Organisatie van de zorg

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Radboudumc, Afdeling Psychiatrie ziet er als volgt op toe dat:

8a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Al onze professionals zijn bevoegd en bekwaam voor het uitoefenen van hun beroep. Wij nemen alleen professionals aan indien zij over de juiste kwalificaties (BIG geregistreerd) beschikken.
Daarnaast vindt er een uitgebreide selectie en screening plaats bij indiensttreding. Onze professionals volgen een uitgebreid scholingsaanbod om bevoegd en bekwaam te blijven. Daarnaast vinden wij als academische instelling 'kennisdeling' ontzettend belangrijk. Al onze professionals komen wekelijks bij elkaar om de nieuwste klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen met elkaar te delen in de vorm van presentaties of workshops (dit noemen wij Grand Rounds). Daarnaast zijn er de nodige kennis-vermeerderende bijeenkomsten gezamenlijk met de andere afdelingen van het Radboudumc.

8b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Al onze zorgverleners werken volgens 'state of the art' standaarden, protocollen en richtlijnen. Wij volgen de publicaties (zorgstandaarden, richtlijnen, generieke modules) van de landelijke verenigingen en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Daarnaast zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijnen. In de zogenaamde Grand Rounds worden deze standaarden, protocollen en richtlijnen met elkaar besproken en bediscussieerd. De artsen in opleiding tot specialist krijgen scholing waarbij de landelijke richtlijnen de basis vormen.

8c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Binnen ons academisch centrum wordt de deskundigheid op de volgende manieren op peil gehouden:
- het volgende van bijscholingen - het bijwonen van UMC-brede lezingen en cursussen - het bezoeken van congressen (nationaal en internationaal) - het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek - het houden van wekelijkse klinische en wetenschappelijke besprekingen met de gehele staf - het zelf geven van onderwijs aan studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, psychologie en biologie - het verzorgen van de opleidingen van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten: het daarbinnen geven van onderwijs en verzorgen van supervisie - het organiseren van studiedagen en congressen - het publiceren van wetenschappelijke artikelen en leerboeken

9. Samenwerking

9a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: ja

9b. Binnen  afdeling Psychiatrie Radboudumc is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Wij vinden het multidisciplinaire overleg en een goede overdracht belangrijk voor het leveren van goede patiëntenzorg. Zo vindt er iedere ochtend overleg plaats tussen onze psychiaters (in opleiding). Hier worden de bijzondere of complexe patiënten besproken. Het doel hiervan is tweeledig: op de eerste plaats kan beroep gedaan worden op de expertise van iedere arts die hierbij aanwezig is, aan de andere kant heeft dit overleg een opleidingsdoelstelling. Daarnaast is er periodiek overleg binnen de verschillende behandelteams. Een behandelteam bestaat uit verschillende professionals (psychiaters (i.o), verpleegkundig specialisten, psychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten enz.) die gezamenlijk zorg dragen voor de behandeling van de patiënt. In de periodieke overleggen wordt de behandeling besproken en de informatie overgedragen. De behandelteams komen minimaal één keer per week samen in verschillende overlegvormen. Zo hebben we een intakebespreking, behandelplanbespreking en het actualiteitenoverleg. Er vindt altijd verslaglegging plaats van onze overlegvormen, daarnaast wordt het besproken beleid van de behandelingen vastgelegd in het persoonlijke dossier van de patiënt.

9c. Afdeling Psychiatrie Radboudumc hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wij bieden enkel hoog complexe zorg aan. Dit betekent dat de patiënten vanuit de 1e (huisarts) of 2e lijn (ander ziekenhuis of GGZ instelling) naar ons worden doorverwezen indien nodig en worden terugverwezen indien dit mogelijk is. Patiënten opgenomen op onze Medisch Psychiatrische Unit (kliniek) krijgen de zorg die nodig is. Dit betekent niet te veel, maar zeker ook niet te weinig zorg. We werken daarom met een zorgzwaarte lijst om op een objectieve en transparante manier de zorgverlening op de behoefte van de patiënt af te stemmen. We hebben in onze kliniek verschillende units waar we verschillende zorgzwaartes kunnen behandelen. Zo krijgt iedereen de zorg die hij/zij verdient. We zijn in staat om tijdelijk extra verpleegkundigen in te zetten indien dit nodig is.

