Afdelingen Spoedeisende Hulp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn de zorgprofessionals van het Radboudumc verplicht de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Artsen en verpleegkundigen screenen iedereen op risicofactoren en signalen van huiselijk geweld, en volgen de stappen van de meldcode.

Screening kindermishandeling

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 100.000 kinderen verwaarloosd en/of mishandeld. Om een veilig leven en omgeving voor het kind te garanderen en zo nodig te zoeken naar een oplossing, zijn we op de Spoedeisende Hulp extra alert.

lees meer

Screening kindermishandeling

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 100.000 kinderen verwaarloosd en/of mishandeld. Om een veilig leven en omgeving voor het kind te garanderen en zo nodig te zoeken naar een oplossing, zijn we op de Spoedeisende Hulp extra alert.
Dit betekent dat wij alle kinderen tot 18 jaar screenen op risico’s van kinderverwaarlozing en/of kindermishandeling door middel van een signaleringsformulier en een top tot teen onderzoek. Met behulp van een screeningsformulier wordt beoordeeld of de verwonding van het kind past bij de situatie die door de ouders beschreven is. Wanneer een vermoeden bestaat dat er sprake is van kindermishandeling worden aanvullende acties ondernomen, zoals contact opnemen met de huisarts en/of melding maken bij het Meldpunt Kindermishandeling.
 

Over de meldcode

De meldcode bestaat uit 5 stappen.

lees hier

Over de meldcode

  1. Bepaalde signalen passen bij kindermishandeling of huiselijk geweld. Artsen en  verpleegkundigen letten op deze signalen. Daardoor kan het vermoeden ontstaan dat u of uw kind slachtoffer is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  2. De arts of verpleegkundige brengt deze signalen in kaart en overlegt met een deskundige van Veilig Thuis. Dit gebeurt anoniem; uw naam wordt niet genoemd. De deskundige bespreekt welke mogelijkheden er zijn om vanuit het Radboudumc iets te doen aan de situatie.
  3. De arts of verpleegkundige bespreekt zijn of haar zorgen met u. Hij of zij stelt vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de eventuele problemen waar u en/of uw kind zich in bevinden. Als het nodig is, vragen we, na overleg met u, informatie op bij de huisarts of bij andere hulpinstanties.
  4. De behandelend arts of verpleegkundige onderzoekt (in overleg met Veilig Thuis) of de thuissituatie voor u en/of uw kind veilig is om naar terug te keren of dat er maatregelen nodig zijn.
  5. Als de situatie ernstig is, meldt het Radboudumc dat bij Veilig Thuis. Deze organisatie onderzoekt de (vermoedelijk) onveilige situatie. U kunt hulp krijgen op vrijwillige basis. Dit is één van de mogelijke oplossingen.

Slachtoffers van huiselijk geweld

Op de Spoedeisende Hulp bieden wij u een veilige omgeving, waar u acute medische zorg krijgt.

lees meer

Slachtoffers van huiselijk geweld

U heeft acute zorg nodig

Op de Spoedeisende Hulp bieden wij u een veilige omgeving, waar u acute medische zorg krijgt.
  • Kinderen die getuige zijn van geweld in huis of zelf slachtoffer zijn van mishandeling of verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen die niet in staat zijn om voor het kind te zorgen door alcohol- of drugsgebruik, een psychiatrische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer.
  • Ouderen die verwaarloosd of mishandeld worden door hun partner, familie, mantelzorger(s) of verzorgende(n).
  • Vrouwen die slachtoffer zijn van eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) of gedwongen huwelijk.
  • Ouders die door hun (bijna) volwassen kinderen bedreigd of mishandeld worden.
  • Partners die door hun partner of ex-partner bedreigd, mishandeld of gestalkt worden.

Nazorg Veilig Thuis

Veilig Thuis is een organisatie voor iedereen (kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffer en pleger), die hulp nodig heeft omdat zij thuis niet in harmonie met elkaar leven.

lees meer

Nazorg Veilig Thuis

Veilig Thuis is een organisatie voor iedereen (kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffer en pleger), die hulp nodig heeft omdat zij thuis niet in harmonie met elkaar leven. En omdat ze er niet op eigen kracht uitkomen. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan zorgprofessionals. Veilig Thuis zet zich in voor een thuis dat weer geborgen en vertrouwd is. Om dat te bereiken moet er iets veranderen. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. De organisatie biedt perspectief op een betere toekomst, verwijst door als dat nodig is en creëert openingen, waardoor mensen weer ruimte hebben.
 


Contact­gegevens

Bekijk hier de contactgegevens van diverse organisaties.

lees meer

Contact­gegevens

Veilig Thuis in uw regio?
Veilig Thuis Gelderland-Zuid is 24/7 bereikbaar via 0800-2000, zowel voor publiek als zorgprofessionals.

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen (SFG)
Hulp voor slachtoffers van seksueel en/of familiaal geweld Spoedeisende Hulp Radboudumc

Ingang Zuid (via Heyendaalseweg) Geert Grooteplein 22
Tel: (024) 361 4187
E-mail: mail@sfgnijmegen.nl
Website: www.sfgnijmegen.nl

Maatschappelijk werk Nijmegen (NIM)
Tel: (024) 323 2751

Slachtofferhulp Nederland
Website: www.slachtofferhulp.nl
Tel: 0900 0101 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

STIP: Informatie- en adviespunt in de wijk
Tel: 088-001 1300
Website: www.stipnijmegen.nl


U bent pleger

U gebruikt geweld tegen uw partner, kind(eren), ouders of iemand anders uit de huiselijk kring. U voelt zich daar misschien schuldig over, maar u weet niet hoe u het geweld kunt stoppen en het anders kan doen. Het is verstandig om hulp te zoeken.

lees meer

U bent pleger

U gebruikt geweld tegen uw partner, kind(eren), ouders of iemand anders uit de huiselijk kring. U voelt zich daar misschien schuldig over, maar u weet niet hoe u het geweld kunt stoppen en het anders kan doen. Het is verstandig om hulp te zoeken. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige, zij kunnen u verwijzen naar de juiste hulpverlening.
Uw arts of uw huisarts kan u doorverwijzen naar Kairos. Als u bij Kairos bent aangemeld, nemen zij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een intake-afspraak. Vervolgens maken zij graag in overleg met u een persoonlijk behandelplan. De behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige van de afdeling; zij helpen u graag verder.