De aanvraag hoeft u maar één keer te doen.

Vergoeding inrichting dialysekamer

Gaat u thuis hemodialyse (HD) doen? Dan moet u hiervoor een kamer inrichten. Dianet Utrecht, of VieCuri Vitaal Venlo, begeleidt u volledig bij de inrichting. Uw zorgverzekeraar vergoedt het. Het gaat hierbij om de standaarduitrusting die nodig is om thuis te kunnen dialyseren. 

Start u met peritoneaaldialyse (PD) thuis? Voor bepaalde aanpassingen in huis kunt u een vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk om van te voren te informeren bij uw zorgverzekeraar wat vergoed wordt. 

De vergoeding voor inrichting van de dialysekamer (zowel PD als HD) wordt 1 keer per zoveel jaar vergoed. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld als u een verhuizing gepland hebt.


Gemeenten vergoedingen en regelingen

Er zijn verschillende vergoedingen en regelingen mogelijk bij uw gemeente om u te ondersteunen tijdens uw dialysebehandeling. lees meer

Gemeenten vergoedingen en regelingen

Vervoersvoorziening

Hebt u vervoer nodig niet verder dan uw eigen regio? U kunt vaak tegen gereduceerd tarief terecht bij de ‘regiotaxi’. Iedere gemeente heeft een eigen naam voor ‘regiotaxi’. Voor langere afstanden/ boven-regionaal vervoer informeert u bij uw gemeente naar ‘Valys’.

Woonvoorziening/-aanpassing

Zijn er aanpassingen nodig aan uw woning, bijvoorbeeld traplift, verhoogd toilet, beugels? Neem contact op met het WMO-loket van uw gemeente. Daar hoort u wat de procedure is.

Afvalstoffenheffing of –ontheffing

Door PD ontstaat extra afval. Misschien hebt u daardoor een tweede afvalcontainer of extra huisvuilzakken nodig. Vraag uw gemeente om ontheffing voor deze extra’s. Niet iedere gemeente is bereid hieraan mee te werken. Sommige gemeenten hebben alleen een voorziening voor mensen die op het bestaansminimum zitten (bijzondere bijstand).

Regelingen bij laag inkomen

Veel chronisch zieken hebben een laag inkomen. Is dat bij u het geval, dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere regelingen van uw gemeente. Of dat zo is en welke regelingen er zijn, hangt van uw gemeente af. Er zijn ook gemeenten die een vaste financiële bijdrage geven aan chronisch zieken. Informeer bij uw gemeente.

Hulp in de huishouding

Wilt u hulp in de huishouding aanvragen? Dit kan bij het WMO-loket van uw gemeente. U betaalt een eigen bijdrage wanneer u deze hulp ontvangt. De eigen bijdrage is gebaseerd op uw belastbaar inkomen. De rekening krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).


Andere zorg­voorzieningen

Via het SWO zijn er verschillende voorzieningen mogelijk om u te ondersteunen bij uw behandeling. lees meer

Andere zorg­voorzieningen

Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

SWO biedt allerlei voorzieningen voor ouderen. Welke dat zijn, is afhankelijk van uw woonplaats. Voorzieningen kunnen zijn: maaltijden, personenalarmering, vrijwilligersvervoer. Elke locale SWO heeft een eigen website waar u meer informatie vindt.

Vrijwilligers via organisaties

Hebt u behoefte aan hulp van een vrijwilliger, of van iemand aan wie u een kleine vergoeding betaalt? Bijvoorbeeld voor klussen in huis of tuin, of voor vervoer of gezelschap? Neem contact op met een vrijwilligerscentrale of met de Stichting Welzijn Ouderen in uw gemeente.

Belastingaftrek

Hebt u specifieke zorgkosten? Mogelijk krijgt u dan geld terug via de belasting. lees meer

Belastingaftrek

Hebt u specifieke zorgkosten? Mogelijk krijgt u dan geld terug via de belasting. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek is het belangrijk dat u bewijzen bewaart, zoals rekeningen, overzichten van eigen bijdragen en parkeerkosten ziekenhuis. 

De aftrekposten over het afgelopen jaar en tips voor het invullen van uw belastingaangifte vindt u in de folder ‘Voordeel via de belastingaangifte, Laat geen geld liggen’. Download deze folder via de website van de Nierstichting, of vraag hem telefonisch aan bij de Nierstichting T (035) 697 80 00.

Werk en opleiding

Hebt u werkgerelateerde vragen? Neem contact op met het Steun en Advies Punt (STAP) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland lees meer

Werk en opleiding

Hebt u werkgerelateerde vragen? Neem contact op met het Steun en Advies Punt (STAP) van de Nierpatiënten Vereniging Nederland
stap@nvn.nl, of T (035) 693 77 99. 

STAP is gespecialiseerd in dit soort vragen en kan u advies en ondersteuning bieden.

Bent u bekend bij het UWV? Dan kunt u natuurlijk ook altijd met een arbeidsdeskundige van het UWV overleggen. Neem zo nodig ook contact op met Medisch Maatschappelijk Werk.


Nierstichting subsidies

Omdat u nierpatiënt bent, kan de Nierstichting u in een aantal situaties een subsidie of een renteloze lening toekennen.

lees meer

Nierstichting subsidies

Omdat u nierpatiënt bent, kan de Nierstichting u in een aantal situaties een subsidie of een renteloze lening toekennen. Een subsidie of een lening fungeert als vangnet. Dit betekent dat u er pas een beroep op kunt doen als u alle andere bestaande mogelijkheden benut hebt om een financiële vergoeding te krijgen. 

U komt in aanmerking voor financiële steun als uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt. Informeer hiervoor bij STAP


Rijbewijs

Voor mensen met een ernstig gestoorde nierfunctie (kreatinineklaring <20 ml/min.) is een medische keuring niet verplicht. Het CBR adviseert dit wel te doen in verband met eventuele verzekeringskwesties. Het gaat hierbij zowel om dialysepatiënten als patiënten met nierfalen. Informeer bij het CBR.
  • Medewerkers
  • Intranet