9d. Binnen afdeling Psychiatrie Radboudumc geldt bij verschil van inzicht tussen,bij een zorgproces betrokken, zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Wanneer er sprake is van een verschil van inzicht met de regiebehandelaar over de te volgen behandeling van de patiënt wordt er opgeschaald naar de verantwoordelijke senior psychiater. Deze psychiater is verantwoordelijk voor een bepaald zorgproces binnen de afdeling. Indien dit niet tot een gewenste uitkomst leidt wordt er opgeschaald naar het afdelingshoofd.

10. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

10a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

10b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

10c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:
Ja

11. Klachten en geschillenregeling

11a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij Naam instelling: De klachtenbemiddelaar (Radboudumc) Contactgegevens: Antwoordnummer 540, 6500 VC Nijmegen
De klachtenregeling is hier te vinden.

11b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC)
Contactgegevens: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
De geschillenregeling is hier te vinden.

Afdelingen Psychiatrie Kwaliteitsstatuut

Algemene informatie

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. lees meer

Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: Radboudumc, Afdeling Psychiatrie
Hoofd postadres straat en huisnummer: Geert Grooteplein-zuid 10 Hoofd postadres postcode en plaats: 6525 GA Nijmegen
Website: https://www.radboudumc.nl/psychiatrie
KvK nummer: 80262783.
AGB-code(s): 54540002

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Tim Brandts
E-mailadres: tim.brandts@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024-3610247

3. Onze locaties vindt u hier
Link: https://www.radboudumc.nl//afdelingen/psychiatrie

4a. Beschrijving speerpunten/zorgaanbod:
De afdeling psychiatrie van het Radboudumc heeft de volgende speerpunten:

 1. Ontwikkelingsstoornissen: aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD), autismespectrumstoornis (ASS), persoonlijkheidsstoornissen
 2. Stemmingstoornissen: depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, verslavingsstoornissen
 3. Psychiatrische stoornissen gecombineerd met lichamelijke aandoeningen

Wij diagnosticeren en behandelen mensen met bovenstaande aandoeningen op onze polikliniek, op onze Medische Psychiatrische Unit (kliniek), door onze consultatieve dienst in het gehele Radboudumc en in ons Centrum voor Mindfulness.Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn naasten/familie. Daarom beschikken wij over familiebeleid en een familie-vertrouwenspersoon

4b. Patiénten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in onze instelling terecht:

Aandachtstekort- en gedrags; Pervasief; Overige kindertijd; Delirium, dementie en overig; Alcoho; Overige aan een middel; Schizofrenie; Depressie; Bipoliar en overig; Angst; Dissociatieve stoornissen; genderidentiteitsstoornissen; Psychische stoornissen door een somatische aandoening; Seksuele problemen; Slaapstoornissen; Persoonlijkheid; Somatoform; Eetstoornis 

4c. Hoogspecialistische zorg GGZ (3e lijns GGz)

Wij hebben een afdeling hoogspecialistische ggz voor:

 • Aandachtstekort- en gedrag; Pervasief;  Alcohol; Overige aan een middel; Depressie; Bipoliar en overig; Angst; Genderidentiteitsstoornissen; Psychische stoornissen door een somatische aandoening; Slaapstoornissen; Persoonlijkheid, Somatoform

4d. Overige specialismen

Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), nl verslaving en psychische stoornis.

5. Professioneel netwerk:
Het professioneel netwerk bestaat uit:

 • ketenzorgpartners in de specialistische en basis GGZ
 • ziekenhuizen in de regio (CWZ/Rijstate)
 • zorgnetwerk op gebied van ECT
 • zorgnetwerk op gebied van neurostimulatie met Mondriaan, VUMC/GGZ in Gheest
 • consultatie in huisartsenpraktijken en SMK

6. Radboudumc, afdeling Psychiatrie heeft aanbod in:

De gespecialiseerde ggz.

Als regiebehandelaar kan optreden: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut of GZ psycholoog

7. Structurele samenwerkingspartners
De afdeling Psychiatrie Radboudumc werkt met tal van partners samen voor een optimale zorg voor de patiënt.
Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

- Radboudumc; het gehele universitair medisch centrum is een belangrijke samenwerkingspartner. Zo werken wij intensief samen met verwante afdelingen zoals Interne Geneeskunde, Geriatrie en Neurologie. Onze consultatieve dienst bedient bijna alle afdelingen van het Radboudumc. Ten slotte zijn we ook op de Spoedeisende Hulp aanwezig indien dit nodig is.

- Regiopartners; onze belangrijkste regiopartners zijn de GGZ-instellingen ProPersona en GGnet, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Dr. Leo Kannerhuis, en voor de verslavingsproblematiek Iriszorg. Met deze instellingen hebben wij verregaande samenwerkingsafspraken over bijvoorbeeld het zorgaanbod (wie doet wat?).

- Karakter; we hebben samen met Karakter (instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie) een gezinspoli. Hier kunnen gezinnen terecht waarbij bijvoorbeeld ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis aan de orde is.

- Donders Instituut; wij doen samen met het Donders Instituut wetenschappelijk onderzoek met als doel de psychiatrische problematiek beter te begrijpen.


Organisatie van de zorg

Al onze professionals zijn bevoegd en bekwaam voor het uitoefenen van hun beroep.

lees meer

Het behandelproces

Het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt. lees meer

Het behandelproces

12. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/meer-informatie/praktische-informatie/wachttijden/onze-wachttijden/wachttijden-en-toegangstijden/psychiatrie

13. Aanmelding en intake
13a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De aanmelding van de verwijzer komt binnen bij ons aanmeldbureau. Hier wordt vervolgens besloten of de zorgvraag past binnen onze expertise en ons zorgaanbod. Bij een poliklinische aanmelding wordt de intake in overleg met de patiënt ingepland bij een professional met specifieke kennis over de betreffende zorgvraag. Er vindt altijd supervisie plaats door een (klinisch) GZ-psycholoog of psychiater. Indien nodig wordt er na toestemming van de patiënt extra informatie opgevraagd bij de huisarts of verwijzer. Bij een aanmelding voor een opname in onze kliniek wordt er in eerste instantie gekeken of de zorgvraag past binnen ons zorgaanbod. Daarna wordt er gekeken of en wanneer er plaats is op onze Medische Psychiatrische Unit. Vervolgens wordt de opname samen met de patiënt, betrokken zorgverleners en verwijzers zo spoedig mogelijk ingepland. Radboudumc voldoet aan de veldnormen voor medische psychiatrische units. Dezé veldnormen zijn ontwikkeld om instellingen van het label 'hoog specialistisch te voorzien.

13b. Binnen afdeling Psychiatrie Radboudumc wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- als de afdeling geen passend aanbod heeft voor de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

14. Diagnostiek
Binnen afdeling Psychiatrie Radboudumc bestaat de intake afhankelijk van de zorgvraag uit één en soms meerdere gesprekken met de professional(s). Tijdens deze gesprekken probeert de zorgverlener samen met de patiënt zo zorgvuldig als mogelijk de diagnose en de hulpvraag van de patiënt helder te krijgen. Na de intake vindt er een diagnose-adviesgesprek plaats. Hier wordt de diagnose samen met de patiënt besproken en wordt er gekeken wat eventuele (vervolg)stappen zouden kunnen zijn. (Vervolg)behandeling kan plaats vinden op onze afdeling Psychiatrie maar ook elders. De regiebehandelaar doet zelf de intake, of stemt af met degene die de intake uitvoert. Als de patiënt hiertoe bereid is, wordt tijdens de intake bepaald of hij/zij naast de behandeling ook wil deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

15. Behandeling
15a. Het behandelplan:
Na een fase van intake/diagnostiek worden nieuwe patiënten besproken in een multidisciplinair overleg, waar de resultaten van het onderzoek en de diagnostiek worden besproken. Er wordt vastgesteld of de patiënt in onze instelling behandeld zal worden of wordt terug verwezen naar de verwijzer (met advies over een passend ander zorgaanbod). In het laatste geval wordt een gesprek gevoerd waarin onze bevindingen en het voorstel met de patiënt worden besproken. Indien wordt besloten dat behandeling in onze instelling kan plaatsvinden, dan wordt het concept behandelplan besproken. Op basis van deze bespreking wordt door de regiebehandelaar een definitief behandelplan vastgesteld en dit wordt daarna voorgelegd aan de patiënt en eventuele betrokkenen. Via gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) komen behandelaar en patiënt tot een definitieve keuze over het voorlopige behandelplan. In het volgende multidisciplinair overleg wordt de voortgang van de behandeling besproken en het behandelplan bijgesteld indien nodig. Uiteraard gebeurt dit altijd samen met de patiënt.

15b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar
De regiebehandelaar coördineert het behandelproces en stelt samen met de patiënt het behandelplan op en is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Daarnaast stuurt hij het team met medebehandelaren aan en vinden er regelmatig multidisciplinaire overleggen plaats waar het beleid met elkaar wordt besproken. De regiebehandelaar is het aanspreekpunt voor en koppelt terug naar betrokken externe behandelaars en verwijzer/huisarts.

15c. De voortgang van de behandeling wordt binnen afdeling psychiatrie Radboudumc op de polikliniek wordt op vaste evaluatiemomenten besproken tijdens de behandelbespreking.
 
15.d Binnen afdeling Psychiatrie Radboudumc evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:
Gedurende de behandeling wordt de patiënt uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren aan de keuzes die hierin worden gemaakt. Als de uitkomst van de behandelbespreking of het multidisciplinaire overleg aanleiding geeft om de behandeling aan te passen, wordt dit zo spoedig mogelijk besproken met de patiënt. Na elk onderdeel van de behandeling (bv een groepstraining) wordt bepaald of de verbetering zodanig is dat de behandeling kan worden afgesloten, of een vervolg moet worden uitgevoerd.

15e. De tevredenheid van patiënten/cliënten meten we in het Radboudumc en ook op afdeling psychiatrie aan de hand van de patiëntervaringsmeetlijst (PEM). De PEM is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Patiënten krijgen circa 1 - 2 weken na hun ziekenhuisbezoek een uitnodiging voor de vragenlijst. Deze meting loopt continu en de resultaten zijn in het dashboard te vinden. De patiënten krijgen maximaal eenmaal per jaar een uitnodiging voor de poliklinische vragenlijst en eenmaal per jaar voor de klinische vragenlijst.


16. Afsluiting/nazorg
16a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden in een afsluitend gesprek met de patiënt en de regiebehandelaar besproken. Er vindt daarbij een evaluatie plaats van de behandeling en de uitkomsten daarvan. Vervolgens wordt indien nodig het vervolg besproken en wordt beoordeeld of alles voor de patiënt begrijpelijk en acceptabel is. Wij letten in het bijzonder op het beleid ten aanzien van de medicatie in relatie tot de psychiatrische en eventuele lichamelijke klachten. De verwijzer en de eventuele vervolgbehandelaar worden door middel van een ontslagbrief geïnformeerd over de diagnostiek, het beloop van de behandeling en de adviezen voor verder beleid. In die gevallen waar dat medisch wenselijk is, vindt voorafgaand aan het afsluitend gesprek telefonisch overleg met verwijzer en/of vervolgbehandelaar plaats.

16b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen indien er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval tijdens kantoortijden contact opnemen met ons aanmeldbureau, tel: 024-8187160. In het geval van een crisis kan via de huisarts worden bepaald of het nodig is contact op te nemen buiten kantoortijden.Ondertekening

Naam bestuurder van Radboudumc, Afdeling Psychiatrie:
Prof. dr. I. Tendolkar a.i.

Plaats:
Nijmegen

Datum:
20-05-2021

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja
 
Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk); Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.

 • Medewerkers
 • Intranet